1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Ih³{Sn: sX¿hpw Xndbpw ImhSnbpw Hs¡ tIcf \nc¯pIfnð DÕh ImgvNIÄ BsW¦nepw {_n«Wnse Hcp \K-c-¯nð A¯cw ImgvNIÄ hncpóp F¯nbmtem? Ignª GXm\pw hÀj§fmbn e£§Ä s]mSns]mSn¨p tIcf Sqdnkw hIp¸v {ian¡pópsï¦nepw eï³ \Kc¯nse Nne SmIvknIfpsS ]pd¯p Ipd¨p ]ckyw ]Xn¡m³ AñmsX Imcyambn Hópw sN¿m³ Ignªn«nñ. Fómð tIcf ImgvNIÄ Bthmfw \ndbpó Hcp at\mlc Zriyw {_n«ojpImÀ¡nSbnð AhXcn¸n¡m³ km[n¨mtem? Hcp ]s£ Cu tNmZy¯n\pÅ D¯cw IqSn \ðIn-bmIpw A-Sp-¯-hÀjw sabv amk¯nð lïn§vS³ ImÀWnhð hncpsó¯p-I. ImcWw Cu {_n«ojv- \KtcmÕh¯nsâ Ac§nepw AWnbdbnepw \ndªp \nð¡póXv Hcp ]äw aebmfnIÄ BsWóXv Xsó BtLmj¯nð tIcf ImgvNIfpsS B[nIyw Dd¸p hcp¯pw. CuÌv- B¥nbmbnse {]apJ aebmfn kwLS\bpw t^m_vabpsS apóWn t]mcmfnIfpamb lmbv Fó lïn§vS³ Aeb³kv t^mÀ C´y³kv amk§fmbn \S¯nb {ia¯nsâ ^eambn ImÀWnhð \S¯m³ Ignª Znhkw {]mtZinI Iu¬knð Xocpam\n¡pI Bb

Full story

British Malayali

{In-kva-kv F-ómð D-®n-tb-ip-hn-sâ ]n-d-hn-bm-sW-óv kp-\n-ÝnXw. AXp-sIm-ïv X-só A-Xv {In-kv-Xym-\nIÄ am{Xw B-tLm-j-am-tI-ï-Xm-Wv. A-sñ-¦nð A-§-s\-bm-Wv ]-ecpw I-cp-XpóXv. F-ómð t{Imbv-tUm-Wn-tebpw Cu-kv-äv-lm-an-tebpw {io-\m-cm-b-Wo-bÀ ]t£, A§-s\ I-cp-Xp-ónñ. {In-kv-Xp-kn-sâ sh-fn-¨w Fñm-h-cp-sSbpw Iq-Sn-bm-Wv F-óv A-hÀ A-Sn-h-c-bn-Spóp. aX kmtlmZcy¯nsâ ià-amb kulrZ k-tµ-iw \ð-In-bmWv Hcp ]äw aebm-fnIÄ CuÌv- lmanepw t{Im-bv-tUmWnepw {i² t\Spóp. tIcf¯nð PmXn Nn´ kIe koaIfpw XIÀs¯dnª ImeL«¯nð kaql¯n\p shfn¨w ]Icm³ AhXmcsaSp¯p Fóv hntijn¸n¡mhpó km£mð {io \mcmbW Kpcphnsâ ktµiw AtX hn[w {]hÀ¯n]Y¯nð F¯nbv¡m³ {ian¡pó {io \mcmbW Kpcp anj\pw {io \mcmbW Kpcp [À½ kamPhpw BWv PmXn Nn´Isf XIÀs¯dnªp {I-kvXpakv BtLmjw \S¯n aX kwLS\IÄ¡nSbnð thdn« ]mX XncsªSp¯ncn¡póXv.  Ccp kwLS\Ifpw FkvF³-Un]nbpsS ktµi hm-lIcmbñ {]hÀ¯n¡póXv FóXpw {it²b-amWv. CughÀ&iex

