1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലുകളില്‍ ബൈബിള്‍ ക്ലാസ് എടുക്കാന്‍ പോകുന്ന പാസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കും വൈദികര്‍ക്കും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരുന്നതായി പരാതി. ക്ലാസെടുക്കാന്‍ ചെന്ന തന്നെ കൂട്ടത്തോടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തതായി പാസ്റ്റര്‍ പോള്‍ സോങ് പരാതിപ്പെട്ടതോടെ മറ്റ് പാസ്റ്റര്‍മാരും വൈദികരും ബൈബിള്‍ ക്ലാസ്ലെടുക്കാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ്. താന്‍ ക്ലാസെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇരച്ചെത്തിയ തടവുകാരായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളാണ് തന്നെ മര്‍ദിച്ചതെന്ന് പോള്‍ സോങ് പറയുന്നു. സൗത്ത് ലണ്ടന

Full story

British Malayali

Bibhn\nab¯nsâ apJyamÀK§fnsemómbn Cþsabn-epIÄ amdnbtXmsS, Hcp Cþsabnð hnemk¯nð\nóv asämónte¡v amdpóXv ]eÀ¡pw A{X Ffp¸apÅ ImcyamInñ. tIm¬SmÎpIÄ \ãs¸SpsaóXp Xsó AXn\pImcWw. Fómð, _nSnbpsS Cþsabnð A{Ukv hÀj§fmbn sImïp\S¡póhÀ Ct¸mÄ AXv GXphnt[\bpw Dt]£n¡m\pÅ {ia¯nemWv. kuP\y tkh\hpambn KqKnÄ DÄs¸sS Ht«sd CþsabnepIÄ \nehnepÅt¸mÄ amkmamkw ]Ww apS¡n C§s\sbmcp taðhnemkw \ne\nÀt¯ïXptïm FómWv D]t`màm¡fpsS tNmZyw. amkw ASbv--t¡ï XpIbnð A¼Xv iXam\w hÀ[\bmWv sSent¡mw tkh\ ZmXm¡fmb _nSn hcp¯nbncn¡póXv. CX\pkcn¨v Hcp D]t`màmhv amkw Ggc ]uïv \ðIWw. ZoÀLImeambn _nSnbpsS Cþsabnð A{Ukv D]tbmKn¡póhÀ CtXmsS henb A¦em¸nembncn¡pIbmWv. ]pXnb taðhnemk¯nte¡v amdpt¼mgpïmIpó _p²nap«pIfmWv ChÀ¡v XethZ\bmbncn¡póXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tI-c-f ^v

Full story

British Malayali

പാക്കിസ്ഥാന്‍ തങ്ങളുടെ യുകെ അംബാസിഡറായ സാഹെബ്സദ അഹമ്മദ് ഖാനെ അടിയന്തിരമായി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിപ്പിച്ചു. ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ഒരു അവാര്‍ഡ് ദാനച്ചടങ്ങിനിടെ കുടിച്ച് കിന്റായി സ്റ്റേജിലെത്തി പ്രസംഗിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഖാന് മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഖാന്റെ നാവ് കുഴഞ്ഞ സംസാസരവും ഇടറുന്ന കാലുകളിലുള്ള ആട്ടവും കണ്ട് അതിഥികളും കാണികളും നിര്‍ത്താതെ ചിരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ലണ്ടനിലെ അവാര്‍ഡ് ദാനത്തിലെ മോശപ്പെട്ട പ്രകടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബ്രിട്

Full story

British Malayali

പ്രളയത്തില്‍ മുങ്ങിയ നാടിനു താങ്ങായി ലോകമെങ്ങും നിന്നും സഹായം എത്തിയപ്പോള്‍ അതില്‍ കൈയ്യിട്ടു വാരാന്‍ എത്തിയവരും മലയാളികള്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആ കാഴ്ചകണ്ടു മൂക്കത്തു വിരല്‍ വയ്ക്കാത്തവര്‍ ഇല്ല. മറുനാടന്‍, വിദേശ മലയാളികള്‍ എത്തിച്ച സഹായങ്ങള്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളില്‍ എത്തിക്കാതെയാണ് സ്ഥലത്തെ ദിവ്യന്മാരും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും കയ്യിട്ടു വാരിയത്. തീക്കട്ടയില്‍ ഉറുമ്പു അരിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും പോലെ പോലീസുകാരില്‍ നിന്നും പോലും ഇത്തരം ദുര്‍ഗന്ധം വമിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ എത്തി. തുടക്ക

