1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കാലം കൊണ്ടും ചരിത്രം കൊണ്ടും വ്യക്തി പ്രഭാവങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത വിശേഷങ്ങള്‍ ആണ് കാഞ്ഞിരത്താനം എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന് ഉള്ളത്. കുറവിലങ്ങാടിനും കുറുപ്പന്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഉയര്‍ത്തിയ നിരവധി ആളുകള്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ട്. പദ്മശ്രീ നേടിയ രണ്ട് പ്രതിഭകള്‍ ഈ നാടിന്റെ മാത്രം സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം ആണ്. കാഞ്ഞിരത്താനം ആസ്ഥാനമാക്കിയ പൂവക്കോട്ട് മാണി മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റ്. 2006- ഒക്ടോബര്‍ 2 കാഞ്ഞിരത്താനം എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന് എക്കാലവും ഓര്‍മ

Full story

British Malayali

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\kvXan¡m¯ Cu \m«nð CubpÅh³ hïnbnd§nbXv... tkmdn.....hnam\and§nbXv. hÀ®]In«mÀó Hcp kmcn¯p¼ntedn ChnsS hcpt¼mÄ Fñmw sh«n¸nSn¡m\pÅ Hcp hminbmbncpóp a\Êp \ndsb... AS§m¯ hmin... sh«n]nSn¡m³... t\SnsbSp¡m³... Hcp Iq«w kz]v-\§Ä... IqfnwKv ¥mkv- sh¨, s]m§¨¯nsâ skev^nIÄ FSp¯p \Só Imew... Ah t^kv _p¡nð t]mÌv- sNbvXv sse¡pIfpw, IaâpIfpw In«n \nchrYnbSª Imew. ap´nb C\w IÅv IpSn¨v G¼¡w hn«p ckn¨p\Só Imew... Cu ]mhw ]¿³kn\p Hcp Xncn¨dnhpïmbn... Ah³ Cu

Full story

British Malayali

Rm³ ]Tn¨ Xmgs¯ kvIqÄ AYhm \\½psS a®md¸md kvIqÄ. ag¡me¯v kvIqfnte¡v t]mIpt¼mÄ \\½psS "Ccpthen¡ð tXmSv" C§s\\ \\pcªp HgpIpópïmIpw. Hmtcm Znhkhpw kvIqfnte¡v t]mIpt¼mÄ t\\m¡pw shÅw IqSntbm !!! shÅsams¡ C§s\\ IqSo«p Ccpthen¡ ]mew ap§pw ...Hm Fóm kt´mjamWv...]met¯ð shÅw tIdnbmð aªqÀ¡mÀ¡v kpJamWv ..kvIqfnð t]mtIï ..]nsó shÅsams¡ Cd§n«p sNómð aXn ...\\½psS IjvSImew Hä Znhkw ag s]bvXntñð sZ InS¡póp shÅw Xmsg. Fómepw ag¡me¯v kvIqfnð C§s\\ ag \\ \\ªp. tdmUnse shÅsams¡ X«n sXdn¸n¨p \\S¡pósXms¡ Hcp kpJw ...Fñmw Cóse \\SóXpt]mse tXmópóp!!! Ccpshen¡ð tXmSv ]dªt¸mfm HmÀs¯ AXnsâ Ct§ Aäw Ncn{X {]kn²amb "Hc¸³Ipgn" ag¡me¯v slUv amÌÀ ]dbpw Bcpw B shÅ Nm«¯nsâ ASpt¯¡v t]mIcpXv ...Fómepw \\½sfms¡ ]ntÅctñ D¨¡v So¨ÀamÀ tNmdp®pó kabw t\\m&iexc