Full story

British Malayali

eï³ tdmbð tPym{Km-^n-¡ð skmsskän kwL-Sn-¸n¨ bwKv tPym{Km-^À Hm-^v Zn CbÀ aÕ-c-¯nð a-e-bm-fn _m-e-³ A-hmÀ-Uv I-c-Ø-am¡n. am-ô-Ì-dnð Xm-a-kn-¡pó .tUm. \µ-Ip-am-dn-tâbpw \nJn-em- ta-t\m-sâbpw aI-\mb {]oXp ta-t\m-\m-Wv B-bn-c-t¯m-fw Ip-«n-IÄ ]-s¦-Sp-¯ a-Õ-c-¯nð ap³\n-c Øm-\w I-c-Ø-am-¡n-bXv. amô-ÌÀ {KmaÀkvIqfnð AômwÌm³UmÀUv hnZymÀ°n-bmWv {]oXp tat\m³. 9þ11 hb-kv Im-ä-K-dn-bn-em-Wv Cu an-Sp-¡³ t{]mð-km-l-\ k-½m\w t\-Sn-bXv. aÕ-c-¯nð hnhn[ cmPy-§-fnð \nóv Bbn-c-¯n-e-[nIw hnZymÀ°n-I-fmWv b-§v tPym-{K-^À Hm-^v Zn CbÀ ]s¦-Sp-¯-Xv. 9 ap-Xð 18 h-b-kph-sc \m-ep Im-ä-K-dn-I-fn-em-bn-«m-Wv aÕ-cw \-S-óXv. lu Iym³ tPym-{K-^n slð-]v bp F-ó-Xm-bn-cpóp Cu hÀj-s¯ tNm-Zyw. Hmtcm Im-ä-K-dn-bnepw H-cp hn-P-bnbpw t{]mð-km-l-\-k-½m-\w t\Sn-b aq-óp hn-ZymÀ-Yn-I-fp-am-Wv D-ïm-bXv. {]o-Xp-hn-sâ Im-ä-K-dn-bnð  skâv ]u-fn\-kv ss{]a-dn Im-¯-en-¡v thm-fâ-dn A-¡m-U-an-bnse

Full story

British Malayali

a-e-bm-fn-bm-b hn-\m-b-I-aqÀ-¯n Fó 23 Im-c-sâ B-cm-[-I-cm-Wv C-t¸mÄ {_n-«-\n-se Ip-cp-ópIÄ. Im-c-W-sa-´m-sWó-tñ hn-\m-b-I-aqÀ-¯n F-gpXnb sF sa-äv s^-b-dn Iyq³ C-t¸mÄ {_n-«-\n-se s_-kv-äv skñ-dp-I-fnð H-óm-Wv. am-Xm-]n-Xm-¡-sfm-Sv Ip-«n-IÄ C-t¸mÄ hm-§n-¯-cm³ ]-d-bp-ó ]p-kv-X-I-§-fn-sem-ómbn sF sa-äv s^-b-dn Iyq³ am-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv. I-h³-{Sn kÀ-Æ-I-em-im-e-bnð ]Tn¨ hn-\m-b-I-aqÀ-¯n F-ó tNÀ-¯-e- kz-tZ-in-bmbn Cu sN-dp-¸-¡m-c³ F-gpXn-b B-Zy-c-N-\-bm-b Cw-¥o-jv _m-e-km-ln-Xy-Ir-Xn-bm-Wv s_-Ìv skñÀ ]-«n-bnð C-Sw ]n-Sn-¨p-shó-Xv C-c-«n-a-[p-c-am-bn am-dp-I-bmWv. C-¡-gn-ª \-hw-_À 13\v t{Km-kv sh-óÀ lu-kv Hm-^v ]-»n-t¡-j-\m-Wv {_n-«-\nð ]p-kv-X-Iw {]-kn-²o-I-cn-¨-Xv. {]-kn-²o-I-cn-¨v H-cp-am-kw ]n-ón-«-t¸mÄ X-só s_-kv-äv skñÀ ]-«n-I-bnepw {]-ap-J Ir-Xn-IÄ-¡p-am-{Xw Øm-\w-\ð-Ip-ó {_n-«o-jv sse-{_-dn-bn-epw 'sF sa-äv s^-b-dn Iyq³' Øm-\w-]n-Sn-¨p. `m-h-\-bpw bm-Ym&Agr

