1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കാസര്‍കോഡ്: മലയാള സിനിമയുടെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടി കടുത്ത ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണെന്നും പോകുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും നിസ്‌കരിക്കുന്നതിന് മുടക്കം വരുത്താത്ത ആളാണെന്നും ഏവര്‍ക്കും അറിയാം. മമ്മൂട്ടി നിസ്‌കരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ മിക്ക പെരുന്നാള്‍ അവസരങ്ങളില്‍ പത്രങ്ങളിലും വരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ ഒന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസര്‍കോട്ടെ പള്ളിയില്‍ നിസ്‌കരിക്കാനെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങ

Full story

British Malayali

കൊച്ചി: നടിയെ അക്രമിച്ച സംഭവവമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്‍ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപണം ഉയരുകയും തുടര്‍ന്ന് താര സംഘടനയായ എഎംഎംഎയില്‍ ഉണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ 'വിവാദ ചൂട്' ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ലൂസിസി അംഗങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ എഎംഎംഎ പ്രസിഡനന്റ് മോഹന്‍ലാലിനുമെതിരെ കനത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്നിരുന്നത്. സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദിലീപിനൊപ്പമല്ല നില്‍ക്കുന്നതെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാന്‍ വേണ്ട

Full story

British Malayali

ssh¡w: aebmf¯nsâ {]nbKmbnI tUm. ssh¡w hnPbe£van hnhmlnXbmIpóp. ]mem ]penbóqÀ sIms¨mgpIbnð \mcmbW³\mbcpsSbpw sseem IpamcnbpsSbpw aI³ anan{In BÀ«nÌv F³.A\q]mWv hc³. 10þ\v cmhnse 10þ\pw 11þ\pw CSbv¡pÅ kab¯v hnPbe£vanbpsS hkXnbnð hnhml\nÝbhpw tamXncwamä NS§pw \S¡pw. HtÎm_À 22þ\v ssh¡w almtZht£{X¯nð cmhnse 10.30þ\pw 11.30þ\pw CSbv¡pÅ aplqÀ¯¯nemWv hnhmlw. CâocnbÀ sU¡tdj³ tIm¬{SmÎÀ IqSnbmWv A\q]v. hnPbe£vanbpsS kwKoX ssh`h¯nð Bcm[I\mbncpó A\q]v hnPbe£vansb PohnX]¦mfnbmbn XncsªSp¡pIbmbncpóp. IemcwK¯pw kwKoX cwK¯pw Adnhpw ]cnNbhpapÅ A\q]nsâ hyàn{]`mhw hnPbe£vansb BIÀjn¨p. imkv{Xob kwKoXÚ, Kmb{XnhoW Fónhbnse anIhmWv hnPbe£vansb aebmf¯nse {]nb KmbnIbm¡nbXv. DZb\m]pcw Djm\nhmknð hn.apcfo[csâbpw hnaebpsSbpw GIaIfmWv hnPbe£van. t\cs¯ \nÝbn¨v Dd¸n¨v hnhml¯nð \nópw ssh¡w hnPbe£an ]nòmdnbncpóp. XriqÀ kztZin kt´mjpambn Ignª hÀjw amÀ¨v amkw 29\mbncpóp hn

