1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

CXv tKmaXnbpw a¡fpw. KmÔn`h\nð sNómð Hcp henb Zpc´¯nsâ {]XoIambn ChÀ \½sf th«bmSns¡mïncn¡pw. tKmaXns¡m¸w Ignbpó aqóv a¡fpw kz´w ]nXmhnsâ cà¯nð ]ndóXmWv. C-Sp-¡n Pnñ- ]o-cp-ta-Sv I-ï³I-b-¯n-\-Sp-¯v DÄ-h-\-¯nse BZnhmkn tImf\nbnð \Só Cu Zpc´w temIw AdnªXv \memas¯ Ipªv At_mÀj\mbn tKmaXnsb Bip]{Xnbnð F-¯n¨t¸mgmWv. a-e-b-®m-s\ ]n-Sn-¨v hnð-¡m³ {i-an-¨-Xn\v {Iqc\mb ]nXmhv Pbnenembt¸mÄ BcpanñmXmb tKmaXn-sbbpw a-¡-sfbpw tIm«-bw Pnñm I-f-Î-dp-sS \nÀt±-i {]-Im-cw 2010 G-{]nenð Km-Ôn-`h³ G-sä-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY \kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-&cedi

Full story

British Malayali

A-½-bp-sS I-Y Fñm am-[y-a-§fpw B-h-iy-¯n-e-[n-Iw B-tLm-jn-¨XmWv. `À-¯m-hp-am-bn ]nW-§n I-gn-bp-ó-Xn-\n-S-bnð A-hnln-X _Ô-¯nð ]n-d-ó Ip-ªn-s\ I-gp-¯v sR-cn-¨v sIm-ó-Xn-sâ I-Y. sImñw s\Sp-h¯qÀ B\t¡m«qÀ kz-tZ-in\n aRv-Pp F-ó bph-Xn kz-bw Zpc-´w G-äp-hm-§p-I-bm-bn-cpóp. ]-¯p Znh-kw ap-¼m-bn-cp-óp B A-½-bp-sS hn[n tImS-Xn \n-Ý-bn-¨Xv. c-ïv h-À-j-am-bn Pmayw t]m-ep-anñm-sX P-bnð In-S-ó a-RvPp F-ó 42 Im-cn-¡v I-gn-ª Znh-kw sImñw A-Uo-j-Wð P-Uv-Pn Po-h-]cy-´w hn[n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY \kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-¸w h-sc A-`n-\-bw; 300 kn-\n-a-I-fpw 3000 kn-\n-a-I-fp-sS i-Ð-hpw: H-Sp-hnð BÀ-¡pw- th

Full story

British Malayali

am-Xm-]n-Xm-¡Ä D-t]-£n-¨p t]m-b Ip-ªp-§Ä-¡pw, am-\-kn-Im-kzm-Øy-ap-Å-hÀ-¡pw, s]m-óp t]m-se h-fÀ¯n-b a-¡Ä ho-«n-\p ]p-d-¯m¡n-b A-Ñ-\-½-amÀ-¡pw, _-Ôp-P-\-§-Ä D-t]-£n-¨-hÀ-¡p-sañmw A-¯m-Wn-bm-bn am-dp-ó ]-¯-\m-]pcw Km-Ôn-`-h-\n-se-¯n-bmð H-¯n-cn Pohn-X I-Y-I-fm-Wv \n§-sf Im-¯n-cn-¡póXv. Po-hn-X-w kp-J-I-c-am-bn t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð {]-Xn-Iq-e-am-bn H-cp sNdn-b kw-`-h-ap-ïm-bmð t]m-epw A-`n-ap-Jo-I-cn-¡m³ km-[n-¡m-¯-hÀ Km-Ôn-`-h-\n-se-¯n C-hn-Sp-s¯ A-t´-hm-knI-sf I-ïmð, A-hÀ A-\p-`-hn-¨ Zp-cn-X-§Ä tI-«mð C-{Xbpw \-sñm-cp Po-hn-Xw X-ó-Xn-\v ssZ-h-¯n-\v \-µn ]-d-bp-sa-óp-d-¸mWv. Km-Ô-n`-h-\n-se \n-cm-ew-_À¡pw am-Xm-]n-Xm-¡-fnñm-¯ Ip-ªp-§Ä-¡v hn-e-]n-Sn-¸p-Å h-kv-{X-§tfm B-Uw-_-c `£-Wtam th-W-sa-óñ B-{Klw. aq-óp-t\-cw `-£Ww, A-Xv I-ªnbpw ]-b-dp-am-sW-ómð Iq-Sn C-hÀ-¡v k-t´m-j-amWv. Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð \n-§Ä ]m-gm-&

