1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv {]Y-a Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¡pó jm-Pn tPm-k-^vþsd-Pn jm-Pn Z-¼-Xn-I-fp-sS a-Ifmb sebm jm-Pn-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. ssh-Ip-tó-cw 3 a-Wn-¡p ¥mkvtKm kotdm a-e-_mÀ Im-¯-en-Iv NÀ-¨nð \-S-¡p-ó {]mÀ-°-\-IÄ¡p sd-h. ^m. tPmÀ-Öv sX-Ån-bm-¦ð t\-XrXzw h-ln-¡pw. B-iwk-I-tfm-sS k-tlm-Z-cn-amcpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw Iq-«p-Imcpw   ]-Ån-bp-sS hn-emkw 28 Wiltonburn Road, Glasgow G53 7JF

Full story

British Malayali

tIm«bw Adp-óq-än awKew skâv tPmk^v NÀ¨nð h¨v {]Ya Znhy ImcpWy kzoI-cn¨ dnt\mbv¡pw acnbv¡pw lrZbw \ndª Biwk-IÄ. dnt\m Cw¥ïv enhÀ]q-fnse amt¦m-«nð sdPn-bp-sSbpw sd\n-bpsS aI\pw acnb Hmkvt{S-enb s]À¯nse amt¦m-«nð tdmbnbp-sSbpw tkmWnbp-sSbpw aIfpw BWv. {]mÀ°-\-Ifpw Biw-k-Ifpw t\Àóv sImïv IpSpw-_mwK-§fpw _Ôp-¡fpw enhÀ-]q-fn-sebpw s]À¯n-sebpw kplr-¯p-¡-fpw...

Full story

British Malayali

]mem Ing]d-bmÀ skâv {Kn-tKmdn-tbm-kv NÀ¨nð h¨v {]Ya ZnhyImcpWyw kzoIcn¨ ¥mkvtKm \nhmknIfmb tPmkv\mbv-¡pw tPmk\pw {]mÀY\m \nÀ`camb BiwkIÄ t\cpóp. H¯ncn kvt\lt¯msS... {]mÀY\tbmsS... A¸ jntPm, A½ _nPn, IpSpw_mwK§Ä H¸w Iq«pImcpw.

Full story

British Malayali

sk-]v-äw-_À 13\v {]-Y-a Zn-hy-Im-cp-Wyw kzo-I-cn-¨ FÀ-Un-§v-«-Wnð Xm-a-kn-¡pó s_À-Wm-Un\pw s_-\-Un-În-\pw {]mÀ-Y-\m-\nÀ-`-cam-b B-iw-k-IÄ. FÀ-Un-§v-«¬ F-kvF-kv ta-cn B³-Uv tPm¬ Im-¯-en-¡v NÀ-¨nð \Só ip-{iq-j-IÄ-¡v ^m. Ip-cy³ Im-cn-¡epw ^m. sP-bv-k¬ I-cn-¸m-bnbpw ImÀ-an-IXzw h-ln¨p. _n-Pp-hn-sâbpw _o-\-bp-sSbpw a-¡-fm-Wv s_À-Wm-Upw s_-\-Un-Îpw.

Full story

British Malayali

sk-]v-äw-_À B-dn-\v B-Zy IpÀ_m-\ kzo-I-cn-¨ sP-dn¡pw a-cn-b-bv¡pw B-iw-kIÄ. B-iw-k-tfm-sS »m-Iv-]q-fnð \n-óv _-Ôp¡Ä..

Full story

British Malayali

B-K-Ìv c-ïn-\v {]-Y-a Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¨ km-{µ tkm-Wn-¡v aq-g-qÀ {]-hm-kn kw-K-a-¯n-sâ B-iw-k-IÄ.

Full story

British Malayali

Cóv {]-Y-a Zn-hy-Im-cp-Wyw kzoI-c-n-¡pó s\ð-k¬ am-Xyp-hn-\v B-iw-k-IÄ. amÀ-¡v sd-Un-§v {]-knUâv sdPn-tam³ am-Xyp-hn-sâ a-I-\mWv s\ð-k¬ am-Xyp.. B-iw-k-I-tfmsS bpIv-a ku¯v Cu-Ìv do-Pnb³  

Full story

British Malayali

_m¯nð {]-Y-a Zn-hy Im-cp-Wyw kzo-I-cn-¡p-ó sIð-hn-\v ssj-\n-\v lrZ-bw \n-d-ª B-iw-k-IÄ.... {]mÀ-°-\-Ifpw B-iw-k-Ifpw t\À-óp-sIm-ïv ]-¸, a-½n, Inc¬...a-äv _-Ôp-¡-fpw kp-lr-¯p-¡fpw... amô-Ì-dnð \msf BZy IpÀ_m\ kzoI-cn-¡pó FUvthÀUv F_n\v {]mÀ°\m \nÀ`-c-amb Biw-k-IÄ. kvt\l-t¯msS Ikn³kv: sað_n³, Bð_n³, Pn_n³, tPmbð, tPmÀfn³, Pqen-b, amÀ«n³, acn-b, saðhn³, tPman-äv, sP^n³.

Full story

British Malayali

tlmÀjmanð C-óv (21þ6þ2015) BZyIpÀ_m\ kzoIcn¡pó enUnb _n\phn\v BiwkIÄ kvt\lt¯m-sS se-hnkv, em³kv, B³-{Un-b, B³-en-b, F-an-en³, F-Uzn³, dn-b-tamÄ, tdm-kó.  

Full story

British Malayali

{]-Y-a-Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¨ en-tbm-¬ sP-bnk-Wv {]mÀ-Y-\m-\nÀ-`-camb B-iw-k-IÄ BiwkItfm-sS Sow Iem lmwsj-bÀ.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]