1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

A-]hm-Z {]-Nmc-I-tcm-Sv \n-i-Ð-cmIm³ k-tµ-iw \ð-In-s¡m-ïv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ {In-kva-kv A-¸oð s\-ôn-teän. A-¸o-en-se 15 \nÀ-²\ tcm-Kn-I-fp-tSbpw Pohn-X I-Y ^o-¨À sN-bv-Xv I-gn-ª-t¸m-tg-¡pw 20,000 ]u-ïnð A-[n-Iw ]-Ww {In-kva-kv A-¸o-enð F-¯n-t¨Àóp. Có-se e-`n-¨ 401.25 ]u-ïv AS-¡w {In-kva-kv A-¸o-en-te-¡v C-Xph-sc hm-b-\-¡mÀ \ð-In-b-Xv 20499.75 ]u-ïmWv. Có-se Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v 75 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w hnÀ-Pn³ ea-Wn A-¡u-ïn-te-¡v 326.25 ]u-ïv e-`n¨p. C-tXm-sS {In-kva-kv A-¸oð Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s¸-sS hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v 15,094.75 ]uïpw Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v 5405 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨Xv. h-cp-ó Xn-¦-fm-gv-N (P-\p-h-cn 5) AÀ-² cm-{Xn-tbm-sS {In-kva-kv A-¸oð t¢m-kv sN-¿p-I-bm-Wv. A-Xph-sc e-`n-¨ XpI tcm-Kn-I-fp-sS km-¼¯n-I Øn-Xn I-W-¡n-se-Sp-¯v ho-Xn-¨v \ð-Ip-I-bm-Wv sN-¿p-I. {In-kva-kv \yq-C-b-À B-tLm-j-w \-S-¯

Full story

British Malayali

bpsI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS I-cp-W tXSn Cu {In-kva-kv Ime-¯v R-§Ä ^o-¨À sN-¿p-ó 15 t]-cnð A-h-km\-s¯ Ip-Spw-_-¯n-sâ I-Y-bm-Wv C-óv ]-d-bp-óXv. C-Xph-sc ]-dªXv Hmtcm tcm-Kn-I-fp-sS I-Y-bm-bn-cp-só-¦nð C-ó-t¯-Xv H-cp Ip-Spw-_-¯n-sâ X-só I-Y-bmWv. `m-cybpw `À-¯m-hpw Xo-sc tcm-Kw _m-[n-¨v C-cn-¡p-t¼mÄ A-hÀ-¡v {]-Xo-£ bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ am-{Xw. Fñps]mSnbpó A-kp-J-¯mð tcmKInS¡bnemb Hma\ Fó ho«½bpsSbpw N¦nð ]gp¸v sI«pó tcmK¯mð \cIn¡pó tPmkv Fó IpSpw_\mYsâbpw IZ\IYbmWv Cóv {_n«ojv aebmfn hmb\¡mÀ¡p apónð R§Ä F-¯n-¡póXv. ]membnð {]hn¯m\¯mWv tPmkv kIpSpw_w Xmakn¡póXv. lrZbmkp-J-¯mepw Fñp-s]m-Sn-bpó tcm-K-¯mepw hebpó tPmknsâ `mcy Hma\bv¡v lrZb ikv{X{Inb \S¯WsaómWv tUmÎÀamÀ Adnbn¨ncn¡póXv. Fómð ]W¯n\p hIbnñmsX hebpIbmWv Cu \nÀ²\ IpSpw_w. hÀj§fmbn tcmK¯mð hebpó Hma\bv¡mbn Cu IpSpw_w CXnt\mSIw \ñ XpI Nnehm¡n&ie