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: s{Sbn\nepw knän skâdpIfnepw Hcp ImcWhpw CñmsX sXmen \nd¯nsâ t]cnð aebmfnIÄ DÄs¸sSbpÅhÀ Ahtlfn¡s¸Sm\pw B{Ian¡s¸Sm\pw CSbm¡pó Hcp ImcWw IqSn ]pd¯p hóncn¡póp. Ignª Znhkw {_n«ojv tlmw Hm^okv ]pd¯p hn« B[nImcnI tcJbnð ASp¯ Ime¯p \Só Xo{hhmZ kz`mhapÅ tIkpIfnð AdÌnð Bbhcnð ]mIv hwiPcmbhÀ aqómw Øm\¯pw C´y³ hwiPÀ BbhÀ H³]Xmw Øm\¯pw F¯nbXmWv s]mXp kaql¯nð Gjym¡msc s]mXpsh Xo{hhmZ _ÔapÅhÀ Bbncn¡pw Fó kwibw krãn¡m³ ImcWambn amdpI. AdÌnð Bbhcnð C´y³ hwiPcpsS F®w Gsd IpdhmsW¦nepw BZy ]¯p cmPy¡mcpsS ]«nIbnð C´ybnð \nópÅhcpw DÄs¸«tXmsS aebmfnIfpw aäpw IqSpXð kzbc£ tXSWsaó Bi¦bpw iàamIpIbmWv. AtX kabw, s]mXpXo{hmZ _ÔapÅ AdÌpIfnð C¡gnª Pq¬ hsc t]meokv tcJs¸Sp¯nb IW¡nð Gjy³ hwiPsc At]£n¨p {_n«ojv hwiPcmWv IqSpXð DÅXv. Xo{h heXp ]£ \ne]mSnte¡v {_n«ojv kaql¯nð \nópw Gsdt¸sc BIÀjn¡m&sup

Full story

British Malayali

Gähpw henb k¼mZyhpw {]Xo£bpamb a¡Ä A{]Xo£nXambn acn¨v t]mbmð ]nsó c£nXm¡Ä¡v Ipd¨v Imet¯s¡¦nepw Hópw sN¿m³ tXmómdnñ. C¯c¯nð \ncmim`cnXcmIpó bpsIbnse amXm]nXm¡tfmSv klXm]w {]ISn¸n¡pó ]pXnb \o¡w \S¯n {_n«ojv Kh¬saâv {]iwk t\Snbncn¡póp. ]pXnb \nbaw A\pkcn¨v 18 hbknð XmsgbpÅ Ip«nIÄ acn¡pItbm acn¨ Ipªns\ {]khn¡pItbm sNbvXmð amXm]nXm¡Ä¡v cïmgvN i¼ft¯msS Ah[n A\phZn¡m\mWv ]pXnb Xocpam\w. k´m\ \ãs¯ XpSÀóv \ncmim`cnXcmIpó amXm]nXm¡Ä¡v tPmen Øe¯v \nÀ_Ôambpw A\phZnt¡ïpó Cu AhImiw Ct¸mÄ Kh¬saâv \nbaam¡n AwKoIcn¨ncn¡pIbmWv. CXv {]Imcw C¯c¯nð \ncmi`cnXcmb amXm]nXm¡Ä¡v i¼ft¯mSv IqSnb Ah[n¡mbn s¢bnw sN¿m³ ]pXnb \nba¯neqsS km[n¡pw. ]mÀensaâv ]mkm¡nbncn¡pó ]mcâð eohv B³Uv t] _nð \nehnð cmPIob AwKoImchpw t\Snbncn¡pIbmWv. bpsIbnð C¯c¯nepÅ Hcp \nbaw BZyambn«mWv \nehnð hcpóXv. CXv 2020ð

