1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

അപൂര്‍വ്വം അസാധാരണം എന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കാനെ സാധിക്കൂ. വെറും പാട്ടിന്റെ മാത്രം വേദി ആയിരുന്നില്ലത്. സംഗീതം ഒഴുകി എത്തി കവര്‍ന്നെടുത്ത് അനേകരുടെ ഹൃദയമാണ്. രഞ്ജിനി ജോസ് എന്ന അനുഗ്രഹീത ഗായികയുടെ സുന്ദരവും വശ്യവുമായ ശബ്ദത്തിലേക്ക് കണ്ണൂര്‍ ഷെരീഫ് എന്ന അപൂര്‍വ്വ പ്രതിഭാശാലിയുടെ താളവും ശബ്ദവും ലയവും കൂടി ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ സൗത്താംപ്ടണില്‍ ഇന്നലെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപോലെ ആയിരുന്നു. സൗത്താംപ്ടണിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ എന്ന പാട്ടു പ്രേമിയുടെ ഹൃദയത്തില്‍ കോര്‍ത്തെടുത്ത ഗ്രേസ് മെലഡീസിന്റെ ഗ്രേസ് നൈറ്റ് എന്ന ആഘോഷം

Full story

British Malayali

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പിന്നണി ഗായകരില്‍ ഒരാളായ രഞ്ജിനി ജോസും ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് - ഗസല്‍ കലാകാരനായ കണ്ണൂര്‍ ഷെരീഫും ഇന്ന് യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ക്കു വേണ്ടി മനസു തുറന്നു പാടുകയാണ്. ഇരുവരുടെയും ഒപ്പം യുകെയിലെ അനേകം പ്രതിഭകളും. സംഗീതത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് മറക്കാനാവാതെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്നെന്നു തീര്‍ച്ച. വൈകിട്ട് 3.15ന് മാപ്പ് ടീമിന്റെ ചെണ്ടമേളത്തോടു കൂടിയാണ് ഗ്രേസ് നൈറ്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. ടെസ്സ സ്റ്റാന്‍ലി പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഗീതം ആലപിക്കും. 3.25 ഓടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തുടക

Full story

British Malayali

കൃത്യം ഒരു ദിവസം കൂടി. നാളെ സതാംപ്ടണിലെ സംഗീതത്തിന്റെ അപൂര്‍വ്വമായ മറ്റൊരു സായാഹ്നം കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. പത്താം വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് കടക്കുന്ന ഗ്രേസ് നൈറ്റിനെ ആവേശഭരിതരാക്കാന്‍ സംഗീത പ്രതിഭകള്‍ എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക രഞ്ജിനി ജോസും മാപ്പിളപ്പാട്ട് -ഗസല്‍ ഗാന രംഗത്തെയും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലെയും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രവുമായ കണ്ണീര്‍ ഷെരീഫിനും ഒപ്പം നിരവധി കലാകാരന്മാരും സതാംപ്ടണിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുകെ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സംഗീത സായാഹ്നമായിരിക്കും നാളെ അരങ്ങേ

Full story

British Malayali

ഗ്രേസ് മെലഡീസ് ഓര്‍ക്കസ്ട്ര ദശാബ്ദിയുടെ നിറവില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വമ്പിച്ച ആഘോഷത്തിനായി ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതിയാണ്. യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഗീത നിശയെ വരവേല്‍ക്കുവാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സൗത്താംപ്ടണിലെ സംഗീത പ്രേമികള്‍. സൗത്താംപ്ടണിലെ ഗ്രേസ് നൈറ്റിന് ഇക്കുറി താര മൂല്യം നല്‍കുന്നത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകനും അപൂര്‍വ്വ സ്വരത്തിന് ഉടമയുമായ ഉണ്ണിമേനോന്‍ ആണ്. എ ആര്‍ റഹ്മാന്റെ 'പുതു വെള്ളൈ മഴൈ' എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ണിമേനോന്‍ യുകെ മലയാളികള്‍ക

