1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സൈറ്റായ ഗൂഗിള്‍പ്ലസ് എന്തിനാണ് പെട്ടെന്നുതന്നെ ഗൂഗിള്‍ നിര്‍ത്തിയതെന്ന ചോദ്യം വ്യാപകമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും മറ്റും കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നെന്നായിരുന്നു ഇതിനുണ്ടായ വിലയിരുത്തല്‍. എന്നാല്‍, അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല കാര്യമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാതെ തുടങ്ങിയ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ്സില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി ചോര്‍ന്നതോടെയാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇത

Full story

British Malayali

കിടിലന്‍ പെര്‍ഫോര്‍മെന്‍സിനും ആഡംബരത്തിനും ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാത്ത ഫെരാരി ഇനി ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലും കരുത്തറിയിക്കും. ഇതുവരെ ഇറക്കിയതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ പുത്തന്‍ മോഡലായ പോര്‍ട്ടോഫിനോയുമായി ഫെരാരി എത്തുകയാണ്. ഫെരാരി ഇതു വരെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതില്‍ വില കുറഞ്ഞ കണ്‍വേര്‍ട്ടബിള്‍ മോഡലാണ് ഇത്. ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തുമ്പോള്‍ ഏകദേശം മൂന്നര കോടി രൂപയാണ് കാറിന്റെ വില. 3.9 ലിറ്റര്‍ ട്വിന്‍ ടര്‍ബോ v8 എന്‍ജിനാണ് പോര്‍ട്ടോഫിനോയുടെ ഹൃദയം. 600 എച്ച്.പി കരുത്ത് 7500 ആര്‍.പി.എമ്മിലും 760 എന്‍.എം ടോര്‍ക്കും 5250 ആ

Full story

British Malayali

2018ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഐഫോണിന് ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ വന്‍ വരവേല്‍പ്പ്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഐ ഫോണ്‍ എക്സ് എസ്, എക്സ് എസ് മാക്സ് എന്നിവയുടെ വില്‍പന രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് വരുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായും ഷോപ്പുകളില്‍ നിന്നും വില്‍പന ആരംഭിക്കവേ മികച്ച ഓഫറുകലോടെയാണ് ഐഫോണ്‍ എക്സ് ആപ്പിള്‍ പ്രേമികളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ മോഡലുകളുടെ ഔദ്യോഗിക വില കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഐഫോണ്‍ എക്സ് എസ് 64ജിബി ഫോണാണ് തുടക്ക മോഡല്‍ ഇതിന്റെ വില 99,900 രൂപയാണ്. 256ജിബി പതിപ്പ് വേ

Full story

British Malayali

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈ-എന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് സെറ്റായ ഐഫോണ്‍ എക്സ്എസിന്റെ പുതിയ പുതിയ പ്രത്യേകതകളെ സ്തുതിച്ച് നിരവധി യൂസര്‍മാരാണ് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഫോട്ടോയെടുത്താല്‍ മുഖത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്തിടത്ത് വെളിച്ചമേകി സുന്ദരിയാക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഈ ഫോണുപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്ത നിരവധി സ്ത്രീകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  പുതിയ ഐഫോണില്‍ ഫോട്ടോയെടുത്താല്‍ കൂടുതല്‍ സൗന്ദര്യം തങ്ങളുടെ മുഖത്തില്‍ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരവധി പേരാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.  ഇതിന് പു

Full story

British Malayali

ഓരോ വര്‍ഷവും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകള്‍ രംഗത്തിറക്കിയും ഓരോ മോഡലിലും പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകള്‍ കൊണ്ടുവന്നുമാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആരാധകരെ ആപ്പിള്‍ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നത്. രൂപത്തിലും കാഴ്ചയിലുമുള്ള വ്യത്യാസത്തില്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോള്‍, ഓരോ ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളും സൗകര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ജാക്ക് പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയ മോഡലുകളാണ് ഐഫോണ്‍ പുതിയതായി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പഴയ മോഡലുകളുടെ ഉത്പാദനവും ആപ്പിള്‍ പൂര്‍ണമായി ന

