1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

സെയിന്‍സ്ബറിസും അസ്ദയും ലയിച്ച് ഒരു സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റാകാനുള്ള നീക്കത്തെ യുകെയിലെ ബിസിനസ് ലോകം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. സെയിന്‍സ്ബറിസിന്റെ 138 സ്റ്റോറുകള്‍ അസ്ദയുടെ ഒരു മൈല്‍ ചുറ്റളവിലുണ്ടെന്ന് സെയിന്‍സ്ബറീസിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവായ മൈക്ക് കൂപ്പ് തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം യുകെയിലെ സെയിന്‍സ്ബറിയുടെ 644 സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ 138 എണ്ണം അസ്ദയുടെ ഒരു മൈല്‍ ചുറ്റളവിലാണുള്ളത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ രണ്ട് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളും ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴില്‍ വരു

Full story

British Malayali

I\ymkv{Xosb ]oUn¸n¨pshó tIknð s]«ncn¡pó PeÔÀ _nj¸v {^mt¦mbv¡v FXnsc t]m¸v C\nbpw \S]SnsbSp¡m¯Xv Np½mXñ... PÀa\nbnð AѳamÀ am{Xw ]pdw temIw Adnªv ]oUn¸n¨Xv 3677 t]scbmWv. CXpambn XmcXays¸Sp¯pt¼mÄ {^mt¦mbpsS tIkv t]m¸n\v Hcp hnjbta Bbn tXmópónñmbncn¡msaópw NneÀ A`n{]mbs¸Spóp. PÀa\nbnð ]ptcmlnX³amcmð ]oUn¸n¡s¸«hcnð `qcn`mKw t]cpw Að¯mc _me³amcpw 13 XnIbm¯ B¬Ip«nIfpamsWópw dnt¸mÀ«pïv. CXns\ XpSÀóv ChnsS {]Xn¸«nIbnembncn¡póXv 1670 sshZnIcmWv. Atacn¡bnð sa{Xm³amÀ hsc ]oUIcmsbó hmÀ¯IÄ¡v ]nómse PÀa\nbnse IW¡v tI«v temIw sR«nbncn¡pIbmWv. PÀa³ It¯men¡m k`bnð ]ptcmlnX³amÀ C¯c¯nð ]oU\§Ä \S¯nbncn¡póXv 1946\pw 2014\pw CSbnepÅ Ime¯msWómWv PÀa³ am[ya§Ä Cóse shfns¸Sp¯nbncn¡póXv. CcIfnð ]IpXnbne[nIw t]cpw 13 hbtkm AXnð Xmsg {]mbapÅhtcm BsWómWv CXv kw_&Oci

Full story

British Malayali

പരീക്ഷകളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ മക്കളെ തല്ലാറുണ്ടോ? എന്നാല്‍ ഇനി അതിന് മുതിരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ലങ്കാഷെയറിലെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം മുന്നറിയിപ്പേകുന്നത്. മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതിന് മക്കളെ തല്ലിയ ഇവര്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് കോടതി വിധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആറും എട്ടും വയസുള്ള മക്കള്‍ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ മൊഴി കൊടുത്തപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഇനി അഭയം ജയില്‍വാസമാണ്. കടുത്ത വിശ്വാസികളായ ഇരുവര്‍ക്കും ഒരു മാസത്തിനകം ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ്

Full story

British Malayali

യുകെയില്‍ പെട്രോള്‍ വില നാല് വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടി അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇതിനിടെ ഇന്ധന നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ച് എന്‍എച്ച്എസിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഫിലിപ്പ് ഹാമണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിലൂടെ ഇന്ധനവില ഇനിയും ഉയരുമെന്നുറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. പെട്രോള്‍ വില 1.30 പൗണ്ട് കടന്ന് കുതിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ നീക്കം ചാന്‍സലര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എട്ട് വര്‍ഷമായി മരവിപ്പിച്ച് നിര്‍ത്തിയിരുന്ന ഇന്ധനനികുതി ഇപ്പോള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധന വില നല്‍കി സാധാ

Full story

British Malayali

kvamÀ«v tamt«mÀthIfneqsS hïntbmSn¨v t]mIpt¼mÄ Nne \nba§Ä ]men¡póXnð AXoh Pm{KX ]peÀ¯nbnsñ¦nð hÀ[n¨ tXmXnð ]ng \ðIn \mw apSnbpsaópd¸mWv. C¯cw \nba§Ä Adntªm AdnbmsXtbm ewLn¡s¸«mð \n§fpsS t]m¡änð \nópw 2500 ]uïv hsc ]ngbmbn tNmÀóv t]mIpsaópd¸mWv. kvamÀ«v tamt«mÀthbnse Nne ]ng Ipcp¡pIÄ AdnbmsX t]mhcpsXómWv hnZKv[À apódnbnt¸Ipó-Xv. kvamÀ«v tamt«mÀ thbnse sdUv FIv--kv ssk\pIsf \nch[n tamt«mdnÌpIÄ AhKWn¡pópshómWv Cu hÀjw BZyw sslthkv Cw¥ïv I½oj³ sNbvXncn¡pó Nne hniIe\§fneqsS ØncoIcn¡s¸«ncn¡p-óXv. CXv {]Imcw 20 iXam\w ImdpIfpw hml\§fpw kvamÀ«v tamt«mÀ thIfnð D]tbmKn¡pó sdUv FIv--kv ssk\ns\ AhKWn¨v AXneqsS Iqfmbn ISóv t]mIpópïv. C¡gnª G{]nð hscbpÅ Hcp hÀj¯n\nsS Fw 25se PwKvj³ Aôn\pw Ggn\panSbneqsS ISóv t]mIpó Aônsemóv ss{UhÀamcpw sdUv FIv--kv ssk³ \nbaw ]men¡m¯hcmsWóp

