1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

അയോധ്യ അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മസ്ജിദുകളുടെയും അവകാശത്തെ ചൊല്ലി ഹിന്ദു-മുസ്ലീം തര്‍ക്കം ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും ഇവര്‍ക്ക് മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുകയാണ് മുസാഫര്‍ നഗറിലെ ലെദ്ദെവാലയിലെ മുസ്ലീങ്ങള്‍. കഴിഞ്ഞ 26 വര്‍ഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദുക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലീം സമൂഹമാണ്. 1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കലാപങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമുദായക്കാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ മാറിത്താമസിച്ചതിനെ തുടര്&zwj

Full story

British Malayali

ഗോഡ്ഡ: ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ പൊതുപരിപാടിക്കിടെ ബിജെപി എംപിയുടെ കാല്‍ കഴുകി ആ വെള്ളം കുടിച്ച പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഗോഡ്ഡയില്‍ നടന്ന പൊതുപരിപാടിക്കിടെ ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദ്യുബെയുടെ കാല്‍ കഴുകിയ ശേഷമാണ് അനുയായി ആ വെള്ളം കുടിച്ചത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ എന്താണിത്ര തെറ്റെന്നാണ് ദ്യൂബെ ചോദിക്കുന്നത്. തന്റെ അനുയായികള്‍ക്കു തന്നോട് അത്ര സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാല്‍ കഴുകി ആ വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ വരെ അവര്‍ തയ്യാറായത്. അതൊന്നും തന്നെ ട്രോളുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്

Full story

British Malayali

ജയ്പുര്‍: ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനവില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ. താന്‍ മന്ത്രിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ധനവില തന്നെ ബാധിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധാരണ ജനമായിരുന്നു താനും എങ്കില്‍ ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനവ് തന്നെ ബാധിച്ചേനെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജയ്പുരില്‍ ശനിയാഴ്ച പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അത്താവലെ. വ്യക്തിപരമായി ഇന്ധനവില വര്‍ധന എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയാല്‍ താനും കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സരസമായി അദ്ദേഹം മറുപടി നല്

Full story

British Malayali

പൂണെ: എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളായ വൈദികന്‍ നീലച്ചിത്രം കാണിച്ച് എട്ടാംക്ലാസുകാരനെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. സംഭവം സ്‌കൂള്‍ കൗണ്‍സിലറോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമില്ലാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നല്‍കി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആരോപണ വിധേയനായ പ്രിസിപ്പാളും കൗണ്‍സിലറും മുങ്ങിയിരുന്നു. ആരോപണ വിധേയനായ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മലയാളിയാണന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നാല്‍ സ്‌കൂളിന്റെ പേരെ അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരൊ പുറത്ത് വിടാന്‍ പൊല

Full story

British Malayali

ലഖ്നൗ: പ്രസവവേദന കലശലായ യുവതിയെ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പൊലീസുകാരന്‍. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മഥുരയിലാണ് സംഭവം.ഗവണ്‍മെന്റ് റെയില്‍വേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സോനു കുമാര്‍ രജോരയാണ് ഭാവനയെന്ന ഗര്‍ഭിണിയെ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. മഥുര വനിതാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഭാവന ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഭാവനയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് സോനു പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ ബല്ലഭ്ഗഢ് സ്വദേശികളാണ് ഭാവനയും ഭര്‍ത്താവ് മഹേഷും. ഹഥ്റസില്‍നിന

Full story

British Malayali

Uðln: {_n«ojpImÀ C´ybnð Ahtijn¸n¨ tcmKamWv Cw¥ojv `mjsbóv D]cm{ã]Xn sh¦¿ \mbnUp. C´ybpsS kmaqlnI, cm{ãob, `mjm]camb sFIy¯nsâ {]XoIamWv lnµnsbópw At±lw Iq«nt¨À¯p. \yqUðln hnÚm³ `h\nð \Só lnµn Znhkv DZvLmS\w sN¿pIbmbncpóp D]cm{ã]Xn. C´y IqSpXð Hcpan¡póXn\pw \ñXv lnµn `mjbmWv Fópw D]cm{ã]Xn ]dªp. Cu tcmK¯nð \nóv \mtamtcmcp¯cpw kzbw tamNnXcmIWw. 1949 sk]väw_À 14 \v C´ybpsS `cWLS\m kanXn lnµnsb C´ybpsS HutZymKnI `mjbmbn AwKoIcn¨ncpóp. AXv ]qÀWam¡m³ \ap¡v Igntªm Fóv ]cntim[n¡Ww. `mjbpw hnImc§fpw Htc ]mXbnemWv kôcn¡pI. \n§Ä¡v P\§fnte¡v F¯Wsa¦nð.. Ahsc a\Ênem¡Ww, F¦nð am{Xta \n§fpsS hnImc§Ä Ahcnte¡v F¯n¡m³ IgnbpIbpÅp. amXr`mjbnemWv \n§fpsS hnImc§Ä Gähpw \ómbn {]ISn¸n¡m³ IgnbpI. AXn\mð \mw \½psS \mSpIfnð amXr`mjbnð Xsó kwkmcn¡Ww. lnµnbmbncpóp kzmX{´y kac t]mcmfnIfpsS {][m\ `mj. cmPys¯ henb hn`mKw P\§Ä&iexc

