1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

\n§Ä Hcp dotamÀ«v-tKsPSp¡m³ Hcp§pIbmtWm...?. Fómð hcm\ncn¡pó Bdv amk§Ä AXn\v Gähpw DNnXamb kabamsWómWv hnK²À Cóse shfns¸Sp¯nbncn¡póXv. C¡me¯v tem¬tdäv Ncn{X¯nse Gähpw Ipdª \nc¡nse¯psaómWv {]hWXIÄ kqNn¸n¡póXv. CXp{]Imcw ^nIv-kUv tdäv UoepIÄ¡pÅ \nc¡v BgvNIÄ¡Iw Hcp iXam\¯n\v Xmsgsb¯psaómWv IcpXpóXv. thcnb_nÄ tdäpIÄ 12 amk¯n\Iw ]IpXnbmbn Ipdªv 1.64 iXam\¯nse¯nt¨cpw. \n§Ä Hcp dotamÀ«v-tKPn\v {ian¡pómbmsfsW¦nð hcm\ncn¡pó Bdvamk¡mew AXn\v A\ptbmPyamb kabamsWópw C¡me¯v ]eni\nc¡v hfsc¡pdhmbncn¡psaópamWv tamÀ«v-tKPv AUzmkv _yqtdm Bb {_nbm³ aÀ^n \nÀtZin¡póXv. hfÀ¨ ssIhcn¡Wsaó AZayamb B{Klt¯msS se³UÀamÀ Cu hÀjw Bcw`n¨Xpw BIÀjIamb UoepItfmSp IqSn ]pXnbhÀ h³tXmXnð Cu cwKt¯¡v {]thin¨Xpw tamÀ«v-tKPv cwK¯v D]tbmàmhn\v A\pIqeamb Im-emh-Ø  Dïm¡nbncn¡pIbmWv. _m¦v Hm^v Cw¥ïv sh

Full story

British Malayali

Að¸w km-l-kn-I-X C-ã-s¸-SpóhÀ-¡v se-bv-Iv Un-kv-{Sn-Iv-änð H-cp sN-e-hp-anñm-sX A-´n-bp-d-§m-hp-ó H-cn-S-ap-ïv. C-hn-Sp-s¯ a-e-\n-c-I-fn-se tUm-hv {Im-Kv ]m-d-s¡-«p-IÄ-¡n-S-bnð H-fn-¨n-cn-¡p-ó {]-i-kv-X-am-b cl-ky Kp-lbm-b {]o-kvv-äv-kv tlmÄ B-WXv. a-e Ib-dn F-¯p-ó-h-À-¡v A-´n-bp-d-§m³ A-Xym-hiyw th-ï-sXm-s¡ C-hn-sS k-Ö-amWv. aq³-Iq-«n _p-¡v sN-¿p-I-bpw th-ï-Xnñ. A-Xp sIm-ïv X-só C-hn-sS F-¯p-ó-hÀ-¡v B-cm-bn-cn-¡pw Kp-l-bnð X-§-fp-sS k-l-hm-kn-IÄ F-óv H-cn-¡epw A-dn-bm\pw h-gn-bnñ. Kp-l D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ-¡m-bn A-Xym-hiyw `-£-W-hpw aäpw C-hn-sS F-¯p-ó-hÀ D-t]-£n-¨p t]m-Ip-óp. t\c-s¯ C-hn-sS k-µÀ-in-¨-hÀ X-§-fp-sS A-\p-`-h-§-sf-gpXn-b H-cp U-b-dn-bp-ap-ïn-hnsS. se-äÀ t_m-Iv hm-Xnð t]m-ep-Å Kp-lm-ap-Jw IS-óv AI-¯v {]-th-in-¨mð ]n-só A-ôm-dp ao-äÀ Xm-tg-¡nd§n th-Ww Kp-l-¡p-Ån-se-¯m³. C-hn-sS F-«p ]-¯p t]À-¡v kp-J-am-bn D-d-§m&sup

