1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നകലെ, വസന്തങ്ങളില്‍ പൂക്കുന്ന കുസുമങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും വിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. നിമിഷമാത്രമായ വേര്‍പാട്, എന്നിട്ടും വീട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെന്നു തോന്നുന്നു...! അപ്പന്‍ വണ്ടി ടിക്കറ്റിനും, ഫീസ്സിനും, ഒരു മാസത്തെ ചിലവിനും പൈസ തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ താലിമാല വിറ്റ പൈസ..... അമ്മയുടെ കഴുത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചരടില്‍ തൂങ്ങുന്ന കൊന്ത മാത്രം. ആ കൊന്തയിലുള്ള മാതാവിന്റെ ചിത്രം എന്നോട് പറയുന്നതായി തോന്നി  ' മാനെ എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കള്‍ക്കായി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും

Full story

British Malayali

ദിക്കറിയാതെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു ഞാനെത്തിപ്പെട്ടത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൈലാസ നാഥനെ താണുവണങ്ങി ദുഃഖങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞു... മന്ദിറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭജന ചൊല്ലുന്ന ഭക്തര്‍. അത് കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. സര്‍വ്വം ശിവമയം. അവിടെ നിന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ മൊത്തത്തില്‍ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി കൈവന്നതു പോലെ മനസ്സ് നന്നായി തണുത്തു. എങ്ങും ബംബം ബോലെനാഥ് വിളികളുമായി കാവി വസ്ത്രധാരികള്‍ ഞാന്‍ പിന്നെയും നടന്നു. ഇടുങ്ങിയ ഗലികളില്‍ക്കൂടി. തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് നിധി കാക്കും ഭൂതത്തെപ്പോലെ ഞാനെന്റെ തോ

Full story

British Malayali

']ntÅt¨m, ]ntÅt¨m Zmtï Ct§ms«móp t\m¡ntb' shSnsImï ]ónsbt¸mse NmSnt¡dn hcpó A½m\phns\ Iïv ]ntŨ³ Hó¼cóp. 'FóSm DtÆ?... F´p]än? FenhmWw hn«amXncn?' AXn\p¯cambn A½m\p Xsâ I¿nencn¡pó t^m¬ ]ntŨ\v ImWn¨p sImSp¯p. ']ntŨm, Ct§m«p t\m¡ntb... Ct§m«v. Csómcp¯³ \½psS aXs¯ tIdn Hïm¡m³ hcpóp. FhnSm? t^kv--_p¡nð... Rm³ hnSptam? Ahs\bpw Ahsâ ho«nencn¡póhscbpw Xp½n¸n¡pó ]Wnbñntbm Rm³ adp]Snbmbn sImSpt¯... A½m\phnt\mSm Ifn..' Nmb \o«n ASn¨psImïv ]nÅ samss_ente¡v Im¡bpsS HfnI®n«p t\m¡n. t^kv--_p¡nñm¯Xv A´Ên\p \nc¡m¯ ImcyamsWóv ]ntŨ³ Nn´n¡m³ XpS§nb ImeambXn\mð AsXmóp t\m¡ntb¡mw Fó Nn´bmWv B ImIZrãn¡v ImcWw. 'CsX´phmSm... GtXm Hcp sXïn \nsâ aXs¯ htñmw ]dªXn\v \o X´¡p]nd¡mgnI FgpXn adp]Sn sImSpt¯¡psó? \nsâ IÀ¯m