Full story

British Malayali

sIm-ñw Pnñ-bn-se I-S-bv-¡ð a-c-¡m-«n-\v k-ao-]w D-t]-£n-¡-s¸-« \n-e-bnð I-sï-¯n-b-Xm-Wv 85 Im-c\m-b Zm-tamZ-cs\.  amÀ¡än\v kao]apÅ sI«nS¯nsâ HmSbnemWv AXoh KpcpXcmh-Øbnð hfsc AhiXtbmsS, tXmÀ¯v am{Xw DSp¯ \n-ebnð ZmtamZcs\ ImWm\nSbmbXv. Hmt«m sXmgnem-fnIÄ kao]¯pÅ IS¯n®bnte¡v amän¡nS¯pI bmbncpóp. \-S¡m³ t]mepamhmsX aeaq{X-hnkÀÖ\§sfñmw IS¯n®bnembncpóp. Ipf¯p¸pg XSn Unt¸mbv¡v kao]w ]pdt¼m¡nembncpóp ZmtamZc³ Xmakn¨ncpóXv. `mcy t\cs¯ Dt]£n¨pt]mbn. aqóv a¡fpw AÑs\ ho«nð \nóv Cd¡nhn«tXmsS ZmtamZc³ s]cphgnbnembn. H-Sp-hnð Zm-tam-Zc-\v A-`-b-amb-Xv Km-Ôn `-h³ Xsó. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯

Full story

British Malayali

Km-Ôn-`-h-\n-se C-S-\m-gn-I-bv-¡p-Ån-eq-sS sh-dp-sX \-S-ómð \-½Ä H-cp-]m-Sv a-\p-jy-sc C§-s\ I-ïp-ap-«pw. Nn-cn¨p-sIm-ïv ssI-Iq-¸p-ó A-½-am-cm-Wv C-¡q-«-¯nð G-ähpw Iq-SpXð. A-h-cp-sS Nn-cn-bnð \-½Ä Po-hn-Xw X-só a-dóp-t]m-Ipw. H-cp ap-dn-bnð \mepw Aôpw A-½-amÀ sh-Sn ]-dªpw Nn-cn¨pw kp-J-am-bn I-gn-bpóp. C-h-cnð an-¡-hÀ¡pw hen-sbm-cp `q-X-Im-ew Dïv. F-ómð B `q-X-Im-e-s¯-tbmÀ-¯v A-hÀ-¡v \n-cm-itbm thZ-\tbm Cñ. Imc-Ww A-hn-Sp-s¯ H-ä-s¸-S-en-t\-¡mÄ \ñ-Xm-Wv C-hn-Sp-s¯ B-Ëm-Zw F-óv C-hÀ A-dn-bp-óp. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY \kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-¸w h-sc A-`n-\-bw; 300 kn-\n-a-I-fpw 3000 kn-\n-

