1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Ih³{Sn: {]ikvXnbpsSbpw Xmc s]menabpsSbpw \ndpIbnð \nð¡pt¼mÄ Xm§m\pw XtemSm\pw Gsd t]cpïmIpw. Fómð Hcp hogvN kw`hn¡pt¼mÄ DähÀ Fóp IcpXnbhÀ t]mepw IqsS DïmInñ. \mep ]Xn-ämïp ap³]p kn\nabnð hnñ³ Bbn F¯n ]nóoSv lmky Xmcw Bbpw HSphnð \mbI tdmfnepw F¯nb {]ikvX kn\na Xmcw Sn ]n am[h\v Ct¸mÄ AhKW\bpsS Pohn¨ncn¡pó D¯a ZrjvSm´amWv. FhnsStbm Hcp ]nghp ]änbt¸mÄ tIdn InS¡m³ t]mepw CSw CñmsX Hcp PohnXmt\zjWw Fó \nebnð Aebm³ tijn¡pó PohnXs¯ hn«p sImSp¯ am[hs\ HSphnð Ahi \nebnð C¡gnª HIvtSm_dnð lcnZzmdnse t£{X¯nð Ahi \nebnð Isï¯pI Bbncpóp. Bcpw IqsSbnsñó Xncn¨dnhnð \mSp hn« am[hs\ Bip]{Xn InS¡bnð \nópw \m«nð F¯n¡m³ kn\na {]hÀ¯Icpw ]cnNb¡mcpw Hs¡ IqsS \nóncpóp. Fómð Xmð¡menI klmbw IgnªtXmsS am-[h³ hoïpw Häs¸Sensâ ht¡mfw F¯nbt¸mgmWv Bbnc¯ntesd t]À¡v A¯mWn Bb ]¯\m]pcw KmÔn `h³ {]hÀ¯IÀ At±l¯nsâ kwc£Ww GsäS

Full story

British Malayali

B-i-¦-IÄ¡pw A-\n-Ýn-X-Xz-§-Ä-¡pw A-´yw Ip-dn¨p-sIm-ïv tlhmÀ-Uvkv lo-¯v F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-bnð Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð I-gn-bp-ó a-e-bm-fn bp-hm-hv tPm-an tPm¬ C-óp \m-«n-te-bv¡v. Uð-ln-bnð \nópw {]-tXy-I kw-L-t¯m-sSm-¸w Có-se F-¯n-t¨Àó tUm: `-c-[zm-Pv Có-se tlhmÀ-Uvkv lo-¯v B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n tPm-an-sb hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n-¨p \m-«n-te-bv-¡p sImïp-t]m-Im-\p-Å A´n-a Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn¨p. tl-hmÀ-Uvkv lo-¯v B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-ÎÀ-amcpw tPm-an-sb \m-«nð sImïp-t]m-Im-\p-Å A-\pa-Xn ]-{X¯nð H-¸ph-¨n-«p-ïv. Ac a-Wn¡qdn-tesd tPmanbpsS Btcm-KyØnXn hnebn-cp-¯n-b ti-j-amWv tPman bm-{X¡v kÖamsWóv _Ôp¡sf Adn-bn¨-Xv-.   Có-se tlhmÀ-Uvkv lo-¯nð tUm: `-c-[zm-Pn-\m-bn {]-tXy-Iw tlm-«ð _p-¡v sN-bv-Xn-cp-óp. Cóv cmhnse 11 \p tUm. kXojv- hoïpw Bip]{Xnbnð F¯n,  tPmansb Ct¸mÄ ]cnNcn¡pó tUm.apl½Zpambn kw-km-cn-¨ tijw UnkvNmÀPv \S]SnIÄ ]qÀ¯nbm¡pw. A-Xn-\v ti-jw ssh-Ip-tó-cw A-&oc

