1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

നഴ്‌സുമാരുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ഐഇഎല്‍ടിഎസ് കടമ്പ എളുപ്പം കടക്കാന്‍ 6.5 ആയി ഇംഗ്ലീഷ് മൊഡ്യൂളില്‍ എന്‍എംസി കുറവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരെ എത്രയും വേഗം യുകെയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ എന്‍എച്ച്എസുമായി നേരിട്ട് കരാറുള്ള മലയാളി ഏജന്‍സി രംഗത്ത്. റൈറ്റിംങിന് 6.5ഉം മറ്റു മൂന്നു മൊഡ്യൂളുകള്‍ക്ക് (റീഡിങ്, സ്പീക്കിങ്, ലിസണിങ്) 7 ഉം ഉള്ള നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് യുകെയില്‍ നഴ്‌സായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സൗജന്യമായി ചെയ്തു തരുന്നടക്കം അവരെ യുകെയില്‍ എത്തിച്ച് ആവശ്യമായ പരീക്ഷ

Full story

British Malayali

ലണ്ടന്‍: മൂന്നാം മലയാളി കുടിയേറ്റത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു കൊണ്ട് യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നഴ്സുമാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് യോഗ്യതയില്‍ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തുന്ന ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം എന്‍എംസി കൊക്കൊള്ളുന്നു. നഴ്സിങ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ ഐഇഎല്‍റ്റിഎസിലെ എല്ലാവരും തുടര്‍ച്ചയായി തോല്‍ക്കുന്ന റൈറ്റിങ് മൊഡ്യൂളിന് 6.5 ബാന്‍ഡ് നേടിയാല്‍ മതിയാവും എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്‌കാരം. ഇനി മുതല്‍ ലിസണിംങ്, റീഡിംഗ്, സ്പീക്കിങ് എന്നിവയ്ക്കും ഓവര്‍ ഓള്‍ സ്‌കോറും 7 ബാന്‍ഡ് നേടുമ്പോള്‍ റൈറ്റിങ്ങിന് 6.5 മതിയാവും. ഇതു സംബന്ധി

Full story

British Malayali

ടയര്‍ 2 വിസയിലുള്ള നാല് കാറ്റഗറികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടയര്‍2 (ഇന്‍ട്രാ- കമ്പനി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍) വിസ. മള്‍ട്ടി നാഷണല്‍ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് യുകെയില്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും തൊഴിലാളികളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയാണിത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറില്‍ നിന്നും ഒരു സാധുതയുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇതിന് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറികളുണ്ട

Full story

British Malayali

വിദേശത്ത് നിന്നും ചില പ്രത്യേക തൊഴിലുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിന് സ്‌കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍മാരെ കൊണ്ട് വരാന്‍ യുകെയിലെ എംപ്ലോയര്‍മാരെ സഹായിക്കുന്ന വിസയാണ് ടയര്‍-2. എന്നാല്‍ ഏത് ടയര്‍ 2 കാറ്റഗറിയിലും ഇവിടെയെത്തുന്ന ഒരു സ്‌കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ അതേ യോഗ്യതയുള്ള സെറ്റില്‍ഡ് വര്‍ക്കറുടെ തൊഴിലവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്ന് എംപ്ലോയര്‍മാര്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന നിബന്ധന ഈ വിസയോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഒഴിവ് നികത്താല്‍ യുകെയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ വച്ച് നികത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത അനിവാര്യമായ

Full story

British Malayali

]mkv-t]mÀ«ntem hn-kbntem Xn-cp-¯ð \-S-t¯-ï-Xp-sï-óv C-´y³ Fw-_-Ên-bnð-\n-óv t\-cn-«v t^m-Wn-eq-sS hn-fn-¨p-]-d-ªmð Bcm-W hn-iz-kn-¡m-Xn-cn-¡p-I. C-\n-ap-Xð A-Xn-\v ]n-óm-se Nm-Sn-¸p-d-s¸-Sp-ó-Xn-\p-ap-¼v A-Xn-sâ hn-izmky-X c-ï-ph-«w D-d-¸p-h-cp-¯p-I. bp-sI tlmw Hm-^o-knð-\n-ópw bp-sI C-an-t{K-j-\nð-\n-ópw C-´y³ ssl-¡-½n-j-\nð-\n-óp-sa-sóm-s¡-bp-Å hymtP-\ C-´y-¡m-sc ]-än-¡p-ó kw-Lw {_n-«-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xm-bn C-´y³ ssl-¡-½n-j³ X-só ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cn-¡póp. ]mkv-t]mÀ-«n-sebpw hnk t^m-an-sebpw C-an-t{K-j³ t^m-an-sebpw sX-äp-IÄ Xn-cp-¯p-ó-Xn-\v k-lm-bn-¡m-saópw A-Xn-\v ^o-kv \ð-I-W-saóp-sam-s¡ B-h-iy-s¸-«m-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-óXv. C-Xnð hn-iz-kn-¨v ]-eÀ¡pw ]-Ww \-ã-s¸-Sp-Ibpw sN-bvXp. sX-äp-IÄ Xn-cp-¯n-bn-sñ-¦nð bp-sI-bnð-\n-óv \m-Sp-I-S-¯p-sa-sóm-s¡ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bm-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-

