1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv Bdmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B-t_-en-\v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv UmUn, a½n, {_-ZÀ F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

Cóv aq-ómw P-ò-Zn-\w B-tLm-jn-¡p-ó l-óm sX-tc-km A-c-b-¯n-\v H-cm-bn-cw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-cp-óp. H-¯n-cn kv-t\-l-t¯m-sS ]¸m, a½n, tPm-lm³ tN«³, Aeo-\ tN-¨n, AYn-\ tN-¨n B-Rv-Peo\.  

Full story

British Malayali

C-óv ]-Xn-aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó F-bv-ôe t_m-_n-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. ]n-Xm-hv t_m-_n tPmÀÖv, am-Xm-hv eq-kn t_m_n, k-tlm-Z-c³ _n-Pp tPmÀ-Öv k-tlm-Z-cn-amcmb _n-_n hÀ-Kokv, »q-kn jmPp, »q-an jmPp, ³-kn tPmbv, hn³-kn kn-_n¨³, {Sokm em-ep, en-³-kn a-\o-jv, ap-¯-Èn-amcm-b B-eo-kv h-À-¡n, ta-cn A-{_lmw F-ón-h-cpw.   {_n-«o-jv a-e-bm-fn t^m-t«m-{Km-^dmb km-en-kv-_-dn-bn-se t_m-_n tPmÀ-Ön-sâ a-I-fmWv F-bv-ô-e. F-bv-ô-e-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ...

Full story

British Malayali

Cóv Hómw ]nd-ómÄ BtLm-jn-¡pó XoÀ° -tamÄ¡v Hcm-bncw ]nd-ómÄ Biw-k-IÄ t\cp-óp. H¯ncn kvt\l-t¯m-sS Aѳ lcnIp-amÀ, A½ Nn{X, tN«³ ImÀ¯nIv Bâv tlhmÀSvkvlo¯v ae-bmfn kaqlw.

Full story

British Malayali

C-óv 12þmw ]n-dómÄ BtLmjn-¡p-ó- ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ dnan tamÄ-¡v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cp-óp.. kvt\lt¯msS UmUn, a½n, s^ant¨¨n

Full story

British Malayali

'A½'Fó hm¡nsâ ]qÀW cq]amb R§fpsS {]nbs¸« A½amÀ¡v ]ndómÄ Biw-k-IÄ. Cóv ]ndómÄ BtLmjn¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-hp-am-b tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ A½ G-en-¡p-«nbv¡pw \msf ]ndómÄ BtLmjn¡pó A½bpsS A-½ t{X-kym-½-bv-¡pw, a¡fpsSbpw sNdpa¡fpsSbpw AhcpsS a¡fptSbpw ]ndómÄ Biw-k-IÄ... H¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Full story

British Malayali

Cóse tÌm¡v Hm¬ s{Sânð aqómw ]ndómÄ BtLm-jn¨ iymansâbpw {]knbpsSbpw AwK\ tamÄ¡v-- BiwkItfmsS... A¨mbbpsSbpw A½bpsSbpw kplr-¯p¡Ä...

Full story

British Malayali

Cóv 11þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó Fanen³ tamÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-hp-am-bn tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-I-fmWv Fanen. Fanen¡v kt´mjIchpw {]mÀ°\ \ndªXpamb PòZn\miw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-ð, sd\n-tamÄ A-K-kv-än³, tN-¨n B-Rv-P-eo-\m A-K-Ìn-³ F-ón-hÀ... We wish lots of Love and joy come on your way forever.....Have a wonderful Birthday...

Full story

British Malayali

Cóp ]ndómÄ BtLmjn¡pó km{µ tPmÀPn\v ]n-dómÄ BiwkItfmsS Iem lmw]vsj-bÀ, t{Kkv sae-Uo-bkv...

Full story

British Malayali

Cóp ]ndómÄ BtLmjn¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse Pnep D®nIrjvW\v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cpóp. BiwkItfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ, t{K-kv sa-tem-Uo-kv

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]