Full story

British Malayali

C-Xv ]m-em X¦w. a-ebm-f kn-\na-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m-\m-hm-¯ t]-cp-I-fnð H-óv. 300 kn-\n-a-I-fnð A-`n-\n-bn-¡p-Ibpw A-\y-`m-jm kn-\n-a-IÄ A-S-¡w 3000¯ne-[n-Iw kn-\n-a-IÄ-¡v i-Ðw \ð-Ip-Ibpw sN-bv-X A-]qÀ-Æ {]-Xn-`. F-ón-«pw Pohn-X km-bm-Ó-¯nð Bcpw Xn-cnªp-t\m-¡m-\nñm-sX h-ó-t¸mÄ A-`-b-amb-Xv ]-¯-\m-]pc-s¯ Km-Ôn-`h³. a-¡Ä ]p-d-¯m-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v kz-bw ]p-d-¯m-b X¦-s¯ Km-Ôn-`-h-\nð F-¯n-¨-Xv sI-]nF-kv kn e-fn-X. N-e-¨n-{X Xm-c-§-fp-sS kw-L-\bm-b A-½-bp-sS s]³-j³ ssI-¸-äp-ó-sXm-gn-¨mð Xn-cn-ªp t\m-¡m³ BÀ¡pw t\-c-anñ. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY H-cn-¡ð R-§fpw C§-s\ H-s¡ Bhpw F-óv H-cp \n-an-jw hn-Nm-cn

Full story

British Malayali

\n-§Ä kzÀ-Kw I-ïn-«p-tïm? C-sñ-¦nð A-Sp-¯ A-h-[n-¡v t]m-Ip-t¼mÄ sImñw Pnñ-bn-se ]¯\m-]p-cw h-sc t]m-Ip-I. ]¯\m-]p-c-¯v \nópw Ft«m ]t¯m In-tem-aoä-td D-Åq Km-Ôn`h\n-te¡v. B-tcm-Sv tNm-Zn-¨mepw h-gn ]d-ªv X-cpw. A-h-n-sS sN-ómð XoÀ-¨-bmbpw \n-§Ä kzÀ-Kw Im-Wpw. F-ón-«v a-¡-tfm-Sv ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I. C-Xm-Wv b-YmÀ-° kzÀ-K-saóv. a-IÄ-¡v a-\Ên-em-Ip-ón-sñ-¦nð ss__nÄ H-cp hmN-Iw ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I a-cn-¨v kzÀ-¤-¯nð sNó-h-tcm-Sv ssZ-hw ]d-bp-ó H-cp hm-N-Iw. F-\n-¡v hn-ióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhØbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä Fsó kµÀin¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn-¡pw: IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZin-tbm, \Kv-\-t\m, tcmKntbm

Full story

British Malayali

{_n«ojv aebmfn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-¡v F-¯pó-Xv A-hn-sS \nópw ]p-d¯p-t]m-Ip-ó-Xpam-b Hmtcm s]³-kn-s\-Ip-dn¨pw C-\n tem-I-¯p-Å BÀ¡pw ]cn-tim-[-\ \-S-¯mw. A-Xn-\v tbmKy-X e-`n-¡m³ \n-§Ä Nm-cn-än ^u-tïj-sâ Aw-Ktam A-¸o-ep-IÄ-¡v ]-Ww \ð-Ip-ó Btfm B-tI-ï-Xnñ. A-{X-tað kp-Xmcy-X D-d-¸p-h-cp¯n- sIm-ïp-Å sh_v-ssk-äm-Wv C-t¸mÄ sse-hm-bn-cn-¡p-ó-Xv. Nmcnänsb ]än Adntbï Fñm Imcy§fpw Hä t\m«¯nð GhÀ¡pw a\Ênem¡mhpó coXn-bn-emWv Nn«bmbn sskänð {IaoIcn¨n«pïv. e-`n-¨ ^-ïn-sâbpw Nn-e-hm¡n-b Xp-I-bp-sSbpw hn-i-Zmw-i-§Ä am-{X-añ, {S-Ìn-am-cp-sS tbm-K-¯n-sâ an-\n-äv-kv t]mepw \n-§Ä¡v Cu sh_v-ssk-änð Im-Wmw. ^u-tïj-\v ^-ïv \ð-Ip-ó-h-cp-sS B-ß-hocyw D-bÀ-¯p-I-bm-Wv C-{Xbpw kp-Xm-cyam-b H-cp sh_v-ssk-än-eq-sS e-£y-an-Sp-óXv. Nm-cn-än-bp-sS sh_v-ssk-äv Im-Wm-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI CXphsc \S¯nb A¸oepIÄ kw_Ôn¨ hnhc§fpw DÄsImÅn¨ sskänð BÀ&iex

