1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ജനതതികളെ മൊത്തമായി കൊന്നൊടുക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള പകര്‍ച്ച വ്യാധികളുടെ ഉല്‍ഭവവും വ്യാപനവുമൊക്കെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ അല്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തോടെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ വസ്തുവകകളെയും ജനങ്ങളടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയുമൊക്കെ നൊടിയിടകൊണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ ശക്തിയുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും. പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്ര- ദൈവവിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ വെറും നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് ഇവ വന്നുചേരുന്നത്. ഇങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോ

Full story

British Malayali

{]nbs¸« a[p, kXy¯n\v thïn Dd¨ \ne]msSSp¯Xn\v thïn Fsâ Gähpw henb k¼mZyamb hoSphnäp Hcp¯sâ A®m¡nte¡v XncpIn sImSp¡m³ thïn Rm³ \mSphn«p F¯nbn«v aqómep Znhkambn. AXn\nSbnemWv ktlmZcm \nsâ ZmcpWamb acW¯nsâ t\À Nn{X§Ä IqSn Fsó ISn¨p Iodm³ F¯nbXv. cïp Znhkambn Hóp t\tc sNmtÆ Dd§nbn«v. kXy¯nepÅ hnizmkw CñmXmbn t]mbXnsâ t]cnð Añ Fsâ Dd¡w t]mbXv. \nsâ ZmcpWamb B I®pIfnse \nÊlmbamb \nehnfn Iïn«mWv. B skð^n Nn{X¯n\v ]nónse \nsâ aµlkn¡pó \nÊlmbhØ Fsó t]Sn¸n¡póp. \SptdmUnð \nÀ¯n AhÀ \nsó {Iqcambn aÀ±n¨t¸mÄ \osb´psImïv Hóp Dds¡ \nehnfn¨p t]mepanñ. \o F´psImïmWv BtcmSpw tZjys¸SmsX aµlkn¨psImïv \nóXv? \nXn \n\¡mbn Hcp¡nb ZpÀhn[n Gäphm§pt¼mgpw \nÊlmbhØsb \niÐambn Gäphm§m³ \n\s¡§s\ ss[cyapïmbn? \nsâ I®nð ]cn{`a¯nsâ \ngð t]mepw CñmsX t]mbtñm. a\pjy³ Fóp h

Full story

British Malayali

AIme¯nepÅ Hmtcm acWhpw thZ\n¸n¡póXmWv. A]cnNnX\mWv acn¨sX¦nepw hnhcw Adnbpt¼mÄ lrZbw Hcp s\m¼c¸qhv hnSÀ¯pw. sIme]mXI§fpsS hmÀ¯ tIÄ¡pt¼mÄ Hcp ImcWhpanñmsX acWt¯mSv añn« A]cnNnXsâ cq]w a\Ênð sXfnbpw. BßlXy BsW¦nð F´mbncpóncn¡Ww B apJ¯n\p ]nónð Hfn¸n¨p h¨ thZ\ FtómÀ¯mhpw k¦Ss¸SpI. kmcanñ Fsómcp hm¡p ]dbm³ ssZhw \½sf HmÀ½n¸n¨ncpsó¦nð Fóp HmÀ¯p t]mIpw. Cu acW§Ä Fñmw hensbmcp HmÀ½s¸Sp¯embn amdpt¼mgpw Gsd hymIes¸SpI A{]Xo£nXambpÅ aäv acW§Ä BWv. Hcp]mSv kz]v\§Ä IïpsImïpÅ Hcp PohnXw s]mSpós\ A§v \nð¡pt¼mÄ PohnX¯nsâ \nÀ¯m¯ Hcp ISenc¼pw t]mse hóp ImXnð apg§pw. Cóp Cu \nanjw Hóp adªp hoWp Ahkm\n¡mhpóXmWv PohnXw. Ccn¡pó Itkc HSnªp hoWp AXnsâ I¼n Ibdn acn¡mw. hgnsb \Sóp t]mIpt¼mÄ \ne sXänb Hcp hml\w CSn¨p sImñs¸Smw. Imð hgpXn hoWpw shÅ&