Full story

British Malayali

thï{X ]cnioe\w e`n¨n«nñm¯ \gv-kpamÀ bpsIbnð Cñm¯Xn\memWv B Ipdhv \nI¯m³ thïn F³F¨vFkv tlmkv]näfpIfnð bqtdm]y³ \gv-kpamsc \nban¡m³ XpS§nbXv. CXneqsS \gv-knwKv£ma¯n\v AdpXn hcp¯msaómbncpóp GhcpsSbpw {]Xo£. Fómð C¯c¯nð \nban¡s¸« bqtdm]y³ \gv-kpamsc hnizkn¡m³ ]äm¯ ØnXnbmWnt¸mÄ kwPmXambncn¡póXv. AXmbXv \nba\w e`n¨v cïp sImñw XnIbpóXn\v aps¼ C¡q«À ChnSw hn«v t]mIpIbmsWómWv dnt¸mÀ«v. Cu ZpchØ ]cnlcn¡m³ C´y³ \gv-kpamsc \nban¡Wsaóv F³F¨vFkv apdhnfn Iq«m³ XpS§nbn«papïv. bqtdm]y³ \gv-kpamsc tPmenbnð \n\nÀ¯póXnð tlmkv]näð {Skv{äpIÄ ]cmPbs¸«ncn¡pIbmsWómWv \gv-knwKv ssSwkv \S¯nb At\zjW¯neqsS sXfnªncn¡póXv. 13 HmÀKss\tkj\pIfnse GXmïv ]IpXntbmfw hcpó hntZi \gv-kamcpw \nba\w e`n¨v cïphÀj¯n\Iw cmPnh¨v t]mIpóXmbmWv {]kvXpX At\zjW¯nsâ `mKambn shfnhmbncn¡póXv. Nne tIkpIfnð X§sf dn{Iq«v sNbvX {SÌpIfne&ntil

Full story

British Malayali

e-ï³: H-cp Zn-hk-s¯ sN-e-hn-\v H-cp ]u-ïv a-Xn-bmIp-tam? A-km-[yw Fó-tñ D-¯cw. F-ómð C-Xp km-[y-am-sW-óv sX-fn-bn-¨v ku-¯mw-]v-S-Wn-se bph-Xn cw-K-s¯-¯n-bn-cn-¡póp. H-cp ]u-ïv sIm-ïv H-cp Zn-hk-s¯ sNe-hv I-gn-¡m-sa-óv C-hÀ sX-fn-bn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. ]p-Xp-hÀ-j-¸p-e-cn-bnð B-eo-kv _n-¤À F-ó bph-Xn F-Sp-¯ {]-Xn-Ú-bm-Wv H-cp Znh-kw H-cp ]u-ïv am{Xw apS-¡n Po-hn-¡m³ km-[n-¡p-sa-óv sX-fn-bn-¡m³. C-cp-]-¯n-bm-dp-Im-cnbm-b Cu A-`n-`m-j-I A-Xp sX-fn-bn-¨p I-gn-ªn-cn-¡p-I-bmWv. P-\ph-cn am-kw sam-¯w Zn-htk-\ H-cp ]u-ïv am{Xw sN-e-hm-¡n Po-hn-¨p-Im-Wn¨p. A-Xn-\p-th-ïn I-sï¯n-b amÀ-Kw ]-t£ A-ev-]w I-Sp-¯-Xm-sW-óp am-{Xw. A-ev-]w ]-cn-{i-an-¨mð BÀ-¡pw H-cp ]u-ïv sN-e-hnð H-cp Znh-kw I-gn-ªp-IqSmw F-óm-Wv B-eo-kv _n-¤À ]-d-bp-ó-Xv. kq-¸À-amÀ¡-äv {_m³-Up-I-fp-sS ^p-Ív ]m-bv-¡-äp-IÄ hm-§p-I, kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fnð hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¡pó cm-{Xn G-gp ap-Xð H¼-Xp h-sc-bp-Å k-a-b-&ma

