1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈ-എന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് സെറ്റായ ഐഫോണ്‍ എക്സ്എസിന്റെ പുതിയ പുതിയ പ്രത്യേകതകളെ സ്തുതിച്ച് നിരവധി യൂസര്‍മാരാണ് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഫോട്ടോയെടുത്താല്‍ മുഖത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്തിടത്ത് വെളിച്ചമേകി സുന്ദരിയാക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഈ ഫോണുപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്ത നിരവധി സ്ത്രീകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  പുതിയ ഐഫോണില്‍ ഫോട്ടോയെടുത്താല്‍ കൂടുതല്‍ സൗന്ദര്യം തങ്ങളുടെ മുഖത്തില്‍ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരവധി പേരാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.  ഇതിന് പു

Full story

British Malayali

ഓരോ വര്‍ഷവും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകള്‍ രംഗത്തിറക്കിയും ഓരോ മോഡലിലും പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകള്‍ കൊണ്ടുവന്നുമാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആരാധകരെ ആപ്പിള്‍ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നത്. രൂപത്തിലും കാഴ്ചയിലുമുള്ള വ്യത്യാസത്തില്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോള്‍, ഓരോ ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളും സൗകര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ജാക്ക് പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയ മോഡലുകളാണ് ഐഫോണ്‍ പുതിയതായി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പഴയ മോഡലുകളുടെ ഉത്പാദനവും ആപ്പിള്‍ പൂര്‍ണമായി ന

Full story

British Malayali

A\pZn\satómWw kvamÀ«mbns¡mïncn¡pó Hcp D]IcWamWv Cóv sSenhnj³. hnhn[ I¼\nIÄ hyXykvXamb ^o¨dpItfmSpw kuIcy§tfmSpw IqSn sSenhnj\pIfmWv ]pd¯nd¡ns¡mïncn¡póXv. ]pXnb IyqFðCUn 900 BÀ tdônepÅ sSenhnj³ ]pd¯nd¡n kmwkMv Cu cwK¯v Ct¸mÄ h³ IpXn¨v Nm«amWv \S¯nbncn¡póXv. 4sI Añ 8 sI dkeyqj\mWv Cu Snhn¡pÅ-Xv. km[mcW F¨vUn SnhnbpsS 16 Cc«n hyàXbpsïó {]tXyIXbpw CXn\pïv. IqSmsX 65þ80 Côv hen¸amWnXn\p-ÅXv. CXn\v ]pdsa XotbädpIsf tXmð¸n¡pó hyàXbpw Xo{hXbpw A\p`hn¸n¡m³ tijnbpÅ SnhnbmWnXv. Npcp¡n¸dªmð Ctó hsc Cd§nbn«pÅXnð Gähpw InSp sSenhnj\mWv kmwkMv ]pd¯nd¡nbncn¡póXv. 8 sI dkeyqj³ Fóv ]dªmð kv--{Io\nð hcpó slmdntkmïð ]nIv--kepIfpsS F®am-Wv. \nehnse tSm]vþA]v F³Uv 4sI AÄ{Sm F¨vUn kv--{Io\pIfnð shÀ«n¡embpw slmdntkmïembp-apÅ ]nIv--kepItf¡mÄ \menc«n ]nIv--kepIfmWv ]pXnb kmwkMv SnhnbnepÅXv. Ìm³tUÀUv 1080F¨vUn SnhnbnepÅXnt\¡mÄ 16 Cc&la

