1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കൊച്ചി: കേരള പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് അപമാനകരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി തേവര ലൂര്‍ദ് പള്ളിയുടെ മുന്നില്‍ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയില്‍ മനഃപൂര്‍വം സ്ത്രീകളെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. വഴിയില്‍ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളെയടക്കം ഒരു സ്ത്രീയെയും ഇയാള്‍ വെറുതെ വിടുന്നില്ല. കൈവീശി നിന്ന് സ്ത്രീകള്‍ അടുത്തു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോള്‍ പിന്നില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്

Full story

British Malayali

ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. വെട്ടിയും കുത്തിയും വെടിവെച്ചും സഹജീവികളെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് അന്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സഹജീവീഭാവത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ച. ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ ചരിഞ്ഞ സംഘത്തലവന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കാന്‍ ഒത്തുകൂടിയത് മുന്നൂറോളം കാട്ടാനകള്‍. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അവരോരോരുത്തരും നേതാവിന്റെ കവിളിലും ശരീരത്തിലും തലോടി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവര്‍ പിന്നീട് കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശ്രീലങ്കയിലെ അനുരാധപുരയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള തടാകത്തിനരികിലായിരുന്നു ഇതരങ്ങേറിയത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാ

Full story

British Malayali

മുംബൈ; ടെലിവിഷന്‍ രംഗത്ത് ഓളമുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ ഏറ്റവും മുന്‍ നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ്ബോസ്. ഹിന്ദി ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി ഭാഷകളില്‍ ബിഗ് ബോസ് അരങ്ങു വാഴുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തില്‍ നിന്നും ഒരാള്‍ ബോളിവുഡ് ബിഗ്ബോസിലേക്ക് അംഗമാകാന്‍ കച്ചകെട്ടുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പേസര്‍ ശാന്തകുമാരന്‍ ശ്രീശാന്ത്. ശ്രീശാന്ത് തന്നെ ഇതില്‍ പ്രതികരണവുമായെത്തിയിട്ടുണ്ട്. താന്‍ ബിഗ്ബോസ് ഹൗസില്‍ പോകാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും. അവിടെ താന്‍ എന്താണെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് കാണിക്കാന

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: ബിഗ് ബോസ് മിനി സ്‌ക്രീന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കാണാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിന് ഉത്തരം മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന്‍ അവതാരകനായി എത്തിയത് ബിഗ്‌ബോസിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലാല്‍ അവതാരകാനായി എത്തിയപ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യമാണ് മോഹന്‍ലാലിന് ഇതൊക്കെ കാണാന്‍ സമയമുണ്ടോ എന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ബിഗ്‌ബോസിന്റെ ആഴ്ച അവസാന എപിസോഡുകക്കായി മുംബൈയിലെത്തിയാണ് മോഹന്‍ലാ

Full story

British Malayali

sIm¨n: t]fnþ{io\ojv {]Wbw s]mfn¡m\pw '_nKv t_mknð' KqVmtemN\tbm? ]cn]mSnbpsS tdänMv Iq«m\mWv t]fnbpw {io\ojpw X½nepÅ {]Wbw hnhml¯nð hsc F¯nbsXó NÀ¨ kPohmWv. AXn\nsSbmWv IYbnse ]pXnb Sznäv. Fñmw Xnc¡Ysbmcp¡emsWó hmZhpw CtXmsS kPohamWv. t]fnbpw {io\ojpw _nKv t_mkv IgnbpótXmsS cïv hgn¡v t]mIpsaó NÀ¨IÄ hoïpw tkmjyð aoUnbbnð kPohamIpópïv. AXn\nsS CcphcptSbpw IqSpw_§Ä Cu _Ô¯n\v FXncmsWópw kqN\Ifpïv. A§s\ NÀ¨ ]pXnb Xe¯nse¯pIbmWv. \mÄ¡p\mÄ t{]£I {i² t\Sn aptódpIbmWv _nKv t_mkv. XpS¡¯nð ]e ImWnIÄ¡pw A{X Xmð]cyanñmXncpó tjm 50 Znhkw ]nón«t¸mtg¡pw t{]£IÀ GsäSp¡pó ImgvNbmWv IïXv. ]e aÕcmÀYnIÄ¡v thïnbpw tkmjyð aoUnbbnð {Kq¸pw t]Ppsams¡ Bcw`n¨v NÀ¨Ifpw kPohamWv. _nKvt_mknð Hcp Znhkw \S¡pó Imcy§Ä AtóZnhkw Xsó {Kq¸pIfnð kPohNÀ¨Ifmbn Bcw`n¡pw. tjm¡pÅnð Fó t]mse aÕcmÀYnIfpsS ^m\pIfnð X½nð ]e {Kq¸pIfnepw NÀ¨IÄ hg¡n\mWv