Full story

British Malayali

KpcpXcmhØbnð Ignbpó tPman tPmWns\ Cóse cm{Xnbnð tIcf¯ntebv¡p sImïpt]mIm\pÅ {iaw Ahkm\ \nanjw kmt¦XnI ]nghp aqew \Sónñ. tlhmÀUvlo¯v Bip]{Xnbnð \nópw lo{Xqhnepw, s\Sp¼mtÈcnbnð \nópw ssh¡t¯¡papÅ Bw_pe³kpIÄ AS¡apÅ AXym[p\nI kuIcy§Ä Fñmw Hcp§nb tijw Ahkm\ \nanjamWp bm{X apS§nbXv. tPmansb \m«ntebv¡p sImïpt]mIm\pÅ NpaXe GsäSp¯ CâÀ\mjWð FbÀ {Sm³kv--t]mÀ«v I¼\nbmb KpUv--kvam³ dkv--Iyphn\v \ð-Inb 22,000 ]uïv AhcpsS A¡uïnð F¯mXncpóXmWv bm{X apS§m³ ImcWambXv.   tPmanbpsS `mcy Pn³-kn-bp-sS Cw-¥-ïn-se F-¨v-F-kv-_n-kn _m-¦nð \nópw CâÀ-\m-j-Wð {Sm³-kv-^À h-gn-bm-bn-cpóp- tPm-an-sb sIm-ïpt]m-Ip-ó-Xn-\pÅ 22,000 ]u-ïv {Sm³kv-t]mÀ-t«-j³ I-¼-\n-bp-sS A-¡u-ïn-te-¡v am-än-bXv. i-àam-b `o-I-c-h-n-cp-² \nb-aw aq-ew H-cp \n-Ýn-X Xp-I-bnð IqSn-b ]-Ww \m-«n-se-¯n-bmð dn-kÀ-hv _m-¦n-\v A-teÀ-«v t]m-Ipw. ^-ïn-sâ tkm-gv-kv A-S-¡-ap-Å Im-cy-§Ä

Full story

British Malayali

C-\n \-ap-¡v I-®S-¨v {]mÀ-°n-¡mw. tPm-an-bp-am-bn C-óv F-bÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w Uð-ln-bn-te-bv-¡v ]-d-óp-b-cp-t¼mÄ \-ap-¡p sN-¿m³ _m-¡n-bpÅ-Xv {]mÀ-°-\ am-{X-amWv. ssh-Zy-k-lm-b-¯n-\v H-cp-¡m³ ]-äp-ó Fñm k-lm-b-§fpw sN-bv-Xp I-gnªp. ]n-g-hp-IÄ Cñm-¯ H-cp¡-§-tfm-sS-bm-Wv tlhm-À-Uv lo-¯n-se B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð \nópw lo{Xq FbÀ-t]mÀ-«n-te-bv¡pw A-hn-sS \nópw hn-am-\-¯n-te-bv¡pw Uð-ln-bnð C-d-§-n-b ti-j-ap-Å k-a-b-§-fnepw H-s¡ H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. C-óp ssh-Ip-tóc-s¯ F-bÀ C-´y ^v-sse-än-se 12 _n-kn\-kv ¢m-kv ko-äp-IÄ am-än-bm-Wv Bw-_p-e³-kv ku-Icyw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä H-tc a-\-tÊm-sS ku-I-cy-§Ä H-cp-¡p-I-bm-W-v C-t¸mÄ. A-tX ka-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hm-b-\-¡m-cnð \nópw ti-J-cn-¨ ]-Ww Có-se tl-hmÀ-Uv-lo-¯v B-ip-]-{Xn-bnð F¯n-b Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ tNÀ-óv tPm-an

Full story

British Malayali

A-\n-Ýn-X-Xz-§Ä-¡pw B-i-¦-IÄ-¡pw A-´yw Ip-dn-¨p sIm-ïv \m-sf cm-{Xn 9.30\v lo{Xp hn-am-\-¯m-h-f-¯nð \nópw tPm-an tPm-Wn-s\bpw h-ln¨p-sIm-ïv F-bÀ C-´y hn-am-\w ]-d-¡pw. A-h-km-\ ]cn-tim-[-\-Ifpw ]qÀ-¯nbm-b ti-jw C³tUm A-ta-cn-¡³ B-ip-]{Xn hr-¯-§fpw {_n-«o-jv sa-Un-¡ð kw-Lhpw ]-eX-h-W NÀ-¨-IÄ \-S-¯n-bm-Wv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnemb tPm-an tPm-Wn-s\ \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Ip-ó Im-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. F-bÀ C-´y hn-am-\-¯n-se 12 _n-kn\-kv ¢m-kv Sn-¡-äp-I-fm-Wv tPm-an-bp-sS Po-h³ Im-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn Có-se _p-¡v sN-bv-XXv. H-t«-sd hn-am-\ I-¼-\n-I-fp-am-bn hn-e t]-in-bm-Wv H-Sp-hnð Uð-ln-bn-se CâÀ-\m-j-Wð Kp-Uv-am³ t]-jyâv dn-tkÀ-¨v I-¼-\n-I-fp-am-bn [m-c-W-bnð F-¯n-bXv. C-X-\p-k-cn-¨v C-t¸mg-s¯ B-tcm-Ky \n-e-bnð H-cp am-ähpw h-cp-¯m-sX ssh¡-s¯ B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-t¡-ï NpaX-e Cu I-¼-\n-¡m-Wv. hnam\¯n-sâ _n-kn\-kv ¢m-kn-se Bdv koäpIÄ amän {]tXyI kuIcyt¯msS Hcp¡pó Im_n\nð