Full story

British Malayali

]pcpj kplr¯nt\mSv AXncp ISó ASp¸w ImWn¡póp, se¤n³kv C«p \S¡póXns\ sNmñn kn]nF½nð XÀ¡w \S¡póp XpS§nb Btcm]W§tfmsS Hcp hmÀ¯ awKf¯nð Ignª Znhkw hót¸mÄ Nne Imcy§Ä s]«óv a\Ênð hóp. Fs´¦nepw ImcWw CñmsX iyq\Xbnð \nópw Hcp h\nX FwFðFsb A]am\n¡m³ thïn am{Xw C§s\ Hcp hmÀ¯ DïmbXmbncn¡nsñóv Dd¸mbncpóp. AtX kabw C§s\ Hcp kZmNmc s]meokv Ifn¡pó hmÀ¯bpsS ]ndInð {]hÀ¯n¨ ZpãiànIsf Ipdn¨v Bi¦ tXmómsXbpw Ccpónñ. AYhm se¤n³kv C«mepw ]pcpj kplr¯p¡tfmSv ASp¸w Im«nbmepw hnjan¡m³ am{Xw kn]nsF(Fw) kZmNmc¯nð s]mXnªv {]Øm\w BtWm Fó tNmZyamWv Fsó Ae«nbXv. Cu teJIsâ kn]nsF(Fw) tkmgvkpIfnð Hs¡ hnfn¨p kwkmcn¨t¸mÄ FwFðFbpw Btcm]W hnt[b\mb ]{X{]hÀ¯I\pw Btcm]W¯nsâ ]nónð {]hÀ¯n¨ kn]nF½nse htñy«\pw AXp {]Ncn¸n¨ AWnIfpw Hs¡ Bscóp kwibteiat\y hyàambn. Ahcmbn AhcpsS ]mSmbn Fóp IcpXn

Full story

British Malayali

Imhn `oIcX Asñ¦nð kwL]cnhmÀ `oIcX FóXv tkmjyð aoUnbbnse Gähpw ]cnNnXamb ]Z§fnð HómWv. I®qcnse sIme]mXI§fpsS A\p`h¯nemWv CXp IqSpXepw tIÄ¡póXv. CÉmanI `oIcX I½yqWnÌv `oIcX Fónhbvs¡m¸w Xpñy {]m[m\yt¯msSbmWv Rm³ Cu ]Zs¯bpw AhKWn¨ncpóXv. Fñm¯c¯nepÅ Bib§Ä¡pw klnjvWpXtbmsS Ahkcw sImSp¡Wsaóv hnizkn¡pó Hcp hyànbmbXn\mð Rm³ Hcn¡epw C¯cw {]NmcW§fnð hoWp t]mbn«nñ. aX auenI hmZ§sf Bib]cambn FXnÀ¡Ww Fóp hnizkn¡pt¼mgpw HcmÄ¡v AbmfpsS hnizmk§fpw Bib§fpw {]Ncn¸n¡phm\pÅ kzmX{´yw kwc£n¡s¸SWw FómWv Rm³ IcpXpóXv. AXpsImïv Xsó F\n¡v GsX¦epw Hcp auenIhmZnbpambn CSs]Sm³ Hcp _p²nap«pw tXmónbn«nñ. Fómð Imhn `oIcX Asñ¦nð kwL ]cnhmÀ `oIcX FóXv Cóse Rm³ t\cn«p A\p`hn¡pIbpïmbn. Rm³ Hcp Cuizc þ {]IrXn hnizmkn BbXpsImïmImw Ct¸mgpw Pohn¨ncn¡póXv FómWv Fsâ Hcp tXmóð. lÀ¯mepIfpw _µpw \nbahncp²hpw P

