1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

a-sämcp Hm-Ww Iq-Sn a-e-bm-fn-¡p ap-¼nð F-¯p-I-bm-Wv. \-½-fnð A-t\-Iw t]À Hm-Ww D-®m³ \m-«nð t]m-bn I-gn-ªn-cn-¡póp. Ip-td-b-[n-Iw t]À \m-«nð \nópw a-S-§n-sb¯n Hm-Ww C-hn-sS B-tLm-jn-¡póp. a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw am-dn amdn Hm-Ww B-tLm-jn-¨p Xp-S-§n-¡-gnªp. A-Xp H-cp h-iw am-{Xw. Hm-Ww D-®p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v B-tem-Nn-¡m³ t]m-epw km-[n-¡m-¯ A-t\-Iw t]À \-ap-¡n-S-bnð th-sdbpw D-ïv. Hm-Ww D-®p-ó-Xn-t\-¡mÄ {]-[m-\w A-h-À-¡v th-Z-\ A-I-äp-Itbm H-cp t\c-s¯ F-¦nepw `£-Ww I-gn-¡p-Itbm BWv. A¯-cw \n-cm-ew-_cm-b H-cp ]n-Sn B-fp-I-fp-sS Po-hn-X I-Y R-§Ä hoïpw A-h-X-cn-¸n-¡p-I-bmWv. ssZ-hm-\p-{K-lw sIm-ïv am{Xw \-½Ä C§-s\ Po-hn-Xw B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ A-Xn-\p `mKyw e-`n-¡m-sX t]m-b Nn-eÀ-¡m-bn F-¦nepw H-cp sN-dp ssI k-lm-bw sN-bv-Xmð Cu Hm-W-¯n-\p Iq-Sp-Xð a-[p-cw D-ïmhpw F-óm-Wv R-§Ä I-cp-Xp-ó-Xv. R-§Ä-¡p e-`n-¨ A³-]-tXm-fw A-t]-£-IÄ kq-£-a-am-bn ]-cn-K-Wn-¨p H-cp U-k-t\m-fw t]-sc k-lm-bn-¡phm-\m-Wv C-t¸mÄ {i-an-&

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ Hm-W-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v \-S-¯p-ó A-¸o-en-sâ `m-K-am-bn k-lm-bw e-`n-¡m³ AÀ-l-X-bp-Å-hÀ c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw A-t]-£bpw tc-J-Ifpw k-aÀ-¸n-¡-W-sa-óv ^u-tï-j³ sN-b-À-am³  {^m³-knkv Bâ-Wn A-dn-bn¨p. {_n-«o-jv a-e-bm-fn hmÀ¯-sb Xp-SÀ-óv \n-ch-[n t]À A-t]-£-IÄ k-aÀ-¸n-¨n-«pïv. F-ómð H-t«-sd t]À A-t]-£-IÄ am-{Xw \ð-Ip-I-tbm Nn-eÀ tc-J-IÄ am{Xw \ð-Ip-Itbm sN-bv-Xn-«p-ïv. At]-£ \ð-In-b-hÀ tc-J-Ifpw tc-J-IÄ \ð-In-b-hÀ A-t]-£bpw c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw k-aÀ-¸n-t¡-ï-XmWv. C-Xph-sc e-`n-¨ A-t]-£-I-sf-¡p-dn-¨p-Å A-t\z-j-§Ä B-Wv C-t¸mÄ \-S-¡pó-Xv ap-¸-Xnð A-[n-Iw A-t]-£-IÄ C-Xph-sc e-`n-¨p-I-gnªp. Fñm A-t]-£-Ifpw ]-cn-K-Wn-¨ ti-jw G-ähpw AÀ-l-X-bp-Å Ft«m ]t¯m t]À-¡v th-ïn B-bn-cn-¡pw Hm-W-¯n-\v A-¸oð \-S-¯pI. C§-s\ e-`n-¡p-ó ]-Ww ap-gp-h³ AÀ-l-X-bp-Å-hÀ-&