Full story

British Malayali

{]-Xo-£-tbm-sS {]-tXy-I hn-am-\-¯nð Nn-In-ÕmÀ-°w \m-«n-te-bv-¡v t]m-Ipó tPm-an tPm-Wn-sâ B-tcm-Ky Øn-Xn A-t\z-jn-¡m\pw k-lm-b-§Ä sN-bvXp-sIm-Sp-¡m\pw {_n-«ojv aebmfn Nmcnän ^u-tïj-sâ aqóv {S-Ìn-amÀ C-óse tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se F³-F-¨v-F-kv B-ip-]{Xn k-µÀ-in-¨p. {S-Ìn-amcm-b tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð, kmw -Xn-cp-hm-Xnð, ssk-an tPmÀ-Öv F-ón-h-cm-Wv tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se {]n³-k-kv tdmbð B-ip-]-{Xn- kµÀin¡pIbpw _Ôp¡fpw kplr¯p¡fpambn IqSn¡mgvN \S¯pIbpw ØnXn KXnIÄ t\cn«v a\knem¡pI-bpw sN-bvXXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b XpI ssI-am-äw sN-¿p-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« B-i-b-¡p-g-¸-§Ä H-gn-hm-¡m-\m-bn-cp-óp k-µÀ-i-t\m-t±iw. H-t«-sd t]À Pn³-kn¡pw tPm-an¡pw Xp-W-bm-bn D-ÅXp-sIm-ïv Nn-e \nÀ-t±-i-§Ä B-i-b-¡p-g-¸-§Ä D-ïm-¡póXv H-gn-hm-¡m-\m-bXv.   sshIptó-cw aqóp aWntbmsS Bip]{Xnbnð F¯nb kwLw Fñm Imcy§fpw a\knem¡pIb

Full story

British Malayali

tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]-{Xn-bnð Kp-cpX-c tcm-Kw _m-[n-¨v I-gn-bp-ó a-e-bm-fn bp-hmhmb tPm-an tPm-Wn-sâ \n-e-bnð K-Wyam-b ]p-tcm-K-Xn-bp-ïm-b-Xm-bn B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä. acp-óp-I-tfm-Sv {]-Xn-I-cn-¡p-Ibpw Có-se k-µÀ-in-¡m-s\¯n-b H-cp ssh-ZnI-s\ t\m-¡n \m-h-\-¡n-b-Xp-am-Wv G-sd {]-Xo-£ \ð-Ip-óXv. tPm-an {]-Xn-I-cn-¨-tXm-sS \msftbm a-äómtfm \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Im-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-fm-Wv \-S-¡p-óXv. A-X-\p-k-cn-¨v \n-ch-[n FbÀ-sse³ I-¼-\n-I-fnð \n-ópw Có-se tIzm-«v hm-§n-b-n-cp-óp. G-ähp-sam-Sp-hnð {]-Xo-£n-¨-t]m-se 25,000 ]u-ïnð H-Xp-§p-ó tIzm-«pX-só e-`n¨p. Có-se h-sc e-`n-¨-Xnð Uð-ln-bnð \n-óp-Å hnam-\ I¼-\n tIzm-«v sN-bvXXv 75,000 ]u-ïpw G-ähpw Ip-d-ªXv 58, 900 ]u-ïp-am-bn-cpóp. F-ómð C-óp ]p-eÀs¨-tbm-sS Im-cy-§-fnð am-äw hóp. tPm-an-s¡m-¸w \m-«n-te-¡p Xn-cn-¡m-\n-cp-ó kw-L-¯nð a-e-bm-fn \-gv-kn-s\ DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXmsS sN-e-hv 25,000¯n-te-¡v Np-cp-¡m³ I-gn-ª

Full story

British Malayali

cïp Znhkw sImïp e£yw Iï-Xns\ XpSÀóv Ah-km-\n-¸n-s¨-¦nepw A]qÀÆ tcmKw _m[n¨p Kpcp-X-cm-h-Ø-bnð Ign-bpó tlhmÀUv lo¯nse ae-bm-fn-bmb tPman tPmWns\ klm-bn-¡m³ Có-sebpw {_n«ojv ae-bmfn hmb-\-¡mÀ ]Ww \ðIn sImïn-cp-óp. Cóse Hä Znhkw am{Xw 7327. 34 ]uïmWv F¯n-t¨Àó-Xv. CtXmsS tPman tPmWn\v thïn {_n«ojv ae-bmfn hgn am{Xw 34,909. 97 ]uïv e`n-¨p. tPman-bpsS `mcy-bpsS A¡u-ïn-te¡v A`yp-Z-b-Imw-£n-IÄ \ðInb XpI F{X-sbóv hyà-a-sñ-¦nepw tPman-bpsS NnIn-Õbv¡pw B IpSpw-_-¯nsâ `mhn¡pw Bh-iy-amb XpI apgp-h³ Xsó tiJ-cn¨p Ign-ªXm-bmWv kqN-\. hnÀPn³ aWn A¡uïv hgn Kn^väv FbnUv DĸsS 31,661. 25 ]uïv e`n-¨-t¸mÄ 3248. 72 ]uïmWv {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utïjsâ A¡u-ïn-te¡p t\-cn«p e`n-¨-Xv. Atkm-kn-tbj-\p-Ifpw hyàn-Ifpw AS¡w 620 t]cmWv CXp-hsc ]Ww \ðIn-b-Xv. Cóse hyàn-Ifpw Ht«sd kwL-S-\-Ifpw ]Ww \ðIp-I-bp-ïm-bn. tlmÀj-anse {]apJ ae-bmfn Atkm-kn-tb-j-\mb Fwkn-F¨v tlmÀjw tiJ-cn¨ 1135 ]uïv Kn^väv FbnUmb 2

