1 GBP = 99.60INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

പണം..അതില്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ല. അത് സത്യം തന്നെ. എന്ന് കരുതി ജീവിതത്തില്‍ പണമാണ് എല്ലാം എന്നും പണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി അതിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മനസില്‍ കരുതി ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും മനസമാധാനം എന്ന കാര്യം കിട്ടില്ല എന്നും ഓര്‍ക്കുക. കുടുംബം പുലര്‍ത്താനും വീട്ടു ചെലവ് മുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവാഹും വീടുപണിയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തിയെടുക്കാനും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും എല്ലുമുറിയേ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ കുറവല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്

Full story

British Malayali

Ffp¸w ]Wapïm¡m\pw em`w hÀ[n¸n¡m\pw B{Kln¨ \nch[n t]sc ss{I]v--täm Id³kn Cu ASp¯ Ime¯v hñmsX BIÀjn¨ncpóp. CXnsâ hne A\pZn\satómWw IpXn¨v Ibdnb kmlNcy¯nð temIamIam\apÅ \nch[n t]cmbncpóp CXnð h³ XpIIÄ \nt£]n¨ncpóXv. Fómð \ne-hnð {In]v--täm Id³knbpsS hne Ip¯s\ CSnªv sImïncn¡póXn\mð CXnt\mSv an¡hcpw Iq«t¯msS apJw Xncn¡pIbmsWómWv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ«v. Npcp¡n¸dªmð Igª Ipd¨v Ime¯n\nsS s]m«n¸pds¸«n-cpó {In]v--täm Id³kn hn¹h¯n\v A´yamsbó ØncoIcWamWv Ct¸mÄ ]pd¯v hóncn¡p-óXv. {In]v--täm tamjWhpw \nb{´W§fpw iàambtXmsSbmWv UnPnäð \mWb§fpsS hne A\pZn\w CSnbm³ ImcWambn¯oÀóXv. Xð^eambn _näv--tImbnsâ hne  Bdpamkw ap¼t¯¡mÄ 65 iXam\w CSnªncn¡pIbmWv. Xð^eambn tamlhne tXSn \nt£]n¡m³ t]mb aebmfnIÄ AS¡w At\Iw t]À¡v Xncn¨Snbmbn«papïv. _näv--tImbn³ hnebnð s^{_phcn¡v tijw 12 iXam\amWv CSnhpïmbncn¡p&

Full story

British Malayali

ss{I]v--täm Id³knbnð \nt£]n¨v Npcp§nb Ime¯n\pÅnð h³em`w sIm¿m³ Hcps¼«nd§nbhÀ¡v ISp¯ \ncmibpïm¡pódnt¸mÀ«pIfmWv Cu cwK¯v \nópw hóv sImïncn¡póXv. CXv{]Imcw Unkw_dnð 19,000 tUmfÀ hne Dïmbncpó _näv tImbn\vshÅnbmgvN hne 6600 tUmfdmbn CSnªv Xmgvóncn¡pIbmWv. CtXmsSss{I]v--täm Id³kn hn¹h¯nð At\Iw aebmfnIÄ¡vssIs]mÅnbn«psïómWv dnt¸mÀ«v. Ioi hoÀ¸n¡m³ kz´wId³kn hsc Cd¡nb X«n¸pImcpw C¡q«¯nepïv.   2018sâ BZy IzmÀ«dnð _näv tImbn³ hnebnð h¼n¨XmgvNbmWpïmbncn ¡pósXóv IW¡pIÄ shfns¸Sp¯póp. AXmbXvC¡mebfhnð CXnsâ hnebnð 45 iXam\¯ne[nIamWvCSnhpïmbncn¡póXv. CXv {]Imcw P\phcn Hón\v 13,412.44tUmfdmbncpóp CXnsâ hnesb¦nð amÀ¨v 30\v AXv 7,266.07tUmfdmbn«mWv CSnªv Xmgvóncn¡póXv. _näv tImbn³ hn]WnbnðCd¡nbXn\v tijw Hcp IzmÀ«dnepïmIpó Gähpw henbhne¯mgvNbmWnXv. CXn\v a