Full story

British Malayali

a-W-ep-am-bn t]m-Ip-ó-Xn-\n-sS C-d-¡-¯nð \n-b-{´-Ww hn-« Sn-¸À tem-dn C-Sn-¨p H-cp s]¬-Ip-«n-bS-¡w \m-ep t]À sImñ-s¸«p. _m-¯nð H-cp kv-Iq-fn-\-Sp-¯m-Wv kw-`-hw. A-]-I-S-¯nð-s¸-« s]¬-Ip-«n A-½-bp-sS ssI-]n-Sn-¨v ^q-Sv-]m-¯n-eq-sS \S-óp t]m-Ip-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv tem-dn ]m-sª-¯n-b-Xv. \n-b-{´-Ww hn-« tem-dn a-äp hm-l-\-§-fnepw C-Sn¨p. a-cn-¨ a-äp aq-óp t]À tem-dn-bn-Sn-¨p X-IÀ-ó Im-dn-se bm-{X-¡m-cm-bn-cpóp. a-äp \m-ep t]À-¡v ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-«pïv. Ch-sc F-bÀ Bw-_p-e³-knepw a-äp-am-bn D-S³ X-só B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n¨p. _m-¯n-se h-S-¡³ {]-tZ-i-¯v I-gn-ª Znh-kw ssh-Ip-tó-cw \m-ep a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-ïm-bXv. C-d-¡-¯n-eq-sS h-cp-ó-Xn-\n-sS t{_-¡v t]m-b tem-dn ]-e hm-l-\-§-tf-bpw c-ïp Imð-\-S-bm-{X-¡m-tc-bpw C-Sn-¨ ti-j-am-Wv a-dn-ª-Xv. A-]-I-S-sam-gn-hm-¡m³ tem-dn ss{U-hÀ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-ïm-b-sX-óm-Wv t]m-eo-kn-sâ {]m-Yan-I \n-K-a\w. t{_-Iv t]m-b t]m-se-bm-bn-cp-óp t

Full story

British Malayali

eï³: bp-sI-bnð k-µÀ-i-\-¯n-s\-¯p-ó-hÀ-¡v kuP-\y Nn-In-Õ \ð-Ip-ó kw-hn-[m-\-¯n\v I-Sn-ªm-Wn-Sm³ kÀ-¡mÀ ]pXn-b kw-hn-[m-\-§Ä GÀ-s¸-Spóp. C\n am-Xm-]n-Xm¡-sf \m-«nð \n-óp sIm-ïp-h-ómð ku-P-\y-Nn-In-Õ e-`y-am-Ip-sa-óv a-e-bm-fn-I-fpÄ-s¸-sS-bp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ I-cp-tX-ï. Pn-]n k-µÀ-i-\-¯n-s\-¯p-ó th-f-bnð d-knUâv s]À-an-äv Im-Wn-¨mð am-{X-ta kuP-\y Nn-In-Õ e-`y-am-Iq F-ó X-c-¯n-em-Wv Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v slð-¯v ]²-Xn X-bm-dm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. \n-e-hnð am-Xm-]n-Xm¡-sf sIm-ïp-hcpw ap-¼v ]-ecpw A-h-cp-sS t]-cnð Iq-Sn d-kn-U³-kv {]q-^v F-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp ]-Xn-hv. d-kn-U³-kv {]q-^v Im-Wn-¡p-ó ]-£w Pn-]n tkh-\w ku-P-\y-am-bn e-`n-¡p-I-bm-bn-cp-óp C-Xp-hsc. C-\n A-Xp \-S-¡nñ. bp-sI-bnð Xm-a-k-¡m-cm-sW-óp Im-Wn-¡p-ó d-knUâv s]À-an-äv Im-Wn-¨mð am-{X-ta k-µÀ-i-I hn-k-bn-se-¯n-bn-«p-Å-hÀ-¡v ku-P-\y- Pn-]n tkh-\w e-`y-am-Ip-I-bp-&Arin

