1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

When the shimmer of pride adorn the eyes of a proud Indian on August 15, her Independence Day, Britain fails on her July 23rd that sings a ballad of terminal decisions and deconstructive structuration. Growing up in India, freed off the British Raj, my childhood days looked upon Britain as an expanse of an Empire, "land where Sun Never Sets".  Through it's  course of conquer and conquest Britain grew it's  borders such that one part of the empire is always in daylight, so for the title, the nomenclature that probably started off the 14th Century. When Britain left India for good in 1947, they gifted us with the taste of modern age influences of betterment in architecture, structural designs, road/rail systems, scholastics, medicines and organizational flow charts. When i visit United Kingdom now and take a stroll along the Thames, or walk the fleet of stairs down a palace, or have a panoramic view from the slowly moving London Eye,  the reverence and admiration of Great Britain still stands tall. History taught us that for centuries, European rulers such as Napoleon Bonaparte and Adolf Hitler had dreams stay dreams in their goal of dominating Britain, and she stayed put as  a powerful sovereign nation, still showing reverence to their Queen in power. The year 1956 saw the initiation and implementation of discussions and treaties among

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn {]-Xn-`-I-fnð H-óm-a-\m-Wv am-ô-kv-äÀ hnKW-nð Xm-a-kn-¡pó tSm-bð tIm-bn-¯-d. A-ÔX-sb tXm-ð¸n-¨v hn-K¬ skâv ]o-tä-gv-kv tIm-tf-Pnð \nópw F se-hð ]-co-£-bnð A-ôv hn-j-b-§Ä-¡pw F ÌmÀ t\-Sn hn-P-bn¨ tSm-b-en-sâ I-Y {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-gp-Xn-bn-«pïv. jm-Pp tIm-bn-¯-d-bp-tSbpw B-\n tPm-k-^n-sâbpw C-c-«- a¡-fnð H-cm-fmWv tSm-bð. C-t¸mÄ H-mIvkv-t^mÀ-Uv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð tem ]Tn-¡pó tSm-bð F´p-sIm-ïv {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-S-c-W-sa-óv F-gp-Xp-I-bmWv. þ F-UnäÀ Brexit! Dicing With Death...A Leap Into The Unknown So on Thursday, Britain goes to the polls in what has been dubbed "a once in a generation" referendum; in which every vote will be of paramount importance. When I was chatting with some of my friends and family members, it was brought to my attention that the general consensus was that it was better for our community if we voted to leave the EU. What alarmed me further, was the notion that what ever the likes of Boris Jonson, Michael Gove and Nigel Farage said, it was unquestionably true. Not only that, but the myths that they

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-Isf G-ä-hpw Iq-Sp-Xð {X-kn-¸n-¡p-ó hn-j-b-am-bn am-dn-bn-cn-¡p-óp C-t¸mÄ {_-Iv-knäv. tPm tIm-kv-än-sâ ac-Ww kr-ãn-¨ aq-I-X H-gn-¨mð {_-Iv-kn-äv hn-Im-cw a-e-bm-fn-I-fnð i-à-am-Wv. B B-th-i-¯n-\v Iq-Sp-Xð B-th-iw \-ev-Im³ a-e-bm-f-¯nð H-cp Ihn-X IqSn t_m¬-au-¯nð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn kp-tc-jv tX\q-cm³ F-gpXn-b Ihn-X bq-Syq-_nð s]-s«-óv ]-c-¡p-I-bm-Wv C-t¸mÄ. bqtdm]y³ bpWnb\nð \n-ópw {_n«¬ hnSWw Fópw hnSï Fópw cïp ]-£-¯p-\n-óp-Å A-`n-{]m-b {]-I-S-\-§Ä i-à-am-Ip-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv t_m¬-au-¯nð Xm-a-kn-¡pó {Sm³kv-t]mÀ«nwKv ta-J-e- D-tZym-K-Ø\mb kp-tc-jv X-sâ I-hn-X-bn-eqsS aebmfnIÄ s]mXp-sh A-\p-Iq-eamb s{_I-v-knän\v Bthiw ]-IÀóv kz´w IhnXbneq-sS {i-² t\-Spó-Xv. aebm-fn¡v {_n«Wnð e`n¡pó kzmX{´yw \ne\nð-¡-W-saópw {_n«sâ B\pIqeyw ]äpó aebmfnIÄ {_n«sâ ]XmI hm\nð DbÀ¯n ]n-Sn-¡-W-sa-ó k-tµ-i-am-Wv kptcjv tX\q-cm³ X-sâ I-hn-X-bn-eq-sS ap-t&o