Full story

British Malayali

Iukeym kp{]Pm cmam kÔym {]_²tX..... A¼e¯nð \nópw sh¦ntSizc kp{]`mXw apg§n tIÄ¡póp. Xpfkn sR«nbp-WÀóp, Cuizcm A¼e¯nð dn¡mÀUv h¨qtem At¸m 4.30 I-gnªp ImWpw. C\n ]nffmÀ¡p Ft´epw Dïm¡n sImSp¯phn«p HmSn]nSn¨p amfntb¡ð F¯pt¼mtfbv¡pw Xm-akn¡pw. Hutk¸psamXemfn F-gptóäp hcpt¼mtfbv¡pw, Dcpf³IñpIÄ \nc¯n at\mlcam¡nb hnimeamb apähpw XdtbmSp]mIn AXnÀhc¼pXncn¨ \Shgn-bpw, ImÀt]mÀ¨psañmw Xq¯pXpS¨p hy¯nbm¡nbncn¡Ww. Að¸w IWni¡mc\mtWepw samXemfn¡v ]mh¯p§tfmsS C¯ncn a\ken-hpïv, A-Xnsâ tISpXocpw knknensIm¨½. Ct¸mfpw HmÀ¡póp Atacn¡mboóv sIm¨t½sS tamfp s_än cïmas¯ {]kh¯n\p h-ó-t¸m, s_äntamsS FñmImcyhpw t\m¡nbXpw thXpIpfns¡mff acpóp ]dn¡m\pw Fñmw HmSn\SóXp Xm³, Ahkm\w Xncn¨p t]mImdmbt¸m aq¯Ip«osS \tó Cdp¡amb Nphó ]«p]mhmSbpw _vfukpw, Að¸w Ccpïv saenªncn¡W Xp¼nt¡m Xpjmcbvt¡m A

Full story

British Malayali

lWn-aq¬ AIse tImSaªv IqSpIq«nb aetbmc§Ä ssIbS¡n hmgpó bq¡menac§fpsS KÔw Xpdón« P\mehgn AhcpsS apdnbnemsI ]cnafw]qin. Xtecm{Xn apgph³ bm{Xbmbncpóp ImcWw IqSmsX EXp¡Ä `qansbt`mKn¡pó A-kpe` \nanj§sf t\cnð ImWpóXnsâ {XnñSn¨pÅ \oïbm{X. kzÀWhpw ]WhpaS§pó _mKv I«nen\Snbnte¡p\o¡n taibnð h¨ IymadbpsaSp¯v ameXn Cd§m³ XpS§th ]nónð \nópw chntbmÀ½n¸n¨p 'knµqcw sXmSm³ \o adtóm?' sNdpNncntbmsSbhÄ AIt¯ I®mSn¡p apónð sNóv hnhmlap{Zbmbn XoÀ¸pIð¸n¡pó s]®nsâ s\dpIbnse Nphó Nm-¸bpw Ip¯nbnd§n. apdn]q«n chn Xmt¡mð ameXnsb Gð¸n¨p. '{]IrXnbnð Hcp kzÀ¤apsï¦nð AXnhnSamWv ameXn' AhfXv icnsh¨p. Xangnsâ NqcpIeÀó CfwtImS aeap\¼nð \nópw ASnhmc¯nte¡p XmWp]dóp. B XWp¸neqsS Icn¼Sw ]pX¨v Ccphcpw ap«nbpcpan\Sóp. ]e ]e HmÀ½IÄ ]¦psh¡m\pïv. {]mbw Ime¯nsâ ]nóm¼pd§fnse¡nd§n\Sóp ]Tn¡pó Ime¯v

Full story

British Malayali

a[phns\mcp tN«³ Dïmbncpóp... ]s£... a[p P\n¡póXn\pw Hcp aWn¡qdv ap³t] ap³]v am{Xw A«¸mSnbnse kz´w Ducnð \nópw B tN«³ Hfnt¨mSn... kn\nabnð tNcWw Fó AS§m¯ B{Klhpambn BZyw sIm¨nbnepÅ Hcp sIm¨p knwl¯nsâ aSbnte¡v B tN«³ \Sóp Ibdn.. At¸mÄ A§Ise A«¸mSnbnð a[phns\ {]khn¨ thZ\bnð "A½ IcbpIbmbncp-óp. P\n¨p hoW DSs\ a[p Npäpw tN«s\ Xncªp.. At¸mÄ Bscms¡msb a[phns\ ]dªmizkn¸n¨p...' "a[p¡p«m... \nsâ tN«³ \n\¡pw IqSn \ò hcm³ thïn t]mbXtñ. .tN«³ DSs\ hcpw tIt«m.,']mhw a[p.. Ahsâ t]cnsâ AÀ°w kqNn¸n¡pw t]mse Xsó.. Ah\v Fñmhsc¸änbpw a[pcnXamb Nn´Isf DïmbncpópÅq... a[p A«¸mSn Ducnse NmWIw sagpInb Xdbnð Cgbm³ XpS§nbt¸mÄ Ahsâ tN«³ a{Zmknse FbÀ Iïoj³ dqapÅ Hcp tlm«enð Dd§m³ ioen¡pIbmbncpóp.. a[p hfÀóp.. Imänsâ Xmfw Ahsâ Xmcm«p ]m«mbncp-óp..Ipdp¡sâ Hmcn Ah\v ap&oacu

