1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tIm«bw N§\m-tÈ-cn- s]-cpw-]-\-¨n-bnð 26 skâv Ø-e-hpw hoSpw hnð-]-\-bv-¡v. 25 hÀ-jw ]-g-¡-ap-Å ho-Sv -2000 kvIz-bÀ ^o-äm-Wp-ÅXv. Im-ªn-c-¸Ån ssl-th-bv-¡-Sp-¯m-Wv Ø-ew Øn-Xn sN-¿p-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ 8482933376

Full story

British Malayali

tlmï sam_o-tem ( Honda Mobilio } 2015 ImÀ (6000 IntemaoäÀ HmSnbXv ) hnð-¸\¡v. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpI. t^m¬ þ k®n þ 00919947137521 s_ón-- -00447484690160  

Full story

British Malayali

tIm«bw ]Ån-¡-t¯m-Sv sIm-Sp-§qÀ sa-bn³ tdm-Unð (I-¿q-cn) 50 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv¡v. ho-Sp h-bv-¡p-ó-Xn-\v D-¯-aw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ [email protected], 07944415052

Full story

British Malayali

  Flat in kakkanad for sale. It is a brand new flat of 3 bedroom and 3 bathrooms, 1381 square feet, 8th floor, 500 meters from Infopark and smartcity, near to kalabhavan school. Contact number in UK 07412460239 

Full story

British Malayali

tIm-«-bw tamkvtIm h-S-hm-XqÀ ]pXnb tdm-Un-sâ ssk-Unð ho-Sv sh-bv-¡p-hm³ ]-än-b 25 skâv Ø-ew Npäpw A-Xn-cv sI-«n Xn-cn-¨v hnð-]-\-bv-¡v _-Ô-s¸SpI þ _n-Pp þ 07889841802 (bp-sI), Ip-ª-¨³ þ 00919744222894 C´y

Full story

British Malayali

]q-ªmÀ Su-Wn-\-Sp-¯v 25 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv-¡v. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ tPm-kv am-Xypþ 00919447240791, Pn³kvþ 0061470592654

Full story

British Malayali

tIm-X-awK-ew Su-Wnð \nópw G-I-tZ-iw 10 In-tem-ao-äÀ aq-ómÀ dq-«nð F³-F¨n-t\m-Sv tNÀ-óv ]-Wn ]qÀ-¯n-bm¡n-b Fñmhn-[ ku-I-cy-§-tfm-Sv Iq-Snb 4 s_-Uvdqw ho-Sv hn-ð]-\-bv¡v. t^m¬ \-¼À þ 0091þ8281981730, 0044þ7737453292

Full story

British Malayali

]mem SuWnð \nópw GItZiw 2 Io.an. amdn ]Wn]qÀ¯nbmb hoSv-- hnð¸\bv--¡v--. Fñmhn-[ ku-I-cy-§-tfmSpw Iq-Sn ]-Wn-I-gn-¸n-¨n-«p-Å Cu hoSv acnb³ tlmkv--]näð, sk³dv-- tXmakv-- tImtfPv-- Fónhbnð \nópw 1 Io.an. AIe¯nð BWv \n-e-sIm-Åp-óXv. 4 s_Uv--dq-tam-Sv IqSnb 2400 kzsIÀ^oäv-- hoSv-- kz´-am-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó \-¼-cnð _-Ô-s¸SpI IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI: +91þ9747593730  

Full story

British Malayali

House is situated in Pala, Thodupuzha main road, Kollapally, 30m from main road in plot 30 cent. House is 3000 square feet with 5 bedrooms and 4 bathroom. Bharananganam and ramapuran are within 3km... pala: 6km. School, colleges, churches and temples are all nearby. Plot of land has a well for water, coconut trees, Jack fruit trees, teak, mahogany. contact number: UK - +447719687917, KERALA- 00919495012631

Full story

British Malayali

FdWm-Ip-fw ]-d-hq-À Xm-eq-¡n-se sIm-«ph-Ån hn-tñ-Pv X-¯w-]-Ån-bnð 3.75 G-¡À Ø-ew hnð-]-\-bv-¡v.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI +91 9446 55 95 95, [email protected]

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]