1 GBP = 93.75 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കവന്‍ട്രി: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് കടമ്പ കടന്നവരില്‍ ലണ്ടനിലെ കൃഷ്ണവേണിക്കു പിന്നാലെ മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി. ബര്‍മിങ്ഹാമിന് അടുത്ത ഡെഡ്‌ലി നിവാസിയായ ജോണ്‍ ജോസഫിന്റെ മകള്‍ ആന്‍ ക്രിസ്റ്റിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിവില്‍ സര്‍വീസിലെ പുത്തന്‍ മലയാളി മുഖങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. യുകെയിലെ മലയാളി യുവത്വത്തിനു മുന്നില്‍ അവസരങ്ങളുടെ നിര ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നു കൂടി പറഞ്ഞു തരുകയാണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേട്ടം. ജീവിത വിജയ വഴികളില്‍ തിളങ്ങാന്‍ നൂറില്‍ നൂറെന്ന മാര്‍ക്കിനൊന്നും വലിയ സ്ഥാനമില്ലെന്നും ഈ

Full story

British Malayali

ഏഷ്യന്‍ ഷെഫ് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതവായി ഗുരുവായൂര്‍ക്കാരന്‍ ആശിഷ്. ആലപ്പുഴ സ്‌റ്റൈല്‍ മീനും, നാടന്‍ ചിക്കന്‍ കറിയും വെച്ചാണ് ആശിഷ് അവാര്‍ഡ് നേടിയത്. ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശിയും കാര്‍ഡിഫ് മലയാളിയുമായ ആശിഷ് അരവിന്ദാക്ഷനെ തേടി അവാര്‍ഡ് എത്തിയതോടെ ഏറെ അഭിമാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ലണ്ടനിലെ ഗ്രോസ്സ്‌നോവര്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന പ്രൗഡഗംഭീരമായ ചടങ്ങില്‍ സെലിബ്രിറ്റി ടി. വി അവതാരകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ചാപ്മാനില്‍ നിന്നുമാണ് അവാര്‍ഡും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങി

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ ഡാന്‍സിനും പാട്ടിനും പുറകെ പോയി സമയം കളയണോ? അതൊക്കെ പഠിക്കാന്‍ മോശമായവര്‍ക്കുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഇത്തരം ഒരു ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്തവര്‍ വിരളമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അത്തരക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ ഇപ്പോള്‍ യുകെ മലയാളികളുടെ മുന്നിലുള്ള പേരാണ് ശ്രുതി അനില്‍. ഇത്തവണത്തെ യുക്മ കലാമേളയില്‍ കലാതിലകമായി മാറിയ ശ്രുതി കലയ്‌ക്കൊപ്പം പഠനവും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ റെഡിച്ചിലെ ലിയാ

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: ഒരേ പ്രസവത്തില്‍ പിറന്ന നാലു കണ്‍മണികള്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായപ്പോള്‍ മൂന്നു പേരും ജീവിതത്തില്‍ അമ്മയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് നഴ്‌സുമാരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് സഫോക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ബ്രിട്ടനിലെ മാധ്യമങ്ങളും. ഇപ്‌സ്വിച്ചിലെ വൂഡ്ബ്രിജില്‍ താമസിക്കുന്ന ഷിബുവിന്റെയും ജോബിയുടെയും മക്കള്‍ നഴ്‌സുമാരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് കടുത്ത നഴ്‌സിങ് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന എന്‍എച്ചഎസ് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആവേശമാകാന്‍ പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ഈ വാര്‍ത്ത നാടെങ്ങും പാട്ടാ

Full story

British Malayali

F sehð ]co£ ^ew ]pd¯p hón«v Hcm-gvN-bn-e-[n-I-am-bn. ]nómse Pnkn-FkvC ]co£ ^ehpw ]pd¯p hóp. hfsc ISp-¸-ta-dnb F sehð ]co-£-bnð Cw¥o-jp-Imsc AÛp-X-s¸-Sp-¯pó {]I-S-\-§-fp-am-bn ae-bmfn Ip«n-I-fpsS anópó {]I-S\w XpS-cp-óp. Pnkn-FkvCbnepw At\Iw ae-bm-fn-IÄ DbÀó kvtImÀ hm§n. aqóp hnj-b-§-fnð F ÌmÀ F sehð kq¸À Ìmdp-I-fmb cïp ae-bmfn Ip«n-I-fpsS IqSn Cóp ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p-I-bm-Wv. \½psS ]p¯³ Xe-apd ae-bm-fn-bpsS A`n-am\w F§s\ Im¯p kq£n-¡póp Fó-Xn\v D¯a DZm-l-c-W-ambn amdp-I-bmWv Ccp-h-cpw. F sehenð anI¨ {]IS\amWv eï-\nse Pnen ssPkWpw kzn³UWnse tPmÀUn amXyphpw ImgvN h¨Xv. lmh´v tImtfPnð F sehð ]T\w \S¯nb Pnen aqóv F ÌmdpIfmWv Pnen t\SnbXv. _tbmfPn, sIankv{Sn, am¯amänIv--kv hnjb§fnð F ÌmÀ t\Snb Pnen bqWnthgv--knän Hm^v eoUv--knð saUnkn³ ]T\¯n\v AUvanj³ t\Sn¡gnªp. PnknFkvCbnepw Pnen anI¨ {]IS\w ImgvN h¨ncpóp. H³]Xv F ÌmÀ t{KUpIfpw aqóv Fbpw t\SnbmWv Pnen ssPk¬ Aóv anIhp Im«nbXv. ^ÀXÀ