Full story

British Malayali

e-ï³: A-]qÀ-Æam-b H-cp A-\p-`-h-¯n-sâ t\À Im-gv-¨-IÄ B-bn-cp-óp Có-se e-ï-\nse Cu-Ìv-lm-anð A-c-t§-dn-bXv. au-¡v F-ó kw-L-S-\-bp-sS kz-´w tIc-fm lu-knð Có-se A-tY-\n-bw bp-sI ssd-än-Mv skm-ssk-än \-S¯n-b k-ln-Xym-tLm-jw a-ebm-f kw-kv-Im-c-¯n-\v X-só ap-Xð-¡q-«mhp-I B-bn-cpóp. Ihn-X sNmñnbpw I-Y ]-dªpw Po-hn-Xm-\p-`-h-§Ä ]-¦v h¨pw bp-sI-bn-se \n-ch-Qn a-e-bm-fw F-gp-¯p-Im-cw km-ln-Xym-kzm-Z-Icpw H-¯v tN-À-ó-t¸mÄ A-]qÀ-Æam-b H-cp Zn-\-am-bn A-Xv amdp-I B-bn-cpóp. cm-hn-se 11 aWn-tbm-sS c-Pn-kv-t{S-j-t\m-sS B-cw-`n-¨ km-ln-Xy k-t½-f-¯n-te¡v bpsIbpsS ]e  `mK§fnð \nópw \n-ch-[n B-fp-I-fm-Wv HgpInsb-¯n-sb-¯n-bXv. Xp-SÀ-óv A-tY-\n-bw ssd-tä-gv-kv tImÀ-Un-t\-ädm-b A-Pn-¯v ]m-enb-¯v kzm-K-Xw B-iw-kn-¨-tXm-sS-bm-Wv Xp-S-¡-am-bXv. Xp-SÀ-óvtbm-K-¯nð A\nð IpamÀ, {]nb³ {]nbhrX³, tP¡_v tImbn¸nÅn, It\jykv A¯ns¸mgn, kmw XncphmXnð, kptcjv--IpamÀ KwKm[c³, ^nen¸v F{_lmw, Uo¡³ tPmbv--kv ]Ån¡aebnð, {_n«ojv aebmfn No^v

Full story

British Malayali

Hä¯Åv AtXmsS XocWw Fñmw... \mfpIfmbn hñm¯ iñyambn¯oÀóncn¡póp.. ssh^v A´yimk\w Xóp Ignªp 'CXns\ FhnsSsb¦nepw sImïv Ifbm³.. Fsâ Ggp hbÊpImcn aIfpw ]dªp Cu {Kmòsb thï UmUn, {^ïv--knsâ apónsemópw ImWn¡m³ sImÅnñ 'hr¯nsI«hfm., kzm[o\w Ipdª icochpambn thïnS¯pw thïm¯nS¯pw Cgssª¯pw, AhnsSbpw ChnsSbpw X«n¯Sªv hoWv henb s]mñm¸mIpw.. am{Xañ ssXe¯nsâbpw Ipg¼nsâbpw h¿m¯ 'hmS' hoSpapgph³, KÌv hcpt¼mÄ \mWt¡Smhpóp.. ]cmXnIfpsS \oï \ncbmWv Fñmbv--t¸mfpw.. 'Cót¯msS Fñm¯n\pw Xocpam\amIWw' þ þ Imäp sImÅms\ó hymtP\ 'A½sb' sSdÊnte¡v Gsd¡psd hen¨ng¨v tImWn¸Sn Ibäpt¼mÄ Fsâ aIÄ Xmsg \nÊwKXtbmsS t\m¡n \nð¸pïmbncpóp.. þ þ ']nóneqsS sNóv Hä¯Åv ' e£yw t\Sm\pÅ [rXnbnð sSdÊnð InSó F´ntem ImeS¡nsbóv tXmópóp.. 'ssIIfnð apdps¡sbmcp ]nSp¯w hoWp.. ]ïpw; 'Dd&i