Full story

British Malayali

ലൈംഗികാവയവം ഇല്ലാതെയാണ് ആന്‍ഡ്രു വാര്‍ഡില്‍ 44-ാം വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചത്. മൂന്നമാസംമുമ്പ് ആന്‍ഡ്രുവിന്റെ ത്വക്കില്‍നിന്നുതന്നെ സൃഷ്ടിച്ച കൃത്രിമ ലൈംഗികാവയവം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശരീരത്തില്‍ തുന്നിച്ചേര്‍ത്തു. ആറാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ആന്‍ഡ്രുവും കാമുകിയും ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. 50000 പൗണ്ട് മുടക്കി ലണ്ടന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ചികിത്സ ഫലിച്ചുവെന്നതിന് ആന്‍ഡ്രുവിന്റെ കാമുകി ഫെദ്ര ഫാബിയാന്റെ വാക്കുകള്‍ തന്നെ തെളിവ്. നാഭിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Xncph\´]pcw \nópw eï\nte¡pÅ Zqcw. GItZiw 8500 IntemaoäÀ. Cu Zqca{Xbpw Imð \Sbmbpw ISð \o´nbpw Bsc¦nepw F¯nbXmbn Ncn{Xanñ. Fómð aebmfnIÄ DÄs¸sS ]ecpw tdmUv amÀKw F¯nbn«pïv Xm\pw. F¦nð Cu Zqcsamóp HmSn XoÀ¯mtem? shdpsX HmSpIbñ, IqsS {]fbw XIÀ¯ tIcfs¯ ssI]nSn¨pbÀ¯m³ Að]w ]Ww IqSn Isï¯nbmtem? C¯cw Hcp Nn´bnemWv {_ntÌmfnse Bkn^pw Iq«pImcpw Ct¸mÄ. Cu Nn´bpambn ChÀ cwK¯nd§nbt¸mÄ s\mSnbnSbnð At\Iw t]cmWv tIcf¯n\v thïn HmSm³ Xbmdmbn cwK¯v F¯nbncn¡póXv. AXpw bpsIbnð \nóv am{Xañ, Atacn¡, knwK¸qÀ, KÄ^v, Hmkv-t{Senb, C´y FónhnS§fnð \nsóñmw sNdp¸¡mÀ Bthit¯msS d¬ tIcf Fó t{]mPÎpambn klIcn¡pIbmWv. kzm`mhnIambpw Gähpw IqSpXð Hm«¡mÀ AWn\nc¡pI bpsIbnð \nóv XsóbmIpw. d¬ Sp tI-c-f hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦n-te-¡v kw-`m-h-\ \ð-Ip-hm³ Chn-sS ¢n-¡v sN¿pI kµÀ-emân-se sX-cp-hnð \nópw kn-_nbpw kp-lr-&m

Full story

British Malayali

a-\p-jy-sâ G-ähpw hen-b {Iq-c-X-Ifn-sem-óm-Wv Im-«nð-¡b-dn h-\y-ar-K§-sf \m-bm-Sn-s¡mñp-I-sb-óXv. an-¡-hmdpw Fñm cm-Py-§-fnepw \n-b-aw-aq-ew \n-tcm-[n-¨ Cu {Iq-c-X C-t¸mgpw Xp-S-cp-óp-ïv B-{^n-¡-bnð. d-jy-¡m-c\m-b tUm-ÎÀ tPmÀ-Pv d-tKm-kn³ \-S-¯p-ó kz-Im-cy h-\yar-K k-t¦-X-¯n-em-Wv C-Xn-\p-Å ku-I-cyw. ]-W-¨m-¡p-Ifm-b ap-X-em-fn-amÀ-¡v C-hn-sSh-óv Ip-Sn-¨p-Iq-¯m-Sp-óXn-s\m-¸w ar-K§-sf th-«-bm-Sn-s¡mñm\pw km-[n-¡pw. Hmtcm ar-K-¯n-\v A-\p-k-cn-¨v \m-bm-S-en-sâ td-äv hy-Xym-k-s¸-Spw. ]-¯p-Zn-hk-s¯ k-^m-cn-bnð h-\y-arK-s¯ th-«-bm-Sð Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óp. 3800 ]u-ïv ap-S-¡p-I-bm-sW-¦nð G-sX-¦nepw km-[m-c-W ar-Ks¯tbm ko-{_sbtbm th-«-bm-Sn a-S-§mw. B¬-knw-ls¯tbm s]¬-knw-ls¯tbm th-«-bm-S-W-sa-¦nð 16,000 ]u-ïm-Ipw. ]p-Ån-¸p-en-sb-bm-Wv sIm-tñ-ï-sX-¦nð 26,000 ]u-ïm-Wv tdäv. c-ïm-gvN-s¯ Xm-a-khpw C-tXm-sSm-¸w D-ïm-Ipw. Iq-Sp-Xð Im-ip-Å-hÀ-¡v Iq-Sp-Xð th-«-bm-S-en-