Full story

British Malayali

'_nem¯n]«Ww Fó t»mKv t]mÀ«eneqsS \m\mXcw Ip¯n Ipdn¸pIÄ ImgvNsh¨v aebmfw t»mKn§v cwK¯v Adnbs¸-Spó hyànbmWv apcfn apIpµ³. eï\nepÅ Iem kmlnXy kmwkv--Im-cnI Iq«mbvabmb 'I«³ Im¸nbpw IhnXbntebpw' kwLmwKw IqSnbm-Wv ap-cfn. C-t¸mÄ a-e-bm-fn-IÄ G-sd NÀ-¨ ]-s¦-Sp¯ {_-Iv-kn-äv NÀ-¨-sb-¡p-dn-¨v apc-fn ap-Ip-µ³ F-gp-Xp-ó te-J-\-am-WnXv. \n-§-fp-sS A-`n-{]m-b§Ä Cu Iaâv t_m-Iv-kn-\v Xm-sg Ip-dn-¡mw. hn-i-Z-am-bn {]-Xn-I-cn¡-Ww F-óm-{K-ln-¡p-ó-hÀ [email protected] britishmalayali.co.uk F-ó C-sa-bv-enð F-gp-Xn A-b-¡p-Iþ F-Un-äÀ Bdc tImSntbmfw P\kwJybpÅ bpsIbnse shdpw Imð iXam\w t]mepw Cñm¯ Hcp {]hmkn P\Xbmb {_n«ojv aebmfnIÄ s{_IvÌnt\mSv ImWn¡pó cm{ãob {]_p²Xsbmópw, bpsIbnse Imð iXam\t¯mfapÅ aäv P\Xsbmópw ImWn¨v t]mcpónñ FóXv Hcp hmkvXhamb ImcyamWv. B\ ap¡nbnsñ¦nð A®ms\¦nepw ap¡s« Fóv ]dª t]mse Cóv bpsIbnepÅ \me£cw Ip¯n¡pdn¡phm³ {]m]vXnbpÅ H«p an¡ aebm

Full story

British Malayali

kw-Lm-S-I³, F-gp-¯p-Imc³, I-em-Im-c³ F-óo \n-e-I-fnð Fñmw {]-i-kv-X-\m-Wv en-hÀ-]q-fnð Xm-a-kn-¡pó s]m-Xp-{]-hÀ-¯-I\mb tPm-bn A-K-kvän. tPm-bn s]m-eo-kv F-ó t]-cnð A-dn-b-s¸-Spó tPm-bn kz-´-am-bn Hm-«³ Xp-Åð A-h-X-cn-¸n-¨v {i-² t\-Sn-bn-«pïv. C-t¸mÄ a-e-bm-fn-IÄ G-ähpw Iq-Sp-Xð NÀ-¨ sN-¿p-ó s{_-Iv-kn-än-s\ Ip-dn-¨v tPm-bn F-gpXn-b te-J-\-am-WnXv. \n-§-fp-sS A-`n-{]m-b-§Ä Cu Iaâv t_m-Iv-kn-\v Xm-sg Ip-dn-¡mw. hn-i-Z-am-bn {]-Xn-Ic-Ww B-{K-ln-¡p-ó-hÀ [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð F-gpXmw þ F-Un-äÀ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b--\v A\pIqeambn thm«v sN-¿-cp-Xv F-óv ]-d-bpó-Xv F´p-sImïv? Cubphnð \nópw {_n«³ amdWsaóv `qcn`mKw hcpó aebmfnIfpw B{Kln¡pópsï¦nð AXn\v AhÀ¡v AhcptSXmb ImcW§Ä Dïv. \msams¡ ChnsS hcpt¼mtg {_n«³ Cubphnð Dïmbncpóp. Fómð hó Aós¯ AhØbñm CópÅXv. ChnsS \mw hcpt¼mÄ H-cp Pn.]n At¸mbnâvsaâv Ft¸m hn-fn&

