1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഹൈദരാബാദ്: തെലുങ്കാനയിലെ കൊണ്ടഗട്ടില്‍ സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബസ് ദുരന്തം. ബസ് മറിഞ്ഞ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 57 ആയി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായ ബസ് അപകടമാണിത്. ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതില്‍ പലരുടേയും നില ഗുരുതരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. സന്നിവാരംപേട്ടില്‍ ഡ്രൈവറുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് റോഡില്‍ നിന്ന് മുപ്പതടി താഴ്ചയില്‍ മലയടിവാരത്തിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു. കൊണ്ടഗാട്ടെ ആഞ്ജനേയസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി മടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തില്

Full story

British Malayali

ssakpcp: ssakpcphnse BÄssZhw ho«½sb ]oUn¸n¨Xv km¼¯nI {]iv\§Ä¡p ]cnlmcw ImWm³. ho«½bpsS `À¯mhnsâ H¯mitbmsSbmWv kzmanPn ho«½sb ]oU\¯n\ncbm¡nbXv. Fómð {Iqcambn ]oUn¸n¡s¸« Xm³ ]cmXn \ðIn Znhk§Ä ]nón«n«pw s]meokv \S]Sn FSp¡m³ X¿mdmbn«nsñópw ho«½ ]dbpóp. ssakpcp kztZin\nbmb \mð¸s¯mópImcnbmWp amÞybnse kzbw {]Jym]nX BÄssZhamb {io hnZymlwk `mcXn kzmanPn¡pw A\pbmbnbmb `À¯mhn\psaXntc \oXntXSn AebpóXv. ssakpcp, cmaIrjvW \KÀ kztZin\nbmWv hnZymlwk `mcXnbpsS {Iqambn ]oU\¯n\v CcbmbXv. C¡gnª \memw XnbXn ]peÀs¨ HcpaWntbmsSbmWp Zpc\p`hapïmbXv. km¼¯nI _p²nap«nð\nóp IcIbäm\mWv `À¯mhnsâ H¯mitbmsS kzman ho«½sb ]oUn¸n¨Xv. kzmanPnsb A`bw {]m]n¡msaó `À¯mhnsâ \nÀt±iw ]eh«w ChÀ \nckn¨ncpóp. kw`hZnhkhpw kzmanbpsS A\pbmbnbmb `À¯mhv B{ia¯nð t]mbncpóp. ]peÀs¨ HcpaWntbmsS hmXnenð ap«póXptI«p Xpdót¸mÄ `À¯mhns\m¸w kzman

Full story

British Malayali

apwss_: hnhml hmKvZm\w \ðIn ]oUn¸n¡pIbpw \Kv\ Zriy§Ä ]IÀ¯n `ojWns¸Sp¯n ]Ww X«pIbpw sNbvX tIknð apwss_bnse {]apJ h{Phym]mcnbpsS aI³ AdÌnð. ]oU\w ]Xnhm¡pIbpw HSphnð bphmhnsâ kplr¯ns\m¸w InS¡ ]¦nSm³ \nÀ_Ôn¡pIbpw sNbvXtXmsSbmWv bphXn ]cmXn \ðInbXv. `ojWns¸Sp¯n ]Ww X«nsbópw kwLs¯ hn«v B{Ians¨ópw bphXn s]meoknð \ðInb ]cmXnbnð ]dbpóp. apwss_ \nhmknbmb 25ImcnbmWv ]cmXnbpambn cwKs¯¯nbncn¡póXv. {]apJ h{Phym]mcnbmb lntXjv jmbpsS aI³ 24Imc\mb [c¬ jmbmWv CXns\ms¡ ]nónseómWv bphXn Btcm]n¡póXv. cïv hÀjambn [cWns\ Adnbmsaóv bphXn ]dbpóp. X\n¡v hnhml hmKvZm\w \ðIn [c¬ cïv hÀj¯n\nsS ]e{]mhiyw ]oUn¸n¨pshóv bphXn ]dbpóp. ]nóoSv InS¸d Zriy§Ä [c¬ ]IÀ¯pIbpw CXv ImWn¨v `ojWns¸Sp¯n ]Ww X«pIbpw sNbvXpshóv bphXn s]meoknð \ðInb ]cmXnbnð ]dbpóp. \mev e£w cq] CbmÄ `ojWns¸Sp¯n X«nsbSp¯pshóv bphXn ]dbpóp. am{Xañ Im\U¡pÅ hnt\mZ bm{Xbv¡mbn {]Xn hoïpw bphXnbpsS ]¡ð \nópw ]Ww Bhiys