Full story

British Malayali

HcmÄ¡v bpsIbnð C³sU^\näv eohv Sp FâÀ HmÀ dnsabn³ AYhm ]nBÀ e`n¨mð A¯c¡mÀ ChnsS \nópw \m«nte¡v t]mbn Xncn¨v hcpt¼mÄ dnt«WnwKv sdknUâmbn ]cnKWn¡Wsa¦nð Nne \nba§fpw hyhØIfpw IÀ¡iambn ]men¨ncnt¡ïXpsïódnbpI. ]nBÀ e`n¡pó BcpsSbpw a\knð Nne tNmZy§Ä Dbcmdpïv. ]nBÀ e`n¨mð ]nsó \m«nð t]mbn Pohn¡mtam...? cïv sImñ¯nð Hcn¡ð hcWsaóv ]dbpóXnð AÀ°aptïm...? ]nBÀ d±mbmð AsX§s\ Xncn¨v In«pw...? knänk¬jn¸v e`n¨ tijw \m«nð t]mbn Xmakn¡mtam...? XpS§nhbmWh. CXpambn _Ôs¸« kp{][m\amb Nne Cant{Kj³ hnhc§fmWv ChnsS ]cmaÀin¡p-óXv. C¯c¯nð Xncn¨v hcpóhÀ Cant{Kj³ \nba¯nse ]mc{Km^v 18, Asñ¦nð ]mc{Km^v 19 Fónhbnse Nne BhiyIXIÄ ]men¨ncn¡WsaóXv \nÀ_ÔamWv.  C¯c¡mÀ bpsIbv¡v ]pd¯v F{X kabw sNehgn¨pshóXns\ B{ibn¨mWnXv \nÀWbn¡s¸SpóXv. cïv hÀj¯nð Ipdhv hn«v

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se-¯p-ó-hÀ-s¡ñmw ]n-BÀ Fó-Xv kz-]v-\-amWv. F-ómð Cu ]n BÀ tam-lw ]-eÀ¡pw In-«m-¡-\n-bm-bn Xo-cm-dp-apïv. Aôp sImñw bpsIbnð Pohn¨mð ]nBÀ e`n¡pw FóXmWv bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯v \nópÅhcpsS {][m\ skänðsaâv tbmKyX. C¯c¯nð Aôv sImñw ChnsS XpSÀ¨bmbn Xmakn¨pshóv sXfnbn¡póXn\v hnhn[ tcJIÄ lmPcmt¡ïXpïv. AXv Adnªnsñ¦nð \n§Ä¡v ]nBÀ \ntj[n¡s¸SpóXmbncn-¡pw. CXn\mbn Fs´ñmw tcJIÄ th-Ww? ]nBÀ e`n¡m³ XSkamIpó t{_¡pIÄ Fs´m-s¡.? tcmKtam {]khtam aqew Ah[nsbSp¯mð ]nBÀ \ntj[n¡s¸Sp-tam? Cu tNm-Zy-§Ä-s¡ñm-ap-Å D-¯-c-am-Wv C-hn-sS ]-d-bp-óXv. Cant{Kj³ \nba§Ä A\pkcn¨v XpSÀ¨bmbn ChnsS Xmakn¡pIsbó N«w ]men¨nsñ¦nð \n§Ä \n§Ä¡v C³sU^\näv eohv Sp dnsabn³ (sFFðBÀ) \nckn¡s¸Spsaópd¸mWv. IpSntbä¡mÀ ChnsS sXmgnð sNbv--tXm Asñ¦nð bpsIbnse k¼Zv hyhØb

