1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skânð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^oänð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v. CXnð aqóp s_Uv dqw, aqóp Aäm¨vUv _m¯v dqw, tamUpeÀ In¨³, km[mcW In¨³, In¨³ Aäm¨vUv _m¯v dqw, tÌmÀ dqw, hoSnsâ \Sphnð hnimeamb henb lmÄ, ]n³ `mK¯v hÀ¡v Gcnb, ap³]nð knäv Hu«v, henb ImÀ t]mÀ¨v FónhbmWv Hcp \nebnð ]WnX hoSn\pÅnð D-ÅXv. 85þ90 e-£w cq-]-bm-Wv hn-e. hoSn\pÅnse Xdbnð hnSvdnss^Uv ssSðkpw almKWn, tX¡v Fóo XSnIÄ D]tbm-Kn¨p hoSnsâ XSn]WnIfpw km[\§fpw \nÀ½n¨ncn-¡póp. ImÀ t]mÀ¨nepw apäw `mKnIambpw ssSðkv hncn¨n«p-Å-XmWv. NpäpaXnepw tKäpw [mcmfw shÅapÅ sI«nb `n¯ntbmSp IqSnb InWdpw CXnepïv. hoSn\p 200 aoäÀ Npäf-hnð BÀkn {In-kv-Xy³ NÀ¨v, _m-¦v, F-SnFw, sslkv¡qÄ, s]t{SmÄ ]¼v, tjm¸nMv tImw¹I-vkv Fónhbpw 1.5 In-tem-aoäÀ Npäfhnð F³Pn\obdnwMv tImtfPv, lnµp sS¼nÄ Fóo kuI-cy§fpw sXm«Sp¯pïv. ChnsS \n-óv, 3 In-

Full story

British Malayali

sXm-Sp-]p-g-bnð ]p-Xp-Xm-bn ]-Wn I-gn-¸n-¨ \m-ev s_-Uv dqw B-Vw-_-c hnñ hnð-]-\-bv-¡v. 2726 kv-Iz-bÀ ^o-äp-Å hnñ-bv-¡v 1,25,00,000 cq-]-bm-Wv- hn-e-bn-«n-cn-¡p-óXv. ZoÀ-L N-Xp-cm-Ir-Xn-bn-ep-Å `q-an-bnð hm-kv-Xp A-\p-k-cn-¨m-Wv ho-Sv \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-óXv. sXm-Sp]p-g Su-Wnð \n-ópw 3.5 In-tem-ao-äÀ am-{Xw A-I-e-apÅ ssaem-tIm-¼v F-ó Ø-e-¯m-Wv hnñ Øn-Xn sN-¿p-óXv. am-{Xañ, aq-hm-äp]pg þ sXm-Sp]p-g dq«m-b sh-§ñqÀ Pw-Kv-j³ c-ïp In-tem-ao-äÀ- am{Xw A-I-se-bmWv. ssaem-tIm-¼v ]-Ånbpw \m-K¸p-g ]-Ån-bpw hn-tñ-Pv CâÀ-\m-j-Wð kv-Iqfpw sXm-«-Sp-¯p X-só-bmWv. A-ôp an-\p-«p bm-{X sN-bv-Xmð kq¸À -amÀ-¡-äp-Ifpw A-Sp-¯p X-só-bpïv. kzn-½nw-Kv ]qfv, ¢-ºv lukv, Nnð-{U³-kv ]mÀ¡v, CâÀ-s\-äv I-W£³, kp-c-£n-XXzw F-óo ku-I-cy-§fpw e-`y-amWv. c-ïp \n-e-bn-em-bn ]-Wn I-gn-¸n-¨n-cn-¡p-ó hnñ-bp-sS {Ku-ïv ^v-tfm-dnð kv-sä-bÀ tI-kv dqw, c-ïv _m-¯v A-ä

Full story

British Malayali

tIm«bw A-Xnc¼pg-bnð \mev s_Uv--dqw (Aäm¨-Uv _m-¯v dqw) hoSpw 11.5 Øehpw hoSpw hnð-]\bv-¡v. 2350 kv--IzbÀ ^o-äm-Wv hoSv. bqWnthgv-kn-än-bn-te-¡v aq-óp In-tem ao-ä-dpw sa-Un¡ð tIm-tf-Pn-te-¡v A-ôp In-tem-ao-äÀ Zq-chpw am-{X-w. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v _-Ô-s¸SpI 9447457211, 07865150892

Full story

British Malayali

sIm-¨n FbÀ-t]mÀ-«v {Ko³-kv s{]m-P-Înse sd-kn-U³-jyð- emâv hnð-]-\-bv-¡v. hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\p k-ao-]-amWv Cu `q-an. H-cp skân\v 7.40 e-£w cq-]-bm-Wv hne. (negotiable). Iq-Sp-Xð hn-h-c§Ä Perfectly placed! Original land in nature (Purayidom as per all documents in Revenue Department). Plots that are ideal for building your dream home / suitable for investors. Individual plots are clearly demarcated and could be adjusted according to personal preferences. This locality is a well-established residential area for a premium residence. Good Water and electricity availability, 24 hours easy access/bus route. Calm & serene neighbourhood, Pollution free environment, Tar road frontage, Clear titles well developed square plot with lorry access. Fenced compound has convenient facilities such as Supermarkets, Schools, Temples, Churches, luxury hotels etc. at walking distance. The project is 3 kilometres from the New International Terminal and 500 metres inside VIP road. Furthermore, the plots are just a kilometre from CIAL Golf club Well-connected road links with National Highway & MC road. Major hospitals nearby includes Little Flower Hospital & Research Centre- 4km ; Rajagiri Multispeciality Hospital -12 km Viewing

