1 GBP = 88.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tPm-an-bp-am-bn _p-[-\mgv-N cm{Xn bp-sI-bnð \nópw ]p-d-s¸-« hn-am-\w Có-se cm{Xn-tbm-sS s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bnð F-¯n tNÀóp. ap-¼v A-dn-bn-¨Xp-t]m-se X-só Ir-Xy k-ab-¯v Uð-ln-bnð F-¯n-t¨À-só-¦nepw Uð-ln-bnð \nópw s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-te-bv-¡p-Å I-W-£³ ^v-sse-äv ssh-Ip-I-bm-bn-cpóp. Uð-lnþsIm-¨n hn-am-\-¯nð ku-I-cy-§Ä H-cp-¡m³ th-ïn-bm-Wv hn-am-\w ssh-In-b-sX-óv kq-N-\-bpïv. sIm-¨n-bnð F-¯n-t¨À-ó hn-am-\-¯nð \nópw ]p-d-¯n-d-¡n-b tijw- tPm-an-bv-¡v jn-h-dnw-Kv A-\p-`-h-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀóp AÀ[ cm-{Xn-tbmsS Beph cm-P-Kn-cn B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän. sF-kn-bp-hnð {]-th-in-¸n-¨v {]m-Yan-I ]cn-tim-[-\-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡n tUm. `-c-ZzPpw kw-Lhpw a-S§n. Im-em-h-Ø-bn-ep-ïm-b am-ä-am-Wv jn-h-dnw-Kn-\p Im-c-W-am-bXv. ssh¡-s¯ C³tUm A-ta-cn-¡³ B-ip-]-{Xn-bn-te¡v sImïp-t]m-hm-\m-bn-cp-óp BZyw ]-²-Xn-bn-«n-cp-ó-sX-¦nepw A-h-km-\ \n-an-jw cm-P-Kn-cn-b-nte-¡v amäphm³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Full story

British Malayali

A-\n-Ýn-X-Xz-§Ä¡pw Bi-¦-IÄ¡pw C-S-th-f \ð-In bp-sI a-e-bm-fn-Ifp-sS {]mÀ-°-\ k-^e-am-Ipóp. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ H-ä a-\-tkm-sS \n-óp ti-J-cn-¨ Xp-I-bp-sS ss[-cy-¯nð Có-se cm-{Xn-bnð F-bÀ C-´ym hn-am-\-¯nð A-Xn-Kp-cp-Xc tcm-Kw _m-[n-¨p tl-hmÀ-Uv-lo-¯nð Nn-In-Õ-bnð I-gn-ªn-cpó tPm-an tPm¬ ]dóp. ]n-ghnt\m ]n-iInt\m H-cp \n-an-jw t]mepw A-hk-cw \ð-Im-sX-bp-Å ]-gp-X-S-¨p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-tfm-sS-bm-Wv tPm-an-sb B-ip-]-{Xn-bnð \nópw hn-am-\-¯nð F-¯n-¨Xpw A-hn-sS \n-óv hn-am-\-¯nð I-b-än-b-Xpw. FbÀ C´ybpsS AI 112 \¼À FbÀ {Im^väv Cóse cm{Xn 9.20 \p eï³ lo{Xq FbÀt]m«nð \n-ópw tPm-an-bp-ambn ]p-d-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. C-´y-bnð \n-só¯n-b hn-ZKv-[ kw-L-¯n-sâ X-e-h-\mb tUm.kXojv- `c-ZzmPnsâ t\XrXz-¯nð \-gv-kpamcmb km\n FðtZmkv, {]Xojv F³.sI, tPman tP¡_v Fónhcpw tPmanbpsS `mcy Pn³knbpam-Wv C-´y-bn-te-bv-¡p-Å bm-{X-bnð H-¸w D-ÅXv. Cóse cmhnse 10 aWntbmsS tlhmÀUv- lo¯nse {]n³kkv tdmbð tlmkv]nä