Full story

British Malayali

I¿nepÅ ]Ww s]cp¸n¡pIsbó e£yt¯msS Hmlcn hn]Wnbnð \nt£]n¡póhÀ hÀ[n¨v hcpó AhØbmWpÅ-Xv. Fómð C\nbpÅ aqóv hÀj¡mew Hmlcn hn]Wnsb kw_Ôn¨nSt¯mfw k¼qÀW XIÀ¨bpsS ImeamsWómWv hnZKv[À apódnbnt¸Ip-óXv. \n§fpsS ssIbnepff sjbdnsâ 40 iXam\w hsc Cu Ahkc¯nð CSnªv XmgpsaómWv {]hN\w. AXn\mð Hmlcnhn]Wnbnð ]Ww \nt£]n¨v Im¯ncn¡póhÀ I\¯ Pm{KX ]men¡WsaómWv \nÀtZ-iw. sP]ntamÀK³ tNkv tImþ{]knUâmb Um\ntbð ]ntâmbmWv Cu ISp¯ apódnbn¸pambn aptóm«v hóncn¡póXv. CXn\mð temIamIam\apÅ t{SUÀamÀ IcpXnbncn¡m\pw At±lw \nÀtZitaIpópïv. C¯c¯nepÅ ISp¯ CSnªv Xmgð kao]Ime¯v bpFkv Hmlcnhn]Wnbnð \nópïmb t\«§sfsbñmw XpS¨v \o¡m³ ]mI¯nepÅXmbncn¡psaó Bi¦ iàambn«pïv. AXmbXv Hmlcnhn]Wbnepïmb A`nhr²nsb XpSÀóv FkvB³Uv ]n 500 ð 38 iXam\w IbäamWpïmbncpó-Xv. AtX kabw tUm tPm¬kv Câkv{Snbð

Full story

British Malayali

Un-Pn-ä-ð tem-I-s¯ \n-Êm-c-am-ä-§Ä t]m-epw km-¦ð-¸n-I \m-W-b-§fm-b {In-]v-täm-I-d³-kn-bn-ep-ïm-¡p-ó am-äw hf-sc h-ep-Xm-Wv. I-d-³-kn F-Iv-kv-tN-ôv ta-J-e-bn-se k-p-{][m-\ sh_v-ssk-äp-Ifn-sem-óv A-h-cp-sS ]-«n-I-bnð-\n-óv Z-£n-W-sIm-dnb-sb A-_-²-h-imð \o-¡n-b-t¸mÄ, {In-]vtäm I-d³-kn-bp-sS aq-ey-¯nð 100 _n-ey¬ bq-tdm-bn-te-sd-bm-Wv C-Sn-hp-ïm-bXv. C-Xn-te-ähpw Iq-Sp-Xð {]-l-c-taä-Xv _näv-tIm-bn-\m-sWópw Cu cwK-s¯ hn-K-²À hn-e-bn-cp-¯póp. tIm-bn³-amÀ-¡-äv-Iym-]v F-ó sh_v-ssk-änð-\n-óm-Wv Z-£n-W-sIm-dn-b-bp-sS t]-cv Ip-d-¨p-t\-c-t¯-bv-¡v Cñm-Xm-bXv. G-ähpw Iq-Sp-Xð {In-]v-täm-I-d³-kn \n-t£-]-ap-Å cm-Pyam-b Z£nW sIm-dn-b-bn-ð¯-só A-Xn-sâ Ne-\w A-{]-Xo-£n-Xamb tXm-Xn-em-bn-cpóp. {In-]v-täm-I-d³-kn-I-fp-sS hn-\n-a-b-cwK-¯v G-ä-hpw {]-[m-\-s¸-« sh_v-ssk-äp-Ifn-sem-óv Iq-Sn-bm-Wn-Xv. Z£n-W sIm-dn-b-bp-sS t]-cv \o-¡w sN-bv-X-Xn-s\- -Xp-SÀ-ópïm-b B-i-b-¡pg-¸w A-Xn-th-Kw X-só hn-]-Wn-bnð {]-Xn-^-en¨p.