Full story

British Malayali

{]Wbta \n³ HmÀ½bnð Rm³ s]bvXp \ndbp-óp... BßhoWbnð BZn Xmfw Poht\Ip-óp... C-ó-se-bmWv Pn th-Wp-tKm-]m-en-sâ i-Ð-¯nð Cu h-cn-IÄ kw-Ko-Xm-kzm-Z-I-cp-sS C-S-s\-ôn-te-¡v I-b-dn Iq-Sp-Iq-«n-b-Xv. a-Wn-¡q-dp-IÄ-s¡m-ïp Xsó B-bn-c-§Ä I-ïp I-gn-ª 'a-g-\qð-¡-\hv' Fó kwKo-X Bð-_-¯n-sâ s{]tam hoUn-tbm-bv-¡v h³ kzo-Im-cy-X-bm-Wv t\-Sn-sb-Sp-¡m-\m-b-Xv. C-tXm-sS hmÀ-¯-I-fnð \n-d-bp-óXv e-ï-\n-se a-e-bm-fn \-gvkm-b c-iv-an {]-Im-iv BWv. c-iv-an c-Nn-¨ h-cn-IÄ¡v kw-Ko-X-an«v B-e-]n-¨-Xn-sâ s{]tam hoUn-tbm Km-bI³ Pn thWp-tKm-]m-ð Pn th-Wp-tKm-]mð t^-kv-_p-¡v h-gn C-«-tXm-sS-bm-Wv Km-\w kwKo-X t{]-an-IÄ G-sä-Sp-¯Xv. eï\nse sNwkv--t^mÀUnð Xmakn¡pó civan {]-Imins\ Adnbm¯ bpsI aebmfnIÄ Dïmhnñ. \gv--kmbn tPmen sN¿pt¼mgpw AhXmcIbmbpw \À¯Inbmbpw kmlnXyImcnbmbpw BÀsPbmbpw Xnf§pó civan ]pXnb taJebnte¡v Iq-Sn-bmWv NphSp h¨n-cn-¡póXv. civanbpsS kPohamb kwKoX cwKt¯¡pÅ BZy NphSp hbv¸ns\ aebmfnIfpsS ImXpIfnte¡v F¯n¡pIbmWv {]ikvX ]nóWn KmbI&su

Full story

British Malayali

bpsIbnse kwKo-X t{]-an-IÄ-s¡ñmw kzm-K-X-a-cpfn Hm-ÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv i-\n-bmgv-N ku-¯mw-]v-S-Wnð A-c-t§-dpw. kw-Ko-Xm B-kzm-Z-IÀ G-sd {]-Xo£-I-tfm-sSbpw B-Imw-£-tbm-sSbpw Im-¯n-cn-¡p-ó Cu kwKo-X am-am-¦-¯nð \q-dn-e-[n-Iw t]-cm-Wv ]-s¦-Sp-¡p-I-sb-óv XoÀ¨. sshIptócw \mev aWn-tbm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-¡v XpS-¡w Ip-dn-¡pI. HmÄUv Cukv tKmÄUnsâ Ggmw ]Xn¸mWv C¡pdn Act§dpó-Xv. ip² kwKoXw CjvSs¸Spó kwKoX BkzmZIÀ¡v Fópw Hcp hncpómWv Ie lmw]v-sjbdnsâ Cu kw-Ko-X hn-cpóv. Cu hÀjw aebmf kn\nabpsS ImeL«§sf {]Xn\n[m\w sN¿pó Km\§fpambn«mWv bpsIbnse hnhn[ `mK§fnð \nsó¯pó {]Xn`IÄ HmÄUv Cukv tKmÄUnsâ thZnbnð kwKoXmÀ¨\ \S¯póXv. ap¸Xne[nIw Km-bnIm KmbIcmWv kwKoX Ipe]XnIÄ¡v {]Wmaw AÀ¸n¡phm³ ku¯mw]vSWnð F¯póXv. kptZhv Ipó¯v, PntPm hÀKokv, ZsszXojv ]nÅ, A\p]a B\µv, tPm¬k¬ tPm¬, A\ojv tPmÀPv, sSÊ A\ojv, Dñmkv i¦c³, sSÊ Ìm³en, sle³ tdm_À«v, Z\m tPmtam³, tPmtam&sup

