1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

10000 ]u-ïv Xn-I-bv-¡m³ B-bn-cp-óp R-§-fp-sS A-`yÀ°-\. F-ómð hm-b-\¡mÀ-¡v A-Xv 10532.50 ]u-ïm-¡n D-bÀ-¯n. Cu-iz-cm\p-{K-lw sIm-ïv ]u-ïv hn-e G-Xm-ïv 100 cq-]bpw B-b-tXm-sS t\-¸m-fn-se P\X-bv-¡v bp-sI a-e-bm-fn-IÄ \ð-Ip-ó k-lm-bw Ip-Xn-¨p-bÀ-ó-Xv 10 e-£w cq]bm-bm-Wv. t\-¸m-fnð hoïpw {]-Ir-Xn Xm-Þ-h-am-Sm³ B-cw`n-¨-tXmsS Cu a-\p-jy-kv-t\l-¯n\v {]k-àn G-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv. {_n-«o-jv- a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨ Xp-Ibpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUpw A-S-§p-ó ]-Ww A-{Xbpw c-ïv Zn-h-k¯n\-Iw t\-¸m-fn-se {Km-a-¯n-te-¡v F-¯n-¡p-I-bm-Wv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI hntZ-i hn-\n-a-b N-«§-sf A-Sn-Øm-\am-¡n ]-Ww \ð-Ip-hm\p-Å km-t¦Xn-I X-S-Ê-§Ä am-dn-bmð D-S³ B ]Ww AÀ-ln-¡p-óh-sc I-¿nð F-¯pw. t\-¸m-fn-se {Kma-s¯ k-lm-bn-¡m³ t\mÀ-hn-¨n-se {_n«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\¡mc-sâ \nÀ-t±-i-{]-Im-cw apt¼m«v h-ó t\¸m-fn-ð {]-hÀ-¯n-&i

Full story

British Malayali

C-óv {]n-b hm-b-\¡mÀ 700 ]u-ïv Iq-Sn \ð-In-bmð t\-¸m-fn-se `q-I-¼ -Zp-cn-X_m-[n-Xcm-b {Km-a-¯n-\v {_n-«Wn-se a-e-bm-fn-IÄ F-¯n-¡p-ó k-lm-bw 10000 ]u-ïm-bn D-b-cpw. C-S-th-f-bv-¡v ti-jw t\-¸mÄ A-¸oð ]p\cm-cw`n-¨ Có-se am-{Xw 792.5 ]u-ïv Iq-Sn F-¯n-t¨À-ó-tXm-sS t\¸mÄ A-¸o-enð B-sI e`n-¨ Xp-I 9308.75 B-bn am-dp-I-bm-bn-c-póp. C-óv G-Xm-ïv 700 ]u-ïv Iq-Sn e-`n-¨mð B Xp-I 10000 ]u-ïm-bn D-b-cpw. t\¸m-fn-se {Km-a-¯n-se ho-Sv X-IÀ-ó-hÀ-¡v tað¡q-I \nÀ-½n-¡m³ jo-äv hm-§n-s¡m-Sp-¡m³ BWv Cu ]-Ww D]tbm-Kn-¡p-I. A-t\-Iw km[y-X-IÄ ]cn-K-Wn-¨ ti-jw thï-{X A-t\z-j-W-§Ä \-S-¯n-bm-Wv H-cp ssh-ZnI-sâ t\-Xr-Xz-¯nð \-S-¡p-ó ]p\c[nhm-k ]²-Xn-¡v k-lm-bw \ð-Im³ {_n«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ {S-Ìn-IÄ tbm-Kw tNÀ-óv Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS t\mÀ-hn-¨n-se hm-b-\-¡m-c\m-b _n-tPmjv \ðIn-b ip-]mÀi-sb