Full story

British Malayali

A\pZn\satómWw kvamÀ«mbns¡mïncn¡pó Hcp D]IcWamWv Cóv sSenhnj³. hnhn[ I¼\nIÄ hyXykvXamb ^o¨dpItfmSpw kuIcy§tfmSpw IqSn sSenhnj\pIfmWv ]pd¯nd¡ns¡mïncn¡póXv. ]pXnb IyqFðCUn 900 BÀ tdônepÅ sSenhnj³ ]pd¯nd¡n kmwkMv Cu cwK¯v Ct¸mÄ h³ IpXn¨v Nm«amWv \S¯nbncn¡póXv. 4sI Añ 8 sI dkeyqj\mWv Cu Snhn¡pÅ-Xv. km[mcW F¨vUn SnhnbpsS 16 Cc«n hyàXbpsïó {]tXyIXbpw CXn\pïv. IqSmsX 65þ80 Côv hen¸amWnXn\p-ÅXv. CXn\v ]pdsa XotbädpIsf tXmð¸n¡pó hyàXbpw Xo{hXbpw A\p`hn¸n¡m³ tijnbpÅ SnhnbmWnXv. Npcp¡n¸dªmð Ctó hsc Cd§nbn«pÅXnð Gähpw InSp sSenhnj\mWv kmwkMv ]pd¯nd¡nbncn¡póXv. 8 sI dkeyqj³ Fóv ]dªmð kv--{Io\nð hcpó slmdntkmïð ]nIv--kepIfpsS F®am-Wv. \nehnse tSm]vþA]v F³Uv 4sI AÄ{Sm F¨vUn kv--{Io\pIfnð shÀ«n¡embpw slmdntkmïembp-apÅ ]nIv--kepItf¡mÄ \menc«n ]nIv--kepIfmWv ]pXnb kmwkMv SnhnbnepÅXv. Ìm³tUÀUv 1080F¨vUn SnhnbnepÅXnt\¡mÄ 16 Cc&la

Full story

British Malayali

temI¯nð UmÀ¡v Sqdnkw \nehnepsïóXv t\cs¯ Xsó shfns¸« ImcyamWv. Ct¸mgnXm s\äv ^nIv--knsâ tUmIypþkocokn\v thïn UmÀ¡v Sqdnkw tPÀWenÌmb tUhnUv ^mcnbÀ temIamIam\apÅ C¯cw Nne Øe§sf Isï¯n ]pd¯v hn«ncn¡pIbmWv. CXv {]Imcw acWtZhXsb ImWm\pw t]meoknsâ shSntbäv acn¡m\pw saIv--knt¡mbnte¡v t]mImsaópw BßlXy¡mSv ImWm³ P¸m\nte¡v t]mIsaópw At±lw shfns¸Sp¯póp. Cu hn-[¯nð UmÀ¡v Sqdnk¯nsâ sI«gn¨v s\äv^nIv--kv cwKs¯¯nbXv \s½ sR«n¸n¡psaópd¸mWv. \ñsXmópw ]nSn¡m¯hÀ¡mbpÅ temIs¯ SqdnÌv tI{µ§fpsS IYbmWnXv. an¡hcpw Sqdv t]mIpóXv _o¨pIfntet¡m Ncn{X]camb {]m[m\yapÅ Øe§fntet¡m Asñ¦nð aäv hnt\mZ kômc tI{µ§fntet¡m Bbncn¡pw. Fómð ChnS§sfmópw Iïmð bmsXmcp kwXr]vXnbpapïmIm¯hcmWv C¯cw UmÀ¡v Sqdnkw sUÌnt\j\pIfnte¡v kµÀi\¯n\v t]mIpósXópw Cu At\zjW¯neqsS shfns¸«n«pïv

