1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tIm-g-tô-cn C-e-hpw-Xn-« ]´-fw dq-«nð C-e-hpw-Xn-« Pw-Kvj-\v k-ao-]w 20 skâv Ø-ew hn-ev-¸-\-bv¡v. Cu Ø-ew Kr-l \nÀ-½m-W¯nt\m _n-kn-\knt\m A\p-tbm-Pyam-b co-Xn-bn-em-Wv Øn-Xn-sN-¿p-óXv. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I: tPmÀ-Öv bp-sI: 07727607699

Full story

British Malayali

I-Sp--¯pcp-¯n sF än kn PwKv-j\Sp-¯v SmtKmÀ Cw¥ojv aoUnbw kvIqfn-\v kao]w 13 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv¡v. häm¯ -sh-Å-ap-ff In-WÀ D-Å h-kvXp hoSv ]Wn-bp-ó-Xn\v A\p-tbm-Py-am-Wv.  Xm-ev-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI t^m¬ 9447569134 F³ Un kpKp-W³  

Full story

British Malayali

Independent 5 Bed Room (bath attached) house with 12.5 cents of land for sale in Kudappanakkunnu Junction, Thiruvananthapuram -43 . Situated very near to the main road connecting Peroorkkada and Kudappanakkunnu. No brokers and agents. Interested parties may contact Mobile: +919447071530   

Full story

British Malayali

s\Sp¼mticn FbÀt]mÀ«nð \nópw Ggv IntemaoäÀ amdn A¦amen SuWn\pw ImeSn SuWn\pw CSbv¡v a«qcnð tbmÀ±m³ ]pXp ]Ånbv¡Sp¯v 2450 kIzbÀ^oänð ]pXpXmbn ]WnIgn¸n¨ Ccp\ne hoSpw 22 skâv Øehpw hnð¸\bv¡v. Aôv s_UvdqapÅ Cu hoSnsâ aqóp s_UvdqapIfpw _m¯vdqw Aäm¨vUpw IqSmsX Hcp tIma¬ _m¯vdqapw Dïv. s_Uvdqw(5), In¨³, hÀ¡v Gcnb, lmÄ Fónhsbñmw anI¨ coXnbnð \nÀ½n¨n«pïv. häm¯ InWÀ shÅw DsïópÅXv Cu hkvXphnsâ {]tXyIXbmWv. BZni¦c F³Pn\obdn§v tImfPv ChnsS \nópw 1.5 IntemaoäÀ Zqc¯nemWv. IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pI bpsIþ 07442173446 C´yþ 00919496069645

Full story

British Malayali

Plot for sale in Eranakulam. This 7 cents of square housing plot is situated at the highly sought after Satellite Township at Padamugal near Kakkanad, Erankulam. Info Park – 5 Km   /  SmartCtiy – 5 Km Lulu Mall – 5 Km  /  Palarivattam – 5 KM Kakkanad – 2.5 Km / Eranakulam Collectorate – 2.5Km CEPZ/CSEZ (Cochin Special Economic Zone) – 2.5 Km Vazhakkala – 1.5 Km / Vytilla – 5 KM   Schools and Colleges within 5 Km: Bhavans Adarsha Vidhyala Rajagiri Cetnre for Business Studies Rajagiri School of Engineering Rajagiri Christu Jayanthi Public School Jama Ath Residential Public School Lourdes College of Nursing   Please contact 077 93 94 00 60 (UK) or email at [email protected] 

Full story

British Malayali

]mem apt¯menbnð I®mb {]tZi¯v 35 skâv Øew DS³ hnð]\bv¡v. ]mem {_nñyâv ÌUn skâdn\v kao]amWv {]kvXpX Øew. temPvUv, tlm«epIÄ, hoSv XpS§nbh ]Wnbm\pw aäpw anI¨ Øeamb ChnsS anI¨ \nt£]km[yXbpw DÅ {]tZiamWv.  Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ 0044 7446142659 (bpsI)  

Full story

British Malayali

tImXawKew Su-Wnð \nópw aqómÀ dq«nð Hcp IntemaoäÀ amdn _m¦v PwKvj\nð ]pgtbmc¯v hnsF]nIÄ am{Xw Xmakn¡pó Gcnbbnð 27 skâv Øehpw 3700 kvIzbÀ^oäv Ccp\nehoSpw hnð¸\bv¡v. hkvXphnsâ IqSpXð hnhc§Ä NphsS 3700 sf, recently built 4  bed House 20 cent Patta and 7 cent w/o patta (river side),  4  bed rooms en-suite  (6 toilet and bath),  Two kitchens, Lounge, Dinning, conference hall (1st floor), Fully Granite floor, 4200st tiled coutryard, Boundary: both front and back tar road (one is municipaltiy Road),  one side river and other side plain land.  10 cocount tree and two jack fruit tree. IqSpXð hnhc§Ä¡vþ (bpsI) 07920747032 email id [email protected]

Full story

British Malayali

FdWmIpfw Pnñbnse hmg¡pfw SuWnð \nópw 700 aoäÀ amdn 35 skâv lukv t¹m«v hnð]\bv¡v. 2.50 e£amWv Hcp skân\v {]Xo£n¡pó hne. {]IrXn at\mlcamb Øe¯mWv {]kvXpX hkvXp ØnXn sN¿póXv. (aqhmäp]pg \Kc¯n\v Ing¡mbn, aqhmäp]pgþ sXmSp]pg tdmUnemWv hmg¡pfw Fó Øew) Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ 00919496502037,07727274491 (uk),[email protected]  

Full story

British Malayali

A½³tNcn¡pw Imcn¯mkn\pw kao]w 9 skâv lukv t¹m«v DS³ hnð]\bv¡v. Bip]{Xn, Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ, tImtfPpIÄ, NÀ¨pIÄ, A¼e§Ä Fñmw Hcp IntemaoäÀ Npäfhnð e`yamWv. Xmð]cyapffhÀ DS³ _Ôs¸SpI hnhc§Ä¡vþ tPymXn(tIcf) 00919447855418 bpsIþ 07841374682, 07984749021 (samss_ð) 01912891650 (emâv t^m¬)

Full story

British Malayali

AXnc¼pgbnð 9.5 Øew hnð]\\bv¡v. N´¡pf¯v \\nópw ssI¸pg dq«nð \\nópw 500 ASn amdnbmWv {]kvXpX hkvXp ØnXn sN¿póXv. CXphgn _kvdq«pw ]nU_yp tdmUpw Dïv. hm§m³ Xmð]cyapÅhÀ am{Xw _Ôs¸SpI. skân\\v 3.75 e£amWv hne.  IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI Uk 07944227626 India 08547331880  Email: [email protected] 

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]