1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഈ കുന്ത്രാണ്ടം ഇപ്പൊ പൊങ്ങി വന്നോണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി. പൂര്‍വ്വികരെ തേടി കുറെ ദൂരം പിന്നോട്ട് പോകാന്‍ പറ്റി. എട്ട് തലമുറ മുന്‍പ് അതായത് അപ്പന്റപ്പന്റെ അപ്പന്റപ്പന്റെ അപ്പന്റപ്പന്റെ അപ്പന്റപ്പന്റെ അപ്പന്‍ ഹിന്ദുവായിരുന്നത്രെ. വെറും ഹിന്ദുവല്ല, നമ്പൂരി ഹിന്ദു. വെറും നമ്പൂരി അല്ല, പോന്നൂര് ഇല്ലത്തെ നമ്പൂരി. കേട്ടപാതി പോന്നൂര് ഇല്ലക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് നടപ്പായി. എവടങ്ങാണ്ട് ഇപ്പഴും ഇണ്ടത്രേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഉത്സവ പറമ്പിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അരയില്‍ തോര്‍ത്തും കെട്ടി, ഷര്‍ട്ടിടാണ്ട്, പൂണൂല

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ചാനലും കൊച്ചു ടിവിയും ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന ഇന്നിന്റെ ബാല്യത്തിന് പരിചയമുണ്ടാവില്ല ബാലരമയ്ക്കും ബാലഭൂമിക്കും പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും ബാലമംഗളത്തിനും ഒക്കെയായി ഓരോ ആഴ്ചയും കാത്തിരുന്ന എണ്‍പതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളിലെയും മലയാളിക്കുട്ടികളായ അവരുടെ അച്ഛനമ്മാരെ.ആനിമേഷന്‍ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ അന്നത്തെ ബാല്യങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നില്ല.അന്ന് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ മായാവിയും ലുട്ടാപ്പിയും ഡിങ്കനും പപ്പൂസുമൊക്കെയായിരുന്നു.ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില്&zwj

Full story

British Malayali

മനോരമ പോലുള്ള പത്രം നടത്തുന്ന ബൂര്‍ഷകളുടെ മക്കളും ആ പത്രം വായിക്കുന്ന സെമി - ബൂര്‍ഷകളുടെ മക്കളും മുന്തിയ ഇനം എം ആര്‍ എഫ് റബറല്ലാതെ വേറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല .. അതുകൊണ്ടു അവരത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ .. അതില്‍ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ.. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ദേശാഭിമാനി മാത്രം വായിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുണ്ടുടുത്ത സഖാക്കള്‍ ചൈനയിലെ കുട്ടിപ്പാന്റിട്ട സഖാക്കള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ലാറ്റക്‌സ് റബറിനെ മാത്രമേ സ്‌നേഹിക്കൂ .. കാരണം റബര്‍ വെട്ടാനൊന്നും ഒരു സഖാവും പോയതായി കേരളാ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല . റബര്‍ കൃഷി ,വെട്ടലൊക്ക

Full story

British Malayali

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{SmfòmÀ. shůn\v kôcnt¡ï hgn at\mca hyàam¡nbn«psïópw, AXphgn shÅw kôcn¡pt¼mÄ at\mca Hm^oknepw IqSn Ibdn t]mImsaópamWv ckIcamb Nne t{SmfpIÄ hcpóXv. shÅw at\mca ]dª hgn kôcn¡psaóv F´m Dds¸ópw NneÀ tNmZn¡póp. ckIcamb t{SmfpIÄ NphsS:þ

Full story

British Malayali

CXv C¯ncn ]gb IY. IeymWw Ignªv, Fsâ ssI]nSn¨v `mcy heXpImð Nhn«n ho«nð Ibdn (heXpImtem AtXm CSXpImtem? HÅXv ]dbmtem, Ct¸mÄ F\n¡v Nne kwib§Ä CñmXnñ!). Hcmgv--¨Ignªp. `mcymho«nð \nópw ihaS¡m³ sImïphcpót]mse A¸\pw A½bpw ho«pImcpw IqsS Icªphnfn¨v Ahsf Fsâ ho«nð sImïm¡nb Znhkambncpóp Aóv. hnjan¨v \nð¡pó {]nbXasb Hómizkn¸n¡m\mbn Rm³ "FSo.." Fsómóv hnfn¡póXptI« Fsâ A½sbó aq¯ s^an\nÌv HmSnhóv FtómSv Hcp tNmZyw. "sNdp¡m, \obhsf 'FSo.. t]mSo' Fsóms¡bmtWmSm hnfn¡psó?" "]nsó Fsâ s]®pw]ptÅ Rm³ F´v hnfn¡pat½ ]¯ncp]s¯«p hbkphsc Hcp¯nsb sI«n CsXms¡ Hóphnfn¡phm³ sImXn¨v, sImXn¨ncpóv In«nb Ahkcañntbm?" CXptI«v km£mð {ioaXn amXm{io apdpapdp¯psImïv FtómSv ]dªXv F´msWóv Adnbptam? "FSm, \o Ahsf FSo t]mSo Fsómópw hnfn¡ï. t]c§v hnfn¨m aXn CXnt¸m henb GSmIqSambtñ