Full story

British Malayali

2016 സെപ്റ്റംബറില്‍ പ്ലീമൗത്തില്‍ വച്ച് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച 23 കാരിയായ അമ്മ എലിസബത്ത് വികിന്‍സിനെയും കാമുകന്‍ എറിക് വാന്‍സെലോ(30)യെയും പ്ലീമൗത്ത് ക്രൗണ്‍ കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ വിചാരണക്കെത്തിച്ചു. വളരെ തന്ത്രപരമായി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ശരീരം വിറ്റായിരുന്നു യുവതി കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും ജൂറിക്ക് മുന്നില്‍ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക സേവനങ്ങള്‍ക്ക് 15 മിനുറ്റിന് 95 പൗണ്ടും ഒരു രാത്രിക്ക് 850 പൗണ്ടുമാണ് ഫീസെന്ന് തുറന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്ലീമൗത്ത് യ

Full story

British Malayali

പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയും കൂട്ടരും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായി നടത്തുന്ന വിലപേശലിലൂടെ ബ്രക്സിറ്റ് അധികം വൈകാതെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അനേകം പേര്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരെ തീര്‍ത്തും നിരാശാഭരിതരാക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്ത് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രെക്സിറ്റിനായി തെരേസ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെക്കേര്‍സ് ഡീല്‍ യൂണിയനുമായി ചര്‍ച്ചയിലൂടെ ഡീല്‍ നേടിയെടുത്താല്‍ അതും ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ടോറി വിമതര്‍

Full story

British Malayali

കേരളത്തിന്‍ വന്‍ നാശം വിതച്ച പ്രളയക്കെടുതികളുടെ അലയൊലികള്‍ അടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പിതാ യുഎസില്‍ കടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റും പ്രളയവും വന്‍ നാശം വിതച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉഷ്ണക്കൊടുങ്കാറ്റായ ഫ്ലോറന്‍സ് വീശിയടിച്ച് കടുത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ യുഎസിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നുവെങ്കിലും കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നിരവധി മരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയില്‍

Full story

British Malayali

{_n«\nð ]m¡nØm³ImcpsS {Inan\ð kwLw `mK`m¡mb asämcp _me]oU\ IY IqSn ]pd¯v hóp. kmdsbó t]cpÅ Cu Cw¥ïnse shÅ¡mcnbmb s]¬Ip«nsb 15mw hbknð sSkv--tIm ImÀ]mÀ¡nð \nópw ]m¡nØm³ImcpsS kwLw X«ns¡mïv t]mbn \nÀ_Ôn¨v hnhmlw Ign¨v 12 sImñw _emÕwK¯n\v Ccbm¡pIbmbncpópshómWv shfns¸«ncn¡póXv. CXn\v ]pdsa Cu s]¬Ip«nbpsS k½XanñmsX cïp XhW hnhml¯n\pw H¼Xv XhW KÀ`Ñn{Z¯n\pw hnt[bbm¡pIbpw sNbvXpshópw sXfnªn«pïv. hnhmlw Ignªv an\päpIÄ¡pÅnð ]m¡nØm³ Imc\mb hc³ kmdsb _emÕwKw sNbvXncpóp. X«ns¡mïv t]mIen\v hnt[bbmIpt¼mÄ AhÄ tImfPnð ]Tn¡pIbmbncpóp. XpSÀóv anUv ssh^v Bbn ]cnioe\w t\Sm\mbncpóp AhÄ B{Kln¨ncpóXv. X§fpsS aIsf ]m¡v {Inan\epIfpsS kwL¯nð \nópw c£n¡m³ IpSpw_w kIehmXnepIfpw ap«nsb¦nepw Ahsbñmw ASªv Xsó InS¡pIbmbncpóp. AXn\nsS kmd hÀj§tfmfw \ofpó ]oU\§Ä¡v hnt[bbmhpIbpw sNbvXncpó

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]