Full story

British Malayali

e-ï³: \n-e-hn-ep-Å-Xn-s\-¡mÄ Cc-«n ]-tä-Wn-än eo-hv hm-Kv-Zm-\-hp-am-bn te-_À eo-UÀ F-Uv an-en-_m³-Uv cw-K-s¯¯n. te-_À A-[n-Im-c-¯nð F-¯n-bmð ]-tä-Wn-än t] B-gv-N-bnð 260 ]u-ïv B-¡p-sa-ópw ]-tä-Wn-än eo-hv \n-e-hn-ep-Å c-ïm-gv-N-sb-ópÅ-Xv am-än H-cp am-k-t¯-¡v \o-«p-sa-óp-am-Wv F-Uv an-en-_m³-Uv ]-d-bp-ó-Xv. Ip-ªn-sâ P-\-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v H-cp am-kw ap-gp-h³ i-¼-f-t¯m-sS Ah-[n e-`n-¡pó-Xv ]pXn-b A-Ñ-³amÀ-¡v G-sd D-]-Im-c-{]-Z-am-bn-cn-¡p-saópw ]-tä-Wn-än t] an-\n-aw thPn-s\m-¸w X-só F-¯n-¡p-sa-óm-Wv te-_À t\-Xm-hv hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-óXv. \n-e-hnð ]-tä-Wn-än t] 138.18 ]u-ïv F-ó \n-e-bn-em-Wp-ÅXv. A-tX-ka-bw an-en-_m³-Un-sâ hm-Kv-Zm-\-t¯m-Sv A-`n-{]m-b `n-ó-X-bp-am-bn _n-kn\-kv eo-UÀ-amÀ cw-K-s¯-¯n-bn-«pïv. C¯-cw hm-Kv-Zm-\-§Ä \n-Ip-Xn `m-cw Iq-«p-óXpw cm-Py-¯n-sâ km-¼¯n-I h-fÀ¨-sb X-S-k-s¸-Sp-¯p-ó-Xp-am-sW-óm-Wv C-¡q-«-cp-sS A-`n-{]m-b

Full story

British Malayali

ImÀ«qWpIfneqsS {]hmNI³ apl½Zns\ \nµn¡póXns\Xnsc {_n«\nse apÉo§Ä iàamb {]Xntj[hpambn cwKs¯¯n. CXnsâ `mKambn \nc[n hnizmknIfmWv Cóse UuWnwKv kv{Soän\v ap¼nð XSn¨v IqSnbXv. CXns\ t\cnSm³ Xo{hheXv ]mÀ«nIfpw cwK¯nd§nbtXmsS Að]t\cw AkzØXIÄ Act§dn. ^oðUv amÀjð s_ÀWmUv tam¬tSmsKmsadnbpsS {]Xnabv¡v NpäpamWv {]Xntj[¡mÀ \nebpd¸n¨ncpóXv. \mknIfpsS kzmX{´y \ntj[\b§Äs¡Xnsc t]mcmSnb {_n«\nse hoc\mbI\mWv amÀjð s_ÀWmUv. GXmïv Bbnct¯mfw apÉo§Ä {]Xntj[hpambn Cu {]Xnabv¡v Npäpw XSn¨v IqSnbncpóp. 'C³-kÄ«v ssa aw B³Uv sF hnð ]ôv bp' Fó t]m¸v {^m³knknsâ hN\ta´nb t¹¡mÀUv ]nSn¨hcpw {]Xntj[¡mÀ¡nS bnepïmbncpópshóXv {it²bambncpóp. Cóse \Só {]Xntj[¯nð kv{XoIsfbpw ]pcpj³amscbpw Hón¨v {]Xntj[n¡m³ kwLmSIÀ A\phZn¨ncpónsñóXpw {it²bambncpóp. AhÀ thsd thsdbmWv {]Xntj[Øe¯v \nesImïncpóXv. NmÀen sl_v-tUmbnepw aäv Nne ]m&Yacu