Full story

British Malayali

temI¯nð UmÀ¡v Sqdnkw \nehnepsïóXv t\cs¯ Xsó shfns¸« ImcyamWv. Ct¸mgnXm s\äv ^nIv--knsâ tUmIypþkocokn\v thïn UmÀ¡v Sqdnkw tPÀWenÌmb tUhnUv ^mcnbÀ temIamIam\apÅ C¯cw Nne Øe§sf Isï¯n ]pd¯v hn«ncn¡pIbmWv. CXv {]Imcw acWtZhXsb ImWm\pw t]meoknsâ shSntbäv acn¡m\pw saIv--knt¡mbnte¡v t]mImsaópw BßlXy¡mSv ImWm³ P¸m\nte¡v t]mIsaópw At±lw shfns¸Sp¯póp. Cu hn-[¯nð UmÀ¡v Sqdnk¯nsâ sI«gn¨v s\äv^nIv--kv cwKs¯¯nbXv \s½ sR«n¸n¡psaópd¸mWv. \ñsXmópw ]nSn¡m¯hÀ¡mbpÅ temIs¯ SqdnÌv tI{µ§fpsS IYbmWnXv. an¡hcpw Sqdv t]mIpóXv _o¨pIfntet¡m Ncn{X]camb {]m[m\yapÅ Øe§fntet¡m Asñ¦nð aäv hnt\mZ kômc tI{µ§fntet¡m Bbncn¡pw. Fómð ChnS§sfmópw Iïmð bmsXmcp kwXr]vXnbpapïmIm¯hcmWv C¯cw UmÀ¡v Sqdnkw sUÌnt\j\pIfnte¡v kµÀi\¯n\v t]mIpósXópw Cu At\zjW¯neqsS shfns¸«n«pïv

Full story

British Malayali

Hm-tcm ]pXnb tamUð sF-t^mWpw ]p-d-¯p-h-cp-ó-Xn-\v ap-¼pX-só A-tX-¡p-dn-¨p-Å A-`yq-l-§fpw tI-«p-tIÄ-hn-Ifpw sF-t^m¬ B-cm-[-IÀ-¡v B-th-i-am-bn cw-K-¯p-h-cm-dpïv. C-¡p-dnbpw A-Xn-\v am-ä-anñ. A-Sp-¯-am-ktam H-tÎm-_dntem B-¸nÄ ]p-d-¯p-hnSm-s\m-cp-§p-ó aqóv sF t^m¬ tam-U-ep-I-fm-Wv C-t¸mÄ kw-km-c-hn-jbw. c-ï-v {]o-an-bw D-Xv-]-ó-§fpw H-sc-®w a-[y-hÀK-s¯ e-£y-an-«p-Å-Xp-am-bn-cn-¡-p-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ. F-kv C-bÀ F-óm-Wv ]pXn-b sF-t^m¬ tam-U-ep-I-fp-sS h-c-hn-s\ B-¸nÄX-só hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. km-[m-c-W co-Xn-bn-ep-Å ]p-dw tam-Sn-bn-se am-äw am-{X-am-bn-cn-¡nñ ]pXnb tam-U-ep-I-fp-tS-Xv. {]-hÀ-¯-\£-a-X Iq-«p-ó X-c-¯n-ep-Å am-ä-§fpw sIm-ïp-h-cp-sa-óm-Wv kqN-\. sk-]v-äw-_À 12þ\v ]pXnb tam-U-ep-IÄ h-cp-sa-óv I-cp-Xp-óp-sï-¦n-epw C-¡m-cy-¯nð B-¸n-fn-sâ `m-K-¯p-\n-óv {]-Xn-I-c-W-ap-ïm-bn-«nñ. 5.8 C-ôv, 6.1 C-ôv, 6.5 C-ôv F-óo kv-{Io³ h-ep-¸-§-fp-Å aq-óv ta