Full story

British Malayali

Hm-tcm ]pXnb tamUð sF-t^mWpw ]p-d-¯p-h-cp-ó-Xn-\v ap-¼pX-só A-tX-¡p-dn-¨p-Å A-`yq-l-§fpw tI-«p-tIÄ-hn-Ifpw sF-t^m¬ B-cm-[-IÀ-¡v B-th-i-am-bn cw-K-¯p-h-cm-dpïv. C-¡p-dnbpw A-Xn-\v am-ä-anñ. A-Sp-¯-am-ktam H-tÎm-_dntem B-¸nÄ ]p-d-¯p-hnSm-s\m-cp-§p-ó aqóv sF t^m¬ tam-U-ep-I-fm-Wv C-t¸mÄ kw-km-c-hn-jbw. c-ï-v {]o-an-bw D-Xv-]-ó-§fpw H-sc-®w a-[y-hÀK-s¯ e-£y-an-«p-Å-Xp-am-bn-cn-¡-p-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ. F-kv C-bÀ F-óm-Wv ]pXn-b sF-t^m¬ tam-U-ep-I-fp-sS h-c-hn-s\ B-¸nÄX-só hn-ti-jn-¸n-¡p-óXv. km-[m-c-W co-Xn-bn-ep-Å ]p-dw tam-Sn-bn-se am-äw am-{X-am-bn-cn-¡nñ ]pXnb tam-U-ep-I-fp-tS-Xv. {]-hÀ-¯-\£-a-X Iq-«p-ó X-c-¯n-ep-Å am-ä-§fpw sIm-ïp-h-cp-sa-óm-Wv kqN-\. sk-]v-äw-_À 12þ\v ]pXnb tam-U-ep-IÄ h-cp-sa-óv I-cp-Xp-óp-sï-¦n-epw C-¡m-cy-¯nð B-¸n-fn-sâ `m-K-¯p-\n-óv {]-Xn-I-c-W-ap-ïm-bn-«nñ. 5.8 C-ôv, 6.1 C-ôv, 6.5 C-ôv F-óo kv-{Io³ h-ep-¸-§-fp-Å aq-óv ta

Full story

British Malayali

B¸nÄ em]v tSm¸nsâ KpW§tfmSv InS ]nSn¡m³ aäv {_m³UpIfnepÅ em]v tSm¸pIÄ¡v C\nbpw km[n¨n«nñ. hne Að]w IqSnbmepw aäpÅ {_m³UpItf¡mÄ khntijXtbsdbpÅXn\memWv B¸nÄ em]v--tSm¸v Xsó thWsaóv \nch[n t]À \nÀ_Ôw ]nSn¡póXv. sshhn[yamÀó ^o¨dpIÄ¡v ]pdsa B¸nfnsâ em]v--tSm¸pIsf I¼\nbpsS aäv Dð]ó§sfó t]mse Hcp BVw_chpw sse^v--kvssäð {]XoIhpambn«mWv ]cnKWn¨v hcp-óXv. B¸nÄ amIv_p¡pIÄ aäv em]v--tSm¸pItf¡mÄ sNethdnbhbmWv. AtX kabw Ah aäpÅhtb¡mÄ `mcw IpdªXpw anI¨ Unssk\nepÅhbpw D]tbmKn¡m³ A\mbmkambhbp-amWv. amIv _p¡v hm§pt¼mÄ Nne ASnØm\ Imcy§Ä {i²n¨mð AXnsâ hnebnð \sñmcp XpI em`n¡m³ km[n¡póXmWv. Að]w {i²n¨mð B¸nfnsâ \yq s{]m hm§pt¼mÄ 450 ]uïv hsc em`n¡m³ km[n¡póXmWv. GXv ISbnð \nómWv IqSpXð em`w..? am¡nsâ GXv {_m³UmWv \n§Ä¡v thïXv..? XpS§n amIv _p¡v hm§pt¼mÄ {i²nt&i

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: tIcfw t\cn« Gähpw henb ZpcnX¯nð \nópw \mw IcIbdn hcpótXbpÅq. AXn\nSbnð \ap¡pïmb \ã§Ä Nnñdbñ. kwØm\¯v shůn\SnbnembXv \nch[n kzImcy hml\§fmWv. hoSnsâ t]mÀ¨nð hsc InSóncpó hml\§fS¡w shůnemb Imgv--¨bmWv \mw am[ya§fneqsS IïXv. {]fbw \o§n ]ecpw hoSpIfnte¡v hcpt¼mÄ \ã§fpsS Iq«¯nð thZ\tbmsS HmÀ¡pó HómWv X§fpsS {]nb hml\§Ä. Fómð shůnð AIs¸« hml\§fpsS Imcy¯nð Bi¦ thsïópw ]qÀWambn shůnð ap§nbmepw hml\w \óm¡nsbSp¡m³ km[n¡psaópw hnZKv²À ]dbpóp. AXn\mbn Fs´ms¡ Imcy§Ä sN¿Wsaópw sN¿mXncnt¡ïXv GsXms¡bmsWópw Ghcpw IrXyambn Adnªncn¡Ww. Sbdnsâ ]IpXntbmfw shůnð ap§nbmWv hml\¯nsâ InSs¸¦nð, F³Pns\ shÅs¸m¡w _m[n¨n«psïóv Dd¸n¡mw. F³Pn³ Hmbnð Un]vÌnIv DucnsbSp¯v AXnð Pemwiaptïm Fóv BZyw ]cntim[n¡pI. FbÀ ^nð&a

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]