Full story

British Malayali

Fsâ \\mSns\\¡pdn¨v ]dbWsa¦nð `mcXw Fóp XpS§póXmbncn¡pw \\ñXv. `mcXw Fsâ Pò\\mSmWv. Hmtcm cmPy¯n\\pw B \\mSntâXmb kmwkvImcnI ]mc¼cyw Dïmbncn¡psa¦nepw AXnð Gähpw t{ijvTamb kmwkvImcnI ]mc¼cyapÅ `mcXhpw `mcX kwkvImchpw temIcmjv{S§Ä¡v t]mepw amXrIbmbncn¡póp. `mcX¯nse IpSpw_Ô§fpsS sI«pd¸v, `nóaX§Ä, `nó thj§Ä, `nó `mjIÄ, `nó BNmc§fpw A\\pjvT\\m§fpw sh¨p ]peÀ¯pó lnamebw apXð I\\ymIpamcn hscbpÅ `nó a\\pjy kaql§Ä ]ckv]c kvt\\lt¯msS kmtlmZcyt¯msS Hcp IpS¡ognð Fót]mse Pohn¡pó Hcp cmPyw. B cmPy¯nsâ kmwkvImcnI khntij¯nsâ alXzw Cu temI¯ asämcp cmPy¯n\\pw AhImis¸Sm\\mhm¯XpsImïmWv Rm³ ]ndóp hoW Fsâ \\mSmb `mcXsaó ]pWy`qansb¡pdn¨p ]dbpt¼mÄ Rm³ kzmÀ°\\mbn t]mIpóXpw. B `mcX a®nsâ sXt¡ Aä¯v `mcXmw_bpsS Imð¸mZwt]mse Hcp kwØm\\amWv tIcfw. tIc hr£§fpsS \\mSmb tIcfw. ssZh¯nsâ kz´w \\mSv. tKmUvkv Hm¬ I¬{Sn. B tKmUvkv Hm¬ I¬{Sn hn«v PohnX am&

Full story

British Malayali

"R§Ä hÅph \\m«pImcm" temI¯v FhnsS t]mbmepw Fópw A`nam\\t¯msS R§fpsS \\m«pImÀ ]dbpó hm¡pIfmWnXv. A{Xam{Xw tZi kvt\\lw a\\Ênð Im¯p kq£n¡póhcmWv hÅph\\m«pImÀ. ]ucmWnI Ime¯v k¼¯pw A[nImchpw I¿S¡nbhcmbncpóp hÅphÀ. tIcf¯nð ]me¡mSv, hb\\mSv, {]tZi§sf BWv s]mXpth hÅph\\mSv Fóv ]dªp hcpóXv. Xncph\\´]pcw {io]Zvam\\m` kzman t£{X¯nð \\nóv \\n[n IsïSp¡póXv t]mse Hcp Ime¯v hÅph\\mS³ {Kma§fnð \\nóv A\\h[n BfpIÄ¡v `qan Ipgn¡pt¼mÄ kzÀWw sImïpïm¡nb A½n¡ñv In«nbn«pït{X. AXn\\mð Irjn ]Wn \\S¡pónS¯pw aäpw IcykvXcpw aäpw I®S¡msX Imhð \\nð¡pambncpóp Fóv ]ga¡mÀ ]dbpóp. hÅphÀ sshZy imkv{X¯nepw IoÀ¯n tI«hÀ Bbncpóp. `mcX¸pgbpw ssI hgn Bb XqX¸pgbpw \\ðIpó Pekar²nbnð k¼óamWv R§fpsS \\mSmb Hä¸mew. Hä¸e¯n\\p Fópw ]dbm³ Hcp ]gwIYbpïv. It¨cn hf¸nse "Hä"

Full story

British Malayali

shůmð Npäs¸« Hcp {Kmaw. Ip«\\m«nse aäp ]e {Kma§sfbpw t]mse ssI\\Icn¡pw shÅhpw hÅhpw Pohsâ XpSn¸pIfmWnópw. Idp¯ a®v Fó Icn a®nð s]móp hnfbn¡pó IÀjIcmWv ssI\\IcnbpsS PohnX ImgvNIÄ ]pdw temI¯n\\p Im«n¯cpóXv. \\oePew hln¨p t\\ms¡¯m Zqct¯¡p ]cóp InS¡pó th¼\\m«p Imbensâ Hmcw tNÀóp InS¡pó ssI\\Icn Hcp at\\mlc ImgvN Xsó BWv, AXv A\\p`hn¨dnbpI Xsó thWw. ]¼bmdv HgpIn F¯n th¼\\m«p Imbent\\mSv ]pómcw ]dbpóXv ssI\\IcnbpsS Nmc¯mWv. Imbsemóp Nncn¨mð IcbsI \\oÀap¯v Fóv Ihnsb sImïv t]mepw ]mSn¨XmWv ssI\\IcnbpsS kuµcyw. shÅw Cd§pt¼mÄ ]nSbpó ]cð ao\\pw ip²amb sX§n³ IÅpw Hs¡ A\\yambn sImïncn¡pó B[p\\nI Ime¯v kz´w \\mSns\\ Ipdn¨v HmÀan¡pó {]hmkn aebmfn¡v ]gb kpµc Imes¯¡pdn¨v am{Xta ]dbm\\mIq. ssI\\Icn Fóv tIÄ¡pt¼mÄ Xsó GhcpsS a\\Ênepw HmSn F¯pI bp_nkn ssI\\Icn Fó t_m«v ¢_v Bbncn¡pw. bpssWäUv (#u#nited )t_m

