1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ery morning I arise thinking of you and at night I sleep dreaming of you; Every knock I expect you at my door and stare at the eternal vacuum. My days were bright with you always in sight My dawns were colourful and evenings blissful Alas! the colours have faded and my passions jaded Swaying and tossing in the gale; Here I am A canoe adrift. The waves lash at me mercilessly, Looming dark clouds do I sometimes see on the horizon. I hear the seagulls squeaking in anguish as their day draws to an end; And I look afar for a cloud that has a silver lining.

Full story

British Malayali

Iïn«nñ tIcf a®nónXphtcbpw kJm¡tf kv^pSambv A£cw Icsagpt¡msS þ F³ cà¯nð Ip¯n hcs¨gpXnóv þ Rm\\pw Fómßmhpw Hcp Imhyw IZ\\ ItTmc ImhyanXv tkmZtc I®S¨p Iïnsñómcpw \\Sn¡cptX.   kvt\\l _Ô§tfmXn hfÀt¯ï amXrXz§Ä s]m¡nÄsImSn _Ô§fdp¯p amän HmSnbIept¼mÄ {]mb _lpam\\§Ä Iïp hftcï ]nôp Pò§sf cmjv{Sob Ipcp¡fnóv tNmcXpSs¨Sp¯v Aóaq«n tNIhcmIpóp {IqcXtb Iq«n\\v Iq«nbhÀ Ipäm Iqcncn«nð A¦Ingn hbv¡póp. ]Xncnñm¯ ]cakXyanXv Iïnsñómcpw \\Sn¡cptX kJmshóp km£yan«hÀ km£bn«v hne§v XoÀ¡póp. km£y§sfñmw i{Xp]£ Ifcnbnsemón¡póp. sImSpw i{Xphn\\v in£ acWw hsc sh«n\\pdp¡pI CX´y hn[n. kJm¡Ä¡v A´yhm¡ópw Cópw emðkemw Sn. ]n. N{µtiJcsâ emðkemw NnXdn sXdn¨sX{X IjW§Ä CXpw Hcp cmjv{Sob Ifcn ]c¼csbópw Iïnsñómcpw \\Sn¡cptX IcpW hnX¨hÀ sImbv¯

Full story

[18][19][20][21][22][23][24][25]