1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

H-tc kabw c-ïv hr-¡-Ifpw {]-hÀ-¯-\-c-ln-X-am-b-tXm-sS ae-¸pdw, tImgn-s¨\ s]cp-a® ]p¯³ ]pc-bv¡ð ho«nð jm-Pn-bv¡v Pn-hn-Xw Xn-cn-¨p-In-«p-saó {]-Xo-£ \-ã-s¸-«p...F-ómð c-£-I-bm-bn F-¯nb-Xv kz-´w `m-cy-X-só-bm-bn-cp-óp. kuZn-bnð Xmð¡m-enI tPmen¡mbn F¯n Hcp hÀjw XnIbpw ap³-t]-bm-bn-cp-óp jm-Pn-sb hn-[n th-«-bm-SnXv. imcoc Akz-Ø-X-Ifpambn tcmK e£-W-§Ä Iïp Xp-S-§n-b-tXmsS hr¡ amän-h-bv¡pI AñmsX thsd bmsXmcp t]mw hgnbpw Csñóv tUmIvSÀamÀ Adn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp. Xp-S-À-óv `m-cy-bp-sS hr-¡ Xsó Znhy-bpsS hr¡ jmPn¡v A\p-tbm-Py-saóv Isï-¯pI IqSn sNbvX-tXmsS _Ôp-¡-fnð \nópw kplr-¯p-¡-fnð \nópsañmw ]Ww ISw hm§n ikv{X-{In-b \-S-¯n-sb-¦n-epw C-cp-hcpw In-S-¸n-em-b-tXm-sS Cu Ip-Spw_¯nsâ PohnX N{Iw Xmfw sX-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv... hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn k-lm-bn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿p-I. cïv hr¡-Ifpw XI-cm-dnð Bb Krl-\m-Y\v `mcy hr¡ \ðIn-bn«pw Hm&ced

Full story

British Malayali

Im³-kÀ t]m-se Zp-cn-Xw ]n-Sn-s¨m-cp tcm-Kw th-sdmópw Im-Wp-I-bnñ. Im³-kÀ ]n-Sn-s¸-«mð th-Z-\ A-Xn-sâ ]m-c-ay-¯nð F-¯pw. c-£-s¸Sptam Fv-ó D-d-¸n-embv-a a-säm-cp h-i¯v. Nn-In-Õn-¨v Nn-In-Õn-¨v H-cp Ip-Spw_-s¯ h-gn-bm-[m-c-am-¡p-Ibpw Im³-k-dn-sâ hn-t\m-Z-amWv. B-sI-bp-ïm-bn-cp-ó ]-¯v skânð ]m-Xnbpw hn-äv th-Z-\ i-an-¸n-¡m³ {i-an-¡p-ó H-cp C-Sp-¡n Pnñ-¡mc-sâ Pohn-X I-Y C-Xv i-cn-h-¡p-I-bmWv. \m-«p-Im-cp-sS Xp-W-tbm-sS Po-hn-Xw ]n-Sn-¨v \nÀ-¯p-ó Cu Ip-Spw-_w a-¡-fp-sS kv-IqÄ ]T-\w ap-S§ptam F-ó `-b-¯nð I-gn-bp-I-bm-Wv C-t¸mÄ. CSp¡n Pnñ-bnse Icp-Wm-]pcw ]ôm-b-¯nð Xma-kn-¡pó tPmkv tPmÀPv Fó 49 hb-Êp-Im-c-s\-bmWv R§Ä Cóv \n§Ä¡v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p-ó-Xv. CXv {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ {InkvXp-aknt\mSv A\p-_-Ôn¨v \S-¯pó A¸o-ense aqóm-a¯v lX `mKy-\m-Wv C-bmÄ. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tPm-kn-sâ Ip-Spw_s¯ k-lm-bn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡

Full story

British Malayali

Cu sN-dp-¸-¡mc-sâ Pohn-X I-Y tI-«mð I-®v Xp-S-¡m-¯ Bcpw D-ïm-Inñ. Iq-en-¸-Wn-¡mc-sâ a-I³ B-bn«pw ]T-\-¯nð an-Ihpw ku-lr-Z-§-fnð Xo-{ham-b Du-jv-a-f-Xbpw Im-¯v kq-£n-¨m-Wv {]Xo-jv F-ó 24 Imc³ a-c-W-t¯m-Sv añ-Sn-¨pw Po-hn-Xw apt¼m-«v sIm-ïv t]m-Ip-ó-Xv. c-ïv hy-¡-bnepw _m-[n¨ tcm-K-¯n-sâ ^-e-am-bn In-Uv-\n {Sm³-kv-¹m-tâ-j³ B-Wv ]-cn-lm-c-am-bn Im-Wp-óXv. ]cn-tim-[-\-IÄ-¡v ti-jw A-½-bp-sS hr-¡ tN-cp-sa-óv hy-à-am-bn-«pw Hm-¸-td-j-\p-Å ]-Ww I-sï-¯m-\m-hm-sX a-c-W-¯n\pw Po-hn-X-¯n\pw C-Sn-bn-eq-sS k-ô-c-n-¡p-I-bmWv Cu Ip-Spw-_w.. Be-¸pg Pnñ-bnse amth-en-¡-c-bnð BWv cïv hr¡-Ifpw X-Icm-dnð Bbn Pohn-X-¯nsâ kt´mjw \jvS-s¸«v Ign-bp-ó Cu \nÀ[\ IpSpw-_-w I-gn-bp-ó-Xv. Ip-Spw-_-¯n-sâ G-I {]-Xo-£ Iq-Snbm-b {]Xo-jv F-ó bp-hm-hn-sâ I-Y-bmWv _n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ {InkvXp-a-kn-t\mSv A\p-_-Ôn¨v \S-¯pó A¸o-ense cïm-a-s¯Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn {]Xo-jns\ k-lm-bn-¡

Full story

British Malayali

Hmtcm D-Õ-h-§fpw \-ap-¡v B-tLm-jn-¡m-\p-Å k-a-b-amWv. F-ómð \-½Ä D-Õ-h-§-fp-sS t]-cnð B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ tXm-cm-¯ I-®p-\o-cp-am-bn A-t\-Iw t]À \-½p-sS Np-än\pw \n-c-óv \n-ev-¡pó-Xv \-½Ä I-sï-óv h-cnñ. AXp-sIm-ïmWv Hm-Ww B-sW-¦nepw {In-kv-Xpa-kv B-sW-¦n-epw hn-jp B-sW-¦n-epw R-§Ä k-¦-S-¯n-sâ H-cp I-Y-bp-am-bn \n-§-fp-sS ap-¼nð F-¯p-ó-Xv. \½Ä B-Ëm-Zn-¡pw ap-¼v H-cp sN-dp ssI Xp-W-¨mð A-t\-Iw t]À Iq-Sn \-½-tfm-sSm-¸w B-tLm-jn-s¨-óp h-cmw. {In-kv-Xp-a-kn-sâ Xn-c-¡n-te-bv-¡v bp-sI a-e-bm-fn-IÄ I-b-dp-t¼mÄ Ip-d-¨v \n-cm-ew-_ Po-hn-X-§-fp-sS I-Y-bp-am-bn R-§Ä hoïpw h-cn-I-bmWv. Cu {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð \n-§-fp-sS lr-Z-b-¯nð \n-óp-Å ssI-s¿m-¸m-W-v R-§Ä {]-Xo-£n-¡p-ó-Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Un-¨p-hns\ k-lm-bn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿p-I skdn{_ð ]mÄkn Fó amcI tcmKw _m[n¨ 11 hbÊpImc³ Un¨p Fó ]nôp _mesâ IY\ IYbpambn«

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS k-aq-ly {]-Xn-_-²-X-bp-sS IW-¡v ]p-kv-X-I-¯nð Ip-dn-¨v h-bv-t¡-ïp-ó-Xm-Wv Cu N-cn-{X kw-`hw. aq-óv hÀ-jw sIm-ïv cïv tIm-Sn cq-] ]m-h-§-fp-sS I®o-scm-¸m-\m-bn \-evIn-b bp-sI a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-sâ a-lm I-cp-W-bp-sS a-säm-cp t]-cm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³. A-¡u-ïân\vv sIm-Sp-¡m³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó ]-W-añm-sX H-cp \-bm ss]k t]mepw sN-e-hn-\m-bn am-äm-sX hm-b-\-¡mÀ \-ð-Ip-ó Xp-I-sb-¡m-Ä Iq-Sp-Xð A-À-l-X-s¸-«-hÀ-¡v \ð-In Xn-I¨pw kp-Xm-cy-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\pw A-Xn-sâ \-S-¯n-¸p-ImÀ¡pw A-`n-am-\n-¡m-hp-ó \n-an-j-am-WnXv. H-cp ]-t£ bp-sI-bnð c-Pn-ÌÀ sNbv-X Fñm Nm-cn-än-I-fpw F-Sp-¯v ]cn-tim-[n-¨mð C-{X-tb-sd Nne-hv Ipd-ªv {]-hÀ-¯n-¡p-ó a-säm-cp Nm-cn-än D-sï-óv h-cnñ. Nm-cn-än-¡v th-ïn {]-hÀ-¯n-¡p-ó 13 {S-kv-än-Ifpw h-ïn-¡m-iv t]mepw hm-§m-sX {]-hÀ-¯n-¡p-óp F-ó-Xpw, Nm-cn-än-