Full story

British Malayali

apwss_: P\PohnXw Fñm hn[¯nepw ZpÊlam¡n sImïv cmPy¯v s]t{SmÄ, Uokð hne hÀ²\hv XpScpIbmWv. cq]bpsS aqeyw kÀhIme XIÀ¨ t\cnSpóXns\m¸amWv CÔ\ hnebpw sdt¡mÀUnse¯póXv. 2014ð {IqUv Hmbnð hnehÀ²\hn\v ]nómse hne 80 ISóncsó¦nepw AXv thKw IpdbpIbpw sNbvXncpóp. Fómð, cïmgv--¨¡Sp¯mbn 80 cq]bv¡v aIfnemWv s]t{SmÄ hne. XpSÀ¨bmbn hne Dbcpó kmlNcyw P\§sf ISp¯ ZpcnX¯nem¡pIbmWv. tI{µkÀ¡mdns\Xncmb hnIcambn Cu cïv Imcy§fpw amdnbn«pïv. XpSÀ¨bmb 42 mw ZnhkhpamWv CÔ\ hne hÀ²n¡póXv. AtÑZn³ hmKvZm\w sNbvXv A[nImc¯nse¯nb \tc{µ tamZn kÀ¡mdnsâ Iognð cmPy¯nsâ k¼Zv hyhØ Iq¸pIp¯pó AhØbnte¡v \o§póp Fó \nebmWv Ct¸mgpÅXv. cq]bpsS CSnhp F®hne hÀ²\hpw IqSnbmbt¸mÄ Hmlcn hn]Wnsbbpw CXv _m[n¨p XpS§n. cq]bpsS hne sdt¡mÀUv CSnthmsS 72.67 hscsb¯n \nð¡pó AhØbmWv. CtXmsS t_mws_ HmlcnkqNnIbnð 467.65 t]mbnânsâbpw \n^vän 151 t]mbnânsâbpw XIÀ&

Full story

British Malayali

cm-Py-¯m-I-am-\w h³-tXm-Xn-ep-Å {]-Xn-tj-[-¯n\pw P-\-§-fp-sS \Sp-shm-Sn-¡p-ó hn-e-¡-b-ä-¯n-\pw hgn-sbm-cp-¡n C-Ô-\hn-e Zn-\w-{]-Xn Ip-Xn-¨p-b-cp-I-bmWv. Có-se tIm¬-{KÊpw C-S-Xp-]mÀ-«n-Ifpw DÄ-s¸-sS {]-Xn-]-£ I-£n-IÄ tNÀ-óv \-S¯n-b `m-c-X-_-µnð B {]-Xn-tj-[w hy-à-am-bn-cpóp. A-Sp-¯-Im-e-s¯m-óp-anñm-¯-hn-[w D-¯-tc-´y³ \-K-c-§-fn-ep-Ä-s¸-sS `m-c-X_-µv N-e-\-§-fp-ïm¡n. C-Ô-\-hn-e-¡b-äw X-§-fp-sS \n-b-{´-W-¯nð h-cp-ó Im-cy-a-sñ-óv B-hÀ-¯n-¨v tI-{µ kÀ-¡mÀ cw-K-¯p-h-cp-t¼mgpw P-\-§Ä hn-cð-Nq-ïpó-Xv tI-{µ kÀv-¡m-cn-\p -t\À-¡p- X-só-bmWv. Xp-SÀ-¨m-bb 42þmw Zn-h-khpw s]-t{Sm-fn\pw Uo-k-en\pw hn-e D-bÀóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. a-lm-cm-{ã-bnð s]-t{SmÄ hn-e en-ä-dn-\v 90 cq-]-bv-¡v ap-I-fn-te-s¡-¯n-. F-® D-Zv-]m-Z-I cm-Py-§Ä D-Zv-]mZ-\w Ip-d-¨-Xm-Wv hn-e-Iq-Sm-³ Im-c-W-am-bn tI-{µ-kÀ-¡mÀ ]-d-bp-ó-Xv. A-´m-cm-{ã hn-]-Wn-