Full story

British Malayali

{_n«-sâ a-®nð \n-ch[n a-e-bm-fn- Ip-«n-I-fm-Wv N-cn{Xw Ip-dn-¨n-«p-ÅXv. ]T-\ cw-K¯pw tPm-en cw-K¯pw anI-hp sX-fn-bn-¨v a-e-bm-f-¯n-sâ t]-cv hm-t\m-fw D-bÀ-¯p-ó Cu {]-Xn-`-IÄ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v sX-sñm-óp-añ A-`n-am-\w \ð-Ip-óXv. B Iq-«-¯n-te-¡v a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-`n-am-\n-¡m³ H-cmÄ Iq-Sn F-¯p-I-bm-Wv. tIm-«-b-s¯ Hcp ]m-em-¡m-cn-bm-Wv ]pXn-b t\-«-§-fp-am-bn hmÀ-¯-I-fnð C-Sw-]n-Sn-¨n-cn-¡p-óXv. {_n-«o-jv kn-hnð kÀ-ho-kn-te-¡m-Wv Ir-jv-W-th-Wn A-\nð F-ó a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n NphSp h-¨n-cn-¡p-óXv. {_n«-sâ kn-hnð kÀ-Æo-kv hn-`m-Kam-b kn-hnð kÀ-Æo-kv ^m-Ìv kv-{So-an-emWv Ir-jv-W-th-Wn F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. aq-óp hÀj-s¯ ]-cn-io-e-\-am-Wv C-\n Ir-jv-W-th-Wn-¡p ap³-]n-ep-ÅXv. Cu ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-Ip-t¼mÄ \n-ba-\w e-`n-¡pw. 23 Im-cn-bm-b Ir-jv-W-th-Wn-¡v h-Ip-¸p U-b-d-ÎÀ¡p kam\amb DóX ]ZhnbnemIpw \n-ba-\w e-`n-¡p-I. ss{]a-dn hn-Zym-`ym-k Im-eL-«w ap-Xð e-ï-\n-em-Wv Ir-jv-W-th-Wn ]Tn-¨

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: A½ acWt¯mSv añnSpó thZ\ IïmWv \nanj ]Tn¡m³ ]pkvXIsaSp¯ncpóXv. ]mT`mK§Ä ]Tn¨p XoÀ¡m³ {ian¡pt¼mÄ t]mepw A½bpsS apJamWv a\Ênð sXfnbpI. a\knse tX§ð Hfn¸n¨mWv A½bpsS AcnInð F¯nbncpóXpw. ISp¯ thZ\ kzbw A\p`hn¡pt¼mgpw Pbm½ aItfmSv ]dªncpóXv \ómbn ]Tn¡Wsaóv am{Xambncpóp. A½bpsS hm¡pIÄ¡v \nanj \ðInb Dd¸pIÄ ]men¨mWv Ct¸mÄ PnknFkvC dnkÄ«v ]pd¯p hóncn¡póXv. Fñm hnjb§Ä¡pw F ÌmÀ t\SpI am{Xañ, F«p hnjb§fnð ^pÄ F ÌmÀ t\SnbmWv \nanj t\m_n taml hnPbw kz´am¡n-bXv. Cu hnPb¯nð Gähpw kt´mjnt¡ï A½ IqsSbnsñ¦nepw B kmón[yw kzÀK¯nð \nópw A\p`hs¸Spópïv FómWv Ct¸mÄ \nanj¡v tXmópóXv. XoÀ¨bmbpw aIfpsS hnPbw PbbpsS Bßmhn\v \ðIpó kt´mjw Hcp {]mÀ°\bv¡pw ]IcamInñ. Hc½bv¡v thïn Hcp aIÄ¡p sN¿m³ Ignbpó Gähpw kaÀ¸nXamb ImcyamWv \nanj sNbvXncn&