Full story

British Malayali

{_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ HmWt¯mSv A\p_Ôn¨v \S¯m³ ]²Xn CSpó HmWw A¸oen\pÅ {]mYanI At\zjW§Ä Bcw`n¨p. Ct¸mÄ ^utïj\v ap¼nð e`n¨ 18 At]£Isf Ipdn¨mWv At\zjWw Bcw`n¨Xv. HcmgvNbv¡Iw e`n¡pó At]£ IqSn ]cnKWn¡póXmWv Fóv ^utïj³  sNbÀam³ {^m³knkv BâWn Adnbn¨p. \n§fpsS ]cnNb¯nð DÅ XnIª Zmcn{Zy¯ntem tcmKmhØbntem DÅ Bcpw klmbn¡m³ Cñm¯hcpsS hnhc§Ä BWv kaÀ¸nt¡ïXv. \½psS klmbw e`n¨nsñ¦nð Poh³ \ne\nÀ¯m³ km[n¡m¯{X Zcn{Zysc thWw ip]mÀi sN¿m³.  \n§Ä sNt¿ïXv C{Xam{Xw. \n§Ä¡v ]qÀWambpw Dd¸pÅ klmbw BhiyapÅhcpsS hnhc§Ä NphsS sImSp¯ncn¡pó en¦nð ¢n¡v sNbvX At]£ t^mw Uu¬temUv sNbvXv AXnð ]qcn¸n¨ tijw kv-Im³ sNbvXv Csabnembn Ab¨pXcnI. Cu {]{Inb F{Xbpw thKw sN¿pI. XpSÀóv ChÀ klmbw AÀln¡póhcmWv Fóv sXfnbn¡pó aäv tcJIfpw Csabnð hgn Abbv¡pI. ]{X§fnð hmbn¨dnªtXm hmSv-

Full story

British Malayali

t\¸mfnse efnXv]qÀ Pnñbnse tKmZmhcn hntñPnsebpw ka-cn Kmhnsebpw 125 Hmfw hcpó IpSpw_§Ä Cóv A-Xnbmb kt´mj¯nemWv. {]IrXn kwlmc XmÞhw BSnbt¸mÄ Dähscbpw InS¸mShpw Fñmw \ãs¸«v I®oÀ ISenð s]«hÀ¡v Cóv Xe Nmbv¡m³ Hcp A`b Øm\w Hcp¡nbncn¡póp. Ccp {Kma§fnepambn 125 Hmfw IpSpw_§Ä¡pw `mKnIambn XIÀó Hcp kv-IqfpamWv {_n«ojv aebmfnbpsS klmbt¯msS ]p\cp²cn¡pó-Xv. {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ ssIamdnb 11500 ]uïv t\¸mfnð F¯nbt¸mÄ 19 e£w t\-¸mfn cq] Bbn Dbcp-I-bm-bn-cpóp. B Xp-I D-]-tbm-Kn-¨v 125 ho-SpIfp-sS tað-¡q-c-IÄ am-dnb-tXm-sS A-hÀ-s¡m-s¡ C-\n a-g \-\-bm-sX In-S-óp-d§mw F-ó-Xm-Wv ØnXn. 1000 ]u-ïv \-evIn t\mÀ-hn-¨p-ImÀ; t\¸m-fns\ k-lm-bn-¡m³ {_n-«n-jv a-e-bm-fn- kam-l-cn¨ 11500 ]u-ïn-sâ sN-¡v ssI-am-dn t\-¸m-fn-s\ ]n-Sn-¨p-e-¨ `q-I-¼-¯nð t\-¸mÄ P-\-X-bv-¡v ssI-Xm-§m-Ip-hm³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hm-b-\¡m-tcm-Sv A-`yÀ-

Full story

British Malayali

am-ô-ÌÀ: {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ t\-¸mÄ Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n ssI-amdn. t\-¸m-fn-se \yq-h-t¡m«v Pnñ-bn-se ka-cn {Km-a-¯n-se ho-Sp-IÄ-¡v ta-ðIq-c \nÀ-an-¡m-\m-bn A-hn-sS {]-hÀ-¯n-¡p-ó a-e-bm-fn ssh-Zn-I\m-b ^m km-\n-¡m-Wv XpI ssI-am-dn-bXv. Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡n-S-bnð A-Xym-h-iy-am-bn c-ïv Zn-h-k-s¯ tI-c-f k-µÀ-i-\-¯n-\m-bn F¯nb ssh-ZnI-sâ I-¿nð Có-se I-®q-cnð sh-¨v sN-¡v ssI-am-dp-I-bm-bn-cpóp. H-fn-¼y³ t_m-_n A-tem-jy-km-Wv ^m. km-\n-¡v {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨v 11500 ]u-ïn-sâ sN-¡v ssI-am-dn-b-Xv. BZyw k-am-l-cn-¨-Xv 8000 ]u-ïm-bn-cpóp. F-ómð k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó {Km-a-¯n-sâ t]-cv hy-à-am-¡p-I-bpw k-lm-bw t\-cn-«v F-¯n-¡pó-Xv F§-s\ F-óv dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-Ibpw sN-b-vXtXm-sS 1500ð A-[n-Iw ]u-ïv Iq-Sn F-¯n tNÀóp. C-Xn-\n-S-bnð ^m. km-\n-sb {_n-«n-jv a-e-b-fn-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n Xó t\mÀ-hn-¨v hm-b-\-¡m-c\m-