Full story

British Malayali

B¸nÄ em]v tSm¸nsâ KpW§tfmSv InS ]nSn¡m³ aäv {_m³UpIfnepÅ em]v tSm¸pIÄ¡v C\nbpw km[n¨n«nñ. hne Að]w IqSnbmepw aäpÅ {_m³UpItf¡mÄ khntijXtbsdbpÅXn\memWv B¸nÄ em]v--tSm¸v Xsó thWsaóv \nch[n t]À \nÀ_Ôw ]nSn¡póXv. sshhn[yamÀó ^o¨dpIÄ¡v ]pdsa B¸nfnsâ em]v--tSm¸pIsf I¼\nbpsS aäv Dð]ó§sfó t]mse Hcp BVw_chpw sse^v--kvssäð {]XoIhpambn«mWv ]cnKWn¨v hcp-óXv. B¸nÄ amIv_p¡pIÄ aäv em]v--tSm¸pItf¡mÄ sNethdnbhbmWv. AtX kabw Ah aäpÅhtb¡mÄ `mcw IpdªXpw anI¨ Unssk\nepÅhbpw D]tbmKn¡m³ A\mbmkambhbp-amWv. amIv _p¡v hm§pt¼mÄ Nne ASnØm\ Imcy§Ä {i²n¨mð AXnsâ hnebnð \sñmcp XpI em`n¡m³ km[n¡póXmWv. Að]w {i²n¨mð B¸nfnsâ \yq s{]m hm§pt¼mÄ 450 ]uïv hsc em`n¡m³ km[n¡póXmWv. GXv ISbnð \nómWv IqSpXð em`w..? am¡nsâ GXv {_m³UmWv \n§Ä¡v thïXv..? XpS§n amIv _p¡v hm§pt¼mÄ {i²nt&i

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: tIcfw t\cn« Gähpw henb ZpcnX¯nð \nópw \mw IcIbdn hcpótXbpÅq. AXn\nSbnð \ap¡pïmb \ã§Ä Nnñdbñ. kwØm\¯v shůn\SnbnembXv \nch[n kzImcy hml\§fmWv. hoSnsâ t]mÀ¨nð hsc InSóncpó hml\§fS¡w shůnemb Imgv--¨bmWv \mw am[ya§fneqsS IïXv. {]fbw \o§n ]ecpw hoSpIfnte¡v hcpt¼mÄ \ã§fpsS Iq«¯nð thZ\tbmsS HmÀ¡pó HómWv X§fpsS {]nb hml\§Ä. Fómð shůnð AIs¸« hml\§fpsS Imcy¯nð Bi¦ thsïópw ]qÀWambn shůnð ap§nbmepw hml\w \óm¡nsbSp¡m³ km[n¡psaópw hnZKv²À ]dbpóp. AXn\mbn Fs´ms¡ Imcy§Ä sN¿Wsaópw sN¿mXncnt¡ïXv GsXms¡bmsWópw Ghcpw IrXyambn Adnªncn¡Ww. Sbdnsâ ]IpXntbmfw shůnð ap§nbmWv hml\¯nsâ InSs¸¦nð, F³Pns\ shÅs¸m¡w _m[n¨n«psïóv Dd¸n¡mw. F³Pn³ Hmbnð Un]vÌnIv DucnsbSp¯v AXnð Pemwiaptïm Fóv BZyw ]cntim[n¡pI. FbÀ ^nð&a

Full story

British Malayali

tIcfw IïXnð h¨v Gähpw henb ZpcnX¯n\mWv \½Ä km£nIfmIpóXv. Häs¡«mbn {]fbs¯ t\cnSpt¼mgpw F´v sN¿Wsaóv ]eÀ¡pw IrXyambn Adnbm¯Xv c£m{]hÀ¯\s¯ kmcambn _m[n¡pópïv. shÅw Ibdnsñóv IcpXnb Øe§fnð t]mepw cïmÄ s]m¡¯nð shÅw Ibdn. Pe\nc¸v IqSpó Ahkc¯nð \mw kz´w {]mW\v XsóbmWv {]m[m\yw \ðtIïsX¦nepw Nne Imcy§Ä IrXyambn ]men¨mð am{Xta \mw ]qÀWambn kpc£nXcmIq. {]fb `ojWn Adnbn¸v e`n¡pót¼mÄ Xsó B {]tZi§fnð \nópw amtdïXmWv. Fómð amdpó Ahkc¯nð Fs´ms¡ FSp¡sWsaóv ]eÀ¡pw IrXyamb [mcWbnñ. hoSv hntSï AhØ hómð C¡mcy§Ä ssIbnð IcpXpI {]fb `ojWn \ne\nð¡póXn\mð Ft¸mÄ thWsa¦nepw FSp¯p sImïv HmSm³ ]änb cïv sNdnb ]m¡äpIÄ Xbmdm¡n hbv¡pI. Hónð Øe¯nsâ B[mcw, B[mÀ ImÀUv, ]m³ ImÀUv, ]mkv--t]mÀ«v, FSnFw apXemb tcJIfpw FkvFkvFðkn kÀ«n^n¡äv apXð UnPnä&