Full story

British Malayali

bpsIbnte¡v hcpóXn\pÅ hnkIfnð Gähpw {]m[m\yapÅXmWv SbÀ 1 hnk. hyhkmbnIÄ¡pw, cmPy¯n\v AXpey kw`mh\IÄ \ðIm³ tijnbpÅhscóp hnebncp¯s¸Spó {]tXyI IgnhpIfpÅhÀ¡pw CX\phZn¡pw. SbÀ 1 hnkbnð S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv), S-bÀþ1 (F³{S-{]WÀ) Fóo cïv D]hn`mK§fpïv. bpsIbnð hyhkmbw Xp-S-§m³ B{Kln¡póhÀ¡mWv S-bÀþ1 (F³{S-{]WÀ) hnk A\phZn¡póXv. AXnð S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv) hnksb¡pdn-¨m-Wv ChnsS ]cmaÀin¡póXv. Cu SbÀþ1 hnk (FIv--sk]vj\ð Smeâv) BÀs¡ms¡ In-«pw? AXn\v Imiv apS¡p-tïm? At]£n¡m³ thï tbmKyXIÄ Fs´m-s¡? XpS§nb ASnØm\ hkvXpIfmWv ChnsS hnhcn¡póXv. bpsIbnse tPmen In«m³ Adnªncnt¡ï Imcy§sf Ipdn¨pÅ ]c¼cbpsS BZy`mKamWnXv. SbÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv)hnk BÀs¡ms¡ In-«pw? S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv) hnkbv¡v At]£n¡póhÀ kb³kv, lyqam\näokv, F³Pn\obdnwKv, BÀSv--kv, UnPn&aum

Full story

British Malayali

IpSntbä¡mc\mb kmPnZv PmhnZv tlmw sk{I«dn BbtXmsS bpsIbnð IpSntbä \nba§fnse ImÀ¡iyw Hgnhm¡pó {]hWX XpS¡¯nð Xsó A\p`hs¸«ncpóp. Ct¸mgnXm bqtdm¸n\v shfnbnð DÅhÀ¡v ]pXnb kwcw`§Ä XpS§m\pÅ Hcp ÌmÀ«¸v hnk At±lw {]Jym]n¨ncn¡pIbmWv. Un{Knbnñm¯hÀ¡v t]mepw CXneqsS ChnsSsb¯n _nkn\kv XpS§m\mhpsaóXmWv CXnsâ {]tXyIX. CXn\v ]pdsa tUmÎÀamscbpw \gv--kpamscbpw Cant{Kj³ Iym¸nð \nópw Hgnhm¡m\pw Xocpam\n¨n«pïv. C¯c¯nð IpSntbä¡mÀ¡v IqSpXð klmbIcIamIpó \o¡amWv ]pXnb tlmw sk{I«dn \S¯ns¡mïncn¡pó-Xv. eï³ sS¡v ho¡n\nsSbmWv ]pXnb ÌmÀ«¸v hnksb¡pdn¨pÅ {]Jym]\w PmhnZv \S¯nbncn¡pó-Xv. C-Xp{]-Imcw bpsIbnte¡v h-cm³ B{Kln¡pó Ignhpä FâÀ{]WÀamcp-sS B¹nt¡j³ ]qÄ hnIkn¸n¡póXmbncn¡pw. CXn\v ]pdsa ChÀ¡v thïnbpÅ hnk {]{Inb thK¯nem¡pIbpw sN¿pw. {KmtPzäpIÄ¡v am{XambpÅ hnk dq«n\v ]Icambncn¡

Full story

British Malayali

bpsI bqtdm]y³ bqWnb³ hn«v t]mIpótXmsS ÌpUâv hnk¡mÀ¡v tImfSnt¨¡psaóv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ«pIÄ kqNn¸n¡póp. AXmbXv ÌpUâv hnk¡mÀ¡v tPmen sN¿m³ Ahkcsamcp¡m\pÅ ip]mÀi Ct¸mÄ iàambn«pïv. ssat{Kj³ hm¨nsâ sshkv sNbdmb Bð]v sasÒämWv Cu \nÀtZihpambn aptóm«v hóncn¡p-óXv. AXmbXv bqtdm]y³ bqWnb³ sXmgnemfnIÄ bp-sIbnte¡v hcpó tem kv--InðUv tPmenIÄ sN¿m\msWópw AXn-\mð {_Iv--knän\v tijw ChcpsS hchv \nebv¡pótXmsS Cu sXmgnepIÄ bpsIbnse ÌpUâv hnk¡mÀ¡v \ðImsaópw At±lw \nÀtZin¨ncn¡p-óXv. Fð_nknbpambn kwkmcn¡shbmWv sasÒäv Cu \nÀWmbI \nÀtZiw aptóm«v h¨ncn¡pó-Xv. {_Iv--knän\v tijw {ItaW ChnsS \nópw bqtdm]y³ bqWnb³amÀ hn«Sv t]mIpó kmlNcy¯nepïmIpó hnShv \nI¯m³ bpsIbnse ÌpUâv hnk¡msc D]tbmKn¡msaómWv At±lw A`n{]mbs¸«Xv. s{_Iv--knän\v tijhpw bpsIbv¡v tem kv--InðUv tPmenIÄ sN

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]