Full story

British Malayali

s]m«ns¯dnIÄ¡pw aäv XÀ¡§fpw ]Xnhmbncpó _nKv t_mknð \nópw {]Wb¯nsâ hmÀ¯bmWv Ct¸mÄ ]pd¯v hcpóXv. CXv Bcv X½nembncpóp Fómbncpóp BZyw kwibw. Fómð AXv t]fnbpw {io\njpamsWóv Ct¸mÄ Dd¸mbn. {io\njnsâ ssIbnð t]fnbpsS B\hmð tamXncw InS¡póXv IïmWv Fñmhcpw B {]Ww Dd¸n¨Xv. CXn\v ]nómse X\n¡v {io\njns\ CãamsWóv t]fnbpw GhcptSbpw apónð Xpdóv ]dbpIbpïmbn. _nKv t_mknsâ Bcw`w apXð Xsó t]fnbpw {io\njpw X½nð kplr¯p¡fmbncpóp. CtX kabw Xsóbmbncpóp t]fnbpw Acnkv--täm kptcjpw X½nepÅ _Ôs¯¡pdn¨v ]e coXnbnepÅ kwkmcw DSseSp¯Xv. BZyw Dä kplr¯p¡fmbncpsó¦nepw ]nóoSv Acnkv--tämbv¡v s]mkÊohmsWóv t]fn ]dbpóXpw AIew ]men¡póXpw. {io\nbpw t]fnbpw X½nð {]Wb¯nemsWóv AdnªtXmsSbmWv ChÀ X½nepÅ _Ôw hjfmbsXópw _nKv t_mknð kwkmcapbÀóncpóp. BZy{]Wbw XIÀóXn\v ]nómsebmWv {io\n _nKv t_mkntes¡¯nbXv. hnhml¯nð F¯psaóv IcpXnbncpó _

Full story

British Malayali

aebmfn t{]£Isc hyXyØamb A\p`h¯nte¡v sImïp t]mIpóXns\m¸w hnhmZ ic§fpw Gäphm§nb dnbmenän tjmbmWv _nKv t_mkv. Hmtcm F¸ntkmUv Ahkm\n¡pt¼mtgm AXn\v ap³t]m aÕcmÀYnIfpsS {]IS\w kaqlam[ya¯nð h³ NÀ¨bmImdpapïv. Fómð GXm\pw Znhk§fmbn NÀ¨ \S¡póXv hcm\ncn¡pó Hcp {]tXyI F¸ntkmUns\ Ipdn¨mWv. DeI\mbI³ Iaðlmk³ _nKv t_mkv thZnbnð taml³emens\m¸w \nð¡pó Nn{X§Ä sshdembncpóp. Fómð hcm\ncn¡pó F¸ntkmUnð AXnYnbmbn«mtWm AtXm AhXmcI\mbmtWm Iaðlmk³ F¯pósXó kwibamWv Ct¸mÄ t{]£IcpsS a\knð \ndbp-óXv. DeI\mbI³ _nKv t_mknð F¯psaóv t\ct¯ A`yqlapïmbncpóp. CXn\v ]nómse Iaðlmk\psam¯pÅ Nn{X§Ä ]pd¯v hótXmsS A`yql¯n\v hncmaambn.tjm Bcw`n¨ tijw BZyamWv Hcp sken{_nän AXnYnbmbn F¯póXv. aÕcmÀYnIÄ¡v Smkv--¡pIÄ sImSp¯v tjm aptódpó kab¯mWv A{]Xo£nXambn Iað cwK{]thi\w \S¯nbsXómWv kqN-\. Iað Hmtcm aÕcmÀYnbpambpw kwhZn¡pIbpw sNbvXncpóp. '_nKv t_mkv AhX

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¨pÅ dnbmenän tjmbv¡v ISnªmWn«v kÀ¡mÀ. sSenhnj³ Nm\epIfnð Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¨pÅ dnbnenän tjm, kocnbð, kwKoX ]cn]mSn XpS§n hnhn[bn\w ]cn]mSnIfnembn Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¡pt¼mÄ C\n ]¯v Znhk¯ne[nIw A[ymb\w apS§msX {i²n¡WsaómWv kÀ¡mÀ ]pd¯nd¡nb ]pXnb D¯chnð \nÀt±in¡póXv. dnbnenän tjmbpsS Pb]cmPb§Ä Ip«nIfpsS Bßhnizmkt¯bpw PohnXt¯bpw _m[n¡psaópw kÀ¡mÀ Nqïn¡mWn¡póXv. dnbmenän tjmIfnse aÕc§fnð \nóv ]pd¯mt¡ï kmlNcyapïmbmð Ip«nIfpsS Bßhnizmkw XIÀ¡s¸SpsaómWv kÀ¡mÀ hniZoIcn¡póXv. AXn\mð Xsó hn[ IÀ¯mhv A¯c¯nepÅ hn[n{]kvXmh\IÄ \S¯cpsXv--\pw kÀ¡pednð {]tXyIw \nÀt±in¡póp. Nm\epIfnepw aäpw t\cnSpó A\`nejWob {]hWXsb¡pdn¨v kwØm\s¯ _mehImi I½oj\p e`n¨ ]cmXnIfpsS ASnØm\¯emWv kÀ¡mÀ ]pXnb amÀK\nÀt±i§Ä