Full story

British Malayali

`qanbnð Hcp kzÀ¤w Dsï-¦nð AXv sImñw Pnñ-bn-em-Wv. B kzÀ¤-¯nð Hcn-¡ð t]mhp-ó-bmÄ hoïpw hoïpw t]mhpw. AXv apJy a{´n BsW-¦nepw icn ]nW-dmbn hnP-b³ BsW-¦nepw icn. NneÀ AhnsS sNómð ASn-a-I-fmbn amdpw. sImñs¯ h\nX tIm¬{KÊv t\Xmhv jmlnZ Ia-mens\ t]mse NneÀ A§-s\-bm-Wv. ]¯-\m-]p-cs¯ KmÔn `h-\nð Fs´-¦nepw sN¿m³ Dsï-¦nð AXv Igntª AhÀ¡v asäm-sómÅq. jmln-Z¡v Xsó Adn-bnñ F{X-X-hW KmÔn `h-\nð F¯n-bn«psï-óv. cïv Znhkw ap³]v hóv t]mb jmlnZ Có-sebpw F¯n-bn-cpóp Chn-sS, tkma-cm-P³ Fó Cu kzÀ¯nse Imhð¡m-csâ \ò Iïv Hcp-]mSv Ic-ªn-«pÅ jmlnZ ]s£ Cóse I®v XpS-¨Xv {_n«ojv ae-bm-fn-bpsS Ncn-{X-]-c-amb CS-s]-Sð Iïm-Wv. Xsâ `À¯mhv AIm-e-¯nð acn-¨-t¸mÄ KÄ^nð \nópw arX-tZlw F¯n-¡m³ thïn-bpïmb tImem-le-§Ä HmÀ¯m-bn-cpóp jmln-Z-bpsS I®v \nd-ª-Xv. bpsI-bnð acn-¡pó Hcp ae-bm-fn-bpsS arX-tZlw F¯n-¡m

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-¯n-\p ]pXn-b Znim-t_m-[w \ðIn-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-\v H-cp a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-sâ ssI-b-Sn. t{jm-]v-sj-b-dnse a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb³ B-Wv I-gn-ª Zn-h-kw \S-ó Hm-Wm-tLm-j-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v ^-ïv ti-J-cn-¨Xpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ssI-am-dn-b-Xpw. HmWm-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¯-h-tcm-Sv s]m-Spó-s\ A-tkm-kn-tb-j³ sk-{I«-dn C§-s\ H-cp B-hiyw ]-d-bp-I-bm-bn-cpóp. Xp-SÀ-óp \-S-ó ]n-cn-hnð A-tkm-kn-tb-j³ Aw-K-§Ä k-Po-h-am-bn \ð-In-b 150 ]u-ïv Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ ^-ïn-te-bv-¡v ssI-am-dp-I-bm-bn-cpóp. A-tkm-kn-tbj-sâ ap³ sk-{I-«-dn Iq-Snbm-b A-\o-jv F-{_-lm-am-bn-cp-óp C§-s\ H-cp B-hiyw sk-{I-«-dn-bp-sS ap-¼-nð BZyw A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. C-¡mcyw ap-¼v X-só Xo-cp-am-\w B-bn-cp-ó-Xn-\mð Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wnsb HmWm-tLm-j-¯n-te-bv-¡v £-Wn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. kz´w \mSns\ X§fmð Ignbpó h®w klmbn¡m³ B{Kln¡pó {]h

