1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

temI-¯v F-hn-sS I-®oÀ I-ïmepw A-Xv Xp-S-bv-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ A-am-´w hn-Nm-cn-¡-nñ. t\-¸m-fn-se a-\p-jy-cp-sS I-®oÀ I-ïv a-\-Ê-en-ªv k-lm-b-l-kv-X-hp-am-bn F¯n-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS ]pWyw am{Xw a-Xn C-Xv hy-à-am-¡m³. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-tj³ t\-¸m-fn-se P-\§-sf k-lm-bn-¡m³ Xp-S-§n-b A-¸o-en-s\-¡p-dn-¨v H-tcH-cp hmÀ-¯-sIm-Sp-¯-t¸m-tg¡pw sd-t¡mÀ-Uv ]-W-{]-hm-l-am-Wv D-ïm-b-Xv. B-Zy Zn-\w X-só 2000 ]u-ïv ]n-ón-« t\-¸mÄ A-¸oð C-ó-et¯Xpw Iq-Sn-b-tXm-sS 3000 I-S-óp. Có-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-]v-tU-äv sN-¿m-Xn-cp-ón-«v Iq-Sn B-bn-c-¯nð A-[n-Iw ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ \ð-In. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-À-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v Có-se AÀ-²-cm{Xn h-sc Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 2782 ]u-ïvv e-`n-¨-t¸mÄ _m-¦v h-gn e-`n-¨-Xv 255 ]-ïm-Wv. 9 t]À _m-¦v A-¡u-ïv h-gn-bpw, hn&Agr

Full story

British Malayali

tem-Iw H-cp-an-¨v \n-e-hn-fn-¡p-t¼mÄ \ap-¡v am{Xw F§-s\ am-dn \nð-¡m³ km[n-¡pw? t\¸mÄ F-ó cm-Py-s¯ X-só \m-am-hn-ti-j-am¡n-b a-lm-Zp-c-´-am-Wv G-Xm\pw Zn-h-k-§-fm-bn tem-I-¯n-sâ Dd-¡w sI-Sp-¯p-óXv. a-cn-¨-hÀ F-{X-bm-sWtóm Ip-Sp-§n In-S-¡p-ó-hÀ F-{X-bm-sWtóm H-cp ]n-Sn-bp-anñ. X-IÀ-ó-Sn-ª `q-an-bnð ]«n-Wn In-S-¡p-ó-hcpw ]IÀ-¨-hym[n hópw a-cn-¡p-ó-hcpw A-t\Iw. Ah-sc k-lm-bn-¡m³ ]m-Ým-Xy tem-Ihpw C-´ybpw H-cp a-\tkm-sS \nð-¡p-t¼mÄ H-cp sN-dp hn-cð F-¦nepw A\¡m³ \-ap-¡v Np-a-X-e-bntñ? {]-Ir-Xn-bp-sS Zpc-´w B-cp-sS ta-sebpw F-t¸mÄ th-W-sa-¦nepw I-S-óp-h-cmw. cm-Pyhpw \n-dhpw ]-Whpw H-ópw C-Xn\v _m-[Iañ. ssZ-h-¯n-sâ \nÝ-bw am-{X-am-Wv {][m-\w. B a-lm-Zpc-´w \½p-sS tað ho-gm-Xn-cp-ó-Xn\p-Å {]Xn^-e\w B-bn-cn¡-Ww \-½p-sS a\kv. {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]n-b hm-b-\¡m-tcm-Sv tX-Sp-óXpw B \-µn ]-d-¨nð am-{X-amWv. t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢

Full story

British Malayali

{]-hm-kn a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se G-ähpw hen-b c-Pn-tÌ-Uv Nm-cn-än-bm-bn h-fÀ-ó {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ ]pXn-b hÀj-s¯ `m-c-hm-lnI-sf sX-c-sª-Sp¯p. I-gn-ª Znh-kw t]mÀ-Sv-kv-au-¯n-se skâv tPm¬-kv ]m-cn-jv lm-fnð sh-¨v \-S-ó hmÀjnI s]mXp-tbm-K-¯n-em-Wv ]pXn-b `m-c-hm-lnI-sf {]-Jym-]n-¨Xv. \n-e-hn-ep-Å sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn-bpw (sSð-t^mÀUv) sk-{I«-dn km-_p Nq-ï-¡m-«n-epw (am-ô-kväÀ) A-Xm-Xv Øm-\-§-fnð X-só Xp-S-cpw. I-gn-ª hÀj-s¯ s]mXp-tbm-K-¯n-emWv C-hÀ Øm-\w G-äXv. _m-¡n aq-óv `m-c-hm-ln-Ifpw am-dn ]p-Xn-bh-sc \n-b-an¨p. ]p-Xn-b-Xm-bn aq-óv {S-Ìn-I-sf sX-c-sª-Sp-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-«pïv. Iq-Sm-sX H-cp £-Wn-¡-s¸« {S-Ìn-sbbpw \n-b-an¨p. \n-e-hn-epÅ ssh-kv sN-bÀ-am³ sI Un jmPn-tam\p (am-ô-kv-äÀ) ]I-cw am-ô-Ì-dnð \n-óp X-só-bpÅ tkm-Wn Nmt¡m ssh-kv sN-bÀ-am-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸«p. \n-e-hn-ep-Å {Sj-d-dv sP-bnw-kv tPm-k-^n\v (se-ÌÀ) ]I-cw s_ð-^m-Ìnð tPm-

Full story

British Malayali

bpsI ae-bm-fn-IÄ¡n-S-bnse Gähpw henb Nmcnän kwL-S-\-bmb {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-jsâ Cu hÀjs¯ hmÀjnI s]mXp tbmKw G{]nð 24 shÅn-bmgvN ku¯mw-]vS-Wnð \S-¡pw. s^bÀlm-anse skâv tPm¬kv NÀ¨v lmfnð D¨bv¡v 2 apX-ð \mec aWn hsc-bmWv tbmKw \S-¡p-I. 14 {SÌn-amÀ¡pw Nmcnän ^utï-jsâ sa¼Àjn¸v t^mw ]qcn-¸n¨v \ðIn sa¼ÀamÀ Bbn-«p-Å-hÀ¡pw A\p-hð aoänw-Knð ]s¦-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv. \ne-hnð 88 AwK-§-fmWv Nmcnän ^utï-j-\nð DÅ-Xv. Cu 88 t]À¡pw Csa-bnð hgn hmÀjnI s]mXp-tbmK Imcyw Hcp amkw ap³t] Adn-bn-¨n-cp-óp. Cu tbmK-¯nð h¨mWv ]pXnb hÀjs¯ {SÌn-I-sf-bpw `mc-hm-ln-I-sfbpw sXc-sª-Sp-¡p-ó-Xv. Hcp hÀjw Npcp-§n-bXv Bdv XhWsb¦nepw ^ïv \ðIn-bn-«pÅ 18 hb-Ên\v apI-fnð {]mb-ap-Å-hÀ¡mWv sa¼Àjn¸n\v AÀl-X-bp-Å-Xv. Fómð ChÀ sa¼Àjn¸v t^mw ]qcn-¸n¨v \ð-Ip-Ibpw {SÌokv tbmKw tNÀóv sa¼Àjn¸v AwKo-I-cn-¡p-Ibpw sN¿W

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw C-§-s\-bmWv. H-cp ZpÀ-_-e-sâ I-®o-À I-ïmð .... H-cp \n-Ê-lmb-sâ Im-en-S-dpó-Xv I-ïmð Fñm _p-²n-ap-«p-Ifpw {]-bm-k-§fpw am-än-h¨pw A-hÀ \-ò-bp-sS kpK-Ôw ]-c-¯pw. tI-c-f-¯n-se G-ähpw h-en-b a-\p-jy-kv-t\-l-¯n-sâ A-S-bm-f-am-bn D-b-À-¯n-¡m-«m-hp-ó Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð ti-J-cn-¨-Xv 11000 t¯m-fw ]u-ïmWv. C-ó-se 1000 ]u-ïv Iq-Sn e-`n-¨mð 10,000 ]u-ïv \ðImw F-óp hm-b-\¡m-tcm-Sv ]-d-ª-t¸mÄ A-hÀ H-cp-an-¨v H-gp-¡n-b-Xv 2000 ]u-ïnð A-[n-I-am-Wv. c-ïm-gv-N \o-ï Km-Ôn-`-h³ A-¸oð k-am-]n-¡p-t¼mÄ 10,887 ]u-ïm-Wv e-`n-¨Xv. a-dp-\m-S³ a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ 1,15,445 cq-] A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn«pw \ð-In-b-tXm-sS B-sI Km-Ôn-`h-\v ssI-am-dp-ó-Xv 11 e-£w cq-]-bm-bn-cn-¡pw. 7381.80 ]u-ïm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨Xv. Kn-^v-äv F-bv-Uv F-Sp-¡m³ Sn-¡-v sN-bv-X-h-cp-sS h-I-bm-bn e-`n-¨ Xp-I Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-b-t¸mÄ hnÀ-Pn³ a-