Full story

British Malayali

sIm¨n: Fgp¯pImcn kmdm tPmk^nsâ Btfmlcn B\µw Fó t\mhens\ Bkv]Zam¡n iyma{]kmZv kwhn[m\w sN¿pó Nn{X¯nð kzhÀKm\pcmKnbmb kv{XobpsS `À¯mhmbn a½q«nsb¯póp. t\mhense sXtcksbó IYm]m{X¯nsâ `À¯mhmb t]mfmbn«mWv a½q«n Nn{X¯nð thjanSpóXv. Fómð CcphcptSbpw t]cpIÄ t\mhenteXv XsóbmtWm Fóv hyàañ. ]c¼cmKX coXnbnð hnhmlnXbmbn t]mfnsâ `mcybmsb¯pó sXtckbpsS ssewKnI Xmð]cyw kzhÀKm\pcmKamsWóv t]mÄ a\Ênem¡pótXmsS, sXtckbpsS ssewKnI AhImi¯n\v thïn t]mcmSpó `À¯mhnsâ IYm]m{XamWv a½q«n AhXcn¸n¡pósXómWv hnhcw. AtXkabw, a½q«n kzhÀKm\pcmKnbmbmWv Nn{X¯nse¯pósXó sXämb {]NmcWhpw tkmjyð aoUnbbnð sImgp¡pIbmWv. XoÀ¯pw ss{IkvXh PohnX ]Ým¯e¯nemWv Nn{Xw IY ]dbpóXv. hyXykvX Xe¯nepÅ B¬þs]¬ _Ô§sf Ipdn¨pw Nn{Xw t{]£I\pambn kwhZn¡pópïv. hnhmlnXbmb sXtckbpsS kzhÀKm\pcmK Nn´Ifpw, AhcpsS IpSpw_ PohnXhpw B PohnXw kaql¯nð {]Xn^en¸n¡pó Ne\§fpamWv kn\na t{]£t\mS

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: taml³emð XsóbmWv F.Fw.Fw.FbpsS Xe¸¯ncn¡m³ F´psImïpw tbmKys\ópw ]t£ F.Fw.Fw.FbpsS Nne \ne]mSpIÄ AwKoIcn¡m\mhpóXsñópw Ae³knbÀ. hnhmZ shSnhbv¡ð hnjb¯nð {]XnIcn¡pt¼mgmWv kwLS\bvs¡XnscbpÅ {]Xntj[w At±lw Xpdóv ]dªXv. Zneo]ns\ Xncns¨Sp¯ coXn icnbmbnsñópw AXv am[ya§Ä¡v BtLmjn¡m³ Hcp ImcWapïm¡n sImSp¡pIbmbncpópshópw Ae³knbÀ ]dbpóp. kwØm\ Ne¨{X AhmÀUv {]Jym]\¯n\nsS taml³emens\ 'shSnh¨' Ae³knbdpsS \S]Sn hnhmZ¯nembncpóp. CXn\v hniZoIcWw \ðIthbmWv adp\mSt\mSv Ae³knbÀ aäv hnjb§fnð {]XnIcn¨Xv. A{Ian¡s¸« \Sns¡m¸amWv Ae³knbÀ. Fómð Cu hnjb¯nð Zneo]ns\ ]pd¯m¡pIbñ kkv--s]âv sN¿pIbmWv thïsXóv Ae³knbÀ hniZoIcn¡póp. Cu sXämb Xocpam\amWv Xmc kwLS\sb {]XnkÔbnem¡nbsXóv Ae³knbÀ ]dbpóp. taml³emens\ Ae³knbÀ Ipäw ]dbpónñ. Xm³ emens\m¸amsWópw Ae³knbÀ ]dbpóp. taml³emens\ AhmÀUv thZnbnð

Full story

British Malayali

sIm¨n: 'cïmaqgw' kn\nabpsS Nn{XoIcWw ASp¯ hÀjw Pqssebnð Bcw`n¡psaóv kwhn[mbI\pw \nÀ½mXmhpw {]Jym]n¡pt¼mgpw kn\nasb Ipdn¨pÅ A\nÝnXzw amdpónñ. Fw Sn.hmkptZh³ \mbcpsS F¡mes¯bpw anI¨ t\mhemb 'cïmaqgw' AtX t]cnð Xsó kn\nabm¡póXv hn.F.{ioIpamÀ tat\m\mWv. HSnb\p tijw taml³emepw {ioIpamÀ tat\m\pw Hcpan¡psaóv IpcpXpó Cu {_ÒmÞ Nn{X¯nsâ Xnc¡Y Fw Sn.hmkptZh³ \mbcptSXmWv. Fómð Pqssebnð XpS§pó kn\nabv¡mbn taml³emð C\nbpw tUäv \ðInbn«nñ. HSnb³ Fó kn\na ]pd¯nd§nb tijw am{Xta C¡mcy¯nð taml³emð A´na Xocpam\w FSp¡q. Nn{X¯nsâ \nÀ½mXmhv _n.BÀ.sj«n SznädneqsSbmWv Pqssebnð jq«nMv XpS§psaó hnhcw ]¦ph¨Xv. ''C´y³ kn\nabnsebpw temI kn\nabnsebpw t]scSp¯ ]e Xmc§fpw Cu kn\nabnð taml³emens\m¸apïmhpw. {]o s{]mU£³ tPmenIsfms¡ GXmïv Ahkm\ L«¯nemWv. Nn{Xs¯¡pdn¨pÅ HutZymKnI {]Jym]\w hensbmcp NS§nð DS\pïmhpw'', sj«n Szoäv sNbvXp. Fómð C{Xbpw _nKv _PänepÅ Nn{Xw