Full story

British Malayali

t\-¸m-fn-se Zp-c-´ _m-[n-X-sc k-lm-bn-¡m³ {_n«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b F-®m-bn-c-¯n-e-[n-Iw ]u-ïv F¯p-I Xn-I-¨pw AÀ-l-cm-b-h-cp-sS ssI-bnð. t\-¸mÄ Fw_-kn hgntbm {_n-«-\n-se k-ó-² kwL-S-\ hgntbm k-lm-bw F-¯n-¡m³ B-bn-cp-óp B-Zy L-«-¯nð B-tem-N-\ F-¦nepw I-S-enð sh-Åw H-gn-¡pó t]m-se-bp-Å Cu ]-²-Xn-¡v ]I-cw I-®oÀ Xp-S-bv-¡m³ ]m-Sp-s]-Sp-ó BÀ-s¡-¦nepw t\-cn-«v \ð-Im-\p-Å {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {i-aw B-Wv H-Sp-hnð ^-ew I-ï-Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS t\mÀ-hn-¨n-se hm-b-\-¡m-c\m-b _n-tPmjv \ðIn-b ip-]mÀi-sb Xp-SÀ-óp \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv t\-¸m-fn-se \yq-h-t¡m«v Pnñ-bn-se kacn {Km-a-¯n-sâ I®o-scm-¸m³ hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-Ww D-]-tbm-Kn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. hÀ-j-§-fm-bn A-hn-sS tkh-\w sN-¿pó kn-F-kvän ssh-Zn-I\m-b ^m. km-\n h-S-bm-«p-Ip-óv h-gn-bm-Wv hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-Ww

Full story

British Malayali

tem-I-¯n-sâ I®o-scm-¸m³ H-ä-a-\-tÊm-sS bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨-t¸mÄ H-gp-In-sb-¯nb-Xv 7972.5 ]uïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ 5,442 ]u-ïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨ 1235.5 ]uïpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v e-`n-¨ 1295 ]uïpw tN-À-ómWv Cu Xp-I. Hu-tZym-Kn-I-am-bn t\-¸mÄ A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-sW-¦nepw ^-ïv ssI-am-ä co-Xn Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xph-sc hm-b-\-¡mÀ \ð-Ip-ó ]-Ww C-Xnð DÄ-s¸-Sp¯p-ó-XmWv. F-ómð Imw-s]-bn³ A-h-km-\n-¨-Xn-\mð C-\n ^-ïv \ð-Ip-ó Xo-cpam-\w {]-Jym-]-n-¡póXv H-gn-sI a-äv hmÀ-¯-IÄ \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡nñ. F-§-s\-bm-Wv ^-ïv hn-Xc-Ww sN-t¿ï-Xv F-ó I-m-cy-¯nð ctïm aqtóm Zn-h-k-¯n\-Iw Xo-cp-am-\w F-Sp-¡-p-sa-óv ^u-tïj³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn A-dn-bn-¨p. t\-¸m-fn-s\ ]p-\-cp-²m-c-W {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó H-cp kw-L-S-\-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-

Full story

British Malayali

`q-I-¼-¯nð X-I-À-ó-Sn-ª H-cp cm-Py-s¯ ssI-]n-Sn-¨v D-bÀ-¯m-\p-Å {_n-«ojv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS Xo-{h {i-a-¯n-\v C-óv k-am-]\w. I-gn-ª Bgv-N B-cw-`n-¨ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ t\-¸mÄ A-¸oð C-óv k-am-]n-¡p-t¼mÄ hm-b-\-¡mÀ h³ tXm-Xnð ^-ïv \ð-Ip-sa-óm-Wv R-§-fp-sS I-W-¡pIq«ð. Cu A-¸o-en-sâ XpS-¡w ap-Xð A¯-cw H-cp B-th-iw Fñm-Sn-b¯pw hy-à-am-bn-cpóp. Có-se A-À-°-cm{Xn B-b-t¸m-tg-bv¡pw B-sI Xp-I 6968.75 B-bn D-b-À-ó-Xv B-th-i-I-c-amWv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI C-Xn-\nsS e-`n-¨ ]-Ww F§-s\ hn\n-tbm-Kn¡-Ww F-ó Im-cy-¯nð H-t«-sd \nÀ-t±-i-§Ä hm-b-\-¡mÀ \ð-In Xp-S-§n-bn-«pïv. H-cp {Kma-s¯ X-só Z-s¯-Sp-¯v kw-c-£n-¡-W-sa-ó B-hiyw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-ópïv. A¯-cw {]-Nm-c-§-fnð GÀ-s¸-Sp-ó H-ón-e-[n-Iw k-ó-² kw-L-S-\-I-fp-am-bn R-§Ä _-Ô-s¸-«v h-cpóp. C-Xv kw-_-Ôn-&