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ F-Sp-¯ G-ähpw {i-t²-bam-b A-¸o-en-\v C-óv Xn-cÈn-e ho-gpw. C-óv AÀ-²-cm-{Xn 12 a-Wn h-sc e-`n¡p-ó Xp-I-bmhpw Km-Ôn-`h\vv ssI-am-dp-I. A¸oð B-cw-`n-¨ Znh-kw ap-Xð C-óv cm-hn-se h-sc 8879.5 ]u-ïm-Wv A-¡u-ïnð F-¯n-bXv. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄs¸-sS hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn 7,528.50 ]uïpw Nm-cnän A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\cn«v 1351 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨Xv. C-óp cm-{Xn-bnð A-¸oð t¢m-kv sN-¿p-t¼mÄ 10,000 ]u-ïv B-hp-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-ÌnIÄ. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI ]-¯-\m-]pc-¯v A-i-c-WÀ-¡v A-`-b-am-bn am-dp-ó Km-Ôn-`-h³ F-ó AK-Xn a-µnc-s¯ k-lm-bn-¡m-\m-bn-«m-Wv C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v ap-¼nð ssI-\o-«n-bXv. B-tcm-cp-anñm-¯-h-cpw, tcm-Kn-I-fpw, hr-² am-Xm-]n-Xm-¡-fpw, A-Ñ-\-½-amÀ D-t]-£n-¨ Ip-cp-óp-I-fp-sañm-ap-ïn-hnsS. C-¯-c-¯nð B

Full story

British Malayali

tem-I-¯n-\p th-ïm-¯h-sc B-tcbpw c-ïp ssI-¿pw \o«n kzo-I-cn¡m³ Im-¯n-cn¡p-ó `q-an-bn-se kzÀ-¤-s¯ k-lm-bn-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ c-ïm-gv-N sIm-ïv 10000 ]u-ïv ti-J-cn-¡p-tam? \m-sf AÀ-²-cm-{Xn-tbm-sS Km-Ôn`h³ A¸oð k-am]n-¡p-t¼mÄ 10,000 ]u-ïv ti-J-cn¡m³ I-gn-bp-tam F-ó A-t\z-jW¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]hÀ-¯-IÀ. hnÀPn³ a-Wnbnð Kn^v-äv F-bv-Uv h-gn e-`n-¨ Xp-I DÄ-s¸-sS 7,134.75 ]uïv e-`n-¡p-Ibpw t\cn«v 1301 ]uïv e-`n-¡p-I-bpw sN-bv-X-XmWv Cu {]Xo-£. Cópw \m-sf-bp-am-bn 1500 ]u-ïv Iq-Sn e`n¨mð Km-Ôn-`h\n-te-¡v ssI-amdm³ I-gn-bpó-Xv Cu hen-b Xp-I-bm-bn-cn-¡pw. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI G-sd {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-se A-t´-hm-kn-IÄ bp-sI-bn-se a-e-bm-fnI-sf Däp-t\m-¡p-óXv. A-hÀ-¡p-Å `-£-Whpw a-cp-óp-sañm-amWv Cu Xp-I-bn-eq-sS \n-§Ä A-hÀ-¡v \ð-Ip-óXv. Bcpw B-{i-b-anñm-sX Km-Ôn-`-h-\nð F-¯n-b-Xm-W-hÀ. \