Full story

British Malayali

s{_-Iv-kn-äv kw-hmZ-¯nð ]-s¦-Sp¯p-sIm-ïv C-só-gp-Xp-ó-Xv ]ptcmKa\ aebmfn kaqlw Fó CuÌv lmanse HmÀKss\skjsâ kPoh {]hÀ-¯-I\pw F³-F-¨v-F-knð tPm-en t\m-¡p-Ibpw sN-¿p-ó hn-P-b-Ip-amdpw bp-sI a-e-bm-fnbm-b kp-tc-jv am-Xyp-hp-am-Wv. \n-§-fp-sS sNdn-b A-`n-{]m-b-§Ä Cu hmÀ-¯-bp-sS Io-gnð I-aâmbpw hen-b A-`n-{]m-b-§Ä [email protected] li.co.uk F-ó hn-em-k-¯nepw A-b-bv-¡p-I þ F-Un-äÀ hm-Z-§-fnð F-{X-t¯m-fw k-Xyhpw an-Yybpw Dïv? hn-P-b-Ip-amÀ i-¦c³ GXmïv 28 cmPy§Ä DÄs]Spó bqtdm]y³ bqWnb³ Fó kJy¯nð \nópw {_n«³ ]pd¯v t]mItWm AtXm \nð¡tWm Fóp Xocpam\n¡m\pÅ kabw Ct¸mÄ kamKXambncn¡póp. 1975 Pq¬ 5 Bw XobXn CtXt]mse Hcp thms«Sp¸v \SóXm-Wv. Aóv bqtdm]y³ F¡tWmanIv I½yqWnän (EEC) Fóv CXn\p ap³]v Adnbs¸Spó B kJy¯nð \nópw {_n«³ ]pd¯pt]mIWw FómWp Bhiys¸«Xv. Fómð 67 % BfpIÄ Aóv t\m ]dªXpsImïv Aóv ]pd¯pt]mbnñ. Aós¯ ChcpsS kJyw Bb bqtdm]y&sup

Full story

British Malayali

s{_-Iv-kn-äv kw-hmZ-¯nð ]-s¦-Sp¯p-sIm-ïv C-só-gp-Xp-ó-Xv I-hnbpw km-aq-ly {]-hÀ-¯-I-\pamb tPm-jn ]p-en¡q«n-emWv. hq-ÌÀ F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-bn-se \-gv-kv Iq-Snbmb tPm-jn bp-In-]v t\-Xmhpw s{_-Iv-kn-än-sâ {][m\ t]m-cm-fn-bpamb ss\-Pnð ^-cm-Pp-am-bn h-sc Iq-Sn-¡mgv-N \-S¯n-b ti-j-am-Wv X-sâ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡p-ó-Xv. \n-§-fp-sS sNdn-b A-`n-{]m-b-§Ä Cu hmÀ-¯-bp-sS Io-gnð I-aâmbpw hen-b A-`n-{]m-b-§Ä [email protected] co.uk F-ó hn-em-k-¯nepw A-b-bv-¡p-I þ F-Un-äÀ Cw¥ïnsâ kzmX{´y kactam s{_Iv--knäv kqcy\kvXan¡m¯ cmPyw Fódnbs¸Spó Cw¥ïnse Gähpw henb NÀ¨mhnjbamWv Cóv s{_Iv--knäv. bqtdm]y³ bqWnb\nð XpSctWm thïtbm Fóv Xocpam\n¡póXnð ]ckv]cw Gäpap«ó cm{ãob t\Xm¡sfbmWv Cóv Zriy am[ya§fnð ImWpóXv. 1973 s]mXpamÀ¡äv Fó Nn´bnð bqtdm]y³ bqWnb\nð tNÀó {_n«³ Cóv AXnð \nóv amdn Nn´n¡m³ {ian¡póXnsâ ImcW§sf tXSnbpÅ Hcp At\zjWamWv Cu teJ\¯ns&a

Full story

British Malayali

Pq¬ 23 \v \-S-¡p-ó d-^-d-ï-¯n-\v ]-ecpw thm-«v sN-bv-Xp-I-gnªp. A-t\-Iw a-e-bm-fn-IÄ C-\nbpw thm-«v sN-¿m³ _m-¡n-bpïv. s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¡-tWm, {]-Xn-Iq-en-¡tWm F-ó B-i-¦ C-t¸mgpw ]-eÀ-¡p-apïv. C-Xv kw-_-Ôn-¨ hm-b-\-¡m-cp-sS {]-Xn-I-c-W-§Ä I-gn-ª Ip-sd Zn-h-k-am-bn R-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¡p-I-bmWv. te-_À ]mÀ-«n t\-Xmhpw l-ïnw-Kv-U-Wn-se Un-{Ìn-Îv Iu¬-kn-e-dpam-b eotUm tPmÀÖv, e-ï-\n-se {]ap-J km-aq-ly {]-hÀ-¯-I\mb tUm. tPm-jn tPm-kv F-ón-hÀ s{_-Iv-kn-än-s\ tXm-ev-¸n¡-Ww F-óv ]d-ªv Có-se te-J-\-§Ä F-gp-Xn-bn-cpóp. Cu te-J-\-¯n-\v Nph-sS A-t\-Iw hm-b-\-¡mÀ A-h-cp-sS A-`n-{]m-bw tc-J-s¸-Sp¯n. tUm. tPm-jnbpw eo-tUm-bpw D-bÀ¯n-b hm-Kvhm-Z-§Ä-¡v a-dp]-Sn \ð-Ip-I-bm-Wv kmð-t^mÀUv bq-Wn-th-gv-kn-än dn-kÀ-¨v skâÀ am-t\-P-cm-bn tPm-en F-Sp-¡p-ó am-ô-kv-äÀ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ sk-{I«-dn A-\o-jv Ip-cy³. H-¸w eo-Uv-knð Xm-a-kn-¡p-ó F-gp-¯p-Im-c³ Iq-Snbm-b k-t´m-jv tdm-bn-bp-sS {]-Xn-