Full story

British Malayali

AtY\obw ssdtägvkv skmsskän bpsI \S¯nb IY IhnX kmlnXy aÕc hnPbnIÄ¡pÅ ]pckvImcZm\hpw XncsªSp¯ cN\IÄ DÄs¸Sp¯nb ]pkvXI {]Imi\hpw s^{_phcn 24\p e-ï-³ am\À ]mÀ¡nepÅ tIc-fm lu-knð \-S-¡pw. cmhnse 11. 30 apXð 4 h-sc \-S-¡p-ó N-S-§v "aebmfn Atkmkntbj³ Hm^v bpsI' bpsS klIcWt¯m-sS-bm-Wv kw-L-Sn-¸n-¡p-óXv. kmlnXys¯ IqSpXð P\§fnte¡v F¯n¡phm\pw IqSpXð hmb\¡msc t{]mÕmln¸n¡phm\pw XpS¡w Ipdn¨ Cu kmlnXyIq«mbva tIm«bw Unkn _pIvkpambn klIcn¨v \S¯nb cïmaXv kmlnXy cN\m aÕc¯nsâ AhmÀUpIfmWv sImSp¡pó-Xv. a-Õ-c-¯nð anI¨ IY-bmbn F-Iv-kn-ä-dn-se dn-Pp tPm¬ F-gpXn-b 'l-Wn-aq¬' sXcsªSp¡s¸«t¸mÄ anI¨ IhnX FgpXn Hómw Øm\w t\Sn-b-Xv \yq-t]mÀ-«n-se kvan-X {io-Pn-¯v F-gpXnb 'Hm-«w' BWv. I-Ym-a-Õ-c-¯nð cïmas¯ anI¨ cN\bmbn XncsªSp¡s¸-«Xv \yqt]mÀ-«nse 't_knð tPmk^v' FgpXnb 'F³{Sn ]mkv' BWv. anI¨ aqómas¯ IYbmbn XncsªSp¯Xv eo-Uv-knse 'cmtP{µ ]Wn¡À' FgpXnb '{`m´v ]q¡pt&frac1

Full story

British Malayali

iÐapïm¡msX IXIpNmcn hn\b³ ]pd¯nd§n. cm{Xn HcpaWn kabambncpóp. ]Snbnd§n IrjnbnS§fpw t£{X¸d¼pw ISóv AbmÄ Ipf¯n\Sps¯¯n. Acï Hcp shfn¨w Ipf¯nepw ]cnkc¯pw hoWpInS¸pïv. Icn¦ñp ]WnXv `n¯nbpw ]ShpIfpw XoÀ¯n«pÅ hnimeamb B Pemib¯nte¡p t\m¡n hn\b³ \nóp. Ipf¯nend§n \o´m\mWp Xm³ hósXóv AbmÄ¡p a\Ênembn. hn\b³ Hcn¡epw \nebnñm¯ shůnend§nbn«nñ. Ip«n¡me¯v Iq«pImÀ \nebnñm¡b¯nð \o´n¡pfn¡póp t\m¡n Icbnencpónt«bpÅq. Ah³ ZpxJn¡pIbpw eÖtbmsS Akqbs¸SpIbpw sNbvXncpóp. tXm«nse Igps¯m¸w shůnð \o´m\nd§nbn«p t]mepw hn\b³ shÅw IpSn¨p. hn¡n. ]nóoSh³ shůnend§mXmbn. NneÀ¡v Hcn¡epw \o´m³ Ignbnñ Fóv BfpIÄ ]dªv hn\b\dnªp. Fómð, A§s\bpÅ NneÀXsó Dd¡¯nð GXp\nebnñm¯ shůnepw \o´n¡bdn hóv Hópadnbm¯Xp t]mse InSópd§pw

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]