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ C-Xph-sc \-S¯n-b Fñm A-¸oð hmÀ-¯-Ifpw F-Un-äv sNbv-X hy-àn F-ó \n-e-bnð F´p-sIm-ïm-Wv Km-Ôn-`h-s\ Ip-dn-¨v am{Xw H-cp {]-tXy-I Iu-Xp-Iw D-ïm-b-sX-óv F-\n-¡-dn-bnñ. Zpx-J-sh-Ån-bmgv-N Ah-[n B-b-Xn-\mð ]-¯-\m-]p-cw h-sc H-óv t]m-Im³ Xo-cp-am-\n¨-Xv AXp-sIm-ïv am-{X-amWv. Km-Ôn-`-h-\n-se hn-ti-j-§Ä C-S-bv-¡n-sS {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Un-äÀ jm-P³ kmÀ ]-¦p-sh-bv-¡m-dp-sï-¦nepw A-{X hn-izm-kw t]m-cm-bn-cp-óp F-\n¡v. F-ómð bm-Zr-Ñn-I-am-bn Rm³ A-hn-sS sN-ó-t¸mÄ I-ï Im-g-vN-IÄ F-sâ lr-Z-bs¯ hñm-sX BÀ-{Z-am-¡p-I-bm-bn-cpóp. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI Rm³ Km-Ôn-`-h-\nð sNñp-t¼mÄ A-hn-sS H-cp hn-hm-l-\n-Ý-b-¯n-\m-bp-Å H-cp-¡-§Ä \-S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. A-\m-Y-cm-bn Km-Ôn-`-h-\nð F¯n-b aq-óp k-tlm-Z-cn-am-cnð H-cmfm-b e-£v-an-bp-sS hn-hm-l \n-Ý-b-am-bn-cp-óp A-Xv. A-Ñ\pw A-½bpw a-cn-¨ ti-jw A-\m-Y-cm-bn am-dn-b B aq-&oacu

Full story

British Malayali

Bcpw Cñm¯hsc ssZhw Hcn¡epw ssIhnSnsñóv XoÀ¨. AXn\v Gähpw henb DZmlcWamWv ]¯\m]pcw KmÔn`h\nð ASp¯bmgvN awKeyhXnIfmIpó ktlmZcnamcpsS IY. A\mYcmbn ChnsSsb¯nb e£vantbbpw imcZtbbpw hnhmlw Ign¡póXv a\Ênð \ò kq£n¡pó cïv sNdp¸¡mÀ. e£vanbpsS IeymWw 10 \pw imcZbptS-Xv 20\pw KmÔn`h\nð h¨v \S¡pt¼mÄ AsXmcp kt´mj¯nsâ PohnXmcw`ambn amdpw. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI 2010 B-K-Ìn-emWv A-Ñ\pw A-½bpw a-cn-¨v A-\m-Y-cm-bn-amdnb e£van sI.kn (23), imcZ sI.kn (22) ssNX\y sI.-kn. (18) Fóo ktlm-Z-cn-amsc KmÔn-`-h³ Gsä-Sp-¯Xv. B-e¸pg apñ-bv¡-enð sNcp-¸p-Ip-¯n D-]-Poh-\w \-S¯nb N-{µ³þ N{µn-I Z-¼-Xn-I-fp-sS a-¡-fm-bn-cp-óp ChÀ. apñbv¡ð kotdm PwKvj\p kao]w IS-¯n-®-bnð sI«n-bp-ïm¡nb Xmð¡menI sjUv Bbn-cp-óp Ch-cpsS hoSv. Cfb ktlm-Zcn ssNX-\ybv¡v Hcp hb-Êp-Å-t¸mÄ Ipf-¯nð ap§n A-½ a-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv C-h-cp-sS Po-hn-Xw X-In-Sw a-dn-ªXv. cïv hÀj-¯n\v

Full story

British Malayali

Hcp ZpxJ shÅnbmgvN IqSn F¯póp. a\pjysâ ]m]§Ä kzbw GsäSp¯v {IqinX\mb tbiphnsâ kvacWIÄ Abhnd¡pó ZpxJ shÅnbmgvN. B acWw Rmb-dm-gvNs¯ DbÀ¸nsâ BtLm-j-¯n-te¡v amdp-t¼mÄ \n§-fpsS Npän-\p-apïv {Iqin-¡-s¸« At\Iw t]À. Cu ZpxJ shÅn-bmgvN Znhkw {IqinX cq]-¯nð t\m¡n I®o-scm-gp¡pw ap³]v \½Ä \½sf Ipd¨v IqSn Hóp Nn´n¨p t\m¡p-I. cïv ZiIw ap³]v \½Ä Bcmbn-cpóp? Ct¸m-gs¯ \½psS PohnX kml-N-cy-s¯-¡p-dn¨v HmÀ¡m³ F¦nepw km[n-¡p-am-bn-cptóm? Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY \kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-¸w h-sc A-`n-\-bw; 300 kn-\n-a-I-fpw 3000 kn-\n-a-I-fp-sS i-Ð-hpw: H-Sp-hnð BÀ-¡pw- th-

Full story

[55][56][57][58][59][60][61][62]