Full story

British Malayali

tlmw sk-{I«-dn km-Pn-Zv Pm-hn-sâ aq-¯ k-tlm-Zc-sâ ac-Ww Cw-¥-ïnð hen-b NÀ-¨-bm-hpóp. ho-Sn-\-Sp-¯p-Å ]-ô-\£-{X tlm-«-enð ap-dn-sb-Sp-¯v A-an-Xamb tXm-Xnð sIm-s¡-bv\pw a-Zyhpw tNÀ-¯v D]-tbm-Kn-¨-Xm-Wv 51þIm-c-\m-b Xm-cn-Jv Pm-hn-Zn-sâ a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-b-sX-óm-Wv I-sï-¯ð. sh-kv-äv k-kv-Iv-kn-se ku-¯v tem-Uv-Pv tlm-«-enð Pq-sse 29þ\m-Wv Ip-fn-ap-dn-bnð Xm-cn-Jn-s\ a-cn-¨-\n-e-bnð I-sï-¯n-bXv. Xm-cn-Jn-sâ ho-«nð-\n-óv ]-¯p-an-\n-äv am{Xw A-I-e-¯n-emWv Cu tlm«ð. I-Sp-¯ lr-t{Zm-Kn-Iq-Sn-bm-bn-cp-óp Xm-cnJv. a-c-W-k-ab-¯v Xm-cn-Jv A-an-Xamb tXm-Xnð a-Zyhpw a-b-¡p-a-cp-ópw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-bn B-´-cn-Im-h-b-h-§-fp-sS ]cn-tim-[-\-bnð hy-à-am-bn-cpóp. A-kzm-`mhn-I a-c-W-sa-óv {]-Jym-]n¨ sh-kv-äv k-k-Iv-kv sIm-tdm-WÀ s]-\-tem-]v kv-tIm-^oð-Uv C-¡m-cy-¯nð hn-i-Zam-b A-t\z-j-W-¯n\pw D-¯-c-hn«p. kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-bp-sS D-S-a-Iq-Sn-bm-bn-cp-óp a-cn-¨ Xm-cnJv. km-Pn-Zv Pm-hn-sâ A-ôp k-tlm-Z-c-§-fnð aq-¯-bm-fm-b Xm-cn-Jn-s&aci

Full story

British Malayali

A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bnð _kv Hm-Sn-¡p-ó-Xn-\v H-t«-sd¯-h-W A-[n-Ir-X-cp-sS ap-ó-d-n-bn-¸v t\m-«o-kp-IÄ In-«n-bn«pw A-Xp h-I-sh-¡m-sX B-gv-N-bnð 74 a-Wn¡q-tdm-fw _kv Hm-Sn-¨-n-cpó 77þImc-sâ A-{i-²-bnð s]m-enª-Xv c-ïp Poh³. hÀ-hn-Iv-j-b-dn-se se-an-Mv-S¬ kv-]m-bn-se ap³ ta-b-À Iq-Snbm-b C-´y³ hw-i-P³ ssI-em-jv N-µ-dm-Wv aq-óp-hÀ-jw ap-¼pïm-b A-]-I-S-¯nð C-t¸mÄ \n-b-a \-S]-Sn t\-cn-Sp-óXv. t{_-¡n-\v ]I-cw B-Iv-kn-te-ä-dnð Im-e-aÀ-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv ssI-emjv Hm-Sn-¨n-cp-ó _-kv kq-¸À-amÀ-¡-än-te-¡v C-Sn-¨p-I-b-dp-Ibpw c-ïp-t]-À a-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-sX-óv A-t\z-tjm-tZym-K-ØÀ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨n-«pïv. _-kn-ð bm-{X sN-bv-Xn-cp-ó G-gp-h-b-ÊpÅ tdm-h³ ^n-äv-kv-sP-dmÄUv, h-gn-bm-{X-¡m-c-\m 76þIm-cn tUm-d lm³-tIm-Iv-kv F-ón-h-cm-Wv 2015 H-tÎm-_À aq-ón-\pïm-b A-]-I-S-¯nð a-cn-¨Xv. Xp-SÀ-¨-bm-bn aq-óm-gv-N 75 a-Wn-¡qÀ ho-Xw tPm-en sN-t¿-ïn-h-ó ssI-em-jn-sâ `m-K-¯p-\n-óp&

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]