Full story

British Malayali

A-²zm-\n-¨p-ïm¡n-b ]-W-¯nð \n-ópw 500 ]u-ïv A-Úm-Xcm-b Zpcn-X _m-[n-XÀ-¡v th-ïn A-Úm-Xcm-b B-fp-I-fp-sS A-¡u-ïn-te-¡v am-ä-m³ H-cmÄ-¡v tXm-ón-bmð A-bmÄ F-{X a-lm\m-b a-\p-jy³ B-hWw. tIh-ew A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS X-e¸-¯v F-¯m³ th-ïn bp-²w sN-¿p-ó \-ap-¡n-S-bn-em-Wv C¯-cw a-\p-jyÀ Po-hn-¨n-cn-¡p-óXv. t\-¸m-fn-se P-\-X-bp-sS I-®oÀ I-ïv a-\-Ê-en-ªv A-hÀ-¡v D-Sp-XpWntbm `£-Wtam hm-§n-s¡m-Sp-¡m³ th-ïn B-cm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ \-S-¯n-¸p-ImÀ F-óp t]mepw A-dn-bm-sX-bm-Wv H-cp hm-b-\-¡m-c³ C-ó-se 500 ]u-ïv kw-`m-h-\ \ð-In-bXv. B Xp-I-bp-sS Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯v 625 ]u-ïm-Wv H-cp P-\-X-bp-sS Zp-cn-X-¯n-\v B-izmk-am-bn am-dp-ó-Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI C-´y³ {]-[m-\-a{´n hgntbm {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ hgntbm? AtXm t\-¸m-fn-se kó² kw-L-S-\-bv-¡v t\-cn-t«m? \n-§Ä X-só ]-d-bp-I \ap¡v Bª

Full story

British Malayali

t\-¸m-fn-sâ I-®oÀ H-¸m-\p-Å {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS {i-aw A-Xn-sâ \m-emw Zn-\w ]n-ón-«n-cn-¡póp. c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡m³ B-tem-N-\ k-Po-h-amWv. Cu ]-Ww F-§-s\-bm-Wv ssI-am-äw sN-t¿ï-Xv F-ó B-tem-N-\ {S-kv-än-IÄ-¡n-S-bnð k-Po-h-am-bn N-À-¨ Xp-S-§n-¡-gn-ªp. A-Xn-\v hm-b-\-¡m-cp-sS \nÀ-t±-i-§Ä Iq-Sn tX-Sp-I-bm-Wv. H-cp I-S-en-te-bv-¡v shf-fw H-gn-¡pó-Xv t]m-se \-½p-sS k-lm-bw sN-dpXm-bn Im-Wn-¡m-Xn-cn-¡m³ B-Wv {i-an-¡p-ó-Xv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI \ap¡v Bªv ]nSn¨mð Cu IpcpópIfpsS I®oscm¸m³ ]¯v e£w \ðIm³ Ignbntñ? kzbw FWoäv \nð¡m³ Ignbm¯ t\¸mfn\v sNdpssI \ð¡pI Hä hmÀ-¯-sIm-ïv C-Xph-sc e-`n-¨-Xv 3000 ]uïv; Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ `n-£-bm-Nn-¡p-ó t\-¸m-fn-\v th-ïn \ap¡v H-cp-an-¨v \nð-¡mw Hcp cmPyw ap-gp-h³ H-cp-an-¨v I-c-bp-t¼mÄ \ap-s¡§-s\ I-&i

Full story

British Malayali

t\¸m-fnse \nÀ`m-Ky-cmb a\pjy Pò-§Ä¡v ]¯v e£w cq] \ðIm³ \ap¡v km[n-¡ptam? cïv Znh-ks¯ A¸oð sIm-ïv 3845 ]uïv tiJ-cn-¡m³ km[n-¨-tXmsS alm \ò-bpsS Cu A-S-bmfw ]¯v e£w cq] F¦nepw ssIamäm³ km[n-¡p-saó {]Xo£ kPo-h-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. XpSÀ-óv cïv Znhkw sImïv Ah-km-\n-¸n¡m³ Btem-Nn-¨n-cpó A¸oð aqóv Znhkw IqSn \o«m³ Xocp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. \n§-fpsS k¼m-Zy-¯nse Hcp sNdnb XpI \ðIn ssZh-¯nð \nópw A\p-{Klw t\Sm³ \ap¡v {ian-¡mw. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI Ip-cp-óp-I-fm-Wv t\-¸mÄ `q-I-¼-¯nð G-ähpw Iq-Sp-Xð Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-óXv. D-ä-h-scbpw D-S-b-h-scbpw \-ã-s¸-«v B-bn-c-¡-W-¡n-\v ]n-ôp-Ip-ªp-§-fm-Wv C-t¸mÄ sjð-«À tlm-ap-I-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. 1.7 an-ey³ Ipªp§sfbmWv Zpc´w _m[n¨ncn¡pósXómWv bp\nsk^v dnt¸mÀ-«v. 260,000 Ip-cp-óp-IÄ-¡m-Wv kÀ-Æhpw \-ã-