Full story

British Malayali

eï³: a-ªnð Ip-fn-¨ ]p-e-cn-IÄ-¡v C-\n hnS. B-gv-N-IÄ \o-ï AXn-ssi-Xy-¯n-\v A-h-km-\w hn-cm-a-am-Ipóp. Nn-e-bn-S-§-fnð A-´co-£ Xm-]-\n-e 12 Un{Kn h-sc D-bÀ-ó-tXm-sS AXn-ssiXyw am-dn-\nð-¡p-I-bmWv. cm-Py-s¯ aq-Sn-¡n-S-ó a-ªn-sâ ta-em-¸v AI-ó-tXm-sS C-bmgv-N an-¡-bn-S-§-fnepw NqSpw sh-bnepw A-\p-`-h-s¸-Spw. Iw-{¼n-b-bnepw ku-¯mw-]v-S-Wn-ep-am-Wv I-gn-ª Znh-kw Xm-]-\n-e 12 Un-{Kn h-sc D-bÀ-óXv. A-Sp-¯ \m-ep Zn-h-k-t¯-¡v A-´-co-£w h-c-ï-Xm-bn-cn-¡p-saópw Xm-]\n-e i-cmi-cn 10 Un-{Kn-bnð \nð-¡p-sa-óp-am-Wv Im-emh-Øm {]-h-N\w. ssa-\-kv 11 Un{Kn h-sc Xm-gv-ó Xm-]\n-e C-t¸mÄ Up-dm-anð 12 Un-{Kn-h-scbpw A-_À-Uo-\nð ]-¯p Un-{Kn-h-scbpw sk³-{Sð kv-tIm-«v-e-ïnepw t\mÀ¯v Cu-kv-äv tIm-kv-änð H¼-Xp Un{Kn h-scbpw D-bÀ-ón-«p-ïv. Cu Zn-h-k-§-fnð Xm-]\n-e i-cmi-cn H¼-Xp Un-{Kn-tb-¡mÄ D-bÀ-ó-Xm-bn-cn¡pw Cu-Ìv, sh-Ìv ta-J-e-I-fnð A-\p-`-h-s¸-Sp-I. kv-tIm-«v-e-ïn-emI-s« A-ôn-\pw B-dp Un-{Kn¡pw a-t[y-bm-bn-cn¡pw Xm

Full story

British Malayali

eï³: I-®nð I-ï-sXñmw A-Sn-¨p am-äp-ó kz-`m-h-¡mcmtWm {_n-«o-jp-ImÀ? tamj-Ww C-hÀ-¡v \n-Xy-s¯m-gnem-tWm? a-sämópw sImïñ, Hmtcm hÀ-jhpw F³-F-¨v-F-kp-I-fnð \nópw tamj-Ww t]m-Ip-ó km-[-\-§-fp-sS F-®w hÀ-[n-¡pó-Xp I-ïn-«m-Wv C-§s\-sbm-cp tNmZyw D-b-cp-óXv. Hmtcm hÀ-jhpw F³-F-¨v-F-kp-I-fnð \n-óv 13 Z-ie-£w ]u-ïn-sâ km-[-\-§Ä tamj-Ww t]m-Ip-óp-sï-óm-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. A-Sp-¯ Im-e-¯m-bn Ip-«n-I-fp-sS hmÀ-Un-IÄ Ip-«n-IÄ-¡p I-fn-¡m-\m-bn \ð-In-bn-cn-¡p-ó I-fn-¸m-«-§Ä InS-¡-tbm-Sv tNÀ-óv sI-«n-bn-Spó-Xv {i-²-bnð-s¸-«-tXm-sS-bm-Wv F³-F-¨v-F-kp-I-fnð \n-óv tamj-Ww t]m-Ip-ó km-[-\-§-fp-sS hn-h-c-§-sf-¡p-dn-¨v kÀ-th B-cw-`n-¨Xv. Po-h³c-£m D-]-I-c-W-§Ä apXð, Ip-¯n-h-bv-¸n-\v D-]-tbm-Kn-¡p-ó kqNn, sl-bÀ ss{U-b-dp-IÄ, So t{Sm-fn-IÄ tSm-bv-e-äv {_-jp-IÄ F-ón§-s\ tamj-Ww t]m-Ip-ó km-[-\-§-fp-sS \o-ï \

Full story

[1438][1439][1440][1441][1442][1443][1444][1445]