Full story

British Malayali

10000 ]u-ïv Xn-I-bv-¡m³ B-bn-cp-óp R-§-fp-sS A-`yÀ°-\. F-ómð hm-b-\¡mÀ-¡v A-Xv 10532.50 ]u-ïm-¡n D-bÀ-¯n. Cu-iz-cm\p-{K-lw sIm-ïv ]u-ïv hn-e G-Xm-ïv 100 cq-]bpw B-b-tXm-sS t\-¸m-fn-se P\X-bv-¡v bp-sI a-e-bm-fn-IÄ \ð-Ip-ó k-lm-bw Ip-Xn-¨p-bÀ-ó-Xv 10 e-£w cq]bm-bm-Wv. t\-¸m-fnð hoïpw {]-Ir-Xn Xm-Þ-h-am-Sm³ B-cw`n-¨-tXmsS Cu a-\p-jy-kv-t\l-¯n\v {]k-àn G-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv. {_n-«o-jv- a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨ Xp-Ibpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUpw A-S-§p-ó ]-Ww A-{Xbpw c-ïv Zn-h-k¯n\-Iw t\-¸m-fn-se {Km-a-¯n-te-¡v F-¯n-¡p-I-bm-Wv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI hntZ-i hn-\n-a-b N-«§-sf A-Sn-Øm-\am-¡n ]-Ww \ð-Ip-hm\p-Å km-t¦Xn-I X-S-Ê-§Ä am-dn-bmð D-S³ B ]Ww AÀ-ln-¡p-óh-sc I-¿nð F-¯pw. t\-¸m-fn-se {Kma-s¯ k-lm-bn-¡m³ t\mÀ-hn-¨n-se {_n«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\¡mc-sâ \nÀ-t±-i-{]-Im-cw apt¼m«v h-ó t\¸m-fn-ð {]-hÀ-¯n-&i

Full story

British Malayali

C-óv {]n-b hm-b-\¡mÀ 700 ]u-ïv Iq-Sn \ð-In-bmð t\-¸m-fn-se `q-I-¼ -Zp-cn-X_m-[n-Xcm-b {Km-a-¯n-\v {_n-«Wn-se a-e-bm-fn-IÄ F-¯n-¡p-ó k-lm-bw 10000 ]u-ïm-bn D-b-cpw. C-S-th-f-bv-¡v ti-jw t\-¸mÄ A-¸oð ]p\cm-cw`n-¨ Có-se am-{Xw 792.5 ]u-ïv Iq-Sn F-¯n-t¨À-ó-tXm-sS t\¸mÄ A-¸o-enð B-sI e`n-¨ Xp-I 9308.75 B-bn am-dp-I-bm-bn-c-póp. C-óv G-Xm-ïv 700 ]u-ïv Iq-Sn e-`n-¨mð B Xp-I 10000 ]u-ïm-bn D-b-cpw. t\¸m-fn-se {Km-a-¯n-se ho-Sv X-IÀ-ó-hÀ-¡v tað¡q-I \nÀ-½n-¡m³ jo-äv hm-§n-s¡m-Sp-¡m³ BWv Cu ]-Ww D]tbm-Kn-¡p-I. A-t\-Iw km[y-X-IÄ ]cn-K-Wn-¨ ti-jw thï-{X A-t\z-j-W-§Ä \-S-¯n-bm-Wv H-cp ssh-ZnI-sâ t\-Xr-Xz-¯nð \-S-¡p-ó ]p\c[nhm-k ]²-Xn-¡v k-lm-bw \ð-Im³ {_n«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ {S-Ìn-IÄ tbm-Kw tNÀ-óv Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS t\mÀ-hn-¨n-se hm-b-\-¡m-c\m-b _n-tPmjv \ðIn-b ip-]mÀi-sb