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: wØm\ Ne¨n{X ]pckv--Imc hnXcW NS§nð apJymXnYnbmbn taml³emens\ ]s¦Sp¸n¡cpsXó Bhiyhpambn Ne¨n{X þ kmwkv--ImcnI {]hÀ¯IÀ. tZiob ]pckv--Imc¯nsâ amXrIbnð kwØm\¯v apJya{´n ]pckv--Imcw hnXcWw sN¿Ww FópamWv Bhiyw. taml³ emens\ apJy AXnYnbmbn sImïv hcm³ Xocpam\saSp¯Xv Ne¨n{X A¡mZan t\cn«mWv. Ct¸mÄ A¡mZan sU]yq«n sk{I«dn Xsó CXns\Xnsc hóncn¡pIbmWv. apJya{´nsbbpw AhmÀUv tPXm¡sfbpw adnISóv Hcp apJymXnYnsb sImïphcpóXv ]pckv--Imc tPXm¡fpsS t\«s¯ Ipd¨p Im«póXmWv. C¡mcyamhiys¸Spó 105 t]À H¸n« \nthZ\w apJya{´n¡pw kmwkv--IcnI a{´n¡pw Ne¨n{X {]hÀ¯IÀ \ðIn. n\nabnse {InbmßIamb Iem{]hÀ¯\§Ä¡v Hcp kwØm\w \ðIpó DóXamb ]pckv--ImcamWv tIcf kwØm\ Ne¨n{X AhmÀUv, Fómð CXnð apJymXnYnbmbn taml³emens\ sImïphcm\pÅ \o¡¯ns\XnscbmWv {]Xntj[w DbcpóXv.NS§nse apJy AXnYnbmbn taml³emens\ F¯n¡cpsXóv Bhiys¸Spóhcnð \S³ {]Imiv cmPpw DÄs¸«n«

Full story

British Malayali

sIm¨n: \S³ Zneo]ns\ A½ kwLS\bnð Xncns¨Sp¯Xpambn _Ôs¸« hnhmZ§fnð teUn kq¸À ÌmÀ aRvPp hmcyÀ bmsXmópw {]XnIcn¨nñmbncpóp. Fñmhcpw Däpt\m¡nbXpw aRvPphnsâ {]XnIcW¯n\mbn Xsó. \Sn h\nX kwLS\bmb U»yqknknbnð \nópw cmPnh¨Xmbpw dnt¸mÀ«v hóp. CXn\v ]nómse aRvPphnsâ au\¯n\v ]nónse bYmÀ° ImcWw shfns¸Sp¯n kenw C´ybpw cwK¯v hóp. C\nbpw aRvPp au\w XpScptam FóXmWv Dbcpó tNmZyw. KpcpXcamb Btcm]W§fmWv kenw C´y Dóbn¡póXv. aRvPphpw Zneo]pw kacks¸«pshóXmWv CXnð {][m\w. aRvPphmcnbcpsS almau\¯nsâ AÀ°sa´v? F´psImïmWv aRvPp au\¯nsâ hmßoI¯nð Hfn¡póXv? aRvPphns\t´ au\w? CXmWv Ct¸mÄ tIcfw NÀ¨ sN¿pó asämcp hnjbw. A½bnse hnhmZ§Ä cq£ambXn\nSbnepw aRvPphnsâ au\s¯¡pdn¨v tIcfw hfsc Kucht¯mSp IqSnXsó NÀ¨ sN¿pópsïóv hniZoIcn¨mWv kenw C´y Imcy§Ä ]dbpóXv. kn\nabnse h\nXm Iq«mbvabv--s¡m¸anñ aRvPpshóv ]dªv {]tIm]n&c