Full story

British Malayali

\\n§Ä hb\\mSv kµÀin¨mð Hcn¡epw ad¡msX ImtWï Hcp Øeapïv. _mWmkpc kmKÀ AWs¡«v. Cu t]cp tI«mð ]mecpw IcpXpw B{Ôbntem IÀ®mSIbntem Hs¡bpÅ GtXm BWs¡«msWóv. Fómð CXv \\½psS tIcf¯nse Xsó hb\\mSv PnñbnemWv ØnXn sN¿póXv. kuµcy¯nsâ kIe `mh§fpw Bhmln¡póXmWv Cu Pemibw. ISpw\\oe\\ndapÅ Bg¸c¸nð A§n§v DbÀóp \\nð¡pó sIm¨psIm¨p Zzo]pIfpw \\mephihpw CSXqÀó ae\\ncIfpsams¡bmbn kômcnIÄ¡v ]dpZoksbmcp¡pó _mWmkpckmKÀ Umw. Gjybnse cïmas¯ henb aWð\\nÀanX AWs¡«nse aXnhcm¯ ImgvNIÄ ImWm³ ]Snªmd¯dbnte¡p hcWw. Hmtcm amkhpw 15,000 apXð 20,000 hsc kômcnIfmWv ChnsSsb¯póXv.     IuXpIw ]Icpó hb\\mS³ ImgvNIÄ ImWm³ _mWmkpc kmKdnse¯póhÀ¡v Pemibs¯ Iodnapdn¨v A\\p`qXn ]Icpó Hcp t_m«pbm{XbmIpw e`n¡póXv. anI¨ kpc£mkuIcy§tfmsSbpÅ t_m«pbm{Xbnð \\nch[n sse^v Pm¡äpIfpw Hcp¡nbn«pïv. 15 an\\p«v hnkvab bm{X¡v 350

Full story

British Malayali

HmÀ½Ifnse \\nd hk´ambn a\\knsâ tImWnð Hcp Ipfncmbn Hcp]mSp t\\mÌmÄPnb k½m\\n¨v sImïv Fsâ {Kmaw ]et¸mgpw a\\knsâ Xncioe \\o¡n ISóp hcpóp. AhnsS _mey¯nsâ Ipªnfw ImepIÄ Nhn«n saXn¨ CShgnIÄ Dïv, IuamcXbpsS BÀ¸phnfnIÄ DbÀóp tI«, hmÀ[Iy¯nse DuóphSnIfpsS ]mSpIÄ tijn¸n¨ \\m«phgnIÄ Dïv... tXm«hpw sXmSnbpw Ipfhpw Bdpw tXmSpw Hs¡ DÅ, ]gb {InkvXobþ sslµhþapÉnw XdhmSpIfpsS Hcp tiJcw XsóbpÅ Fsâ kpµc {Kmaw sImc«n. ssltdônsâ IhmSw Fódnbs¸Spó, tXm«w taJebpsS \\nd kar²nbnð XebpbÀ¯n \\nð¡pó Imªnc¸Ånbnð \\nópw F«pssað sX¡v Ing¡mbn kp{]kn² sslµh XoÀYmS\\ tI{µamb Fcptaen¡v \\mep IntemaoäÀ ]nónembn Ba¡pópw, aWnae Bdpw AXncnSpó aqóphihpw shůmð Npäp InS¡pó \\nÀ½e {KmaamWv FtâXv. {ioaqew Xncp\\mÄ almcmPmhv XncphnXmwIqÀ `cWm[nImcn Bbncns¡, Znhm³ `cW Imew \\ne\\nðs¡ t]jv¡cmbncpó {io aä¡m&laqu