Full story

British Malayali

Xncp-hñ Fw-kn tdm-Un-\p k-ao-]w cm-a-ôn-d-bnð ho-Sv hnð-]-\-bv-¡v. 900 kv-IzbÀ ^o-äv h-cpó ho-Sv  16 skâv Ø-e-¯mWv ]-Wn-Xn-cn-¡p-óXv. c-ïv s_-Uvdq, lmÄ, P-e ku-I-cyw, ImÀ t]mÀ-¨v F-ón-h-bm-Wv D-ÅXv. sa-Un-¡ð an-j³ tlm-kv-]näð, amÀ-t¯m-am sd-kn-U³-jyð kv-IqÄ, sd-bnð-th kv-tä-j³ Fón-h k-ao-]-¯pïv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ôs¸-SpI þ km-ap-thð þ 07438029158, [email protected]

Full story

British Malayali

Iq-¯m-«p-Ipfwþ sXm-Sp]p-g _-kv dq-«n-se h-gn-¯-e-bv-¡-Sp¯v H³]-Xv G-¡À d-ºÀ F-tÌ-äv hnð-]-\-bv-¡v. F-tÌ-änð X-só ]p-I-¸p-cbpw d-ºÀ tdm-fdpw P-e e-`y-X-bv-¡p-Å ku-I-cy-§fpw ssh-Zyp-Xn I-W-£\pw tPm-en-¡mÀ-¡m-bp-Å Xm-a-k ku-I-cy-§fpw Dïv. d-º-dn-\p ]pd-sa \q-dv tX-¡v a-c-§-fpw ¹mhv, a-lmK-Wn Xp-S§n-b \q-tdm-fw h-cpó a-äp hr-£-§fpw F-kv-tä-än-epïv. h-gn-¯-e Su-Wnð \nópw A-c I-n-tem-ao-äÀ Zq-c-¯n-em-Wv F-kv-tä-äv Øn-Xn sN-¿p-ó-Xv. A-Sp-¯v X-só kv-Iq-Ä, tIm-tf-Pv, tZ-hm-ebw, t£-{Xw, B-ip-]{Xn ku-I-cy-§Ä F-ón-h-sbñmw e-`y-amWv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ07885739819

Full story

British Malayali

B-e¸p-g Pnñ-bnse N-ówI-cn- skâv. tPmk-^v NÀ-¨n-\-Sp-¯v c-ïv G-¡À F-kv-tä-äv hnð-]-\bv-¡v. Sq-dn-k-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b Cu Ø-e-¯v 70 a-lm-K-Wn-bpw 25 hÀ-j-¯n-e-[n-Iw ]-g-¡-apÅ tX-¡p-a-c-§-fp-am-Wp-ÅXv. a-Õy-_-Ô-\-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b hn-[-¯nð H-tc-¡-À hn-kv-XoÀ-W-ap-Å X-Sm-Ihpw C-hn-sS Øn-Xn sN-¿póp. Iq-Sm-sX ss]-Xr-I-am-bn kq-£n-¡p-ó H-cp hoSpw Dïv. {]-Xo-£n-¡p-ó hn-e 2.5 tIm-Sn   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I tP-¡ºv, enkn (PÀ-½-\n)þ +492233281015, +491634413054, sa-bnð sFUn:[email protected] 

Full story

British Malayali

awK-em-]pc-¯v _ð-¯m-Sn Su-Wnð \n-óv 5 In-tem-ao-äÀ am-dn SmÀ tdm-Uv ssk-Unð 25 G-¡À Ø-e-hpw hoSpw hn-ev-]-\-bv¡v. Sm-¸nw-Kv Xp-S-§p-ó 3000 d-ºÀ, 2000 I-hp-§v, 170 sX§v, s\ñv hn-X-bv-¡m³ ku-I-cy-ap-Å Iïw, aq-óv Ipfw, Uo-kð, I-cïv, tam-t«mÀ, ]p-I-¸p-c, sa-j³]p-c Fón-h DÄ-s¸-«-Xm-Wv Ø-ew kvv-Y-e¯n-t\m-Sv tNÀó Hu-«v lu-kv Fñmhn[ ku-I-cy-§-tfm-Sv Iq-Sn-b-XmWv. c-ïv s_-Uvdqw hmÀ-¡-ho-Sm-Wv ]-Wn-I-gn-¸n-¨n-«p-Å-Xv. 200 ao-äÀ am-dn _-kv dq-«v, 5 In-tem-ao-äÀ D-Ånð F-ôn-\o-b-dnw-Kv tIm-fPv, B-bpÀthZ tIm-fPv, Im-¯-en-Iv NÀ¨v, kv-IqÄ F-óo ku-I-cy-§-tfmSvv IqSn-b-XmWv h-kv-Xp. -bv¡v. tIm-«bw, F-d-Wm-Ipfw, ]-¯-\w-Xn-«, Xr-iqÀ Pnñ-I-fn-ep-Å Ø-e-§-fp-am-bv h-¨v am-ä-¯n-\v ap³-KW-\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v 00919497222650, 00447931472793  

Full story

British Malayali

sXmSp]pg Aôncnbnð ae¦c tXm«¯nt\mSv tNÀóv \memw hÀjw sh«ns¡mïncn¡pó aqóv G¡À dºÀ tXm«w hnev]\bv¡v.. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v _Ôs¸SpIþ 00919447704843 / 07429188363

Full story

British Malayali

Four acres of agricultural land (rubber) walkable distance to church,school etc... for sale. 13 kms from Thodupuzha town,with road, water, electricity facilities- contact directly: 00447984480688/ 00447890323575/ 00919446132740.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]