Full story

British Malayali

Hm-W-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v {_n-«o-jv a-emb-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨ 13,500 ]uïv Cu am-kw 26\v A-À-lcmb tcm-Kn-IÄ-¡v ssI-am-dpw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn ^o-¨À sN-bv-X 10 t]À-¡pw 1350 ]u-ïv ho-X-am-Wv ssI-am-dp-ó-Xv. C-t¸mg-s¯ \nc-¡v A-\p-k-cn-¨v CXv 1,35,000 cq-]-bnð Iq-Sn-b \n-c-¡mWv. A-¸oð t¢m-kv sN-bv-X-Xn-\v ti-jhpw Ipd-¨p ]-Ww h-ó-Xp-sIm-ïm-Wv Fñm-hÀ-¡pw Cu Xp-I ssI-am-dm³ km-[n-¡p-ó-Xv. sk-]v-Xw-_À 26\v ]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`-h-\nð sh-¨v cm-hn-se ]-¯-c-bv-¡m-bn-cn-¡pw ^-ïv ssI-am-äw \-S-¡p-I. Km-Ôn-`hsâ HmWm-tLm-jt¯m-Sv A-\p-_-Ôn-¨p X-só ssI-am-äw \-S-¡p-ó-Xn-\mð ^-ïv ssI-am-ä N-S-§n-\p th-ïn H-cp ]-Ww t]mepw ap-S-t¡-ïn h-cn-I-bp-anñ. cm-{ão-b kmw-kv-Im-cnI cwK-s¯ {]-ap-JÀ X-só ]-cn-]m-Sn-I-fnð ]-s¦-Sp-¡p-Ibpw sN-¿pw. k-lm-bw \ð-Ip-ó ]-¯p t]-cp-sSbpw t]-cp-IÄ ip-]mÀ-i sN-bv-X-hÀ a-d-¡m-sX Ah-sc hnh-cw A-dn-bn-¡Ww. Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð \nópw Hu-tZym-Kn-I-am-bn hnh-cw A-dn-bn-¡p-ópïv. sa

Full story

British Malayali

{_n«ojv ae-bmfn hmb-\-¡mÀ ]Xnhv sXän-¨n-ñ. Ah-cpsS PohnX k¼m-Zy-¯nsâ Hcp sNdnb hnlnXw AhÀ \nÀ[-\-cmb ]¯v tcmKn-IÄ¡mbn hoXn¨p \ðIn-b-t¸mÄ HmWw A¸o-en\v BsI e`n¨ XpI 13, 628. 48 ]uïmbn amdn. hnÀPn³ aWn h-gn 7,186 ]uïv e`n-¨-t¸mÄ Kn^väv FbnUv \ðIm³ k½-Xn¨p Sn¡v sNbvX-h-cpsS kw`m-h-\-bpsS 25 iX-am-\-am-b 1545.25 ]uïv IqSn e`n¨p BsI 8731. 25 ]uïmbn amdn-b-t¸mÄ Nmcnän ^utï-jsâ A¡u-ïn-te¡v t\cn«v 4897.23 ]uïpw e`n-¨p. Aôv ]uïv apXð 1657 ]uïv hsc \ðIn hmb-\-¡mÀ \ò hnX-¨-t¸mÄ C¡pdn kz]v\-§Ä ]q¯Xv tIc-f-¯nsâ \m\m `mK§-fn-ep-apÅ ]¯v \nÀ[\ tcmKn-IÄ¡mWv. At\Iw At]-£-I-cnð \nópw sXc-sª-Sp-¡-s¸« ]¯v t]sc-bmWv C¡pdn ^utï-j³ klm-bn-¨-Xv. BsI e`n¨ XpI-bnð \nópw hnÀPn³ aWn¡v \ðtIï 3. 5 iX-am-\-amb 251. 51 ]uïv Ingn-¨pÅ _m¡n 13376.97 ]uïpw At]-£-I-cmb ]¯v t]À¡mbn hoXn¨p \ðIpw. Hmtcm tcmKn-IÄ¡pw F{X hoXw \ðIWw Fóv Xocp-am-\n-¡m³

Full story

British Malayali

F\n¡p hnióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ X-ónñ. Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv-\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhØbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä Fsó kµÀin-¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn¡pw: IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZin-tbm, \Kv-\t\m tcmKntbm, ImcmKrl¯nð Ignbpóht\m Bbn IïXpw \n\¡p ip{iqj sN¿mXncpóXpw Ft¸mÄ. hnip² ss__nÄ a¯mbnbpsS kphntijw 25-mw A[ymbw 42 apXð 44 hscbpÅ Imcy§fmWn-h. Cu tNm-Zy-¯n-\v `n-£-¡mc-\v C-t¸mÄ \n-§-fp-sS ho-Sn-sâ ap-¼nð \nð-¸pïv. A-sñ-¦nð Cu hmIy-¯n-se tcmKn, h-kv{Xw Cñm-¯h³. Cóp AÀ-² cm-{Xnh-sc A-h³ A-hn-sS Im-Wpw. \n-§-fp-sS k-ar-²n I-ïñ A-h³ A-hn-sS F-¯n-bXv. {]Xyp-X \n-§-fp-sS Zm-cn-{Zy-hpw I-ã-¸mSpw I-ïmWv. A-h³ B-h-iy-s¸-Spó-Xv A-tôm ]t¯m ]u-ïmWv. A-Xv h-gn Z-cn-{Zcnð Z-cn-{Zcm-b ]¯p tcm-K

Full story

[49][50][51][52][53][54][55][56]