1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ലിവര്‍പൂളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മെയ്ന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരും, ഷെഫ് ജോലിയില്‍ മികവ് തെളിയിച്ചവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. മികച്ച ശമ്പളവും കമ്പനി വക താമസസൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസില്‍ അയക്കാവുന്നതാണ്.  [email protected] കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക;07809543247: 07956265659

Full story

British Malayali

യുകെയില്‍ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബര്‍മിങാമിലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഫുള്‍ ടൈം ജോലി ചെയ്യാന്‍ അവകാശമുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്‌സും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാനും അറിയണം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകള്‍ നന്നായി അറിയുന്നവരും ആയിരിക്കണം. മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകള്‍ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ജോലിചെയ്യാനും പൊസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ [email protected] എന്ന മെയില്‍ ഐഡിയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുക

Full story

British Malayali

ലിവര്‍പൂളില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 07809543247, 07956265659

Full story

British Malayali

യോര്‍ക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്‌റ്റോറന്റിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മികച്ച ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെടുക:Saji:07970 672816 or Smini:07429 605783  

Full story

British Malayali

eï-\nð Iu¬knenwKv, Cant{Kj³ Fónhbnð {]tXyIambn {]hÀ¯n¡pó Hcp \nba Øm-]-\-¯n-te¡v \nba_ncpZ[m-cn-I-sfbpw \nba]camb s{]m^jW-ep-I-sfbpw ]mcmþeoKð s{S-bn-\o-kn-s\bpw Bhiy-ap-ïv. Bhiyamb ]cnioe\w \ðIpw. kz-´-am-bn tI-knsâ NpaXebpÅ hyàn-Isfbpw kzmKXw sN¿póp. Zbhmbn \n§fpsS kn.hn Abbv¡pI þ [email protected]com

Full story

British Malayali

Cu-Ìv-lm-an-se Øm-]-\-¯n-te¡v sXm-gnð ]-cn-N-b-ap-Å _mÀ_-sd B-h-iy-apïv. \ñ i-¼fw, Sn-¸p-IÄ F-ón-h-sbñmw e-`n-¡p-ó-XmWv. Xmð-]-cy-ap-ÅhÀ 07474902820 Cu \-¼-dn-te-¡v hn-fn-¡p-Itbm sa-tk-Pv A-b-¡p-Itbm sN¿pI.

Full story

British Malayali

eï³ BØm\ambn {]hÀ¯\w XpS§nbncn¡pó {Sm-hð/Sqdnkw/FâÀssSâv--saâv I¼n\nbnte¡p Cu taJebnð {]-hÀ¯n ]cnNbpÅXpw Cw¥ojv/lnµn XpS§nb `mjIfnð {]mhoWyapÅhscbpw tIcf¯ntebv¡p Bhiyapïv. kzX{´ambn I½oj³ ASnØm-\¯nð tPmen-sN¿phm³ Xmð]cyapÅhÀ¡v Hcp \nÝnX XpI an\naw i¼fambn \ðIpóXp-am-Wv. _tbmtUäbpw At]£bpw [email protected] Fó sabnente¡v A-b-¡pI.

Full story

British Malayali

\ñ \nebnð {]hÀ¯n¨p hcpó tIcfm sdtÌmdântebv¡v ]cnNb k¼ó\mb Ip¡ns\bpw In¨³ AknÌâns\bpw Bhiyapïv. BIÀjIamb i¼fw \ðIpóXmWv. Ip¡n§nð Xmð¸cyapÅhscbpw Ip¡n§v ]Tn¡m³ B{KlapÅhscbpw ]cnKWn¡póXmWv. AhÀ¡v Bhiyamb ]cnioe\w \ðIpóXmWv. Xmð¸cyapÅhÀ _Ôs¸SpI þ 07404131735

Full story

British Malayali

tbmÀ-¡nse ku¯v C-´y³ sd-kvv-täm-dân-te-¡v \n-ch-[n H-gn-hpIÄ. kÀ-Æokv (3) A-kn-kväâv sj-^v (1) In-¨³ t]m-«À (1) F-ón ta-J-e-I-fn-em-Wv H-gn-hpIÄ. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI. Ph:07970 672816, Suresh:07809543247

Full story

British Malayali

s_ð-^m-Ìnð Xm-a-kn-¡m³ aebm-fn- knwKnÄ dqw At\zjn¡póp .s_ð^mÌnð GsX¦nepw Øe¯p t]bnMv KÌv Bbn«p Xmakn¸n¡phm³ Xmev]cyw Dsï¦nð ZbhpsNbvXv tIm¬SmÎv sN¿pI. t^m¬ \¼À 07436286919  

Full story

[1][2][3]