Full story

British Malayali

cm-Py-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð hÀKo-b I-em-]-§-fpw e-l-f-I-fp-ap-ïm-Ip-ó kw-Øm-\w D-¯À-{]-tZ-imWv. tI-{µ B-`y-´-c a-{´me-bw ]mÀ-e-saânð k-aÀ-¸n-¨ I-W-¡p-{]-Im-cw 2017þð D-¯À-{]-tZ-inð hÀKo-b I-em-]-§-fnð 44 t]À sImñ-s¸-«p. 540 t]À-¡v ]-cn-t¡-äp. 2016þð 29 t]À sImñ-s¸-«p. 490 t]À-¡v ]-cn-t¡äp. A-Xn-\v ap-ó-s¯-hÀ-jw hÀKo-b e-l-f-I-fnð a-cn-¨-Xv 22 t]-cmWv. ]-cn-t¡-ä-Xv 410 t]À-¡pw. tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å _n-sP-]n kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯n-te-dn-b-ti-jw bp-]n-bnð hÀKo-b I-em-]-§-fp-sS F-®w h³-tXm-Xnð hÀ-[n-¨p-sh-óv Cu I-W-¡p-IÄ hn-i-Z-am-¡póp. _p-e-µv-j-l-dnepw k-l-c³-]p-cn-ep-apïmb hÀKo-b e-l-f-I-fnepw I-em-]-§-fnepw B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å ln-µp bp-h hm-ln-\n- {]-hÀ-¯-I-cp-sS ]¦pw hy-à-am-bn-cpóp. I-em-]-¯n-\v Im-c-W-¡m-cm-bh-sc ]n-Sn-Iq-Sn Xm-¡o-Xv sN-bv-Xp-hn-«-Xñm-sX C-hÀ-s¡-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn-I-sf-Sp-

Full story

British Malayali

t\mbnU: cïv ImapIòmcpïmbncpó bphXn¡v Chcnð Hcmsf sImes¸Spt¯ïn hó kn\nam¡Ysb shñpó PohnX IYbmWv t\mbnUnð \nópw ]pd¯v hcpóXv. \mev hÀj§Ä¡v ap³]v kplr¯p¡fmb bphm¡Ä s{Sbv--\nð sh¨v ]cnNbs¸SSv bphXnbpambn {]Wb¯nemhpIbpw ]nóoSv Hcmsf sImes¸Sp¯pIbpambncpóp. BZy ImapI³ asämcmsf hnhmlw Ign¨Xn\v ]nómsebmWv AbmfpsS kplr¯pambn ChÀ ASp¡póXv. Fómð hnhmlw Ignªv Ipd¨v \mfpIÄ Ignªv bphmhv ImapInbpambn«pÅ _Ôw ]p\xØm]n¡pIbmbncpóp. C{Xïmw ImapI\nð \nóv ad¨v shbv--t¡ïn hóp. Fómð BZy ImapIsâ \nc´c ]oU\hpw D]{Zhpw kln¡m³ h¿mXmbtXmsS ChÀ Imcy§Ä atäbmtfmSv Xpdóv ]dªtXmsSbmWv sIme]mXIw \S¯m³ Ccphcpw ]²Xnbn«Xv. CXns\ XpSÀóv bphXn BZy ImapIs\ ssewKnI _Ô¯ns\ó hymtP\ hnfn¨v hcp¯n Igp¯dp¯psImñpIbmbncpóp. kw`hs¯¸än s]meokv ]dbpóXv: bphm¡fmb dloapw C{k^nepw kplr¯p¡fmWv. \mep hÀjw ap¼v Uðln I¯nlmÀ (_nlmÀ) s{Sbn³ bm{Xbv¡

Full story

British Malayali

C-´y-sb A-´m-cm-{ã X-e-¯nð G-Xp-hn-[-¯nepw X-fÀ-¯m-\p-Å ]-gpXp-t\m-¡n \-S-¡p-I-bm-Wv ssN-\. ta-J-e-bn-se {]_e km-¼-¯nIþssk\n-I i-àn-sb-ó \n-e-bnð ssN-\-bv-¡p-Å Htc-sbm-cp shñp-hn-fn C-´y-bm-sW-ó-Xm-Wv A-Xn-\p-Im-cWw. C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS Ip-Xn-¸n-\v X-S-bn-S-W-sa-¦nð {]Xn-tcm-[-s¨e-hv h³-tXm-Xnð D-bÀ-¯n C-´y-sb k-½À-Z-¯n-em-gv-¯p-I-bm-Wv th-ï-sXópw ssN-\o-kv t\-Xr-Xz-¯n-\-dn-bmw. A-bð-cm-Py§-sf ]m-«n-em-¡n C-´y-¡p-tað k-½À-Zw sN-ep-¯p-I-sb-ó X-{´-am-Wv C-Xn-\m-bn ssN-\ ]-b-äp-óXv. ]m-¡nØm-\p-am-bpÅ ssN-\-bp-sS A-Sp-¸w A-Xm-Wv sX-fn-bn-¡p-óXv. ssN-\þ]m-In-kv-Xm³ km-¼¯n-I C-S-\mgn (kn-s]-Iv) \-S-¸n-em-¡m-\pÅ ssN-\-bp-sS {i-a-§Ä-¡v Fñmhn-[ ]n-´p-Wbpw ]m-Iv {]-[m-\-a{´n C-{am³ Jm³ {]-Jym-]n-¨n-cpóp. ]-±Xn-tbm-SpÅ C-´y-bp-sS F-XnÀ-¸v A-dnªp-sIm-ïp-X-só-bmWv Cu {]-Jym-]-\w. C-Ém-am-_m-Zn-se¯nb ssN-\o-kv hn-tZ-i-Im-cy-a{´n hm-Mv Xn-bq-hp-am-bp-Å N&Agrav