Full story

British Malayali

kmbn¸ns\ ImWpt¼mÄ Ihm¯v ad¡cpXv Fsómcp sNmñpïv. ]t£, Hcp]mSv Imcy§fnð Ihm¯v ad¡póXpw \ñXmWv Fóp hnizkn¡póbmÄ BWv Rm³. \ap¡v Hcn¡epw Nn´n¡m³ t]mepw Bhm¯ [mÀ½nI aqey§Ä kmbn¸p ImWn¨p Xcpópïv. F«p]¯p hÀjw kmbn¸òmÀ¡nSbnð tPmen sNbvX HcmÄ Fó \nebnð F\n¡v F®nsb®n ]dbm³ km[n¡pw. ]mÝmXy temIs¯ Gähpw \ñ ioe§fmbn Rm³ IcpXpóXv, ]Ww sImSp¯p km[\§Ä hm§nbmð t]mepw Xm¦v--kv ]dbm\pÅ B at\m`mhamWv. X§Ä¡v AhImis¸« Hcp hkvXp tNmZn¡pt¼mgpw AhÀ ¹okv D]tbmKn¡póp. Cu cïp KpW§Ä am{Xw ]cnKWn¨mð \½psS Hcp]mSv {]iv--\§Ä¡pw ]cnlmcw BhpsaómWv Fsâ Hcp tXmóð. ASªp InS¡pó Hcp hmXnð Xpdóp t]mhpIbmsW¦nð ]nómse hcpóbmÄ F{X A]cnNnXt\m F{X Xmsg¯«nepÅ Btfm BsW¦nepw kmbn¸p AhÀ IqSn ISóp t]mIpóXp hsc B hmXnð Xpdóp ]nSn¡pw. Hcn¡epw AhÀ kzcw DbÀ¯n kwkmcn¡nñ

Full story

British Malayali

Fsâ hn«p hogvNbnñm¯ \ne]mSn\v CcbmIpóXv \nÀ`mKyhimð Fsâ `mcybmWv Fóv Rm³ ap³]pw FgpXnbncpóp. AÀlXs¸« B\pIqey§Ä \ntj[n¡s¸Spóp FóXv am{Xañ A\Àlambn A]am\n¡s¸SpIbpw sN¿póp FóXmWv Ct¸mgs¯ AhØ. Ignª Znhk§fnse hnhmZ§Ä sXsñmópañ t_m_nsb _m[n¨Xv. kXyw At\zjn¡m³ t]mbn«v hmÀ¯ apgph³ hmbn¡m\pw tIÄ¡m\pw t]mepw km[mcW¡mÀ¡v Xmev]cyw Cñ. t_m_n Ft´m Xncnadn \S¯n Fóp am{Xw a\knem¡n AhÀ cwKw hnSpIbmWv. Cu kmlNcy¯nð KqVmtemN\bpsS s]mcpÄ tXSm\pw aäpapÅ {iaw Dt]£n¨v Btcm]W¯nsâ \nPØnXn am{Xw hyàam¡n Ahkm\n¸n¡pIbmWv. A\mhiyamb hnhmZ§fnð s]Smt\m BfpIsf shñphnfn¡mt\m Hópw Fsót¸mse t_m_n¡v Xmev]cyw Cñm¯Xn\mð F\n¡v thsd hminIÄ Cñ. Fsâ `mcy Hcp X«n¸pImcnbmtWm? Nm\ð hmÀ¯Ifnð t_m_n Atemjykns\ Ipdn¨v dnt¸mÀ«v sNbvXXnsâ ]nónð F´mWv? ARvPp t_m_n tPmÀPn\v Fs´¦nepw ]¦p-tïm? t_m_ns&iexc

Full story

British Malayali

Hcp]mSv \mfpIÄ¡v tijamWv Rm³ Cu tImf¯nð Hcp Ipdn¸v FgpXpóXv. Cu tImfw Bcw`n¨Xnsâ {][m\ e£yw Xsó Fsâ Häbm³ t]mcm«s¯ XfÀ¯m³ CSbv¡nsS \S¡pó KqVmtemN\ XpdópIm«pI Xsóbmbncpóp. hmÀ¯ Fó t]cnð AsXms¡ FgpXnbmð AXv adp\mSt\mSv ImWn¡pó \oXntISmhpw FóXpsImïmWv Fsâ tImf¯nte¡v Npcp¡póXv. Fsó Ipdn¨pw adp\mSs\¡pdn¨pw R§fpambn _Ôs¸«Xpamb Imcy§Ä Adnbm³ Xmð¸cyapÅhÀ am{Xw CXv hmbn¡mhq. hmÀ¯Ifpw hniIe\§fpw tXSnbmWv \n§Ä acp\mS\nð F¯pósX¦nð ChnsS h¨v aS§pI. Ignª Znhkw amXr`qan Nm\enepw AXnsâ NphSp ]nSn¨p Ht«sd Hm¬sse³ ]{X§fnepw {]Ncn¨ Hcp hmÀ¯sb¡pdn¨mWv Cu Ipdn¸v. Fsâ `mcybpw ImbnIXmchpamb t_m_n Atemjykv kÀÆokv N«w ewLn¨p, km¼¯nI Xncadn \S¯n XpS§nb Btcm]W§Ä Bbncpóp Cu hmÀ¯Ifnð. Fsâbpw adp\mSsâbpw hnizmkyX XIÀ¡m³ Im¯p \nð¡póhÀ Hcp \nanjw t]mepw \ãs¸Sp¯msX AhcpsS apgph³ kabhpw amä

