1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tIm«bw Pnñbnð am¯qÀ ku¯nð ]qhmticn ]me¯n\\p kao]w ]pgtbmc¯v Fñm kuIcy§tfmSpw IqSnb 43 skâv Øew hnð]\\bv¡v. Fñm kuIcy§fpw kao]apÅ Øe¯v kpe`ambn shÅw e`n¡pw. IcmÀ \\S¯m³ kmhImiw e`n¡pw. hoSv shbv¡póXn\\p Gsd kuIcy {]Zamb Øew BWv. IqSpXð hnhc§Ä¡v: 00919447836655, 07828671385   

Full story

British Malayali

An enchanting 40 Cents with river frontage land for sale at Kalady, 14km from Cochin International Airport and 3km to kalady town ,Malayatoor Church. Plot is situated at the banks of the Periyar river with unspoiled and rustic views of the surroundings. It is ideally suited for individual retreat or for development of holiday home.Good residential area & ideal for villa/ Resort. Price 4 lakhs/cent. BROKERS STRICTLY EXCUSE Interested parties please email [email protected]

Full story

British Malayali

sXmSp]pg SuWnð \\nópw Hcp IntemaoäÀ Zqc¯nð Hfaä¯v hoSv hbv¡phm³ A\\ptbmPyamb 48. 5 skâv Øew sam¯amtbm Nnñdbmtbm hnð¸\\bv¡v sam¯ hne skân\\v 2. 15 e£w IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI  tPm¬ (bpsI) þ 07983522853, tdmfn (tIcf) þ 00919847802087

Full story

British Malayali

]pd¸pg IpWnªnbnð 2.28 G¡À d_À tXm«w  DS³ hnð]\\bv¡v. Fñm hn[ kuIcy§fpw kao]w Xsó DÅ tXm«w hoSv shbv¡\\pw A\\ptbmPyamWv. ]pd¸pg IpWnªnbnð NÀ¨v, kvIqÄ, Su¬, tdmUv kuIcy§Ä ASp¯pÅXpw Cu hÀjw Sm¸n§v XpS§mhpóXpamb 2.28 G¡À t¹m«v G¡dn\\v 70 e£amWv.  PHONE:02892675103,07411444246.PLEASE TRY TO CALL BETWEEN 10 AM TO 9 PM.   04868279695,00919446079695,00919847656951.  

Full story

British Malayali

60*40 plot with 900sf.ft house, close to Horamavu Kalkere main road. With in 2kms from Ring road.   Close to Ramurthynagar and Babusapalya. Property within BBMP, clear title for sale - Rs.75lacs negotiable.   Please contact....T. Joseph on  07708327017(UK) or email [email protected]

Full story

British Malayali

ac§m«p]Ånbnð 1.5 G¡À hkvXphpw hoSpw hnð]\\bv¡v. dºdpw sX§pIfpw DÄs]«XmWv hkvXp. te_À C´y kvIqfnð \\nópw 500 aoädpw ac§m«p]Ån SuWnð \\nópw cïp Intemaoädpw am{XamWv ChntS¡pÅ Zqcw. {]kvXpX Øe¯p \\nópw _kv dq«pff tdmUnte¡v t]mIphm\\mbn hnimeamb {^tïPpïv. Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpI.  07809895401 or 00441424732468.  

Full story

British Malayali

Ignª 15 hÀj¯ntesdbmbn FdWmIpf¯v \\ñ coXnbnð {]hÀ¯n¨v sImïncn¡pó Gjys\\äv {^mssôkn hnð¸\\bv¡v. 3500 tI_nÄ If£\\pIfpw aqóc e£¯nð ]cw amk hcpam\\hpapÅ Cu Øm]\\¯n\\v Dt±in¡pó hne cïc tImSn cq]bmWv. Xmð¸cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ [email protected]  

Full story

British Malayali

7.5 Cent land with 3 bedroom house (1650 sq.ft) for immediate sale near Pala. Approx. 4 KM from Pala town,the house situated in a very convenient and calm location.Estimated Price 50 lakhs. Please contact for more information Mr Santhosh:9562269216 Rajeev(UK): 07704261580 Email: [email protected]

Full story

British Malayali

ImkÀtKmUv Pnñbnð dºÀ hbv¡póXn\\v A\\ptbmPyambXpw tdmUv, shÅw kuIcy§Ä DÅXpw Bb `qan hfsc hne¡pdhnð hnð]\\bv¡v. CXv hsc aäv IrjnIsfmópw sN¿m¯ ]pXp a®mbXn\\mð `qan hfsc hf¡qdpÅXmWv. dºÀ ssXIfpsS hfÀ¨bv¡v ]pXpa®v hfsc \\ñXmWv. BhiyapÅhÀ¡v dºÀ ssX ¹mâv sNbvXv sImSp¡pIbpw tXm«w t\\m¡n sImSp¡pIbpw sN¿póXmWv.  IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI kntPm tPmk^v þ 07588546404  

Full story

British Malayali

17 cents of residential plot with road frontage for sale near Kalathipady Rubber Board, (Annathanum) Kottayam for Sale.   Distance: 3 kms from Kalathipady and 4 kms from Kanjikuzhy   On Kalathipady rubber board route at Kalathilpady, Kottayam.   This is just 50mtr from the main road. Road is passing through one side of the plot. This plot is partially separated by small compound walls. Many coconut trees are on the plot. This is situated in an upper class residential area which provide calm and quiet living atmosphere. All living facilities within 2 km from this plot.   Expected Price- 2 Lakh per cent (Negotiable).   For viewing please Contact Mr. Sunesh Koshy Ph: 00447861296733   E-mail: [email protected]          

Full story

[8][9][10][11][12][13][14][15]