Full story

British Malayali

Unkw-_À amk-¯nse aªnð `qan-tZhn shÅ-]p-X¨p InS-¡pó Hcp sshIp-tócw. XWp¸v AXn-I-Tn-\w. Imðap-«p-IÄ Iq«n- C-Sn-¡m-Xn-cn-¡m³, s_Unð InSó InS-¸nð Rm³ »m¦-änsâ Hcp `mKw ap«p-IÄ¡v CS-bn-te¡v XncpIn-h-¨p. {InkvXp-a-knsâ tjm¸nw-Kn\v \Sóp aSp¯ sNdnb Bekyw XoÀ¡m³ C§s\ ]pX¨p InS-¡m³ \ñ ckw. Ce-IÄsIm-gn¨v Fñpw tXmep-ambn apä¯v \nð¡pó ac-¯nsâ Nnñ-IÄ aªnð s]mXnªv InSp-In-Sm-hn-d¨p \nð¡p-I-bm-Wv. ]Xps¡, ho-Snsâ ^bÀt¹-knð \nópw AXm Hcp Imc-W-hÀ Cd§n hcp-óp. \ñ Nphó DSp¸pw shÅ hc-bpÅ Npa¸p sXm¸nbpw thjw. Iïmð Hcp F¬]Xv F¬]-¯ôv hbkv tXmón-¡pw. sh¬a-ªnsâ \nd-apÅ kpµ-c³ XmSnbpw \oï apSn-bpw. shÅn-sI-«nb Hcp \ñ I®-S-ap-J¯v. Iïmð, hb-Ê-\m-sW-¦nepw Znh-khpw tlmÀenIvkv IpSn-¡p-óptïm Fó-dn-bn-ñ, Bfv hfsc DuÀÖ-kz-e³. Hä t\m«-¯nð Xsó Bfns\ F\n¡v a\-Ên-em-b

Full story

British Malayali

HmW¯n\v Xte i\nbmgv¨. t\cw ]c]cm shfp¯p hcpótXbpÅp. Fñmcpw \ñ Dd¡w! ]mXmf¯nse t^m¬ CSXShnñmXv ASnbv¡pIbmWv. Bcpw FSp¡pónñ. t^m¬ s_ð iÐw kln¡m³ h¿mXv amthen ]ndp]ndp¯psImïv HópIqSn ]pX¸n\pÅnð Npcpïp ]s£ t^m¬ ASn¨psImtïbncpóp. HSphnð klnsI«v amthen X¼pcm³ tZjyt¯msS t^m¬ FSp¯p. "ltem KpUv tamÀWnwKv. ]mXmfamWv. CXmcmWv?" Cc¨pIbdnb tZjyw ]pd¯p ImWn¡mXv At±lw {Koäv sNbvXp. "§m ltem. KpUv tamÀWnwKv!" At§ Xe¡ð \nópw Hcp ]cp¡³ iÐw. "BcmWv hnfn¡póXv....?" amthen hoïpw tNmZn¨p. "amthen AhnsS Dtïm?" tNmZy¯n\p¯cw adptNmZyw. aebmfn Xsó. kwibanñ. "Xm¦Ä CXmcmWv kwÊmcn¡psó? AXv ]dbq..." amthen ab¯nð hoïpw tNmZn¨p. \oï Hcp \nanjs¯ au\¯n\v tijw Ipät_m[ NphtbmsS adp]Sn F¯n... "CXv Rm\m hma\³. Xntcm´c¯qóv". amthen sR«n. hoïpw HóqsS sR«n. hcvj§fv¡p ap¼v tI«padó AsX kzcw. "Bcmóm ]dtª"? Dd¸phcp¯m³

