1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

C-óv 13þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó tXm-a-kn\pw kn-Ôphn\pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp-sIm-ïp Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡fpw...

Full story

British Malayali

Ggmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ tPm-bv-k¬ tPmbvþsIm-¨p-dm-Wn tPm-bvk¬ Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp... I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw H-¸w s{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

\msf \msf ]¯mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó lmw-]v-sj-b-dn-epÅ sP-bv-k-¬þk-n-\n Z-¼-Xn-IÄ¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp. H-cp-]m-Sv k-t\-l-t¯m-sS I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_m-K-§-fpw H-¸w s{K-bv-kv sa-tem-Un-bkpw Ip-Sp-_mw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

25þmw hn-hm-l -hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó kv-äo-^³þB-\n Ìo-^³ Z-¼-Xn-IÄ¡v H-cm-bncw hnhm-l hmÀ-jn-I awKfm-iw-k-IÄ t\-cpóp.

Full story

British Malayali

]-Xn-t\gmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó P-bv-k¬ tSmw kp-a³ Z-¼-Xn-IÄ-¡ H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. B-iwk-I-tfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ Bâv ^m-anen...

Full story

British Malayali

24 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse D-®n-Ir-jv-W³ en-kn D-®n-Ir-jv-W³ Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀ-jn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. B-iwk-I-tfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ Bâv t{K-kv sa-e-Uokv HmÀ-¡-kv{S  

Full story

British Malayali

kvtIm«veâv ae-bmfn AtÊm-kn-tb-j³ {]kn-Uâpw Øm]I t\Xm-¡-fnð Hcm-fp-amb lmcnkv {InkvXpZm-kn-sâbpw ^ntem-an\ {InkvXp-Zmknsâbpw hnhml hmÀjn-Iw C-óv B-tLm-jn-¡póp. ¥mkv-tKm-bnð \-S-¡p-ó B-tLm-j-¯nð Fkv-FwF AwK-§fpw kplr-¯p-¡fpw tNÀóv Cu Z¼-Xn-Isf BZ-cn-¡p-w. Xncp-h-\-´-]pcw t]bmSv kztZin-I-fmWv C-hÀ. Ce-Iv{SnIv F³Po-\n-bÀ Bb Um\n-tbð {InkvXp-Zmkv, I¼yq-«À kb³kv hnZymÀ°n-bmb PqUv {InkvXp-Zm-kv, ssl kvIqÄ hnZymÀ°n-bmb acnb {InkvXp-Zmkv Fón-hcm-Wv Z-¼-Xn-am-cp-sS a¡Ä. lm-cn-kn\pw ^n-tem-an-\-bv¡pw kvtIm«veâv ae-bmfn AtÊm-kn-tb-j³ AwK-§-fp-sSbpw kplr¯p-¡-fp-sS-bpw Biw-k-IÄ t\cp-óp...

Full story

British Malayali

Rm-b-dmgvN ]¯mw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó PnjvWp tPymXn {Sokm Z¼XnIÄ¡v Hcmbncw hnhml awKf hmÀjnI BiwkIÄ. BiwkItfmsS Iem lmw]v-sjbdpw IpSpw_mwK§-fpw.

Full story

British Malayali

C-óv lmen-^m-Iv-knð a-¡Ä¡pw sIm-¨p-a-¡Ä-¡p-sam-¸w \m-ev-¸-¯n-bômw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó tPmÀ-Ön\pw ta-cn-¡p-«n¡pw H-cm-bn-cw hnhm-l aw-K-f hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ. \m-«nð \n-ópw a-¡Ä-s¡m-¸w bp-sI-bnð A-h-[n-¡m-ew Nn-e-h-gn-¡m-s\¯n-b Cu Z-¼-Xn-IÄ-¡v kÀ-ss{]-kv ]mÀ«n-sbm-cp-¡n-bm-Wv a-¡fpw sIm-¨p-a-¡fpw hnhm-l hm-À-jn-Iw B-tLm-jn-¨-Xv. H-cp ]m-Sv kv\-l-t¯m-sS B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv kmw, ko-\, knw, sP-bvk¬, kv-an-X, Dñmkv, lm-tcm¬, tdm-l-³, tlmfn, H-en-hÀ, B-ss\-\, ss\\oI..

Full story

British Malayali

Cóv ]-Xn-s\«mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS H-^o-jyð t^m-t«m-{Km-^-dpw bp-sI-bn-se {]-ikv-X ^m-j³ t^m-t«m-{Km-^-dpamb t_m-_n tPmÀ-Pn\pw `m-cy eq-kn t_m-_n¡pw hnhm-l hmÀ-jn-I-aw-K-fm-iw-kIÄ. B-iwk-I-tfm-sS a-IÄ G-bv-ôe t_m-_nbpw {_o-«o-jv a-e-bm-fn So-aw-K-§-fpw.

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]