1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tIm«bw Pnñbnse InS§qcnð hoSpw ]pcbnShpw hnev¸\\¡v. ]membv¡pw Gäpam\\qcn\\pw CSbnð InS§qÀ SuWnð \\nópw hnfn¸mSIse BWv {]kvXpX Øew. Cu Øe¯n\\v kao]ambn ]Ån, t£{Xw, kvIqÄ, t]mÌv Hm^okv XpS§nb Fñmhn[ kuIcy§fpw Dïv. sam¯w 45 skâv Øew DÅXnð 30 skâdnð BZmbw FSp¯p aqóp hcvjw {]mbamb d_À ac§fpw _m¡n Øe¯v PmXnbpw Irjn sNbvXncn¡póp. ip²amb Pee`yXbpw Dïv.  Bhiy¡mÀ CS\\ne¡msc Hgnhm¡n t\\cn«v kao]n¡pI. {]Xo£n¡pó hne 70 e£w cq] .   For further enquires LIBIN MATHAI  mobile -   07447453958,07438484280 kerala- 00919496987024 Email- [email protected]

Full story

British Malayali

3 BEDROOM FULLY FURNISHED APARTMENT FOR SALE IN KOTTAYAM, CURRENTLY TENANT RENTING 12000RS/MONTH.EVERYTHING NEAR,SCHOOL,TEMPLE,CHURCH,MEDICAL COLLEGE,CARITHAS,MATHA HOSPITAL..... PLEASE CONTACT GENUINE BUYERS -0061403286975.04812599850(INDIA)

Full story

British Malayali

4 bedroom villa for sale in Pala.This property is two km away from Pala town.All four bedrooms attached with toilet and dressing rooms.Ground floor situated with drawingroom,family living,modern kitchen with work area and two bedrooms.First fllor with open balcony, family living, two bedrooms and roof covered open area.Contact Bobby Mathew in Uk Mobile no is 07863810163,Contact Bino Mathew in India.00919747593730

Full story

British Malayali

tIm«bwþ kw{Im´n þ t]cqÀ dq«nð amaqSv PwKvj\\v kao]w NpäpaXnð sI«nbXpw häm¯ InWÀ DÅXpamb 15 skâv Øew hnev¸\\bv¡v. hnSv hbv¡póXn\\v A\\ptbmPyw. IqSpXð hnhc§Ä¡v: _nPp: 07889841802, (bpsI) Pn_p: 00919562689470 (C´y)

Full story

British Malayali

75 cents rubber plantation for sale  on the roadside between Moonnam mile and Kalaketty .This is a suitable plot for build  a house or keep as a rubber plantation.This can sale like whole 75 cents or  2 plots. If any one interested pls Contact.U.K-07939539405,             Kerala-9447105143.

Full story

British Malayali

sIm¨n s\\Sp¼mtÈcn hnam\\¯mhf¯n\\p kao]w Fñmhn[ kuIcy§tfmSpw IqSnb 16 skâv Øew hnð]\\bv¡v. FbÀt]mÀ«nð \\nópw aqóp IntemaoäÀ Zqc¯pw, sslth tdmUnð \\nópw Ccpóqdv aoäÀ Zqc¯nepamWv Øew ØnXn sN¿póXv. Hcp skân\\v Aôv e£w cq]bmWv hne. XmXv]cyapÅhÀ tPm¬ sI tPmWpambn cmhnse Bdp aWnapXð cm{Xn H³]Xp aWn¡pÅnð 0044 20 3624 1010 Fó \\¼dnð _Ôs¸SpI.  

Full story

British Malayali

Residential land for sale in Kothanalloor,near Kottayam-Eranakulam highway. 40cent land in total,could be sold as full or divided in to 2 or 3 plots.100 meters panchayat road access to the highway.Higher secondary school,churches  ,shopping  and all amenities with in one Km .   Contact phone nos.   Ireland :00353862191963.             00353899530451   U.K. : 07792870155   India:00919847701689

Full story

British Malayali

Two bedroom house for sale(5 cent, near cochin airport 2km). The property is 2 km from angamaly railway station,church & educational institutions. Two bedroom bath attached, kitchen, work area & car porch. There is well built compound wall all around with gate infront .The proprty has well infront of the house. Please contact ; sherin - 00919048191895 ,00918089866530 jerrin - 07837259329  

Full story

British Malayali

N§\\mtÈcnbnð 12 skâv sdknU³jyð t¹m«v hnð¸\\bv¡v. hmgqÀ tdmUv aSp¡pw aqSv PMvj\\nepÅ Øet¯¡v sabn³ tdmUnð \\nópw 50 aoäÀ am{Xw ZqcamWpÅXv. tdmUv Dïv. shÅhpw e`yamWv. ]mtdð ]-Ånbnð \\nópw Hcp Intemaoädpw thcqÀ NÀ¨nte¡v \\Sóp t]mIm\\pÅ Zqcw am{XamWv DÅXv. sN¯n¸pg skâv tXmakv Bip]{Xnbpw knF³sI Bip]{Xnbpw ASp¯mWv. kvIqfpw ASp¯pïv. kvIzbÀ BIrXnbnepÅ t¹m«v BWv.  Contact- 00353-858453119(Ireland), 0091-9447409372, 0091-9048682475  email : [email protected]  

Full story

British Malayali

CSp¡n Pnñbnð {]ikvXamb \\nebnð \\S¡pó kn_nFkvC ¹kvSp tIm FUyqt¡jWð kvIqÄ DS³ hnð¸\\bv¡v. aqóv G¡À ]«b `qanbnemWv kvIqÄ ØnXn sN¿póXv. 22000 kvIzbÀ^oäv _nðUnMv hcpw.    FðsIPn apXð ¹kvSp hscbpÅ ¢mÊpIÄ Dïv.  Su¬ ]cn[nbnemWv kvIqÄ ØnXn sN¿póXv. ZiI§fmbn  hfsc {]ikvXn BÀPn¨ kvIqfmWnXv. {]Xo£n¡póXv 15 tImSn  (negotiable) IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸Sp : [email protected]

Full story

[8][9][10][11][12][13][14][15]