1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

FkIv-kv Iu-ïn-bnð sNwkv-t^mÀ-Uv kn-än-bp-sS lr-Z-b `mK-¯v Øn-Xn sN-¿p-ó tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v {]m-ho-Wy-ap-Å sj-^n-s\ B-h-iy-apïv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI 07503973972 Live Dosa, 43 Duke Street, Chelmsford, Essex, CM1 1JA

Full story

British Malayali

G{]nð Ahkm\t¯mSv IqSn Hcp amkt¯¡v ku-¯m]vS\nð DÅ aebmfn Z¼XnIÄ¡v ho«p klmb¯n\mbn aebmfn bphXnsb Bhiyapï. Xn¦Ä apXð i\n hsctbm AtXm 4 BgvN XpSÀ¨bmbn \nð¡mhpóhÀ¡v Zbhmbn kao]n¡mhpóXmWv . cmhnse ap-Xð ssh-Ip tócpw hsc \nev¡m³ ]äpóhscbpw ]cnKWn¡póXm-Wv. hnfnt¡ï \¼À : 07595534050

Full story

British Malayali

sU-h-Wnð {]-hr-¯n-¡p-ó tlm-kv-]n-äm-en-än Iym-ä-dn-Mv _n-kn\-kv Øm-]-\-¯n-te-¡v Ip-¡n-s\ B-h-iy-apïv. aq-óv hÀ-jw an-\n-aw {]-hr-¯n ]-cn-N-b-ap-Å B-sf-bm-Wv B-h-iyw. \ñ I-ayq-Wn-t¡-j³ kv-In-epw, {]m-K-Ûhpw D-Å-hÀ-¡v ap³-KW-\. G-jy-¡mÀ¡pw Cw-¥n-jp-ImÀ¡pw At]-£n¡mw Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI Gobu  07974936815. or send CV to [email protected]   Øm-]-\-¯n-sâ A-{U-kpw a-äv hn-h-c-§fpw: A-{Ukv; café name :A35Pit stop Address     :Killington                   :Gammon hills                          :Axminster                    :Devon,uk,EX13 7RB POSITION : COOK(ENGLISH AND ASIAN)                     MINIMUM 3YR EXPERIENCE AND ABILITY TO MANAGE BUSY

Full story

British Malayali

_nkn\Êv hn]peoIcn¡póXnsâ `mKam-bn t\mÀ-t¯¬ A-b-À-e-ânð \ñ \nebnð {]hÀ¯n¨p sImïncn¡pó ""C´y³ Idn tS-¡v Fth'' te¡v {]hÀ¯n ]cnNbapÅ sj^ns\ Bhiyapïv. hÀ¡nwKv ]mSvW-dmbn tPmen sN¿phm³ B{Kln¡póhÀ¡v ap³KW\ \ðIpóXmbncn¡pw. IqSpXð hnh-c§Ä¡v _Ô-s¸-SpI þShaji on +447877731744.

Full story

British Malayali

 There is a vacancy as a sales assistant, full time job in a petrol station near banbury, any one interested to change the job or looking for  a job please contact Mr Tony  on his mobile number: 07411 919754 or Mr Liju Joseph (Secretary IMA ) Mobile Number: 07846 293421.  

Full story

British Malayali

am-ô-Ì-dnð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn Z-¼-Xn-I-fp-sS 14 Bgv-N {]m-bam-b Ip-ªn-s\ t\m-¡m³ t_-_n knä-sd B-h-iy-apïv. Ip-ªn-s\ ]-cn-]m-en-¡p-ó-Xn-\mbn a-e-bm-fn bp-h-Xn-I-sf B-Wv th-ïXv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpIþ 07723059341

Full story

British Malayali

Staff required for premier convenience and off license store in Andover near Basingstoke Interested please contact 07575411949.  

Full story

British Malayali

H-cp h-b-kpw A-ôp-h-bkpw {]m-b-ap-Å Ip-ªp§-sf t\m-¡m³ slÀ-t^mÀ-Uv-sj-b-dn-se dn-Iv-am-³-kv hÀ-¯nð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-\v \m-\n-sb th-Ww. Xn-¦Ä ap-Xð sh-f-fnh-sc cm-hn-se F-«p-apXð 6.30h-sc-bm-Wv k-abw. ho-«nð-\nópw aq-óp-an-\n-äv Zq-c-¯n-ep-Å kv-Iq-fnð Ip-«n-sb sIm-ïp-hn-Sp-Ibpw Xn-cn¨p-sIm-ïp h-cn-Ibpw th-Ww. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ Roshan on : Mobile - 07525851012 Land line: 01923 330 500

Full story

British Malayali

Staff Required A busy convenience & off licence store in Stockport near Manchester, looking for staff. Previous experience preferred but not essential fully training will be given. Minimum wages will be paid. Contact immediately, 07870686430 or 07886348118.    

Full story

British Malayali

{Intbäohv B³Uv BÀ«nÌnIv Smeâkv Hcp¡pó ]pXnb tjmÀ«v ^nenantebvIv A`n\\bn¡m³ Xmð¸cyapÅ 18þ 25 {]mb]cn[nbpÅ bphXnIfnð \\nópw At]£ £Wn¡póp. Ìnht\\Pnse hnZymÀ°nIfpsS Iq«mbvanð Hcp§pó Cu kwcw`¯nð ]¦mfnIfmIm³ Xmð¸cyapÅhÀ t^mWnð _Ôs¸SpI. 07427135760, 07414649242.

Full story

[1][2][3]