Full story

British Malayali

Bän§ð Iq«s¡me a\km£nbpÅ Bscbpw sR«n¡pIbpw Icbn¡pIbpw sNbvX Hcp almZpc´ambncpóp. hnhmlnXcmb Hcp bphmhpw bphXnbpw hnhml_Ô¯n\v ]pd¯v \S¯nb AhnlnX_Ôw Hcp Ipcpónsâbpw Hcp kv{XobpsSbpw Poh³ FSp¯p FóXv Gähpw henb {IqcXIfnð HómWv. AXpsImïv Xsó sIme \S¯nb \ot\m amXyphn\v h[ in£bpw sImebv¡v Iq«p\nó A\pim´n Fó a\km£nbnñm¯ bphXn¡v Cc« Poh]cy´hpw hn[n¨Xv \oXnt_m[apÅhsc BËmZn¸n¡póXmWv. {]tXyIn¨v kmaqlnI kZmNmc hnjbw IqSn DÄs¸« Cu hnjb¯nð kaql¯nsâ Xmð¸cyw IqSn kvacn¡s¸tSïXv XsóbmWv. CsXms¡ icnhbv¡pt¼mgpw \nba ]oT§Ä Xocpam\w FSpt¡ïXv am²ya hnNmcWbpsSbpw s]mXp kaql¯nsâ hnImc¯nsâbpw ASnØm\¯nð BtWm Fó tNmZyamWv Cu tIknse hnNmcWbpw hn[nbpw apt¼m«v hbv¡pó Hcp hnjbw. Cu tIkv Dïmbt¸mÄ apXð ]pd¯v hó AXnibn¸n¡pó IYIÄ icn h¨psImïmWv tImSXn hn[n hóncn¡póXv. am²ya§fpsS IYIÄ PUvPnsb hñmsX kzm[o\n¨p Fóv thWw IcpXm³. PUvPnamÀ

Full story

British Malayali

hnPbZian {]amWn¨v hoWp In«nb Ah[n Znhkw IpSpw_t¯msSm¸w sNehgn¡mw Fóv IcpXnbmbncpóp \m«nð F¯nbXv. i_cnae kok¬ Bcw`n¡póXnsâ `mKambn tdmUpIfpw sshZypXn sse\pIfpw Pe hnXcWhpw Hs¡ `wKnbm¡pó Xnc¡nemWv R§fpsS \mSpw Ct¸mÄ. Xte Znhks¯ Dd¡£oWw amäm³ thïn Hcp D¨ab¡¯n\v {ian¡pt¼mgmWv BZyw t^m¬ hóXv _mbn¡®\v ImdnSn¨v- ]cnt¡äv, Bip]{Xnbnte¡v t]mIpóp Fóv. _mbn¡®³ R§fpsS \m«nse Adnbs¸Spó Irjn¡mc\pw \m«pImcpsS Imcy§fnð kPohambn CSs]Spó hyànbpamWv. ]ômb¯v t]mepw anI¨ IÀjI\mbn _mbn¡®s\ sXcsªSp¯n«pïv. i_cnae ]²XnbpsS `mKambn Ce{ÎnIv sse³ amäpó ]cn]mSnbpsS tIm¬{SmIväv FSp¯ncpó Fsâ Bß an{Xw apïbv¡s\m¸w sse³ ]Wn sN¿th i_cnae¡v t]mIm³ ]msª¯nb Hcp ImÀ CSn¨p sXdn¸n¨XmWv _mbn¡®s\. ap¡q«pXd Akokn Bip]{Xnbnð HmSn¡nXs¨¯pt¼mÄ At\Iw t]À IqSn \nð¸pïv. CSnbpsS BLmX¯nð sXdn¨p t]mb _mbn¡®\v At¸mÄ t_m[w \ãambX

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]