Full story

British Malayali

bpsIbnse IemImcòmcpsSbpw IemkzmZIcptSbpw kLS\bmb Iem lmw]v-sjbÀ aebmf kn\nam kwKoX imJbnse Ipe]XnIÄ¡p kaÀ¸n¡pó HmÄUv Cukv tKmÄ-Uv "A\izc Km\§fpsS A]qÀÆ kwKaw' Ggmw ]Xn¸n\v sabv A-ôn\p sshIptócw AôpaWn apXð ku¯mw]vSWnse slUvPv G³Uv hnñPv lmfnð HmÄUv Cukv tKmÄUn-\p XncnsXfn-bpw. A\izc§fmb \nch[n Ne¨n{X Km\§fmð \½psS a\kns\ IogS¡nb hbemÀ, tZhcmP³, ]n `mkvIc³, _m_pcmPv, keoð Nu[cn, tPm¬k¬, cho{µ³, {ioIpamc³ X¼n, Hm.F³.hn Ipdp¸v, tbipZmkv, PbN{µ³, Fkv  Pm\In, ]n  kpioe, ]n. eoe, am[pcn, hmWn Pbdmw, Nn{X XpS§n Ne¨n{X Km\ imJbnse Fñm almcYòmÀ¡pw {]Wmaw AÀ¸n¡m³ bpsIbpsS Fñm {][m\ \Kc§fnsebpw {]ikv-Xcmb ae-bmfn KmbnIm Km-b-I-cm-Wv ku-¯mw-]v-S-Wnð H-¯p-t¨cpI. H¸w bpsIbnse {]apJ IemkmwkvImcnI {]hÀ¯Icpsa-¯pw. \½psS AXnthK PohnX kmlNcy§fnð IÀ®ItSmð¡c§fmbn AWbpó kwKoXm`mk§Ä¡nSbnð PohmarXw t]mse F¯pó \\p¯ kwKoX¯nsâ tXòg s]mgnbpó Cu kwKoX AÀ¨\bnte¡v {]thi\w XnI¨pw kuP\yamWv. ]gb Km\§fps

Full story

British Malayali

s_Uvt^mÀUv: aebmfn a\kpIfnð {]Wb¯nsâ \qdpw tX\pw Nmen¨ Imhykqcy³ HF³hn Ipdp¸nsâ cïmw Nca hmÀjnI¯nð ]m«pw ]m«p ]ndó hgnIfpsS HmÀ½bpw ]pXp¡n bpsI aebmfn kaql¯nsâ kvacWmRvPen. IhnX sImïv {]Wb tKm]pc§Ä \nÀ½n¨ Imhym inð¸n¡p cïp hÀjw ap³]v Ih³{Snbnð ImhymRvPen AÀ¸n¨ bpsI aebmfn kaqlw IhnbpsS kvacW ]pXp¡póXv s_Uvt^mÀUnse kwKoX kwLamb skh³ _oäv-kv bpsIbpsS t\XrXz¯nemWv. Ignª hÀjw sIädnwKnð Hcp¡n-b HF³hn kwKotXmÕhw C¡pdn s_Uvt^mÀUnð F¯nbt¸mÄ ]m«nsâ amWnIy hoWbnð {ipXn ao«m³ bpsIbpsS hnhn[ `mK§fnð \nómbn Ip«nIÄ DÄs¸sS ap¸Xntesd KmbIcmWv AWn\ncóXv. Hcp ]s£ Ihn¡mbn hntZi \m«nð Hcp aebmfn kaqlw \ðIpó Gähpw anI¨ BZchmIpw skh³ _oäv-kv kmcYn tPmtam³ am½q«nensâ t\XrXz¯nepÅ Km\kvt\lnIÄ Hcp¡nbXv. \mev ]Xnämïntesd A\pkyqXambn aebmfn¡v {]Wb Km\§Ä k½m\n¨ Ihn¡v kvacWmRvPen Hcp¡nbt¸mÄ \msSMv \nópw ]m«pkvt\lnIÄ HgpIn F¯pI Bbncp&