Full story

British Malayali

s_wKfqcp: hmSv--km¸neqsS hymP ktµi§Ä {]Ncn¡póXpambn _Ôs¸«v BÄ¡q« aÀ±\w hsc \Só kmlNcy¯nð CXv XSbm³ \S]Snbpambn I¼\n A[nIrXÀ. C´ybnse D]t`màm¡Ä¡v C\n apXð Htc kabw Aôv t]À¡v am{Xta ktµi§Ä t^mÀhmÀUv sN¿m³ km[n¡q. ]pXnb \nbaw C´ybnse 200 aney¬ D]t`màm¡sfbmWv _m[n¡póXv. Ignª amkamWv hmSv--km¸v CXv kw_Ôn¨v hnÚm]\and¡nbXv. \n§Ä krãn¨Xñm¯ ktµi§Ä t^mÀhmÀUv sN¿pó kµÀ`§fnð hkvXpXIÄ IrXyambn ]cntim[n¡Wsaópw hmSv--km¸v apódnbn¸v Cd¡nbncpóp. Htc kabw BdmaXv HcmÄ¡v ktµiabbv¡m³ {ian¨mð hmSv--km¸nð \nópw apódnbn¸v F¯pw. Fómð Aôp t]scó IW¡nð F{X XhW thWsa¦nepw ktµi§Ä Abbv¡msaómWv hnhcw. Htc kabw Iq«t¯msS ktµi§Ä Abbv¡póXv XSbm\mWv ]pXnb \S]Sn. aäv cmPy§sf At]£n¨v hmSv--km¸v hgn BfpIÄ Gähpw IqSpXð ktµi§Ä t^mÀhmÀ

Full story

British Malayali

F-´n\pw G-Xn\pw Kq-Kn-fnð Xn-c-bp-ó X-e-ap-d-bm-Wv C-ó-t¯Xv. CâÀ-s\-äp-Å-Xn-\mð hn-h-c-§Ä hn-cð-¯p-¼n-ep-sïó-Xv Ahsc Hm¬-sse³ Po-hn-I-fm-¡póp. CâÀ-s\-äv D-]-tbm-K-¯n-sâ I-W-s¡-Sp-¸nð H-cm-fp-sS k-a-b-¯n-sâ aqón-sem-ópw A-]-l-cn-¡pó-Xv Kq-Kn-fmWv. skÀ-¨v F³-Pn\pw Pn-sa-bnepw bp-Syq-_p-apÄ-s¸-sS Kq-Kn-fn-s\m-¸-am-Wv CâÀ-s\-äv D-]-tbm-Kn-¡p-ó k-a-b-¯n-sâ 34 i-X-am-\hpw H-cmÄ sN-e-hn-Sp-ó-sX-óv Pq¬-amk-s¯ I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp. CâÀ-s\-äv D-]-tbm-K-¯n-sâ Øv-Xn-hn-h-c-¡-W-¡p-IÄ X-¿m-dm¡n-b A-Ivkn-tbm-km-Wv Kq-Kn-fn-sâ A-{]-am-ZnXzw sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv. tkm-jyð ao-Un-b i-àn-{]m-]n-¡p-ó C-¡me-¯v s^-bv-kv-_p-¡nð B-fp-IÄ sN-e-hn-Sp-ó ka-bw Ip-d-ªp-h-cn-I-bm-sWópw A-Ivkn-tbm-kv I-W-¡p-IÄ ]-d-bpóp. C³-Ì-{Kmapw hm-Sv-km¸pw Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¯mepw s^-bv-kv-_p-¡n-\m-bn sN-e-hn-Sp-ó k-a-b-¯nð K-Wyam-b Ip-d-hp-ïm-b-Xm-bm-Wv I-W-¡pI&Aum

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]