Full story

British Malayali

cmhnse {]mX-en\v NqSp ]mðI-ªnbpw Hcp t\{´-¸-ghpw Ign¨p Fóp hcp-¯n. cïn\pw ]gb t]mse Hcp cpNnbpw KpWhpw tXmóp-ón-ñ. \ñ a¯§m t]mse Dcpï Xsâ alm-_-ñn-bnð ssI XShn sImïv alm-_en `rXys\ hnfn¨p ""Bsc-hnsS'' hnfn tI«v `rXy³ samgnªp Rm\n-hnsS Ið¸n-¨m-epw. "FSm Ipsd \mfm-bn, Xm³ sImïp Xcpó {]mX-en\v ]g-b-Xp-t]mse KpWhpw cpNnbpsamópw ImWp-ón-ñ, F´m-WnXv? ]mXm-f-¯n-en-cpóv Ipäw ]d-bïm Fóp Icp-Xn-bmWv C{Xbpw \mfpw t]ms«, t]ms« Fóv h¨-Xv. Fómð kwKXn Hón-s\móv tami-ambn hcn-I-bm-Wv. CXp tI«v `hy-X-tbmsS `rXy³ ]dªp- Xn-cp-ta-\nsb Rm³ Ipäw ]d-bn-I-bn-ñ. Ahn-Spóv Ið¸n-¨Xv icn-bmWv ]gb cpNnbpw KpWhpw F§s\ In«pw Xncp-ta\n C¸w \ap¡v In«p-óXv anðam ]mepw Xan-gsâ G¯-¸-g-hp-a-tñ. A§-bpsS Ime-s¯-t¸mse \m«n-en-t¸mÄ Irjnbp-an-ñ, ]ip-hn-ap-ñ, DÅXp Ip-d¨p dºdm AsXm«p Xnóm\pw sImÅ-¯n-ñ. CXp tI«-t¸mÄ CsXmópw Ct¸mÄ Xsâ \nb-{´-W-¯n-eñ Fó Hcp dnbm-enä

Full story

British Malayali

"ssl \aps¡mcm Atkmkntbj\m sXmS§ymtem?' XrÈqÀ Ém§nð {]môntb«³ Hä tNmZyw. No«pIfnbpsS c-k-¨cSv s]m«n... "ssl F´q«vWm s¸... Hcm ]ptXy Atkmkntbj³?' "s\\¡v hñ {]m´qtïmSm ithy?' No«pIfnbpsS ck¨cSv s]m«n¨XnepÅ tZjy¯nð Cu\miphn\p Ipcps]m«n. {]môntb«³ Fóv R§Ä Ifnbmbn hnfn¡pó {^m³knkv DXp¸m³ ChnsS aebmfnIfpsS CSbnse Hcp {]môntb«³ BIpóp. tIm«pw kyp«pamWv apJy thjw..... "\n§m Hóp Np½mïncn {]môntb«m AXn{X Cuknbmbn«pÅ ImcymtWm?' sIm¨n¡mc³ {Inkv]n CSt¦men«p. "AsXms¡ Rm\m ]qint¡mfmo' "§Äs¡ms¡ IqtS \n¡m³ ]täm?' Ipdphm¨s\ Hsc®w AI¯m¡póXn\nSbnð {]môntb«³ Xncn¨Sn¨p. Ipdphm¨³ FóXv sImtdmbvkÀ Fó ap´nb C\w tImWymIv {_mïnbpsS Cc« t]cmWv . BtLmjw F´pambn sImÅs« tas¼mSn¡v- Ch³ thWw . sbh\nñmsX F´mtLmjw? "bp t\m? HmÄsdUn tZÀ Cukv- tamÀ Zm³ Sp Atkmkntbj³' "ssh hn BÀ ss{SbnwKv Sp {I

Full story

British Malayali

Csómcp kw`hw Cïmbo...]pXnsbmcp knw FSp¯v-- B \¼cnð hmSvkm¸v-- BÎnthäv-- sNbvXp..hmSv--km]v-- Hm¸Wmbn hó Iq«¯nð Hcp Ipªp {Kq¸pw tIdnhóp ......t\m¡ot¸m. C{X\mfpw s]ânwKnð InSó satÊPv-- Fñmw IqSn Nd]dmóv hcm³ XpS§n..-!   AsXmóp \nós¸m Rm³ ]Xnsb HmSm¼ep s]m¡n B {Kq¸n\pÅnte¡v-- F¯nt\m¡n...sâ ]St¨ms\... ]dªm Mfp hnizkn¡nñ...]¯v \qä¼Xv kpµcn s]¬]nÅmcpÅ "Sweety Sparrows" Fsómcp InSne³ {Kq¸v-- :) GtXm tImsfPnsesbm tlmÌensetbm tKÄknsâ hI-bm.{Kq]v-- \ndsb aymcI skð^okpw ImapIòmsc ¡pdn¨pw sItSymòmsc¡pdn¨pw Hs¡ hntij§fpw Ipip¼pw Ipómbv-a-bpw. lmbv--... cmhnes¯ IWn F´mbmepw tamiambnñ... ]s£ AhcdnbmsX AhcpsS {Kq¸nð \nð¡póXv-- tamia-sñ..AXpw Fsót]mse Hcp A\y]pcp-j³..AsXmïv-- Rm³ CSn¨v-- tIdn sNóv 'lmbv-- tKÄkv--' .... Fsómcp satÊP§Sv NmÀ¯n... satÊPv-- IïXpw " lmbv-- A\ptamtf.., FhnSmcpsóSo \o" Fópw ]dªp Im¡¡q&

Full story

[1][2][3][4][5][6]