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: {]ikvXnbpsSbpw Xmc s]menabpsSbpw \ndpIbnð \nð¡pt¼mÄ Xm§m\pw XtemSm\pw Gsd t]cpïmIpw. Fómð Hcp hogvN kw`hn¡pt¼mÄ DähÀ Fóp IcpXnbhÀ t]mepw IqsS DïmInñ. \mep ]Xn-ämïp ap³]p kn\nabnð hnñ³ Bbn F¯n ]nóoSv lmky Xmcw Bbpw HSphnð \mbI tdmfnepw F¯nb {]ikvX kn\na Xmcw Sn ]n am[h\v Ct¸mÄ AhKW\bpsS Pohn¨ncn¡pó D¯a ZrjvSm´amWv. FhnsStbm Hcp ]nghp ]änbt¸mÄ tIdn InS¡m³ t]mepw CSw CñmsX Hcp PohnXmt\zjWw Fó \nebnð Aebm³ tijn¡pó PohnXs¯ hn«p sImSp¯ am[hs\ HSphnð Ahi \nebnð C¡gnª HIvtSm_dnð lcnZzmdnse t£{X¯nð Ahi \nebnð Isï¯pI Bbncpóp. Bcpw IqsSbnsñó Xncn¨dnhnð \mSp hn« am[hs\ Bip]{Xn InS¡bnð \nópw \m«nð F¯n¡m³ kn\na {]hÀ¯Icpw ]cnNb¡mcpw Hs¡ IqsS \nóncpóp. Fómð Xmð¡menI klmbw IgnªtXmsS am-[h³ hoïpw Häs¸Sensâ ht¡mfw F¯nbt¸mgmWv Bbnc¯ntesd t]À¡v A¯mWn Bb ]¯\m]pcw KmÔn `h³ {]hÀ¯IÀ At±l¯nsâ kwc£Ww GsäS

Full story

British Malayali

B-i-¦-IÄ¡pw A-\n-Ýn-X-Xz-§-Ä-¡pw A-´yw Ip-dn¨p-sIm-ïv tlhmÀ-Uvkv lo-¯v F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-bnð Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð I-gn-bp-ó a-e-bm-fn bp-hm-hv tPm-an tPm¬ C-óp \m-«n-te-bv¡v. Uð-ln-bnð \nópw {]-tXy-I kw-L-t¯m-sSm-¸w Có-se F-¯n-t¨Àó tUm: `-c-[zm-Pv Có-se tlhmÀ-Uvkv lo-¯v B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n tPm-an-sb hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n-¨p \m-«n-te-bv-¡p sImïp-t]m-Im-\p-Å A´n-a Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn¨p. tl-hmÀ-Uvkv lo-¯v B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-ÎÀ-amcpw tPm-an-sb \m-«nð sImïp-t]m-Im-\p-Å A-\pa-Xn ]-{X¯nð H-¸ph-¨n-«p-ïv. Ac a-Wn¡qdn-tesd tPmanbpsS Btcm-KyØnXn hnebn-cp-¯n-b ti-j-amWv tPman bm-{X¡v kÖamsWóv _Ôp¡sf Adn-bn¨-Xv-.   Có-se tlhmÀ-Uvkv lo-¯nð tUm: `-c-[zm-Pn-\m-bn {]-tXy-Iw tlm-«ð _p-¡v sN-bv-Xn-cp-óp. Cóv cmhnse 11 \p tUm. kXojv- hoïpw Bip]{Xnbnð F¯n,  tPmansb Ct¸mÄ ]cnNcn¡pó tUm.apl½Zpambn kw-km-cn-¨ tijw UnkvNmÀPv \S]SnIÄ ]qÀ¯nbm¡pw. A-Xn-\v ti-jw ssh-Ip-tó-cw A-&oc

Full story

British Malayali

KpcpXcmhØbnð Ignbpó tPman tPmWns\ Cóse cm{Xnbnð tIcf¯ntebv¡p sImïpt]mIm\pÅ {iaw Ahkm\ \nanjw kmt¦XnI ]nghp aqew \Sónñ. tlhmÀUvlo¯v Bip]{Xnbnð \nópw lo{Xqhnepw, s\Sp¼mtÈcnbnð \nópw ssh¡t¯¡papÅ Bw_pe³kpIÄ AS¡apÅ AXym[p\nI kuIcy§Ä Fñmw Hcp§nb tijw Ahkm\ \nanjamWp bm{X apS§nbXv. tPmansb \m«ntebv¡p sImïpt]mIm\pÅ NpaXe GsäSp¯ CâÀ\mjWð FbÀ {Sm³kv--t]mÀ«v I¼\nbmb KpUv--kvam³ dkv--Iyphn\v \ð-Inb 22,000 ]uïv AhcpsS A¡uïnð F¯mXncpóXmWv bm{X apS§m³ ImcWambXv.   tPmanbpsS `mcy Pn³-kn-bp-sS Cw-¥-ïn-se F-¨v-F-kv-_n-kn _m-¦nð \nópw CâÀ-\m-j-Wð {Sm³-kv-^À h-gn-bm-bn-cpóp- tPm-an-sb sIm-ïpt]m-Ip-ó-Xn-\pÅ 22,000 ]u-ïv {Sm³kv-t]mÀ-t«-j³ I-¼-\n-bp-sS A-¡u-ïn-te-¡v am-än-bXv. i-àam-b `o-I-c-h-n-cp-² \nb-aw aq-ew H-cp \n-Ýn-X Xp-I-bnð IqSn-b ]-Ww \m-«n-se-¯n-bmð dn-kÀ-hv _m-¦n-\v A-teÀ-«v t]m-Ipw. ^-ïn-sâ tkm-gv-kv A-S-¡-ap-Å Im-cy-§Ä