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: temIsa§pw {]Wb Zn\w BtLmjam¡n hk´s¯ hcthð¡m³ DÅ X¿msdSp¸nemWv. {]Wbw A]qÀh kpµc A\p`hambn BtLmjn¡s¸Spó Ahkc¯nð Xsó bpsI aebmfnIÄ¡pw {]Wb\p`h aplqÀ¯§fpsS HmÀ½IfneqsS bm{X sN¿m³ \msf Ahkcw Hcp§póp. aebmf Imhy imJbv¡v Ht«sd {]Wb kpµc Km\§Ä k½m\n¨ A\izc Ihn HmF³hn Ipdp¸nsâ kvacWmÀ°w skh³ _oäv--kv s_Uv--t^mÀUv kwLSn¸n¡pó HmF³hn kwKotXmÕh¯nð \msS§p \nópw \qdp IW¡n\v kwKoXXmkzmZIÀ \msf s_Uv--t^mÀUnð F-¯pw. ap¸Xntesd KmbIcpw ]¯p \À¯I kwL§fpw tNÀóv sshIptócw \mev apXð cm{Xn ]Xns\móp hsc \ofpó kwKoX, \rt¯mÕhamWv C¡pdn kwLSn¸n¡s¸SpóXv. kuP\y {]thi\w \ðIn ]qÀ®ambpw kwKoX kaÀ¸Ww \S¡pó thZnbnð HmF³hn Km\§fnse {]Wb \nanj§fneqsS {]apJ kmlnXyImcn aoc Iaebpw HmF³hn ]m«pIÄ¡p ]nónse IYIfpambn {_n«ojv aebmfn sdknUâv FUnäÀ sI BÀ ssjPptam\pw Km\mkzmZIÀ¡mbn kwKoX bm{X \S¯pw. t{Imbv--tUm¬ ap³ tab&Agra

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: 2016 s^{_phcn 13. aebmfnIfpsS {]Wb¯nð kpKÔw hmcnbn« ]m«pImc³ HmÀ½bmb Zn\w. temIsa§pw kwKoX t{]anIfmb aebmfnIsf DÅnð Icbn¨ Znhkw. Aóv apXð bpsI aebmfnIÄ Hm F³ hn Ipdp¸ns\ HmÀ¡msX ISóp t]mb kwKoX A\p`h§Ä Ipdhv. Hm F³ hn acn¨p Znhk§Ä¡Iw kwKoX t{]anIÄ Ih³{Snbnð Hcp¡nb ImhymRvPen¡v tijw ]e thZnIfnð HF³hn Ipdp¸v hoïpw HmÀ½Ifnð Poh³ h¨t¸mgpw At±l¯n\v am{Xambn kwKoX¯neqsS _mjv]mRvPen Hcp¡Ww Fó Bibw k^eam¡nbXv skh³ _oäv-kv bpsI Fó kwKoX Iq«mbvabmWv. Ignª hÀjw s^{_phcnbnð \S¯nb Hm F³ hn A\pkv-acW kwKoXnIbv¡p tijw skh³ _oäv-kv kmcYnIÄ IqSpXð Bthit¯msS bpsI aebmfnIÄ¡v {]Wb ]m«pIfpsS A]qÀh kÔy Hcp¡pIbmWv Cu amkw 17 i\nbmgvN. bpsI bpsS hnhn[ `mK§fnð DÅ 30 KmbIÀ Hm F³ hnbpsS Hcn¡epw acn¡m¯ ]m«pIfpambn F¯pt¼mÄ bpsI aebmfnIfpsS kmlnXy temI¯p Xnf§pó aoc Iae B ]m«pIfpsS hmbv¯mcnIÄ A\p`ham¡n amäpt¼mÄ {_n«ojv aebmfn sdknUâv FUn-äÀ sI BÀ ssjPp-tam³ HF³hn ]

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]