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS Im-cp-Wy-¯n-sâ I-Y-bv-¡v \n-dw ]-IÀóp-sIm-ïv Có-se A-Úm-Xcm-b c-ïv hm-b-\-¡mÀ 500 ]u-ïpw 250 ]uïpw kw-`m-h-\ \ðIn. I-gn-ª B-gv-N 1000 ]u-ïv kw-`m-h-\ sNbv-X A-Úm-X-\m-b H-cp hm-b-\-¡-mc-sâ A-tX ]m-X ]n-´p-SÀ-óm-Wv Có-se c-ïv hm-b-\-¡mÀ Iq-Sn C-{Xbpw hen-b Xp-I \ð-In-b-Xv. 500 ]u-ïv \ðIn-b hm-b-\-¡mc-sâ h-I Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn 125 ]u-ïpw 250 ]uïpw \ðIn-b hm-b-\-¡mc-sâ h-I-bm-bn 62.50 ]uïpw {In-kva-kv A-¸o-en\v e-`n-¡pw. C-tXm-sS c-ïmgv-N ]n-ón-« {In-kva-kv A-¸o-enð C-Xp-h-sc 19258.50 ]u-ïm-bn amdn. A-Sp-¯ Xn-¦-fmgv-N A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡p-t¼mÄ 25000 ]u-ïv F-¦nepw B-bn am-dp-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-ó-se Bdp-t]À Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 1123.75 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b-t¸mÄ aqópt]À 245 ]uïv Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ðIn. C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 14,073

Full story

British Malayali

\n-§Ä G-sX-¦nepw H-cp A-tkm-kn-tb-j\ntem Bßo-b kw-L-S-\bntem Aw-Kam-tWm? F-¦nð {In-kva-kv ]p-Xp-h-Õcm-tLm-j-¯n-\v H-¯p tN-cp-t¼mÄ H-cp Nm-cn-än t_m-Iv-kv h-¨v In-«p-ó Xp-I F-{X-bm-bmepw {In-kva-kv A-¸o-en-te-¡v \ð-In-¡qtS? H-cp ap-S-¡-p-anñm-¯ Cu Xo-cp-am-\w h-gn \n-§Ä B-izm-kw ]-I-cpó-Xv ]-W-anñm-¯Xp-sIm-ïv Nn-In-Õn-¡m³ ]-äm-¯ 15 Ip-Spw-_§-sf BIpw. H-¸w \n-§Ä-¡v H-cp a-lm-a-\-kv-I-X-bpsS `m-K-amIm³ I-gn-bp-ó-Xn-se B-izm-khpw e-`n-¡pw. Cu k-tµ-iw R-§Ä-¡v \ð-Inb-Xv kz-bw ap-t¼m-«v h-ó A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ X-só-bmWv. {In-kva-kv B-tLm-j k-ab-¯v Nm-cn-än t_m-Iv-kv h-¨v ]-Ww ]n-cn-¨v {In-kva-kv A-¸o-en-\v \ð-Im³ X-¿m-dm-bn H-cp-]m-Sv A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ cwK-¯v h-óp I-gnªp. 312.50 ]u-ïv kw-`m-h-\ \ð-In am-ô-kväÀ It¯menIv Atkmkn-tbj³ 15 \ncmew_ PohnX§fpsS IZ\ IYbpambn {_n-«ojv aebmfn \S¯n hcpó {Inkvakv A¸oen\v am-ô-kväÀ It¯menIv Atkmkntbjsâ ssIsbm-¸v-. i\nbmgvN _mKpfn skâv- amÀ«n³kv ]cnjv lmfnð \Só