Full story

British Malayali

Uðln: C´y³ {][m\a{´n \tc{µ tamZnsb ]pIgv--¯n bpsI tI{µam¡n {]hÀ¯n¡pó saUn¡ð {]kn²oIcWamb 'Zv em³skäv'. ]ucòmcpsS BtcmKy¯n\p ap³KW\ \ðIpó C´ybnse BZys¯ {][m\a{´nbmWv \tc{µ tamZnsbóp teJ\w ]dbpóp. {][m\a{´nbpsS BtcmKy C³jpd³kv ]²Xnbmb 'Bbpjvam³ `mcXn'eqsS BtcmKyw P\¯nsâ AhImiamsWópw cmPys¯ CS¯c¡mcpsS {]Xo£IÄ km£mXvIcn¡m\pÅ cm{ãob Bbp[amsWópw tamZn a\Ênem¡nbXmbn teJ\w hniZoIcn¡póp. tIm¬{Kkv A[y£s\Xnsc cq£ hnaÀi\hpw 'Zv em³skäv' \S¯póp. hcpó temIv--k`m XncsªSp¸nð 'BtcmKyw' C´ybnse \nÀWmbI hnjbamIpw. cmPy¯p sXmgnenñmbva hÀ[n¡pópshómWv cmlpð KmÔn Ignª amkw eï³ kv--IqÄ Hm^v C¡tWmanIv--knð \S¯nb {]kwK¯nð ]dªXv. Fómð sXmgnenñmbva am{Xañ BtcmKyhpw cmPyw t\cnSpó {]XnkÔnbmsWóp teJ\¯nð hyàam¡póp. hÀj§fpsS AhKW\bv¡p tijw BtcmKy taJebnð s]mXpP\§Ä¡pÅ AXr]vXn kÀ¡mÀ Xncn¨dnªp. GItZiw 10 tI

Full story

British Malayali

]\Pn: tKmh apJya{´n at\mlÀ ]co¡dpsS BtcmKy\ne AXoh KpcpXcsaóv kqN\. AXn\nsS BtcmKy \ne tamiambn XpScpó kmlNcy¯nð tKmhbnð ]Icw kwhn[m\w Isï¯m³ _nsP]n \o¡w XpS§n. CXn\mbn Xn¦fmgvN {]tXyI kwLs¯ _nsP]n tI{µt\XrXzw tKmhbnte¡v Ab¡psaómWp hnhcw. CXpambn _Ôs¸«v at\mlÀ ]co¡À _nsP]n tZiob A[y£³ AanXv jmbpambn kwkmcn¨XmbmWv dnt¸mÀ«v. AkpJ _m[nX\mb X\n¡v ]Ic¡mcs\ Isï¯Wsaó \nÀt±iw ]co¡À Xsó aptóm«v h¨XmbmWv kqN\. Fómð apJya{´n Øm\¯v XpScWsaó \nÀt±iamWv AanXv jm \ðInsbómWv dnt¸mÀ«v. apJya{´nbpsS {][m\ hIp¸pIÄ aäv a{´namÀ¡v hoXn¨v \ðIn `cWw kpKaam¡msaómWv AanXv jm aptóm«v h¨ \nÀt±iw. Fómð amk§fmbn BtcmKy\ne tamiambn XpScpó kmlNcy¯nð tPmen sN¿póXn\pÅ _p²nap«v a\Ênem¡Wsaóv ]co¡À tZiob t\XrXzt¯mSv Bhiys¸«p. CtXmsSbmWv {]tXyI kwLs¯ Ab¡m\pÅ Xocpamw. _nsP]n t\Xm¡fmb dmwemð, _n.Fð. kt´mjv Fónhcmbncn¡pw ]mÀ

Full story

British Malayali

ബിജെപിയെ അധികാരത്തില്‍നിന്നിറക്കുന്നതിന് ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ തീരുമാനം എത്രത്തോളം വിജയത്തിലെത്തുമെന്ന സംശയം തുടക്കത്തിലേ ബലപ്പെടുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെയും ഛത്തിസ്ഗഢിലെയും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോണ്‍ഗ്രസ്-ബിഎസ്പി നേതൃത്വങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രൂപപ്പെട്ട തര്‍ക്കം അതിന് തെളിവാണ്. എന്നാല്‍, ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഐക്യം പ്രധാനമാണെന്നിരിക്കെ, അതുറപ്പാക്കാന്‍ എന്തുവില കൊടുത്തും ശ്രമിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍

Full story

British Malayali

ലോകോത്തര ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോള്‍ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ വന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിപണി കീഴടക്കിയതാണ് ഒപ്പോ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍. ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ് അറിഞ്ഞുള്ള കമ്പനിയുടെ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഒപ്പൊയെ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ ഒന്നാമനാക്കി മാറ്റിയത്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്ല ഓഫര്‍ നല്‍കിയും നമ്മുടെ സെല്‍ഫി ഭ്രാന്ത് മനസ്സിലാക്കി നല്ല സെല്‍ഫി കാമറ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഒപ്പോ മലയാളികള്‍ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ ഇടം നേടിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്ത്യക്

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]