1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv 8þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B³-{Un-bm tamÄ-¡pw 29\v 10þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B-jv-en³ tamÄ¡pw B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv A-Ñ\pw A-½-bpw...

Full story

British Malayali

Cóv Ggmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó l-tU-gv-kv-^oð-Unse A-ss\\ tamÄ-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-cp-óp... A-¸, A-½, ss\\n-I F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

Cóse 22þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨ {^m-¦v-en-\v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡-fpw...

Full story

British Malayali

aWnh¯qcnse Bbncw inhcm{XnIÄ kn\nabpsS IYmImcnbpamb {]iØ aebmfn Fgp¯pImcnbpw te_À ]mÀ«nbpsS ap³ \yplmw tabdpw Bb tUm : Hma\mKwKm[c\v-- 62aXv ]nd-ómÄ. Có-se ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨v I-Ym-Im-cn¡v- B-iw-k-I-Ä t\À-ó-p-sImïv Gjy³ hna³kv t^m-dw ASp¯nsS ]pd¯nd§nb tUmIvädpsS Acbmenâ CeIÄ t\mhð Gsd {it²bambncp-óp.

Full story

British Malayali

Cóv F-«mw ]ndómÄ BtLmjn¡pó R§fpsS _m¸p tamÄ¡v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cp-óp... Ip-Sp-_mw-K-§fpw I-em lmw-]v-sj-bÀ, s{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv{S, A-½ Nm-cn-än ^u-tï-j³ Aw-K-§Ä...

Full story

British Malayali

Cóv Bdmw ]nd-ómÄ BtLm-jn-¡pó sU³kð Acp-Wn\v Hcm-bncw ]nd-ómÄ Biw-k-IÄ t\cp-óp. H-¯ncn kvt\l-t¯msS, ]¸m, A½, ss\km-¸n, IZ-fn-¡m-«nð Bâv A\p-`-h³ IpSpw-_m-K-§Ä, {^ïvkv ^manen ¢_v Bâv eï³ {Uowkv AwK-§Ä.

Full story

British Malayali

BImiv ]nÅbv¡v ]Xnómemw ]ndómÄ a-[pcw. Iq«pImcpw IpSpw_ kplr¯p¡fpw tNÀóv BtLmjw \S¯nbXnt\m¸w Ignª Znhkw I-h³{Sn lnµp kamPw {]hÀ¯Icpw ktlmZc³ AÀPp\pw BIm-in\p ]ndómÄ a[pcw k½m-\n-¨p. ]¯\wXn« ]´fw kztZinIfmb A\nensâbpw joPbpsSbpw aI-\m-Wv.

Full story

British Malayali

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó amô-Ì-dn-epÅ kv-an-Xm km-_phn-\v H-cm-bn-cw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ... {_n«ojv aebmfn SoawKamb km_p Npï¡m«n-en-sâ `m-cy-bmWv kv-an-X. Biw-k-IÄ t\Àóp-sImïv kv-t\-l-t¯m-sS km-_phpw, a¡fmb t\mbð, FUzn³ F-ón-hcpw H¸w {_n«ojv aebmfn SoawK§-fpw...

Full story

British Malayali

Cóv ( sabv 28) ]ndómÄ Hón¨p BtLmjn¡m³ Z¼XnIÄ¡v Akpe` ku`m-Kyw. se-kvädn\p ASp¯v tem§v_tdmbnð Xmakn¡pó ASqÀ kztZin A\nð ]nÅbv¡pw `mcy joP A\nen\pamWv-- Htc Znhkw ]ndómÄ BtLmjn¡m³ Ahkcw e`n¨Xv. AÑ\pw A½bv¡pw ]ndómÄ a[pcw k½m\n¨v-- a¡Ä BImipw AÀPp-\pw. IqsS Ih{ân lnµp kamPw AwK§fpw.

Full story

British Malayali

tdmkn\v ]ndómÄ Biw-kIÄ kÀhcmPy sXmgnemfn Zn\amb sabv Hón\v ]ndómÄ BtLmjn¨ k-vI-t´mÀ¸nse tdmkv Pn½n¨\p H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄBiwk-IÄ.   ]ndómÄ aw-K-f§fpambn {]nb Iq«pImcn¡v kmenkv_cn, k-vI-t´mÀ]v aebmfn kaqlhpw kl[À½nWn¡v H-cm-bn-cw kv-t\-l-t¯m-sSbpw {]mÀ°-\-tbm-sSbpw `À¯mhv Pn½n¨-\pw, A½bv¡v]n-d-ómÄ ap¯-§-tfm-sS a-¡fmb s^_n\pw s^enI-v-kpw hÀ-Ko-kv ]p-Xp-ti-cn-¡v B-iw-kIÄ Cóv 70mw ]n-d-óm-Ä a-I-t\m-sSm-¸w BtLm-jn-¡p-ó hÀ-Ko-kv ]p-Xp-ti-cn-¡v H-cm-bncw B-iwk-I-tfm-sS tÌm¡v Hm¬ {Sânð Xm-a-kn-¡pó a-I³ A-\nð ]p-Xp-ti-cnbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw. A-¦-am-en- ap-¡-óqÀ kz-tZ-inbm-b hÀ-Ko-kv C-t¸mÄ a-I-t\m-sSm-¸w A-h-[n-¡m-ew sN-e-h-gn-¡m-\m-bn bp-sI-bn-se-¯n-bn-«pïv. dn-s«-tb-Uv ssl-kv-Iq-Ä A-[ym-]-I-\m-Wv hÀ-Ko-kv.

Full story

[7][8][9][10][11][12][13][14]