Full story

British Malayali

A-½ tjm-¸n-§v Xn-c-¡nð ap-gp-In-b-Xn-\n-sS {]m-an-en-cp¯n-b Ip-ªn-s\ X-«n-sIm-ïp t]m-Im³ {i-an-¨ Iu-am-c-¡m-cn ]n-Sn-bn-embn. I-gn-ª Zn-h-kw ku-¯v-t]mÀ-«n-se tam-dn-k¬-kv kq-¸À-amÀ-¡-än-em-Wv kw-`-h-ap-ïm-b-Xv. Ip-ªn-s\ C-cp-¯n-bn-cp-ó {]mw X-Ån sIm-ïp t]m-Im³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS sk-Iyq-cn-än KmÀ-Uv s]¬-Ip-«n-sb ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cpóp. ]n-óo-Sv s]m-eo-kn-\p ssI-am-dn.  s]¬-Ip-«n e-l-cn-bn-em-bn-cp-só-ópw am-\-kn-I-am-bn X-fÀ-ó A-h-Ø-bn-em-bn-cp-só-ópw I-sï¯n-b s]m-eo-kv ]n-óo-Sv Iu-am-c-¡m-cn-sb ho-«nð sIm-ïp hn«p. kq-¸À-amÀ-¡-än-\I-¯v kw-i-bm-kv-]-Z-ambn 16þIm-cn s]-cp-am-dp-ó-Xm-bn ]-cmXn- e-`n-¨n-cp-ó-Xmbpw s]m-eo-kv s]¬-Ip-«n-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xmbpw sa-gvkn-ssk-Uv s]m-eo-kv h-àm-hv Øn-co-I-cn-¨p. sk-Iyq-cn-äv KmÀ-Unð \nópw hnh-cw e-`n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv D-S³ Ø-e-s¯-¯n Iu-am-c-¡m-cn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-sbópw A-t±-lw ]-dªp. kw-`-h-s¯ Ip-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ tam-dn-k¬-kv

Full story

British Malayali

{In-kva-kv tjm-¸n-§nð GÀ-s¸«p-sIm-ïn-cp-ó-hÀ-¡n-S-bn-te-¡v Iq-ä³ _n³ tem-dn ]m-ªp-Ib-dn ¥mkv-tKm-bnð B-dp-t]À a-cn¨p. F-«p-t]À-¡v ]-cn-t¡äp. Imð-\-S-bm-{X-¡mÀ Xn-§n-\n-d-ª \-S-¸m-X-bn-te-¡v C-Sn-¨p-I-b-dn-bm-Wv tem-dn A-]-I-S-ap-ïm-¡n-bXv. a-cn-¨-h-cnð aq-óp-t]À H-tc ho-«nð-\n-óp-Å-h-cm-sW-óv I-cp-Xpóp. A-]-I-S-¯nð c-ïv ]n-ôp-Ip-«n-Ifpw DÄ-s¸-«-Xmbpw Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bp-óp. temdn Hm-Sn-¨ ss{U-hÀ-¡v lr-Z-bm-Lm-X-ap-ïm-b-Xm-Wv hm-l-\-¯n-sâ \n-b-{´-Ww \-ã-s¸-Sm³ Im-c-W-sa-óv t]m-eo-kv ]-d-bpóp. BZyw C-Xv `o-I-cm-{I-a-W-am-sW-óv kw-i-bn-¨n-cpóp. F-ómð, C-¡mcyw ]n-óo-Sv t]m-eo-kv \n-tj-[n¨p. c-£m-{]-hÀ-¯-I-sc-¯p-t¼mÄ, ss{U-hÀ kv-än-b-dn-Mv ho-enð Ip-g-ªp-ho-Wp In-S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. C-bm-fS-¡w F-«p-t]À B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-emWv. Zp-c-´-ap-ïm¡n-b hml-\w H-Sp-hnð tPmÀ-Pv kv-Iz-b-dn-se an-tñ-\n-bw tlm-«-en-\v ap-&oacut