Full story

British Malayali

H-ón-\p ]nd-tI H-óm-bn Zp-c-´-§Ä th-«-bm-Sp-ó Po-hn-X-I-Y-bm-Wv _n-µp t_-_n- F-ó ho«½bp-tSXv. s]m-«m³ X-¿m-dm-bn H-c-án-]À-¸Xw, I-®qÀ Pnñ-bn-se a-«-óq-cn-ep-Å ap-ï-bv-¡ð ho-«nð t_-_n-bp-sSbpw `m-cy _n-µp-hpw C-t¸mÄ C¯-cw H-c-h-Ø-bn-emWv. Cw-¥-ïn-ep-Å a-e-bm-fn-IÄ I-cpW sNm-cn-bp-ó-h-cm-Wv F-óv ]-cn-N-b-¡m-À Btcm ]d-ªv tI-«v t\-cn-«v {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-s\ k-ao-]n-¡p-I-bm-bn-cpóp Cu Ip-Spw-_w. {_-bn³ Syp-aÀ _m-[n-¨v a-c-W-¯n\pw Po-hn-X-¯n\pw C-S-bn-eq-sS k-ô-cn-¡p-I-bm-Wv C-t¸mÄ _n-µp. _n-µp-hn-sâ Nn-In-Õ-¡m-bn ho-Sp-hn-äpw ]-Ww I-sï-¯n- Nn-e-hm-¡n-bn«pw C-t¸mgpw {_-bn³ Syp-aÀ _n-µp-hn-s\ hn-Sm-sX ]n-´p-S-cp-I-bm-Wv. I-Sw hm-§nbpw D-Å-sXñmw hn-äp-s]-dp-¡nbpw Nn-In-Õn-¨p-I-gn-ª _n-µp-hn-\v C-\n G-I B-{i-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cmWv. _n-µp-hpw c-ïp s]¬-a-¡fpw A-S-§p-ó X-sâ Ip-Spw_-s¯ k-lm-bn¡-Ww F-óv A-`yÀ-

Full story

British Malayali

{_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kva-kv A-¸o-en-sâ B-th-iw DÄ-s¡mïp-sIm-ïv A-t\-Iw Ip-«n-IÄ cwK-¯v h-cpóp. Có-se R-§Ä aq-óv t]-cp-sS hn-ti-j-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¨n-cpóp. C-óv A-ôv Ip-«n-I-Ä Iq-Sn ^-ïv ]n-cn-hn-\v kó-²-X A-dn-bn-¨v cwK-¯v hóp. A-t\-Iw Ip-«n-IÄ hn-ti-j-§Ä tX-Sn R-§Ä-¡v C-t¸mÄ C-sa-bnð A-b-¡p-ópïv. Nm-cn-än C-hâp-IÄ \-S-¯p-I-tbm ^-ïv ti-Jc-Ww \S-¯n \ð-Ip-Itbm B-Wv C¯-cw Ip-«n-IÄ sN-¿p-I. C-Xnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xm-ev-]cyw D-Å-hÀ-¡v C-t¸mgpw A-h-k-c-apïv. ^-ïv ti-J-c-W-¯n-\v cw-K-¯n-d-§p-ó kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-saópw B k-À-«n-^n¡-äv ]T-\m-h-iy-¯n-\v {]-tbm-P-\-s¸-Sp-saópw hy-à-amIp-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS A-t\-Iw Ip-«n-I-fm-Wv I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«Xv. Cu B-hiyw A-dn-bn-¨v R-§-sf _-Ô-s¸-«-hÀ-¡v t^mw A-b-¨p-\ð-In-bn-&

Full story

British Malayali

tIm«bw Pnñ-bnð N§-\m-ticn Xmeq-¡nð hmI-¯m-\w {Km-a-¯n-se P-e-P cïp s]¬-a-¡-fpambn GXp \nanjhpw ho-«nð-\nópw Cd-¡n hn-Sp-saó `-b-¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS ap-ónð ssI-\o-«p-ó-Xv. tcm-Knbm-b `À-¯m-hn-sâ Nn-In-Õ-bv-¡m-bn In-S-]m-Sw ]W-bw h¨pw I-Sw hm-§n-bp-am-Wv P-e-P I-S-s¡-Wn-bn-em-bXv. F-ómð `À-¯m-hv a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-tXmsS Cu A-½bpw c-ïp a-¡fpw s]-cp-h-gn-bn-te-¡n-d-§p-ó A-h-Ø-bn-em-Wv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS ap-ónð sXmgp-ssI-tbm-sS P-e-P \nð-IpóXv In-S-]m-Sw ho-sï-Sp-¡p-ó-Xn-\pw tcm-Knbm-b `À-¯m-hn-s\ Nn-In-Õn-¨-Xn-sâ I-S-§Ä ho-«p-ó-Xn-\p-amWv. Im³kÀ _m-[n-¨m-Wv P-e-P-bp-sS Iq-en-¸-Wn-¡m-c\mb `À-¯m-hv chn a-cn-¡p-ó-Xv. hb-änð thZ-\bpw OÀ±nbpw B-bn-«m-Wv c-hn-sb am-k-§Ä-¡v ap¼v B-ip-]-{Xn-bnð A-Uv-an-äv sN-bv-XXv. XpSÀópÅ ]cn-tim[\-bnð ]m³{In-bm-knð apg BsWóv Isï-¯p-Ibpw AXv ]nóoSv Hm¸-td-j³ sN