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b \-ò-I-fnð H-óm-bn-cp-óp {In-kva-kv A-¸oð. 28,789.56 ]u-ïm-bn-cp-óp bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨v tNÀ-óv ti-J-cn-¨Xv. ^-ïv ti-Jc-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn H-cp-am-kw B-bn-«pw A-Xv AÀ-l-X-s¸-«-h-À-¡v ssI-am-dm³ km-[n-¡m-sX t]m-b-Xn-sâ ]n-ónð H-cp ]m-c-¡-Y-bp-ïm-bn-cpóp. B ]mc-sb a-dn IS-óv C-ó-se B ]-Ww B-fp-IÄ ssI-¸-äp-Ibpw B-Ëm-Zw ]-¦n-Sp-Ibpw sNbv-X A-\p`-hw B-Wv Có-se D-ïm-bXv. tI-c-f-¯n-sâ \m-\m-`m-K-§-fnð \nópw Có-se F-¯n-t¨À-ó 15 Z-cn-{Z tcm-Kn-I-fp-sS k-t´m-j-¡-®oÀ B ]m-c h-bv-¸p-Im-cp-sS taepw A-h-cp-sS X-e-ap-d-I-fpsS taepw ho-gm-Xn-cn¡-s« F-óp am-{X-am-Wv {]mÀ-°\.   {In-kva-kv A-¸oð Xp-S-§n-b-t¸m-sg hen-sbm-cp Xp-I B-b-Xn-\mð ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-knð h-¨v hn-Xc-Ww sN-¿m³ GÀ-¸m-Sm-¡p-I-bm-bn-cpóp. ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-kv A-Xn-\v A-\pa-Xn \ð-In Xo-b-Xnbpw Xo-cp-am-\n-¨-XmWv. F-ómð Cu hnh-cw A-dn-ª bp-sI-bn-se Nn-e kw-LS-\m t\-Xm-¡-fpw am-ô-kv-ä

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ {In-kva-kv Ime-¯v \-S¯n-b ]p-Wy-{]-hÀ-¯n-bp-sS `m-K-am-bn ti-J-cn¨ 28,789.56 ]u-ïv 15 tcm-Kn-IÄ-¡pw AÀ-l-X-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð ho-Xn-¨p \ð-Im³ t^mÀap-e X-¿m-dmbn. Xn-¦-fmgv-N AÀ-²-cm{Xn {In-kva-kv A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¨ ti-jw e-`n-¨ 225 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯-m-Wv Cu Xp-I Xo-cp-am-\n-¨Xv. I-h³-{Sn-bn-se H-cp a-e-bm-fn Ip-ªn-sâ P-ò-Zn\m-tLm-jw H-gn-hm-¡n Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b 200 ]uïpw t¢m-kv sNbv-X ti-jw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð e-`n-¨ 25 ]uïpw DÄ-s¸-sS-bmWv Cu Xp-I. k-lm-bw \ð-Ip-ó 15 t]-sc A-h-cp-sS Pohn-X km-l-N-cy-§-fp-tSbpw B-h-iy-§-fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-¯nð \m-em-bn Xn-cn-¨m-Wv ^-ïv hn-`P-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. Fñm-hcpw Iq-Sp-Xð Xp-I-bv-¡v A-À-l-cm-sW-¦nepw e-`yam-b Xp-I AÀ-l-cnð AÀ-lÀ-¡v Iq-Sp-X-em-bn \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn-¨v \-½p-sS k-lm-bw G-ähpw A-[n-Iw AÀ-ln-¡p-ó aq-óp Ip-cp-óp-I-fp--sS Nn-In-Õ-¡m-Wv Iq-Sp-Xð ]-Ww \o-&iexc

Full story

[56][57][58][59][60][61][62][63]