1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

25-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കെന്റ് ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സിലെ ജോഷി സിറിയക്ക് - സുജാ ജോഷി ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസകളുമായി സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും.

Full story

British Malayali

സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് മലയാളീ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റും ഈസ്റ്റ്‌ബോണില്‍ കുടുംബതോടൊപ്പം താമസിച്ചു വരുന്ന സനോജ് ജോസും പ്രിന്‍സിയും വിവാഹിതരായിട്ട് ഇന്നു പത്തുവര്‍ഷം തികയുന്നു. പത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സനോജിനും പ്രിന്‍സിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേര്‍ന്നുകൊള്ളുന്നു.

Full story

British Malayali

ഇന്ന് 27ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി-സുമാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കലാ ഹാംപ്‌ഷെയറും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഗ്രെയ്‌സ് മെലോഡിയസ് ഓര്‍ക്കസ്ട്രയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമംഗങ്ങളും. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി അവാര്‍ഡ് നൈറ്റ് ചെയര്‍മാനനായും ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിയുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് സിബി മേപ്രത്ത്‌

Full story

British Malayali

ഇന്ന് ഇരുപതാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പോളിക്കും ഇന്ദുവിനും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ആശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും, കുട്ടികളും, സുഹൃത്തുക്കളും  

Full story

British Malayali

ഇന്ന് 27-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഹാംപ്‌ഷെയറിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍-ലിസി ദമ്പതികള്‍ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീം ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Full story

British Malayali

ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജനും ബിന്ദുവിനും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ആശംസകള്‍. മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ആശംസകളോടെ മകള്‍ മേഘാ രാജും ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും.

Full story

British Malayali

പത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോമോന്‍ - ടീനാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍. ആരോഗ്യവും ദൈവാനുഗ്രവും നേടി ഒരുപാടു കാലം ഒരു മിച്ചു ജീവിക്കട്ടേയെന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് വൈഫൈയും കുടുംബവും...

Full story

British Malayali

C-ó-se 15þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨ A-\pþt_m-_n Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv a-¡Ä A-eo-\, A-bvan, sF-U³ F-ónhÀ.

Full story

British Malayali

C-óv 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó shñnw-Kv-S-Wn-se {^m³-kn-kv BâWn þ tam-fn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sImïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. hnhm-l hmÀjnIm-tLm-j-¯n-sâ `m-K-am-bn a-äp B-tLmj-§-sfmópw kw-L-Sn-¸n-¨n-«nñ. tZ-h-em-b-¯nð {]mÀ-°-\ -D-ïm-bn-cp-óp. B-e¸p-g Pnñ-bn-se ]-¨ F-ó Ø-es¯ \nÀ-[-\cm-b s]¬-Ip-«n-I-fpsS hn-hm-lw \-S-¯m³ _p-²n-ap-«-\p-`-hn-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-sf k-lm-bn-¡p-hm³ Cu Z-¼-Xn-IÄ 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-I- B-tLm-j-th-f-bnð B-{K-ln-¡p-óp.

Full story

British Malayali

CuÌv ksÊIv--knð s_Iv--knð Hm¬ kobnð Xm-a-kn-¡pó jm-Pn I-cn-\m-«v þ A-\o-äv Z-¼-Xn-IÄ-¡v 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìnbm-b jmPn tXm-akv ko\nbÀ F³Pn\nbÀ Bbn tPmen sN¿pIbmWv. C´y³ thymatk\bnð tPmen sNbvXn«pÅ jmPn \m«nð tIm«bw Fcptaen kztZinbm-Wv.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]