Full story

British Malayali

C-¯-hW-s¯ {In-kva-kv B-tLm-jw Hm¬-sse³ tjm-¸n-Mv A-h-Xm-f-¯n-em¡ptam F-ó B-i-¦-bn-em-Wv {_n-«-\n-se B-bn-c-¡-W-¡n-\v Ip-Spw-_§Ä. aq-óv kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fp-sS I-¼yq-«À irw-J-e-I-fm-Wv X-I-cm-dn-em-bn-«p-ÅXv. X-I-cmÀ ]-cn-l-cn-s¨-¦n-epw, b-Ym-ka-bw  Hm¬-sse³ HmÀ-U-dp-IÄ e-`n¡ptam F-ó B-i-¦-bn-em-Wv D-]-t`m-àm¡Ä. A-Xn-\n-sS, {In-kva-kv k-½m-\-§fpw B-tLm-j-hn-cp-óp-IÄ-¡p-Å km-[-\-§fpw tX-Sn P-\-§Ä sX-cp-hn-en-d-§n-b-tXmsS, {In-kva-kv I-¨h-Sw s]mSn-s]m-Sn-¡p-I-bm-Wv. B-IÀ-j-Iam-b {In-kva-kv k-½m-\-§Ä tX-Sn-bm-Wv D-]-t`m-àm-¡-tf-sd-bp-sa-¯p-óXv. ¥mkv-tKm-bnð {In-kva-kv I-¨h-Sw \-Sóp-sIm-ïn-cp-ó sX-cp-hn-te-¡v tem-dn ]m-ªp-Ib-dn B-dp-t]À a-cn¨-Xv {I-n-kva-kv Xn-c-¡p-IÄ-¡n-sS \-Sp-¡-ap-WÀ¯n-b hmÀ-¯-bp-am-bn.  sh-bv-äv-tdmkv, sk-bv³-kv-_dn, Akv-U F-óo kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fp-sS I-¼yq-«À irw-J-e-I-fm-Wv X-I-cm-dn-em-bXv. C-tXmsS, cm-Py-¯n-sâ ]-e-`m-K-§-fn-ep

Full story

British Malayali

{_n-«-\n-se tZ-iobm-tcm-Ky ]²-Xn tem-tIm-¯-c-sa-óm-Wv hn-ti-jn-¸n-¡-s¸-Smdv. F-ómð, F³-F-¨v-F-kn-se Nn-e Im-gv-N-I-Ä I-ïmð, Ip-¯-gn-ª-sX-¦nepw \-½p-sS \m-«n-se B-tcm-Ky ]-cn-Nc-W-sam-s¡ F-{X t`-Z-sa-óv tXm-ópw. sIm-Spw-X-Wp-¸nð hn-d-¨p-hnd-¨v tcm-Kn-IÄ a-Wn-¡q-dp-IÄ Iyq- \n-ómð am-{X-am-Wv {_n-«-\nð tcm-Kn-IÄ-¡v A-h-cp-sS B-Zy-s¯ B-{i-bam-b tUmÎÀ, Pn-]n-sb Im-Wm-\m-IpI. {_n-«-\n-se F³-F-¨vF-kv F-{X-t¯m-fw tcm-Km-Xp-c-am-Wv F-óv sX-fn-bn-¡p-ó Im-gv-N-I-fmWn-sXm-s¡. cm-Py-¯n-sâ ]-e-`m-K-§-fnepw an-¡-hmdpw Zn-h-k-§-fnð Øn-Xn C-Xp-X-só-bmWv. t\-cw ]p-e-cp-ó-Xn-\v ap-¼v ¢n-\n-¡n-\v ap-ónð tcm-Kn-IÄ C-Sw ]n-Sn-¡pw. A-ópX-só Pn-]n-sb Im-Wm-\mIpw F-óp-d-¸n-¡m-\m-Wv tcm-Kn-IÄ ¢n-\n-¡n-\v ap-ónð Iyq \nð-¡m³ F-¯p-ó-Xv. B-h-iy-¯n-\v tUm-ÎÀ-am-cnñm-Xm-b-tXmsS, F³-F-¨vF-kv tkh-\w F-{X-t¯m-fw {]-Xn-k-Ôn-bn-em-sW-ó-dn-bm³ k-td-bn-se k-¬_-dn slð-¯v skâ-dn-se Im-gv-N-IÄ I-ïmð