Full story

British Malayali

sImñw: aebmf¯nâ alm\S³ XneI\v A½bpsS tbmK¯nð BcpsSsb¦nepw ssIbnð \nóv aÀ±\w Gäncptóm? AsXsbómWv XneIsâ aI³ j½n XneI³ ]dbpóXv. \S\pw vA½bnð AwKhpambn j½n XneIsâ Btcm]W hcepIÄ \ofpóXv ap³ `cW aXnIfnte¡mWv. _mlyiànbpsS CsS]Sð A½bnð kPohamsWópw j½n Xn-e-I³ {_n-«ojv aebmfntbmSv ]-dªp. Xsâ ]nXmhv XneI\v A½bpsS aoänKn\nSbnð imcocnI D]{Zhw Gän«pïv FómWv adp\mS³ aebmfn¡v \ðInb {]tXyI A`napJ¯nð j½n Cu shfns¸Sp¯ð \S¯nbXv. acn¨v t]mb XneI\v \oXn e`n¡m³ hne¡v C\n F¦nepw \o¡Ww Fómhniys¸«v j½nXneI³ Ignª Znhkw Ne¨n{X\So\SòmcpsS Iq«mbva Bb A½ Fó kwLS\bv¡v I¯v \ðIocpóp. XneI³ acn¡póXn\v ap³]v \ncp]m[nIw am¸v ]dªv hne¡v \o¡Ww Fómhniys¸«v Xm³ \ðInb I¯nsâ Imcyw Ct¸mÄ HmÀ½n¸n¡pIbmWv sNbvXXv Fóv j½n ]dbpóp. IemImcòmcpsS A´kns\ tNmZyw sN¿pó Imcy§fmWv Ct¸mÄ \S¡póXv. X

Full story

British Malayali

XriqÀ: Zneo]ns\ Xncns¨Sp¯ Xocpam\¯ns\Xncmb {]Xntj[w {]ISn¸n¨p sImïv cmPnsh¨ \mev \SnamÀ AS¡apÅhÀ Ct¸mÄ Atacn¡bnð. cmPn {]Jym]\w FñmhtcmSpw IqSnbmtemNn¨ tijamWv ChÀ cmPnsh¨sXómWv ]pd¯phcpó hnhc§Ä. ChcpsS cmPn¡v ]nómse hnhmZw I¯pó thfbnemWv \SnamÀ Atacn¡bnte¡v Xncn¨Xv. cmPnh¨ \SnamÀ DÄs¸Spó Hcp kwLw bpFknemWnt¸mÄ. AtXkabw _nKv t_mkv jq«nMv Ignª tijw A½ {]knUâv taml³emð sshImsX eï\nte¡p bm{X Xncn¡pw. CSthf _m_p bpFkv Soanepsï¦nepw At±lw t]mItWm Fóp Xocpam\n¨n«nñ. Pq-embv 20 hsc an¡hcpw hntZi¯p XpScpw. hnhn[ Øe§fnse tjmIÄ¡p thïnbmWp h\nXmkwLw bpFknte¡p t]mbXv. aRvPp hmcnbÀ, dna Iñn¦ð, cay \¼oi³, KoXp taml³Zmkv, ]mÀhXn Fónhscñmw Atacn¡bnse hnhn[ tjmIfnepïv. A½ tbmK¯n\p tijw ChÀ t^mWnð IqSnbmtemN\ \S¯nbncpóp. B{Ian¡s¸« \Snbpambpw {]apJ `mchmlnbmb _o\ t]mfpambpw ChÀ kwkmcn¨p. CXn\p tijamWp \mept]À A½ hnSm³ Xocpam\n¨Xv. aRvPphpw ]mÀhXnbpw Xð¡mew cmPnh

Full story

[10][11][12][13][14][15][16][17]