1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പീരുമേട് പരുന്തുംപാറയില്‍ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് റോഡ്, വൈദ്യുതി, വെള്ളം - എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 10 സെന്റ് മുതല്‍ 2 ഏക്കര്‍ വരെ സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 0091 -9447252154, 0091- 9447440821, 07941343510

Full story

British Malayali

കൊച്ചി ലുലു മാളില്‍ നിന്നും 20 മിനുട്ട് യാത്രാ ദൂരവും എറണാകുളം കലക്ട്രേറ്റില്‍ നിന്നും 15 മിനിട്ടു യാത്രാ ദൂരവും മാത്രമുള്ള 11 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്. ചുറ്റുമതിലു നിര്‍മ്മിച്ചിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ ടാര്‍ റോഡാണ്. ശുദ്ധമായ കിണര്‍ വെള്ളവും പിഡബ്ല്യുഡി വാട്ടര്‍ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. സെന്റിന് 5.45 ലക്ഷമാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക +44 (0) 7525190477, +91 9847952115, [email protected]        

Full story

British Malayali

കൊച്ചി - എറണാകുളത്ത് വൈറ്റിലയില്‍ നിന്നും ആറുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെ - ലേക്ക് ഷോര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനു അടുത്തായി (പനങ്ങാട് ) മുന്‍വശം ടാര്‍ റോഡ് ഉള്ളതുമായ രണ്ട് ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്. ഫ്‌ലാറ്റ്, വില്ല, ഫാം ഹൗസ് മുതലായവക്ക് ഉത്തമം. തികച്ചും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം. സെന്റിന് ആറുലക്ഷം (negotiable). കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 00919846089176 (whatsApp and mobile), 00918714835245 (mobile), 00919633909339 (whatsApp).  

Full story

British Malayali

FdWmIpf¯p sslthbnð saUn¡ð skâÀ Bip]{Xn¡p kao]w BtZm¸Ån tdmUnð {Xo s_Uv--dqw A¸mÀ«v--saâv hnð¸\¡v. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07877712603

Full story

British Malayali

tIm«b¯v sIsI tdmUnð hShmXqÀ Ihebv¡v kao]w Ft« ap¡mð skâv Øehpw aqóp \ne sI«nShpw hnð¸\bv¡v. FwBÀF^nte¡v t]mIpó hgn¡v amÀt¯m½ ]Ån¡v FXnÀhi¯mWv hnð¸\bv¡pÅ sI«nSw ØnXn sN¿póXv. amÀt¯m½ ]Ån¡v ap³]nð \nópw sI sI tdmUnte¡v F¯m³ 100 aoäÀ am{Xta ZqcapÅq. tdmUcnInse cïmw \nebnð aqópw j«dpw {Kuïv ^v--tfmdn\p Xmsg aqóp hmSI apdnIfpw cïmw \nebnð Hcp lmfpamWv sI«nS¯nð DÅXv. Fñm dqapIfpw Ct¸mÄ hmSIbv¡v \ðInbncn¡pIbmWv. ss{UhnMv kv--IqÄ AS¡apÅ Øm]\§Ä hnPbIcambn ChnsS {]hÀ¯n¡póp. CXp IqSmsX sI«nSt¯mSv tNÀóv Hcp ImÀ sjÍpw Dïv. ]pcbnS¯n\v ]ndInð GXp ISp¯ th\enepw shÅw In«pó InWdpw Dïv. FwBÀF^nte¡pÅ tdmUv IqSmsX sNdnsbmcp tdmUp IqSn CSXv hi¯v IqSn t]mIpópïv. Hcp tImSn 10 e£w cq]bmWv tNmZn¡pó hne. hfsc AXymhiyambn hnð¸\bv¡v BhiyapÅXn\mð DS³ hm§m³ Xmð¸cyw DÅhÀ

Full story

British Malayali

sXmSp-]pg SuWnð \n-ópw cïp IntemaoäÀ amdn sXmSp]pg þ aqómÀ ssl-th ssk-Unð hoSv ]WnbpóXnt\m hmWnPymhiy¯nt\m ]än-b a-t\m-l-camb 21 skâv Ø-ew B-IÀ-j-Wo-bam-b hn-e-bv-¡v DS³ hnð]\bv¡v. t^m¬: +353894444505, +919447204765

Full story

British Malayali

sXmSp-]pg þ aqhm-äp-]pg sslth- ssk-Unð sXmSp-]pg SuWnð \nópw 2 Intem-ao-äÀ Zqc-apÅ 40 skâv Øew hnð¸-\bv¡v. 2 t¹m«p-I-fm-bn«pw ]cn-K-Wn-¡p-ó-Xm-Wv. IqSp-Xð hnh-c-§Ä¡v _Ô-s¸-SpI 07985284845(bp-sI), 00919447306958 (tI-c-f)  

Full story

British Malayali

tImXawKew SuWnð \nópw GItZiw 10 IntemaoäÀ aqómÀ dq«nð F³F¨nt\mSv tNÀóv Fñmhn[ kuIcy§tfmSv IqSnb 4 s_Uv--dqw hoSpw 16 skâv Øehpw hnð]\bv¡v. t^m¬: 07853517417, 07737453292

Full story

British Malayali

FdWmIpf¯v sslthbnð saUn¡ð skâÀ Bip]{Xn¡v kao]w Fñmhn[ kuIcy§sfmSv IqSnb 3 s_Uv-dqw A¸mÀSvsaâv hnð¸\¡v 3 s_Uv-dqwkv hn¯v Aäm¨Uv _mXvdqw, enhnMv-dqw, In¨³ hn¯v hÀ¡v Gcnb, Ubn\nMv dqw, skan ^ÀWnjSv, hnimeamb ImÀ]mÀ¡nMv. IqSpXð hnhc-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 0044 7877712603

Full story

British Malayali

I-®qÀ Pnñ-bn-se B-e-t¡m-Sn-\-Sp-¯v hm-bm-«p-]-d-¼nð a-e-tbmc sslth-tbm-Sv tNÀ-óv ho-Sp-sh-bv-¡m³ A\p-tbm-Pyam-b Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v. ]Ån, kv-IqÄ, I-S-IÄ F-ón-h 200 ao-ä-dn-\p-Ånð Øn-Xn sN-¿póp.   Xm-ð]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI 9447935087 (C-´y), 07902611844 (bp-sI), 07432666740 (bp-sI)

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]