Full story

British Malayali

hn-tZ-i-\m-Wy-¯n-sâ hn-\n-a-b-¯n-eq-sS X-«n-¸v \-S-¯p-ó-hÀ-¡v G-gp-hÀ-jw h-sc X-S-hp-e-`n-¡m-hp-ó \nb-aw \n-e-hnð-hóp. hntZ-i \m-Wy hn-]-Wn-bnð A-«na-dn \-S-¯p-ó h-¼-òmÀ-s¡-Xn-sc-bm-Wv \nb-aw h-ó-sX-¦nepw sNdn-b em-`-¯n-\m-bn ]u-ïn-ep-Å \n-t£-]w \m-«n-te-¡v am-äp-Ibpw Xn-cn-sI sIm-ïp-h-cn-Ibpw sN-¿p-ó a-e-bm-fn-I-f-S-¡-ap-Å-hcpw Cu \n-b-a-¯nð Ip-Sp-§m-\n-S-bp-ïv. t^m-dn³ F-Iv-kv-tN-ôv X-«n-¸v \-S¯n-b B-dp-_m-¦p-IÄ-s¡-Xn-sc 260 tIm-Sn ]u-ïv ]n-g hn-[n-¨-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bmWv Cu \nb-aw i-à-am-bn \-S-¸m-¡m³ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨Xv. hn-]-Wn-bn-se aq-ey-¯n-sâ G-ä-¡p-d-¨n-e-\p-k-cn-¨v ]-Ww ssI-am-äw sN-¿p-ó-hÀ-s¡-Xn-sc \-S-]-Sn-bp-ïm-I-p-sa-óv [-\-Im-cy-a{´n tPmÀ-Pv Hkv-t_m¬ hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. cq-]-bp-sS aqeyw Iq-Sp-ó L-«-¯nð \m-«n-ep-Å \n-t£-]-sam-s¡ bp-sI-bn-te-¡v am-än ]u-ïm-¡n kw-c-£n-¡p-ó-h-tc-sd-bmWv. cq-]-bp-sS aqeyw Ip-d

Full story

British Malayali

sIm-e-Ip-ä-¯n-\v XS-hv in-£-b-\p-`-hn-¡p-ó-bm-Ä D-Ä-s¸-sS c-ïp X-S-hp- ]p-Ån-I-fp-am-bn {]-W-b-¯nem-b P-bnð Hm-^o-kdm-b {_n-«ojv bp-h-Xn-¡v XS-hp in-£. ku¯v Cu-Ìv e-ï-\n-se {Ko³-hn-¨nð {]-h-À-¯n-¡p-ó bp-h Ip-ä-hm-fn-IÄ-¡p-Å F-¨v Fw ]n sF-kn-knð 2010þ\pw 2012þ\p-an-S-bnð tPm-en-bn-en-cn-s¡ ]-cn-N-b-s¸-« X-S-hp-]p-Ån-I-fp-am-bm-Wv kn³-Un t_-¡À F-ó P-bnð hmÀ-U³ {]-W-b-¯n-em-bXv. C-h-cp-am-bn hf-sc A-Sp-¯ _-Ô-am-Wv kn³-Un h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯n-cp-ó-Xv. H-cp X-S-hp-]p-Ån-bnð \nópw C-h-cp-am-bn ssewKn-I _-Ôw \-S-¯n-b-Xm-bp-Å ]-tcm-£ kq-N-\-IÄ e-`n-¨-n-cpóp. Xp-SÀ-óv 25þIm-cn kn³-Un-bp-sS s]-cp-am-ä-s¯-¡p-dn¨v B-`y-´-c A-t\z-j-Ww \-S-¯p-Ibpw s]m-eo-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-¡p-I-bp-am-bn-cpóp. kn³-Un-bp-sS InS-¸p ap-dn-bnð \nópw \n-ch-[n {]-W-b te-J-\-§Ä e-`n¨p. C-Xp h-gn-bm-Wv 2009þð sIm-e-¡p-ä-¯n-\v in-£n-¨v P-bn-enð I-gn-bp-ó H-cm-fp-am-bn tPm-en-¡n-sS kn³-Un {]-W-b-¯n-em-bn-cp-

Full story

[1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234][1235]