Full story

British Malayali

H-cp k-l-Po-hn-¡v B]-¯v h-ó-t¸mÄ Fñm¯-cw ssh-cm-Ky-§fpw ad-óv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ kv-t\-l-¯nð H-cp-an-¨v \n-ó-t¸mÄ Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnem-b tPm-an-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m³ ]-Ww H-cp X-S-k-am-hn-sñ-óv D-d-¸mbn. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ h-gn am{Xw tIh-ew c-ïv Znh-kw sIm-ïv 28,000 Hm-fw ]u-ïv e-`n-¡p-Ibpw kp-lr-¯p-¡fpw kw-L-S-\-Ifpw t\-cn-«v G-Xm-ïv 20000 ]u-tïm-fw ti-J-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS C-\n Nn-In-Õ am{Xw Dd-¸v h-cp-¯n-bmð a-Xn F-óm-bn km-l-N-cyw. tPm-an-bp-sS `m-cy-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v C-Xph-sc e-`n-¨ Xp-I-bpw \n-ch-[n t]À ssI-am-dm³ th-ïn ti-J-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó Xp-Ibpw tNÀ-¯mð G-Xm-ïv 50000 ]u-ïv B-b-Xm-bm-Wv kqN-\. C-tX Xp-SÀ-óm-Wv A-ôv Zn-h-k-t¯-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn B-cw-`n¨ tPm-an A-¸oð c-ïv Znh-kw sIm-ïv X-só A-h-km-\n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv. C-\n ]-Ww B-h-iyw Cñm-¯-Xn-\mð B-Wv ap-ó-dn-bn-¸v Cñm-sX C§-s\ H-cp Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. F-ómð G-sX-¦nepw A-tkm-kn-tb-j-t\m kw-LS-\tb

Full story

British Malayali

Kp-cp-X-camb tcm-K-_m-[-sb Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð I-gn-bpó tPm-an tPm-Wns\ k-lm-bn-¡m³ A-t\-Iw a-e-bm-fn-I-fm-Wv ap-t¼m-«v h-ón-cn-¡p-óXv. {_n-«o-jv- a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ h-gn e-`n-¡p-ó Xp-I-bv-¡v ]pd-sa A-t\-Iw t]À C-h-cp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn«pw ]-Ww \ð-Ip-ópïv. Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó H-cp k-l-bm-{XnI-s\ k-lm-bn¡p-I F-ó \nÀ-tZm-jam-b D-t±-iw am-{X-am-Wv C-hÀ-¡p-ÅXv. tPm-an-bp-sS `m-cy Pn³-kn¡v Cu k-lm-bw hen-b Xp-W-bm-bn am-dn I-gnªp. H-t«-sd a-e-bm-fn-IÄ Ch-sc k-lm-bn-¡m³ cw-K-¯p-ïv. Ht«-sd hy-àn-Ifpw kw-L-S-\-Ifpw C-hÀ-¡v th-ïn C-t¸mÄ ]-Ww ti-J-cn-¡p-ó-Xm-bn {_n-«o-jv- a-e-bm-fn-¡v hn-h-cw e-`n¨p. a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\pIÄ, {]mÀ°-\m {Kq-¸p-IÄ F-ón-h-bm-Wv C-h-bnð {]-[m-\w. F-ómð C§-s\ ti-J-cn-¡p-ó ]-Ww \n-§Ä Z-b-hm-bn Pn³-kn-bpsStbm tPm-an-bpsStbm A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v \ð-I-cp-Xv F-óv R-§Ä A-`yÀ-°n-¡póp. Xmð-¡men-I B-h-iy-¯n-\p-Å ]-Ww CXn-t\mS-Iw e-`n-¨

Full story

[49][50][51][52][53][54][55][56]