1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

A 3 bed room, 1300 Sq.ft house in 12 cents of land in a residential area close to all amenities is for sale at Kizhakkekara, Muvattupuzha. Nirmala College, Nirmala Public School, Nirmala Hospital  Private Bus stand etc are situated within a radius of 1 1/2 KMS from the site. Expected price Rs 55 Lacs Please contact 00353870652325, 00919447235031

Full story

British Malayali

sXmSp]pg Iq¯m«pIpfw dq«nð hgn¯ebv¡Sp¯v Ccphihpw SmÀtdmSpÅ 50 skâv Øew hnð]\\bv¡v.  hne skân\\v: 90,000 IqSpXð hnhc§Ä¡vþ 9961771144   

Full story

British Malayali

50 cents house plot for sale in Ettumanoor, KOTTAYAM. Square shaped 50 cent plot with a well, situated just 750 meters away from ettumanoor town. Either you can buy for a house or  can use  for 4 small plots. It already divided as small plots . Common road reaching to the plots from the  tar road.   Walking distance from ettumanoor temble, School, College, Hospitals  Main markets & CITY, everything just near by.    IF ANY INTERESTED PARTY CONTACT MANU JOSE 00441633246530, 0777 533 7624.    

Full story

British Malayali

tIm«b¯n\\p kao]w Imcn¯mkv Bip]{Xn¡pw, tlmfn t{Imkv kvIqfn\\pw kao]w aqóv s_Uv dqw hoSpw 11skâv Øehpw hnð¸\\¡v. häm¯ shÅw,  Fw kn tdmUnð\\nópw Adpóqdp aoäÀ Zqc¯nð, SmdnwKv tdmUnð \\nóv Øet¯¡v {]thi\\w, aqóp hihpw Npäp aXnð sI«n tKäv sh¨ Øew. {]Xo£n¡pó hneþ55 e£w    IqSpXð hnhc§Ä¡v  0091 9961695724 , 0091 9526177763 , 0044  07828704378 (bp sI )   Csabnð: [email protected]  

Full story

British Malayali

38 CENTS OF RESIDENTIAL PRIVATE PROPERTY  ABOUT 50 METERS FROM THE MAIN GATE OF KOWDIAR PALACE TOWARDS AMBALAMUKKU  ON KOWDIAR - AMBALAMUKKU ROAD. THIS IS WITHIN THE PALACE GROUNDS BUT WITH SEPARATE PRIVATE GATE AND DIRECT ENTRANCE FROM THE MAIN ROAD.   THIS IS THE ONLY PRIVATE PROPERTY ON THE FRONT SIDE OF KOWDIAR PALACE TERRITORY. WITH COMPLETE COMPUND WALL AND GATE. SINGLE OWNER, CLEAR TITLES , CAN BE SOLD AS SINGLE OR TWO OR THREE PLOTS.   Dr. Mohammad Ifthikar <[email protected]>; phone: 0091- 9446559595

Full story

British Malayali

tIm«bw FdWmIpfw tdmUnð \\¼ymÀIpfw Pw§vj\\nð \\nópw 300 aoäÀ AIse 2 sskUpw SmÀ tdmUv {^tïtPmSv IqSnb 60 skâv Øehpw ]gb hoSpw hnð]\\bv¡v. InWÀ, Idïv Fónhbpïv. ]Ån, kvIqÄ, amÀ¡äv Fónh hfsc kuIcy{]Zamb AIe¯nð. hneþ -skân\\v 2.5 e£w _Ôs¸SpI þ 04829247069, 9447329943

Full story

British Malayali

aWÀImSv Ihebnð\\nópw sIsI tdmUnð\\nópw hfsc ASp¯v hoSpshbvIphm³ A\\ptbmPyamb ]¯pskâv Øew DS³ hne]\\¡v. im´ kpµcamb {]tZiw. skân\\v 2.75 e£w cq]. IqSmsX s\\SpIpóXv(IdpI¨men\\v kao]w) I§g Bip]{Xn¡pw ImhpóSIpw CSbnð Htc¡À Øehpw HcphoSpw hnev]\\¡v. _Ôs¸SpIþ tP¡_v tImbn¸pdw (bpsI) 0044, 07782181717, APnk¬ kndnbIv   (C´y) 0091 9745096460    

Full story

British Malayali

    1200 SQUARE FEET HOUSE PLOT FOR SALE IN BANGALORE. THIS IS IN A PRIVATE LAYOUT  3 KM AWAY FROM NEW AIRPORT ROAD WHICH CONNECTS HEBBAL ANDAIRPORT.IT IS 20 KM AWAY FROM THE AIRPORT AND HAS GOT CLEAR TITLES.  ADRESS IS   EMERALD RESIDENCY, SAMPIGEHALLI VILLAGE,YELAHANKA HOBLI.BANGALORE NORTH.   INTERESTED PARTIES MAY CONTACT JAMES ON 07833645368 or   E MAIL  [email protected]

Full story

British Malayali

30 CENTS HOUSE PLOT WITH TARED ROAD FRONTAGE  FOR SALE IN PALA MUNICIPALITY. THIS LAND IS 1.5 KM AWAY FROM PALA TOWN,500 METERS AWAY FOM PALA THODUPUZA HIGHWAY. HOSPITAL ,CHURCH ,AND SCHOOL ARE JUST 1 K M AWAY.THERE IS A WELL IN THIS PLOT AND LALAM RIVER IS 50 MTRS AWAY. INTERESTED PARTIES MAY CONTACT OWNER  MR. SUNNY -00919400716182 OR 00919747253072 or [email protected]

Full story

British Malayali

sXmSp]pg SuWn\\Sp¯p aqóc G¡À dºÀ tXm«w hnð¸\\bv¡v. anI¨ BZmbw e`n¡pó tXm«¯nse 550 d_À ac§Ä sh«n ]mð FSp¡póhbmWv. häm¯ ip²Pew \\nÀtem`w e`n¡pó tXm«w hoSpIÄ \\nÀ½n¡póXn\\pw A\\ptbmPyamWv. sXmSp]pgbnð \\nÀamWw Bcw`n¨ Að AkÀ saUn¡ð tImtfPnð \\nóp shdpw cïp Intem aoäÀ Zqc ]cn[nbnemWv {]kvXpX tXm«w.  saUn¡ð tImtfPv \\nÀamWw ]qÀ¯nbmIpótXmsS anI¨ dknU³jyð t¹m«pIÄ¡v Cu taJebnð Bhiyw hÀ[n¡póXn\\mð {]kvXpX tXm«w anI¨ \\nt£] Ahkcambn amdntb¡pw. \\mep hcn ]mX ISóp t]mIpó am§m«v Ihebnð \\nópw \\mep IntemaoäÀ Zqc ]cn[nbnð BWv hnð¸\\¡pÅ tXm«w. CS\\ne¡mcnñmsX _Ôs¸SpI. IcmÀ FgpXn hnð¸\\ ]qÀ¯nbm¡m³ Bdp amkw Imemh[n e`n¡pw. G¡dn\\v 45 e£w cq] Fó \\nebnð hnð¸\\ ]qÀ¯nbm¡póXmWv.  IqSpXð hnhc§Ä¡v F_n³ At{]wþ 07595376107 (bpsI), sk_n³ At{]wþ 00919447432

Full story

[8][9][10][11][12][13][14][15]