Full story

British Malayali

\yqUðln: _nsP]nsb t\cnSm³ arZplnµpXz ImÀUv ]pd¯nd¡m³ Hcp§pó tIm¬{Kkv AXnsâ BZy NphSmbmWv cmlpð KmÔnbpsS am\k ktcmhÀ bm{Xsb IïXv. CXv hcm\ncn¡pó \nbak`m sXcsªSp¸pIðte¡pÅ apódnbn¸p IqSnbmbn Iïncpóp. _nsP]nbpsS Xo{hlnµpXzs¯ arZplnµpXzhpw hnIk\ apcSn¸pw Nqïn¡m«n XSbnSm\mWv tIm¬{Kkv {iaw. CXnsâ `mKambmWv CÔ\ hnehÀ²\hnð {]Xntj[n¨v Cóv AJnte´ym _µv tIm¬{Kkv \S¯nbXv. am\k ktcmhÀ bm{X¡v tijsa¯nb cmlpð KmÔn ]s¦Sp¯ BZy ]cn]mSnbnð tamZns¡Xnsc BªSn¨p cwKs¯¯n. cmPy¯v CÔ\hne IpXn¨pbcpt¼mÄ {][m\a{´n \tc{µ tamZn au\¯nemsWóv tIm¬{Kkv A[y£³ cmlpð KmÔn. Ignª 70 hÀj¯n\nsS cq] C{X henb XIÀ¨ t\cn«n«nñ. F´n\mWv cmPy¯v t\m«v \ntcm[\w GÀs¸Sp¯nbsXóv Ct¸mgpw BÀ¡padnbnñ. d^mð kw`h¯nepw tamZn au\w XpScpIbmsWóv cmlpð Btcm]n¨p. _nsP]nbpsS ap³ sXcsªSp¸v ap{ZmhmIyamb AtÑZn³ hmZs¯bpw At±lw ]cnlkn¨p. AtÑZn³ hóXv tamZnbpsS I

Full story

British Malayali

\yqUðln: temIv--k`m XncsªSp¸v ASp¯v hcpótXmsS ap{ZmhmIyw Að¸w amän ]nSn¨v _nsP]n. AtÑZn³ ]dªmð Iqhpsaóv t]Sn¨v _nsP]n kÀ¡mÀap{ZmhmIyw 'AP¿ `mcXw, ASð _nsP]n' Fóv amän¸nSn¨ncn¡pIbmWv. (BÀ¡pw tXmð]n¡m\mIm¯ C´y, ASnbpd¨ _nsP]n) Fó ap{ZmhmIyw ]mÀ«n tZiob \nÀhmlI kanXn tbmK¯nð {][m\a{´n \tc{µ tamZnbmWp {]Jym]n¨Xv. AtXkabw XncsªSp¸v apónð Iïv _nP]nbpsS Ncn{X¯nð BZyambn kwLS\m XncsªSp¸v Hgnhm¡m\pw Xocpam\ambn. AanXv jmsb Xsó _nsP]nbpsS tZinb A[y£³ ]Zhnbnencp¯n XncsªSp¸ns\ \bn¡m\mWv Cu \o¡w. tamZnbpsSbpw ]mÀ«n A[y£³ AanXv jmbpsSbpw t\XrXz¯nð temIv--k`m XncsªSp¸p tKmZbnte¡nd§m\pw tbmKw Xocpam\n¨p. ASp¯ 50 hÀjhpw _nsP]n C´y `cn¡psaóv AanXv jm Bßhnizmkw {]ISn¸n¨p. ']mÀ«nbpsS ASnØm\ aqey§fpw cmPy¯nsâ ]ptcmKXnbpw apdpsI]nSn¨p sImïmWv C¯hW XncsªSp¸ns\ t\cnSpI. ap³ {][m\a{´n ASð _nlmcn hmPv--t]bn¡pÅ BZchp IqSnbmbmWp ]pXnb ap{ZmhmIyw. apJt¯mSp apJw t\m¡m³ t]

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]