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: tZiob Xe¯nð shdpw 732 t]cv am{XamWv F«p hnjb¯n\v apIfnð F ÌmÀ t\SnbsXóv IW¡pIÄ hyàam¡pt¼mÄ AXnð aebmfnIÄ am{Xw \qdntesd FóXv Gsd \nc\mbIamIpIbmWv. {_n«ojv aebmfn¡v Xsó 25 Hmfw t]cpsS {]kn²oIcW ]«nI e`n¨p Ignª ØnXn¡v C¡q«cpsS F®w hfsc \nÀWmbIambn amdpIbmWv. \nch[n Ip«nIÄ am[ya {i² Cãs¸Spónñ Fó ImcW¯mð hnPb hmÀ¯IÄ {]kn²oIcn¡s¸Spónñ F¦nepw tZiob hnPbhpambn X«n¡pt¼mÄ bpsI aebmfn kaql¯nsâ {]IS\w Gsd A`nam\ambn amdpIbmWv. Gähpw Npcp§nbXv \qtdmfw t]sc¦nepw aebmfn kaqls¯ {]Xn\n[oIcn¡m³ DïmIpw FóXmWv Cu hnPb¯nsâ ImXð. Chscñmw s{]m^jWð tImgv-kpIfnð F¯ns¸SpótXmsS bpsIbnse aebmfnbpsS hcpw Xeapd \nÀWmbI ]ZhnIfnð Xsó Bbncn¡pw Fópd¸mWv. Ignª Znhkw {]kn²oIcn¡póXnð XSkw t\cn« anSp¡cpsS ]«nIbmWv Cóv {]kn²s¸Sp¯p-óXv. eï³ sUdnbnse cïmas¯ hnPbw taLbpsS hI, 11 F ÌmÀ eï³Udnbnse {]ikvXamb t{Xm¬ lnð {KmaÀ k

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: tIcfw ag ZpcnX¯nð ap§nb k¦S hmÀ¯Ifnð bpsI aebmfnIfpw Bi¦s¸«ncn¡th Iuamc¡mÀ t\Snb XIÀ¸³ hnPbhpambn PnknFkvC ]co£m^ew ]pd¯p hóp. ]co£ k{_Zmbw ]cnjv-¡cn¨Xns\ XpSÀóv \qdp IW¡n\v aebmfn Ip«nIÄ FgpXnb ]co£ anI¨ hnPbamWv aebmfnIÄ¡v k½m\n¨ncn¡póXv. an¡hÀ¡pw {]Xo£n¨Xnt\¡mÄ DbÀó amÀ¡v e`yXbmWv {]XnIcW§Ä kqNn¸n¡póXv. DbÀó amÀ¡v hm§n F sehð {]thi\w Dd¸m¡m³ `qcn`mKw aebmfn Ip«nIÄ¡pw Ignªn«pïv. Ggp hnjb¯n\v apIfnð kv-tImÀ sNbvX Ip«nIfpsS F®w tZiob Xe¯nð Xsó FSp¡pt¼mÄ AXnð At\Iw aebmfn Ip«nIÄ DÄs¸«p FóXv Bthiw \ndª hmÀ¯bmbn amdpIbmWv. C¯c¯nð kv-tImÀ sNbvX 732 t]cnð aqónð cïp `mKhpw s]¬Ip«nIfmWv FóXpw {]tXyIXbmbn. aebmfnIÄ¡nSbnð DbÀó hnPbw t\SnbhÀ At\I-amWv. Npcp¡w NnecpsS hnPb hmÀ¯bmWv Cóv {]kn²oIcn¡póXv. IqSpXð hnPb hmÀ¯IÄ \msfbp

Full story

British Malayali

c-ïv F- Ìm-dp-Ifpw H-cp F bpw t\-Sn anI¨ bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fnð A-Uv-an-j³ D-d-¸m¡n-b c-ïp t]-cp-sS hn-P-b Km-Y-bm-Wv C-hn-sS Ip-dn-¡p-óXv. kmð-t^m-À-Un-se tU-hn-Uv-k¬ km-_phpw _nÀ-an-Mm-an-se Bðhn-b F-{_-lm-ap-am-Wv B an-Sp¡À. Nn-«bm-b ]T-\ {I-a-¯n-eq-sSbpw ITn-\m-[zm-\-¯n-eq-sSbpw {]mÀ-°-\-bn-eq-sSbpw an-I-¨ hnP-bw t\Sn-b C-cp-hcpw Xp-SÀ-]T-\-¯n-\m-bp-Å H-cp-¡-¯n-em-Wv C-t¸mÄ. kv-Iq-fn-se s_-kv-äv s]À-t^m-a-dmbn tUhnUv--k¬ _m_p {]mÀ°\bpw ITn\m[zm\hpw Hón¨p tNÀ¯v kmðt^mÀUnse tUhnUv--k¬ km_p tXSnbXv anópw hnPbw. cïv F ÌmdpIfpw Hcp FbpamWv Cu anSp¡³ t\SnbXv. PnknFkv--knbnð apgph³ hnjb§Ä¡pw F ÌmÀ t\Snbncpó tUhnUv--k¬ Aw̬ {KmaÀ knàv t^manemWv F sehen\v ]Tn¨Xv. anI¨ hnPbw t\SnbtXmsS kv--Iqfnse s_Ìv s]Àt^madmbpw tUhnUv--k¬ amdn¡gnªp. amXv--kn\pw ^nknIv--kn\pw F Ìmdpw sIankv{Snbv¡v Fbpw In«nb tUhnUv--k¬ C]nIyphnð Fbpw ^ÀXÀ amXv--knð Fbpw hm§nbmWv kv--Iqfnse s_Ìv s]Àt^madmbn amdnbXv. Aw̬ {KmaÀ knàv t^mansâ {]n

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]