1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Im-¡-\m-Sv I-e-I-t{S-än-\p k-ao-]w sImñw-Ip-Sn-ap-I-fnð sk-an ^À-Wn-jv-Uv B-b hnñ hnð-]-\-bv-¡v. {Ku-ïv ^v-tfm-dnð F³-{S³-kv lmÄ, In¨¬, H-cp s_-Uv dqw, _m-¯v dqw F-ón-h-bpw B-Zy ^v-tfm-dnð c-ïv s_-Uv-dq-ap-Ifpw A-äm-¨v-Uv _m-¯v dq-ap-Ifpw _mð-¡-Wnbpw B-Wp-ÅXv. sS-dkv, KmÀ-U³, ImÀ ]mÀ-¡nw-Kv ku-I-cyw F-ón-hbpw Dïv. P-e e-`y-Xbpw hm-«À I-W-£\pw D-ïv. 62 e-£w cq-]-bv-¡mWv hnð-]-\- \-S-¯p-I. hm-S-I-bv-¡v am-kw 15000/20000 cq-]bpw {]-Xo-£n-¡póp. kn-hnð tÌ-j-\nð \nópw H-cp Intem ao-äÀ AI-se am-{Xhpw k¬-ssd-kv tlm-kv-]näð, `mc-Xv am-Xm tIm-tfPv, Fón-h k-ao-]hpw Dïv. C³t^m ]mÀ-¡v/kv-amÀ-«v kn-än, F-d-Wm-Ip-fw Su¬, Xr-¸q-Wn-¯p-d, Bep-h F-ón-hn-S-§-fn-te-¡v F-fp-¸-¯nð F-¯m³ I-gn-bp-ó Ø-ew Iq-Sn-bm-Wn-Xv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ00447769851081   hnñ-bp-sS ]qÀ-W hn-emkw hmÀ-Uv \¼Àþ4, A-a-e-]p-cw tIm¬-shân-\v F-XnÀ-hiw, h-®-ôn-d, temenb tdmUv, Xr-¡m-&iex

Full story

British Malayali

FdWmIpfw saUn¡ð skâÀ Bip]{Xn¡v kao]w BZ¸Ån tdmUnð 3 s_Uv-dqw ^vfmäv hnð¸\¡v. ^pÄ ^ÀWojvUv Bbn«pÅ 3 s_Uv-dqapIfpw,3 _mXv-dqw, In¨³, hÀ¡v Gcnb, ssU\n§v dqw, enhnMv Gcnb FónhtbmSp IqSnbXmWv Cu ^vfmäv kap¨bw. IqSpXð hnhc§Ä¡v NphsS sImSp¯ncn¡pó \¼dnð _Ôs¸tSïXmWv þ PHONE: 0044 7877712603

Full story

British Malayali

tIm«-bw ]m-em- {]m-hn-¯m-\-¯v 19.85skâv Ø-ew A-Xym-h-iy-ambn hnð-]-\-bv-¡v h-¨n-cn-¡p-óp. ZoÀL-N-Xp-cm-Ir-Xn-bn-ep-Å Ø-\-amWv. ]m-em Su-Wnð \n-ópw 5an-\p-«v ss{U-hnw-Kv Zq-c-¯n-ð ]m-em-bv¡pw {]m-hn-¯m-\-¯n\pw C-S-bn-emWv Ø-ew Øn-Xn sN-¿p-óXv. skân\v 170000 cq-]-bm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-I cm-Po-hv (bp-sI)þ 07704261580, k-t´mjv (C-´y)þ 9562269216, sdPn-t\mÄUv (C-´y)þ 9446223094  

Full story

British Malayali

aebm-äq-cnð 15 skâv Ø-e-hpw 2300 kv-Iz-bÀ ^oäv hoSpw hn-ev-¸-\-b-¡v. Fñmhn-[ ku-I-cy-§-tfmSpw Iq-Sn-bp-Å Cu Ø-ehpw hoSpw Øn-Xn sN-¿pó-Xv {]-i-kv-Xam-b a-e-bm-äqÀ ]-Ån-bnð \nópw h-f-sc-b-Sp-¯mWv. Ø-e-¯n-\v k-ao-]-¯m-bn kv-Iq-Ä, B-ip-]-{Xn, F-ón-hbpw ]-¯v In-tem-ao-äÀ ]-cn-[n-bn-em-bn sIm-¨n FbÀ-t]mÀ«pw Dïv.   \m-ev s_-Uvdq-tam-Sv IqSn-b ho-Sn-\v Fñmhn-[ B-[p\n-I ku-I-cy-§-fp-ap-Å-Xm-Wv. hm-§m³ Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó \-¼-cp-I-fnð _-Ô-s¸-SpI. Contacts: 0091-9497869349(Joy)

Full story

British Malayali

tIm«bw N§\m-tÈ-cn- s]-cpw-]-\-¨n-bnð 26 skâv Ø-e-hpw hoSpw hnð-]-\-bv-¡v. 25 hÀ-jw ]-g-¡-ap-Å ho-Sv -2000 kvIz-bÀ ^o-äm-Wp-ÅXv. Im-ªn-c-¸Ån ssl-th-bv-¡-Sp-¯m-Wv Ø-ew Øn-Xn sN-¿p-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ 8482933376

Full story

British Malayali

tlmï sam_o-tem ( Honda Mobilio } 2015 ImÀ (6000 IntemaoäÀ HmSnbXv ) hnð-¸\¡v. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpI. t^m¬ þ k®n þ 00919947137521 s_ón-- -00447484690160  

Full story

British Malayali

tIm«bw ]Ån-¡-t¯m-Sv sIm-Sp-§qÀ sa-bn³ tdm-Unð (I-¿q-cn) 50 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv¡v. ho-Sp h-bv-¡p-ó-Xn-\v D-¯-aw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ [email protected], 07944415052

Full story

British Malayali

  Flat in kakkanad for sale. It is a brand new flat of 3 bedroom and 3 bathrooms, 1381 square feet, 8th floor, 500 meters from Infopark and smartcity, near to kalabhavan school. Contact number in UK 07412460239 

Full story

British Malayali

tIm-«-bw tamkvtIm h-S-hm-XqÀ ]pXnb tdm-Un-sâ ssk-Unð ho-Sv sh-bv-¡p-hm³ ]-än-b 25 skâv Ø-ew Npäpw A-Xn-cv sI-«n Xn-cn-¨v hnð-]-\-bv-¡v _-Ô-s¸SpI þ _n-Pp þ 07889841802 (bp-sI), Ip-ª-¨³ þ 00919744222894 C´y

Full story

British Malayali

]q-ªmÀ Su-Wn-\-Sp-¯v 25 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv-¡v. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ tPm-kv am-Xypþ 00919447240791, Pn³kvþ 0061470592654

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]