Full story

British Malayali

t\-¸m-fn-se Zp-c-´ _m-[n-X-sc k-lm-bn-¡m³ {_n«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b F-®m-bn-c-¯n-e-[n-Iw ]u-ïv F¯p-I Xn-I-¨pw AÀ-l-cm-b-h-cp-sS ssI-bnð. t\-¸mÄ Fw_-kn hgntbm {_n-«-\n-se k-ó-² kwL-S-\ hgntbm k-lm-bw F-¯n-¡m³ B-bn-cp-óp B-Zy L-«-¯nð B-tem-N-\ F-¦nepw I-S-enð sh-Åw H-gn-¡pó t]m-se-bp-Å Cu ]-²-Xn-¡v ]I-cw I-®oÀ Xp-S-bv-¡m³ ]m-Sp-s]-Sp-ó BÀ-s¡-¦nepw t\-cn-«v \ð-Im-\p-Å {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {i-aw B-Wv H-Sp-hnð ^-ew I-ï-Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS t\mÀ-hn-¨n-se hm-b-\-¡m-c\m-b _n-tPmjv \ðIn-b ip-]mÀi-sb Xp-SÀ-óp \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv t\-¸m-fn-se \yq-h-t¡m«v Pnñ-bn-se kacn {Km-a-¯n-sâ I®o-scm-¸m³ hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-Ww D-]-tbm-Kn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. hÀ-j-§-fm-bn A-hn-sS tkh-\w sN-¿pó kn-F-kvän ssh-Zn-I\m-b ^m. km-\n h-S-bm-«p-Ip-óv h-gn-bm-Wv hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-Ww

Full story

British Malayali

tem-I-¯n-sâ I®o-scm-¸m³ H-ä-a-\-tÊm-sS bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨-t¸mÄ H-gp-In-sb-¯nb-Xv 7972.5 ]uïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ 5,442 ]u-ïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨ 1235.5 ]uïpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v e-`n-¨ 1295 ]uïpw tN-À-ómWv Cu Xp-I. Hu-tZym-Kn-I-am-bn t\-¸mÄ A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-sW-¦nepw ^-ïv ssI-am-ä co-Xn Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xph-sc hm-b-\-¡mÀ \ð-Ip-ó ]-Ww C-Xnð DÄ-s¸-Sp¯p-ó-XmWv. F-ómð Imw-s]-bn³ A-h-km-\n-¨-Xn-\mð C-\n ^-ïv \ð-Ip-ó Xo-cpam-\w {]-Jym-]-n-¡póXv H-gn-sI a-äv hmÀ-¯-IÄ \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡nñ. F-§-s\-bm-Wv ^-ïv hn-Xc-Ww sN-t¿ï-Xv F-ó I-m-cy-¯nð ctïm aqtóm Zn-h-k-¯n\-Iw Xo-cp-am-\w F-Sp-¡-p-sa-óv ^u-tïj³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn A-dn-bn-¨p. t\-¸m-fn-s\ ]p-\-cp-²m-c-W {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó H-cp kw-L-S-\-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-

Full story

British Malayali

`q-I-¼-¯nð X-I-À-ó-Sn-ª H-cp cm-Py-s¯ ssI-]n-Sn-¨v D-bÀ-¯m-\p-Å {_n-«ojv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS Xo-{h {i-a-¯n-\v C-óv k-am-]\w. I-gn-ª Bgv-N B-cw-`n-¨ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ t\-¸mÄ A-¸oð C-óv k-am-]n-¡p-t¼mÄ hm-b-\-¡mÀ h³ tXm-Xnð ^-ïv \ð-Ip-sa-óm-Wv R-§-fp-sS I-W-¡pIq«ð. Cu A-¸o-en-sâ XpS-¡w ap-Xð A¯-cw H-cp B-th-iw Fñm-Sn-b¯pw hy-à-am-bn-cpóp. Có-se A-À-°-cm{Xn B-b-t¸m-tg-bv¡pw B-sI Xp-I 6968.75 B-bn D-b-À-ó-Xv B-th-i-I-c-amWv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI C-Xn-\nsS e-`n-¨ ]-Ww F§-s\ hn\n-tbm-Kn¡-Ww F-ó Im-cy-¯nð H-t«-sd \nÀ-t±-i-§Ä hm-b-\-¡mÀ \ð-In Xp-S-§n-bn-«pïv. H-cp {Kma-s¯ X-só Z-s¯-Sp-¯v kw-c-£n-¡-W-sa-ó B-hiyw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-ópïv. A¯-cw {]-Nm-c-§-fnð GÀ-s¸-Sp-ó H-ón-e-[n-Iw k-ó-² kw-L-S-\-I-fp-am-bn R-§Ä _-Ô-s¸-«v h-cpóp. C-Xv kw-_-Ôn-&

Full story

[49][50][51][52][53][54][55][56]