Full story

British Malayali

temI-¯v F-hn-sS I-®oÀ I-ïmepw A-Xv Xp-S-bv-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ A-am-´w hn-Nm-cn-¡-nñ. t\-¸m-fn-se a-\p-jy-cp-sS I-®oÀ I-ïv a-\-Ê-en-ªv k-lm-b-l-kv-X-hp-am-bn F¯n-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS ]pWyw am{Xw a-Xn C-Xv hy-à-am-¡m³. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-tj³ t\-¸m-fn-se P-\§-sf k-lm-bn-¡m³ Xp-S-§n-b A-¸o-en-s\-¡p-dn-¨v H-tcH-cp hmÀ-¯-sIm-Sp-¯-t¸m-tg¡pw sd-t¡mÀ-Uv ]-W-{]-hm-l-am-Wv D-ïm-b-Xv. B-Zy Zn-\w X-só 2000 ]u-ïv ]n-ón-« t\-¸mÄ A-¸oð C-ó-et¯Xpw Iq-Sn-b-tXm-sS 3000 I-S-óp. Có-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-]v-tU-äv sN-¿m-Xn-cp-ón-«v Iq-Sn B-bn-c-¯nð A-[n-Iw ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ \ð-In. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-À-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v Có-se AÀ-²-cm{Xn h-sc Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 2782 ]u-ïvv e-`n-¨-t¸mÄ _m-¦v h-gn e-`n-¨-Xv 255 ]-ïm-Wv. 9 t]À _m-¦v A-¡u-ïv h-gn-bpw, hn&Agr

Full story

British Malayali

tem-Iw H-cp-an-¨v \n-e-hn-fn-¡p-t¼mÄ \ap-¡v am{Xw F§-s\ am-dn \nð-¡m³ km[n-¡pw? t\¸mÄ F-ó cm-Py-s¯ X-só \m-am-hn-ti-j-am¡n-b a-lm-Zp-c-´-am-Wv G-Xm\pw Zn-h-k-§-fm-bn tem-I-¯n-sâ Dd-¡w sI-Sp-¯p-óXv. a-cn-¨-hÀ F-{X-bm-sWtóm Ip-Sp-§n In-S-¡p-ó-hÀ F-{X-bm-sWtóm H-cp ]n-Sn-bp-anñ. X-IÀ-ó-Sn-ª `q-an-bnð ]«n-Wn In-S-¡p-ó-hcpw ]IÀ-¨-hym[n hópw a-cn-¡p-ó-hcpw A-t\Iw. Ah-sc k-lm-bn-¡m³ ]m-Ým-Xy tem-Ihpw C-´ybpw H-cp a-\tkm-sS \nð-¡p-t¼mÄ H-cp sN-dp hn-cð F-¦nepw A\¡m³ \-ap-¡v Np-a-X-e-bntñ? {]-Ir-Xn-bp-sS Zpc-´w B-cp-sS ta-sebpw F-t¸mÄ th-W-sa-¦nepw I-S-óp-h-cmw. cm-Pyhpw \n-dhpw ]-Whpw H-ópw C-Xn\v _m-[Iañ. ssZ-h-¯n-sâ \nÝ-bw am-{X-am-Wv {][m-\w. B a-lm-Zpc-´w \½p-sS tað ho-gm-Xn-cp-ó-Xn\p-Å {]Xn^-e\w B-bn-cn¡-Ww \-½p-sS a\kv. {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]n-b hm-b-\¡m-tcm-Sv tX-Sp-óXpw B \-µn ]-d-¨nð am-{X-amWv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢

Full story

[49][50][51][52][53][54][55][56]