Full story

British Malayali

N{µ\\nð t]mbmepw aebmfnbpsS X«pIS ImWmw Fó {]tbmKw ]gIn tXªncn¡póp. CXns\\mcp Xncps¯gp¯n\\p kabambn Fóv tXmópópsï¦nð C§s\\ ]dªmtem? temIs¯hnsS t]mbmepw Hcp DghqÀ¡mcs\\ ImWmw. CXv shdpw AXnitbmànbñ. Hcp ho«nð Hcmsf¦nepw adp\\m«nð Cñm¯ hoSpIÄ Dghqcnð Npcp¡w. AXn\\mð Xsó temIs¯hnsSsb¦nepw Hcp `qanIpep¡tam C´y¡mÀ¡v t\\sc hwiob B{Iaw Fó hmÀ¯tbm Sn hn bnð ^vfmjv sNbvXmð H¸w Dghqcpw \\Sp§pw. ImcWw Hmtcm hoSpw temIs¯ GsX¦nepw Hcp cmPyhpambn IpSntbäw hgn _Ôs¸«ncn¡póp. eï\\nð cmP hnhmlw \\S¡póXpw cmÚnbpsS ]ndómÄ BtLmjw \\S¡póXpsams¡ XÕabw DghqÀ¡mÀ AdnbpóXnsâ ]nónse a\\:imkv{Xhpw CXv Xsó. F´n\\p C¿nsS {_n«njv aebmfn hgn NÀ¨ sN¿s¸« Gäpam\\qcnse ]cmPb ImcWw t]mepw Dghqcnð XcwK§Ä DbÀ¯nbncpóp. \\mSpw \\m«pImcpw X½nð F§s\\ _Ôs¸«ncn¡póp FóXnsâ {]Xy£ DZmlcWamWnXv.   C\\n Að]w Ncn{Xw

Full story

British Malayali

IebpsS \\mtS .....Fóv Ihn tIcfs¯ Ipdn¨v ]mSnbn«psï¦nepw Hcp tZiw apgph³ Ie¡pthïn Pohn¨ IYbmWv Ipdn¨n¡mÀ¡v ]dbm\\pÅXv. Ie Ie¡v thïn Fó B[p\\nI hmZw ]ndhn FSp¡póXn\\pw F{Xtbm ap³t] Ipdn¨n¡mÀ ]dªp R§Ä Ie¡v thïn Fóv. XncphnXmwIqÀ cmPm k`bnse IemImcòmcbncpó Ipdn¨n Ipª³ ]Wn¡cpw Ipdn¨n IrjvW ]nÅbpw hgnbmWv Cu \\mSv B[p\\nI bpK¯nð {]ikvXambsX¦nepw AXn\\pw 100 IW¡n\\v hÀj§Ä aptó Ipdn¨n s]cpa tI«ncpóp Fóv Ncn{X tcJIÄ ]dbpóp. IYIfnbnð taf¯n\\v X\\Xp `mhw ]IÀóXv Ipdn¨n tZi¡mcpsS kw`mh\\bmbn hnebncp¯s¸Spóp. IYIfnbnð BZy Ime§fnð D]tbmLn¨ncpó a±fw, Ce¯mfw Fónhbvs¡m¸w sNï IqSn tNÀ¯ ]cnjv¡mcw 17 þ#m0 \\qämïnemWv kw`hn¡póXv. sh«¯p cmPmhv sImïv hó ]cnjv¡mc¯nð cïmw ]m«pImcpw sN§nebnð Xmfw ]nSn¨p ]mSpó coXnbpw \\S¸m¡nbXv Ipdn¨n tZi¡mcpsS hIbmbncpóp Fóv {]ikvX Ncn{XImc³ sI ]n Fkv tat\\m³ ]dbpóp.   C§s\

Full story

[1][2]