Full story

British Malayali

C-\n \-ap-¡v I-®S-¨v {]mÀ-°n-¡mw. tPm-an-bp-am-bn C-óv F-bÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w Uð-ln-bn-te-bv-¡v ]-d-óp-b-cp-t¼mÄ \-ap-¡p sN-¿m³ _m-¡n-bpÅ-Xv {]mÀ-°-\ am-{X-amWv. ssh-Zy-k-lm-b-¯n-\v H-cp-¡m³ ]-äp-ó Fñm k-lm-b-§fpw sN-bv-Xp I-gnªp. ]n-g-hp-IÄ Cñm-¯ H-cp¡-§-tfm-sS-bm-Wv tlhm-À-Uv lo-¯n-se B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð \nópw lo{Xq FbÀ-t]mÀ-«n-te-bv¡pw A-hn-sS \nópw hn-am-\-¯n-te-bv¡pw Uð-ln-bnð C-d-§-n-b ti-j-ap-Å k-a-b-§-fnepw H-s¡ H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. C-óp ssh-Ip-tóc-s¯ F-bÀ C-´y ^v-sse-än-se 12 _n-kn\-kv ¢m-kv ko-äp-IÄ am-än-bm-Wv Bw-_p-e³-kv ku-Icyw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä H-tc a-\-tÊm-sS ku-I-cy-§Ä H-cp-¡p-I-bm-W-v C-t¸mÄ. A-tX ka-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hm-b-\-¡m-cnð \nópw ti-J-cn-¨ ]-Ww Có-se tl-hmÀ-Uv-lo-¯v B-ip-]-{Xn-bnð F¯n-b Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ tNÀ-óv tPm-an

Full story

British Malayali

A-\n-Ýn-X-Xz-§Ä-¡pw B-i-¦-IÄ-¡pw A-´yw Ip-dn-¨p sIm-ïv \m-sf cm-{Xn 9.30\v lo{Xp hn-am-\-¯m-h-f-¯nð \nópw tPm-an tPm-Wn-s\bpw h-ln¨p-sIm-ïv F-bÀ C-´y hn-am-\w ]-d-¡pw. A-h-km-\ ]cn-tim-[-\-Ifpw ]qÀ-¯nbm-b ti-jw C³tUm A-ta-cn-¡³ B-ip-]{Xn hr-¯-§fpw {_n-«o-jv sa-Un-¡ð kw-Lhpw ]-eX-h-W NÀ-¨-IÄ \-S-¯n-bm-Wv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnemb tPm-an tPm-Wn-s\ \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Ip-ó Im-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. F-bÀ C-´y hn-am-\-¯n-se 12 _n-kn\-kv ¢m-kv Sn-¡-äp-I-fm-Wv tPm-an-bp-sS Po-h³ Im-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn Có-se _p-¡v sN-bv-XXv. H-t«-sd hn-am-\ I-¼-\n-I-fp-am-bn hn-e t]-in-bm-Wv H-Sp-hnð Uð-ln-bn-se CâÀ-\m-j-Wð Kp-Uv-am³ t]-jyâv dn-tkÀ-¨v I-¼-\n-I-fp-am-bn [m-c-W-bnð F-¯n-bXv. C-X-\p-k-cn-¨v C-t¸mg-s¯ B-tcm-Ky \n-e-bnð H-cp am-ähpw h-cp-¯m-sX ssh¡-s¯ B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-t¡-ï NpaX-e Cu I-¼-\n-¡m-Wv. hnam\¯n-sâ _n-kn\-kv ¢m-kn-se Bdv koäpIÄ amän {]tXyI kuIcyt¯msS Hcp¡pó Im_n\nð

Full story

British Malayali

{]-Xo-£-tbm-sS {]-tXy-I hn-am-\-¯nð Nn-In-ÕmÀ-°w \m-«n-te-bv-¡v t]m-Ipó tPm-an tPm-Wn-sâ B-tcm-Ky Øn-Xn A-t\z-jn-¡m\pw k-lm-b-§Ä sN-bvXp-sIm-Sp-¡m\pw {_n-«ojv aebmfn Nmcnän ^u-tïj-sâ aqóv {S-Ìn-amÀ C-óse tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se F³-F-¨v-F-kv B-ip-]{Xn k-µÀ-in-¨p. {S-Ìn-amcm-b tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð, kmw -Xn-cp-hm-Xnð, ssk-an tPmÀ-Öv F-ón-h-cm-Wv tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se {]n³-k-kv tdmbð B-ip-]-{Xn- kµÀin¡pIbpw _Ôp¡fpw kplr¯p¡fpambn IqSn¡mgvN \S¯pIbpw ØnXn KXnIÄ t\cn«v a\knem¡pI-bpw sN-bvXXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b XpI ssI-am-äw sN-¿p-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« B-i-b-¡p-g-¸-§Ä H-gn-hm-¡m-\m-bn-cp-óp k-µÀ-i-t\m-t±iw. H-t«-sd t]À Pn³-kn¡pw tPm-an¡pw Xp-W-bm-bn D-ÅXp-sIm-ïv Nn-e \nÀ-t±-i-§Ä B-i-b-¡p-g-¸-§Ä D-ïm-¡póXv H-gn-hm-¡m-\m-bXv.   sshIptó-cw aqóp aWntbmsS Bip]{Xnbnð F¯nb kwLw Fñm Imcy§fpw a\knem¡pIb