Full story

British Malayali

sIm¨n: ']ecpw FtómSv tNmZn¡mdpïv _nKv t_mkns\ Ipdn¨v tkmjyð aoUnbbnð hcpó A`n{]mb§Ä {i²n¡mdptïmsbóv... Fñmw Rm³ ImWpópïv... Adnbpópïv... A\pIqen¨pw {]XnIqen¨papÅ ckIcamb A`n{]mb§Ä. AXpt]mse Xsó _nKvt_mkv IpSpw_¯nse ]escbpw Ipdn¨v Dïmbncpó [mcWIÄ.. s]mXp[mcWIÄ amän adn¡pó coXnbnepÅ {]IS\§fmWv AhÀ ImgvN hbv¡póXv. A¯cw A`n{]mb§fmWv tkmjyð aoUnbbnð \nóv ]escbpw Ipdn¨v Rm\dnªXv. GXmbmepw _nKvt_mknsâ hcthmsS kaqlam[ya§fnð henb HcpWÀÆmWv DïmbXv. Rm³ ]dªntñ...C\n sNdnb Imcy§fnñ henb IfnIÄ am{Xw.', aebmfnIfpsS kq¸À ÌmÀ _nKv t_mkv {]NmcW ]cn]mSnbpsS `mKambn Gähpw HSphnð ]dª hm¡pIfmWnh. lnµn, Xangv, sXep¦v, adm¯n, IóU, Fón `mjIfnð anI¨ t{]£I {i² t\Sn aptódpó dnbmenän tjmbmWv _nKv t_mkv. aebmf¯nð _nKvt_mkn\v thï{X kzoImcyX In«ntbm FómWv Ct¸mÄ AWnbd {]hÀ¯IÀ hnebncp¯póXv. _mÀIvv tdän§nð ]nónembXmWv AWnbd {]hÀ¯Isc Ae«póXv. tkmjyð aoUnb

Full story

British Malayali

sIm¨n: ^v--fthgv--kv Nm\ense D¸pw apfIpw kocnbense \mbnI \nj kmwcwKns\ ]oUn¸ns¨ó Bt£]s¯ XpSÀóv kwhn[mbI³ D®nIrjvWs\ amän ]pXnb kwhn[mbIs\ \nban¨v ^v--fthgv--kv. D®nIrjvWs\ amänbmð kocnbð cwKs¯ sam¯w kwhn[mbIcpw ]WnapS¡psaóv kwhn[mbIÀ DÄs¸sSbpÅhcpsS kwLS\bmb aebmfw sSenhnj³ {^täWnänbpw. P\{]nb kocnbemb D¸pwapfInse \mbnI \nj kmcwKns\ Iptd¡meambn tamiw s]cpamä¯neqsSbpw No¯hnfnbneqsSbpw A]am\n¨pshó hnhcw \Sn Xsó shfns¸Sp¯nbtXmsSbmWv C¡mcyw henb NÀ¨bmbXv. CtXmsS D®nIrjvWsâ ap³Ime§fnse tamiw A\p`h§fpw ]ecpw ]dbpIbpw AXpÄs¸sS NÀ¨bmIpIbpw sNbvXp. D¸pwapfInð XpSÀóv A`n\bn¡m\nsñóv \nj kmcwKv Xsó A]am\n¨ kwhn[mbIsâ sNbvXnIÄ Xpdóp]dªXns\m¸w shfns¸Sp¯nbncpóp. CtXmsS ^v--fthgv--kv Nm\ð cwKs¯¯n. \mbnIbmbn \nj Xsó XpScpsaópw hyàam¡n. AtXkabw kwhn[mbIs\ amäpó Imcyw ^v--fthgv--kv hyàam¡nbXpanñ. GXmbmepw hnjbw henb NÀ¨bmbncns¡ \nj XsóbmWv D®nIrjvWs\ D¸pwapfIpw kocnbensâ kwhn[m\ NpaXebnð \nóv amänbX

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]