1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിനു വളരെ സമീപം ശാന്തമായ താമസത്തിനോ മറ്റു നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്കോ അനുയോജ്യമായ 20 സെന്റ് വസ്തു വില്‍പനയ്ക്ക്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ശശിധരന്‍ (ഇന്ത്യ)- 00919447791830, അരുണ്‍ (യുകെ) - 00447448193934

Full story

British Malayali

കോട്ടയം കാരിത്താസ് ജംഗ്ഷനില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു ബെഡ്‌റൂം വില്ല വില്‍പനയ്ക്ക്. 2515 സ്‌ക്വയര്‍ ഫീറ്റുള്ള വീട് 9.34 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പണികളും പൂര്‍ത്തിയായ വീട് പൂര്‍ണമായും ഫര്‍ണിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ ബെഡ് റൂമുകളും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകള്‍ ഉള്ളതുമാണ്. മാസ്റ്റര്‍ ബെഡ് റൂം എയര്‍ കണ്ടീഷനിംഗ് ചെയ്തതാണ്. പുല്‍ത്തകിടി, ഡൈനിംഗ് ഹാള്‍, മോഡേണ്‍ കിച്ചന്‍, വര്‍ക്ക് ഏരിയ, സ്‌റ്റോര്‍ റൂം, യൂട്ടിലിറ്റി റൂം, പുറത്ത് ഒരു ടോയ്‌ലറ്റ് എന്നിവയും ഉണ്ട്. അടുത്തു തന്നെ ആശുപത്രിക

Full story

British Malayali

പാലാ രാമപുരം റോഡില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി (വറ്റാത്ത കിണര്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍) 15.5 സെന്റും വീടും വില്‍പനയ്ക്ക്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക [email protected], 00441438224024, 07756011526

Full story

British Malayali

എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍ ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം ഹൈ വേയില്‍ വെണ്ണല ആദോപിള്ളി റോഡില്‍ 3 ബെഡ്റൂംസ് അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. ലുലു ഷോപ്പിങ് മാളിന് 5 കി.മീ ദൂരത്തിലും, ഒബ്‌റോണ്‍ മാളില്‍ നിന്നും 2.7 കി.മി ദൂരത്തിലും, വൈറ്റില ഹബില്‍ നിന്നും 3.7 കി,മി ദുരത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്49 ലക്ഷമാണ് ചോദ്യവില. കൂടാതെ ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിലേക്ക് 8.8 കിമി ദൂരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 00447877712603 (UK) 0091-9605230730 (India)

Full story

British Malayali

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പീരുമേട് പരുന്തുംപാറയില്‍ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് റോഡ്, വൈദ്യുതി, വെള്ളം - എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 10 സെന്റ് മുതല്‍ 2 ഏക്കര്‍ വരെ സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 0091 -9447252154, 0091- 9447440821, 07941343510

Full story

British Malayali

കൊച്ചി ലുലു മാളില്‍ നിന്നും 20 മിനുട്ട് യാത്രാ ദൂരവും എറണാകുളം കലക്ട്രേറ്റില്‍ നിന്നും 15 മിനിട്ടു യാത്രാ ദൂരവും മാത്രമുള്ള 11 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പനയ്ക്ക്. ചുറ്റുമതിലു നിര്‍മ്മിച്ചിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ ടാര്‍ റോഡാണ്. ശുദ്ധമായ കിണര്‍ വെള്ളവും പിഡബ്ല്യുഡി വാട്ടര്‍ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. സെന്റിന് 5.45 ലക്ഷമാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക +44 (0) 7525190477, +91 9847952115, [email protected]        

Full story

British Malayali

കൊച്ചി - എറണാകുളത്ത് വൈറ്റിലയില്‍ നിന്നും ആറുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെ - ലേക്ക് ഷോര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനു അടുത്തായി (പനങ്ങാട് ) മുന്‍വശം ടാര്‍ റോഡ് ഉള്ളതുമായ രണ്ട് ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്. ഫ്‌ലാറ്റ്, വില്ല, ഫാം ഹൗസ് മുതലായവക്ക് ഉത്തമം. തികച്ചും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം. സെന്റിന് ആറുലക്ഷം (negotiable). കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 00919846089176 (whatsApp and mobile), 00918714835245 (mobile), 00919633909339 (whatsApp).  

Full story

British Malayali

FdWmIpf¯p sslthbnð saUn¡ð skâÀ Bip]{Xn¡p kao]w BtZm¸Ån tdmUnð {Xo s_Uv--dqw A¸mÀ«v--saâv hnð¸\¡v. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07877712603

Full story

British Malayali

tIm«b¯v sIsI tdmUnð hShmXqÀ Ihebv¡v kao]w Ft« ap¡mð skâv Øehpw aqóp \ne sI«nShpw hnð¸\bv¡v. FwBÀF^nte¡v t]mIpó hgn¡v amÀt¯m½ ]Ån¡v FXnÀhi¯mWv hnð¸\bv¡pÅ sI«nSw ØnXn sN¿póXv. amÀt¯m½ ]Ån¡v ap³]nð \nópw sI sI tdmUnte¡v F¯m³ 100 aoäÀ am{Xta ZqcapÅq. tdmUcnInse cïmw \nebnð aqópw j«dpw {Kuïv ^v--tfmdn\p Xmsg aqóp hmSI apdnIfpw cïmw \nebnð Hcp lmfpamWv sI«nS¯nð DÅXv. Fñm dqapIfpw Ct¸mÄ hmSIbv¡v \ðInbncn¡pIbmWv. ss{UhnMv kv--IqÄ AS¡apÅ Øm]\§Ä hnPbIcambn ChnsS {]hÀ¯n¡póp. CXp IqSmsX sI«nSt¯mSv tNÀóv Hcp ImÀ sjÍpw Dïv. ]pcbnS¯n\v ]ndInð GXp ISp¯ th\enepw shÅw In«pó InWdpw Dïv. FwBÀF^nte¡pÅ tdmUv IqSmsX sNdnsbmcp tdmUp IqSn CSXv hi¯v IqSn t]mIpópïv. Hcp tImSn 10 e£w cq]bmWv tNmZn¡pó hne. hfsc AXymhiyambn hnð¸\bv¡v BhiyapÅXn\mð DS³ hm§m³ Xmð¸cyw DÅhÀ

Full story

British Malayali

sXmSp-]pg SuWnð \n-ópw cïp IntemaoäÀ amdn sXmSp]pg þ aqómÀ ssl-th ssk-Unð hoSv ]WnbpóXnt\m hmWnPymhiy¯nt\m ]än-b a-t\m-l-camb 21 skâv Ø-ew B-IÀ-j-Wo-bam-b hn-e-bv-¡v DS³ hnð]\bv¡v. t^m¬: +353894444505, +919447204765

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]