Full story

British Malayali

km-¦ð¸n-I Un-Pn-äð I-d³-knbm-b _näv-tIm-bn-sâ hym]-\w X-S-bp-ó-Xn-\v Iq-Sp-Xð cm-Py-§Ä ap-tóm-«p-h-cp-ó-Xn-\n-sS, \m-W-b-¯n-sâ aq-ey-¯nepw h³-tXm-Xn-ep-Å C-Sn-hv. _näv-tIm-bn-s\ \n-b-{´n-¡m³ I-Sp-¯ \n-b-{´-W-§Ä Z£nW sImdn-b {]-Jym-]n-¨-Xn-\v ]n-ómse, aqeyw B-bn-cw tUm-f-tdm-fw H-ä-Znh-kw sIm-ïv Ip-dªp. c-ïmgv-N ap-¼v 20,000 tUm-fÀ aq-ey-ap-ïm-bn-cp-ó _n-äv-tIm-bn-sâ aqeyw C-t¸mÄ 10,500 tUm-f-dn-emWv. Z£nW sImdn-b \n-b-{´-Ww {]-Jym-]n-¨-tXmsS, hne 10,168 tUm-f-dn-te-¡v Iq-¸p-Ip¯n. Cu-bm-gv-N-bm-Zyw 12,000 tUm-f-dm-bn-cp-óp hn-e. Có-se cm-hn-e 10,168 tUm-f-dnð Xp-S§n-b hym-]m-cw ]n-óo-Sv 10,552 tUm-f-dn-se¯n. _näv-tIm-bn³ F-ó km-¦ð¸n-I I-d³-kn G-Xp-\n-an-jhpw s]m-«n-¯-I-cp-sa-ó A-`yq-lw ]-S-cp-ó-Xm-Wv hn-e h³-tXm-Xnð C-Sn-bm³ Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óXv. H¼-Xv i-X-am-\-t¯m-f-am-Wv Có-se H-ä-Znh-kw hn-e Ip-d-ªXv. I-gn-ª-bmgv-N H-cp Zn-h-kw 18 i-X-am-\-t¯m-fw hn-e Ip-d-ªn-cpóp. {]-hÀ-¯-\-tI-{&mi

Full story

British Malayali

\\½psS \\m«nð tPymXnj¡mÀ D]tbmKn¡pó Hcp coXnbpïv. Atôm ]t¯m cq] Z£nW \\ðIn "{]hN\\w\' tIÄ¡m³ Im¯ncn¡póhcpsS ssI kq£vaambn ]cntim[n¨ tijw hfsc IrXyambn ]dbpw, \\n§Ä ]Ww [qÀ¯Sn¡pó BfmtWm Añtbm Fóv. C¡mcy¯nð XriqÀ ]qc¸d¼nse ssIt\\m«¡mÀ hfsc hnZKv[cmWv. Hcn¡ð Hcp ssIt\\m«¡mct\\mSv temlyw IqSn F´mWv CXnsâ clkyw, \\n§Ä ]dbpóXv A¨«mWtñm Fóv tNmZn¨t¸mÄ Bim³ kwKXn shfns¸Sp¯n. ssIhncepIð¡nSbnse AIew t\\m¡nbmWv ssIt\\m«¡mÀ [qÀ¯nsâ Afhv \\nÝbn¡póXt{X. A§s\\ ""Du«¡¿sc \'\' [qÀ¯cm¡pw. Añm¯hsc ]Ww kq£n¸pImcpw  . Fómð kz´w A\\p`h¯nð \\nóv ssIt\\m«¡mc³ ]dªXv sXämWtñm Fóv Nqïn¡m«n ssI \\o«nbt¸mÄ, DSs\\ hóp adp]Sn \\n§Ä Hcp Nmbt¡m Pypknt\\m ]Ww apS¡nbmepw AXv [qÀ¯msWóv thWsa¦nð asämcmÄ¡v ]dbmatñm Fóv. thWsa¦nð hmZn¡

Full story

British Malayali

t]mb hmcw Cu tImf¯nð F§s\\ IS¡mc\\mImXncn¡mw FóXns\\ ]än Bbncpótñm kqNn¸n¨Xv. ISw Hcp kp{]`mX¯nð \\n§Äs¡m¸w IqSpóXñ FóXmWv C¡mcy¯nð BZyw HmÀ½nt¡ïXv. CXv \\mw cmhnse Fgptóäp ]ñv tX¡póXv t]msebpw Ipfn¡póXv t]msebpw \\½psS PohnX NcybpsS `mKambn kw`hn¨p t]mIpóXmWv. Nnesc {i²n¨p t\\m¡q, AhÀ¡v Ft¸mbpw km¼¯nI ]cm[o\\XIsf Ipdn¨v am{Xta kwÊmcnIm³ ImWpIbpÅq. F{X ]Ww In«nbmepw C¡q«À¡v XnIbXnñ. ISw hm§n sNehv \\S¯póXv ChÀ XpSÀóv sImtï Ccn¡pw. ISw hm§póXv F´n\\ms\\óXv t]mepw Nn´n¡msX Bbncn¡pw C¡q«À C§s\\ sN¿póXv. s]m§¨w Im«póXn\\pw ]Ww ssIImcyw sN¿póXnse ]nSn¸nñmbvabpw aqeamWv H«p an¡hÀ¡pw C§s\\ kw`hn¡póXv. HcÀ°¯nð ]dªmð, aebmf¯nse {]kn²amb sNmñv C¡q«À¡v \\tó tNcpw. ]ga¡mÀ ]dbpó ""IsñSv Xp¼n, IsñSv\'\' Fó sNmñns