Full story

British Malayali

PqWnð \S-¡p-ó d^-d-ï-¯nð s{_Ivknäns\ A\p-Iq-en-¡Ww FómWv {_n«ojv ae-bm-fn-bpsS \ne-]m-Sv. Fómð s{_Ivkn-äns\ FXnÀ¡pó ]e {]ap-Jcpw bpsI ae-bmfn kaq-l-¯nð Dïv. Ah-cnð cïv {]ap-J-cpsS I¯p-I-fmWv Cóv {]kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xv. ap³ Fw-Pn bq-Wn-th-gv-kn-än A-[ym-]-I\pw e-ï-\n-se hnhn[ tIm-tf-Pp-I-fn-se {]n³-kn-¸epw F-Uyp-t¡-j³ I-¬-kÄ-«âp-amb tUm. tPmjn tPmkv, lïnw-KvS¬ Unkv{SnIväv Iu¬knð AwKw eotUm tPmÀPv Fón-h-cp-tSXmWv teJ-\-§Ä. \n-§-fp-sS sNdn-b {]-Xn-I-c-W§-Ä Cu hmÀ-¯-bv-¡v Io-gn-ep-Å I-a-âv t_m-Iv-knepw hen-b {]-Xn-Ic-W-§Ä C-sa-bnð A-b¨pw \-ðIp-I. [email protected] britishmalayali.co.uk F-ó hn-em-k-¯n-em-Wv {]-Xn-I-c-W-§Ä A-b-t¡-ïXv.þ F-UnäÀ   F´p-sImïv s{_-Iv-kn-äv kw-`-hn-¡-cpXv? tUm. tPmjn tPmkv IpSntbä¯n\pw Xo{hhmZ¯n\pw FXnscbpÅ P-\-tcmjamWv s{_Iv--knäv Ct¸mÄ bmYmÀ°yamImw Fó \ne-bnte¡v Imcy§Ä F¯ns¸«ncn¡póXv. CXn\v t\XrXzw \ðIpóXv heXp]£w Xo{hhmZ cm{ãob ]m&Agra

Full story

British Malayali

s{_-Iv-kn-äv kw-_-Ôn-¨v {_n-«o-jv-a-e-bm-fn F-gpXn-b F-Un-täm-dn-b-en-\v an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-am-Wv e-`n-¡p-ó-Xv. Xp-S-À-óv A-\n-b³ Ipó-¯v F-gpXn-b te-J-\-¯n-\pw \ñ {]-Xn-I-c-W-§Ä e-`n¨p. {_n-«o-jv a-e-bm-fn C-sa-bv-enð e-`n-¨ a-äv {]-Xn-I-c-W-§Ä C-óv ap-Xð {]-kn-²n-I-cn-¡p-I-bmWv. \n-§-fp-sS sNdn-b {]-Xn-I-c-W§-Ä Cu hmÀ-¯-bv-¡v Io-gn-ep-Å I-a-âv t_m-Iv-knepw hen-b {]-Xn-Ic-W-§Ä C-sa-bvð A-b¨pw \-ev-Ip-I. [email protected] britishmalayali.co.uk F-ó hn-em-k-¯n-em-Wv {]-Xn-I-c-W-§Ä A-b-t¡-ïXv. C-óv {]-kn-²o-I-cn¡pó-Xv s_ð-^m-Ìnð Xm-a-kn-¡p-ó km-aq-ly {]-hÀ-¯\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-sï-j³ {S-Ìn-bpam-b jm-Pn eq-t¡m-kv F-gp-Xn-b {]-Xn-I-c-W-amWvþ F-UnäÀ Pq¬ 23 se lnX]cntim[\þ Hcp km[mcW bpsI aebmfnbpsS Im-gv¨¸mSnð {_n«Wnse ]e cmjv{Sob- hyhkmb -kmwkvImcnI _u[nI {]apJcpw Cu hnjbs¯¡pdn¨v hfsc hyXykvXamb \ne]mSpIÄ kzoIcn¨ncn¡póXv sImïv km[mcW P\§Ä Cóv hfsc Nn´mIpg¸¯nemWv. AXpsImïv Xsó \½Ä aebmf

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]