Full story

British Malayali

tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]-{Xn-bnð Kp-cpX-c tcm-Kw _m-[n-¨v I-gn-bp-ó a-e-bm-fn bp-hmhmb tPm-an tPm-Wn-sâ \n-e-bnð K-Wyam-b ]p-tcm-K-Xn-bp-ïm-b-Xm-bn B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä. acp-óp-I-tfm-Sv {]-Xn-I-cn-¡p-Ibpw Có-se k-µÀ-in-¡m-s\¯n-b H-cp ssh-ZnI-s\ t\m-¡n \m-h-\-¡n-b-Xp-am-Wv G-sd {]-Xo-£ \ð-Ip-óXv. tPm-an {]-Xn-I-cn-¨-tXm-sS \msftbm a-äómtfm \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Im-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-fm-Wv \-S-¡p-óXv. A-X-\p-k-cn-¨v \n-ch-[n FbÀ-sse³ I-¼-\n-I-fnð \n-ópw Có-se tIzm-«v hm-§n-b-n-cp-óp. G-ähp-sam-Sp-hnð {]-Xo-£n-¨-t]m-se 25,000 ]u-ïnð H-Xp-§p-ó tIzm-«pX-só e-`n¨p. Có-se h-sc e-`n-¨-Xnð Uð-ln-bnð \n-óp-Å hnam-\ I¼-\n tIzm-«v sN-bvXXv 75,000 ]u-ïpw G-ähpw Ip-d-ªXv 58, 900 ]u-ïp-am-bn-cpóp. F-ómð C-óp ]p-eÀs¨-tbm-sS Im-cy-§-fnð am-äw hóp. tPm-an-s¡m-¸w \m-«n-te-¡p Xn-cn-¡m-\n-cp-ó kw-L-¯nð a-e-bm-fn \-gv-kn-s\ DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXmsS sN-e-hv 25,000¯n-te-¡v Np-cp-¡m³ I-gn-ª

Full story

British Malayali

cïp Znhkw sImïp e£yw Iï-Xns\ XpSÀóv Ah-km-\n-¸n-s¨-¦nepw A]qÀÆ tcmKw _m[n¨p Kpcp-X-cm-h-Ø-bnð Ign-bpó tlhmÀUv lo¯nse ae-bm-fn-bmb tPman tPmWns\ klm-bn-¡m³ Có-sebpw {_n«ojv ae-bmfn hmb-\-¡mÀ ]Ww \ðIn sImïn-cp-óp. Cóse Hä Znhkw am{Xw 7327. 34 ]uïmWv F¯n-t¨Àó-Xv. CtXmsS tPman tPmWn\v thïn {_n«ojv ae-bmfn hgn am{Xw 34,909. 97 ]uïv e`n-¨p. tPman-bpsS `mcy-bpsS A¡u-ïn-te¡v A`yp-Z-b-Imw-£n-IÄ \ðInb XpI F{X-sbóv hyà-a-sñ-¦nepw tPman-bpsS NnIn-Õbv¡pw B IpSpw-_-¯nsâ `mhn¡pw Bh-iy-amb XpI apgp-h³ Xsó tiJ-cn¨p Ign-ªXm-bmWv kqN-\. hnÀPn³ aWn A¡uïv hgn Kn^väv FbnUv DĸsS 31,661. 25 ]uïv e`n-¨-t¸mÄ 3248. 72 ]uïmWv {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utïjsâ A¡u-ïn-te¡p t\-cn«p e`n-¨-Xv. Atkm-kn-tbj-\p-Ifpw hyàn-Ifpw AS¡w 620 t]cmWv CXp-hsc ]Ww \ðIn-b-Xv. Cóse hyàn-Ifpw Ht«sd kwL-S-\-Ifpw ]Ww \ðIp-I-bp-ïm-bn. tlmÀj-anse {]apJ ae-bmfn Atkm-kn-tb-j-\mb Fwkn-F¨v tlmÀjw tiJ-cn¨ 1135 ]uïv Kn^väv FbnUmb 2

Full story

[42][43][44][45][46][47][48][49]