Full story

British Malayali

{_n«ojv aebmfnbnð Bcw`n¡pó ]pXnb BgvN ]wànbmb aWn tSm¡v NÀ¨ sN¿póXv \\n§fpsS km¼¯nI Xmð¸cy§fmWv. s]gvkWð ^n\\m³kv XpS§n aWn amt\\Ppsaâv# AS¡w \\nch[n hnjb§Ä  Cu tImf¯nð NÀ¨ sN¿s¸Spw. hmb\\¡mcpambpÅ Câdm£³ Cu tImf¯neqsS {]Xo£n¡póXn\\mð \\n§fpsS \\nÀtZi§fpw A`n{]mb§fpw R§Ä¡v FgpXpI .hnemkw ssjPptam³@{_nSnjvaebmfn.tIm.bpsI  km¼¯nI Kpcp hmsc³ _^v^äv t]mepw ]Tn¸n¡póXv F§s\\ [\\hm\\mIw FómWv. CtX¡pdn¨v A\\h[n {KÙ§fmWv Cóv hn]Wnbnð e`yambn«pÅXv. Fómð X]mð hgn \\o´ð ]Tn¡mtam Fó ckIcamb tNmZyw t]mse ]pkvXIw hmbn¨p Bsc¦nepw [\\hm\\mb IY temI Ncn{X¯nð Ctó hsc tI«n«nñ. [\\ kw¼mZ\\¯n\\pÅ A`nhmªvN Dïm¡m³ ]pkvXI hmb\\bpw aäpw klmbn¡pw. Fómð At\\Imbncw hÀjw ap³]v Xsó ss__nÄ t]mepw ]Tn¸n¡póXv F§s\\ IS¡mc\\mImXncn¡mw FóXmWv. [\\hm³ Zcn{Zs\\ `cn¡psaópw, IS¡mc³ Fópw ASna Bbncn¡psa

Full story

British Malayali

]ïp Ime¯v \\½psS \\m«nð hnjp^ew ]dbpI Fsómcp ]Xnhv DïmbncpóXv HmÀ½bptïm? Hmtcm {Kma¯nepw Dïmbncpó ]Wn¡òmÀ, \\m«p tPymXnjnIÄ, ]ômwKw t\\m¡n hcpó Hcp hÀjs¯ Imcy§Ä {]hNn¡pó coXnbmWv hnjp^ew Fóv Adnbs¸«ncpóXv. kqcysâ kômcw ao\\¯nð \\nóv taS¯nte¡p IS¡pó kabw {]IrXnbnð h³ amä§fpw tIcf¯nsâ {][m\\ Poht\\m]m[n Bbn Irjnbnte¡v \\mSpw \\m«mcpw {i² tI{µoIcn¡pó Imehpw BbXn\\mð Fñmhcpw hnjp^e¯n\\p Imcyamb ]cnKW\\bpw \\ðInbncpóp. Xdhm«v ImcWhcpsS apónð F¯n ]Wn¡À \\S¯nbncpó {]hN\\w henb ]niIñ¯Xv Bbncpóp. ImcWw {]hN\\w \\mSns\\ ]änbmbncpóp \\S¯nbncpóXv. {][m\\ambpw agbpw hcĨbpw Fñmw hnjp^e¯nð henb {]m[m\\yt¯msS KWn¨ncpóp. B hÀjs¯ Irjn hnjp^ew A\\pkcn¨mbncpóp IÀjIÀ ¹m³ sNbvXncpóXv. ag IpdhmsW¦nð AX\\pkcn¨pÅ s\\ð Irjn ¹m³ sN¿m³ B[p\\nI imkv{Xw F¯n t\\m¡m¯ Ime¯v IÀjIÀ¡v Aóv XpW Bbncpó

Full story

[1][2][3][4][5]