Full story

British Malayali

{In-kva-kv A-¸oð bp-sI-bn-se a-e-bm-fn I-u-am-c-¡mÀ kz-a-\-Êm-se G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-I-bmWv. ^-ïv ti-J-c-W-¯n-\v cw-K-¯n-d-§p-ó kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-saópw B k-À-«n-^n¡-äv ]T-\m-h-iy-¯n-\v {]-tbm-P-\-s¸-Sp-saópw hy-à-amIp-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS A-t\-Iw Ip-«n-I-fm-Wv I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«Xv. Fñm-hÀ¡pw {]-tNm-Z-\hpw am-Xr-I-bp-am-bn aq-óp Ip-«n-IÄ A-¸o-en-\v th-ïn ^-ïv ti-J-c-W-hp-am-bn cwK-¯v h-cn-Ibpw sN-bvXp. KnðUv-t^mÀ-Un-se {]ap-J kw-L-S-\-I-\pw A-`n-t\-Xm-hpam-b knF tPm-k-^n-sâ a-I³ tPm-bð tPm-k^v, t_-kn-§v tÌm-¡v a-ebmfn A-tkm-kn-tb-j³ ap³ {]-knUâv tPm-Wn tPm-k-^n-sâ a-IÄ tkm-Wn-b, Nm-cn-än ^-u-tï-j³ tPm-bnâv sk-{I«-dn Iq-Snbmb tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-IÄ G-ô-en³ A-K-kv-än³ F-ón-h-cm-Wv a-l¯m-b am-Xr-I-bp-am-bn cwK-¯v h-ó-Xv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð \nópw t^mw ssI¸-än C-hÀ ^-ïv ti-J-c-Ww B-cw-`n-¨v I-

Full story

British Malayali

{In-kv-a-kv A-¸oenð hm-b-\-¡m-cp-sS Icp-W tX-Sn R-§Ä A-h-X-cn-¸n-¡pó 11þm-a-s¯ \nÀ-²-\ tcm-Kn h-b-\m-«n-se {Km-a-¯nð \n-óp-Å H-cp ]m-hs¸-« kv-{Xo-bm-Wv. XpWn hn-cn¡m³ I-b-dp-ó h-gn sXón ho-Wv A-c-bv-¡p Xm-tg X-fÀ-óp-t]m-b Hcp ho-«-½-bm-Wv hm-b-\-¡m-cp-sS I-cp-W-bv-¡m-bn C-hn-sS ssI \o-«p-ó-Xv. sI jn-_p  F-sóm-cp hm-b-\-¡m-c-\m-Wv h-b-\m-Sv Pnñ-bn-se I-Wn-bmwt]-« {Km-a-¯n-se sP-kn-bp-sS \n-k-l-mb-h-Ø {-_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {i-²-bnð-s¸-Sp-¯n-b-Xv. k-t´m-j-I-cam-b Po-hn-Xw ap-tóm-«v sIm-ïv t]m-Ip-ó-Xn-\n-sS s]-s«-óv Zpcn-X I-b-¯n-te-¡v ho-W I-Y-bm-Wv sP-kn-bp-sS-Xv. hb\mSv- Pnñbnse  I-Wn-bmw-t]« Fó {Kma¯nð 5 sk-âv Øehpw, Hcp sNdnb hoSpw XoÀ¯v X¿ð ¡mc\mb `À-¯mhvv _m-_p-hn\pw, hn-ZyÀ°n Ifmb cïp a¡Ä¡pw H¸w k-t´mjIcamb PohnXw \bn¨v- h-cp-t¼m-gm-Wv sP--kn-tb tX-Sn Zpc-´w F-¯n-b-Xv. sPÊn  XpWn DW¡m³ CSm³ thïn X«nIq«nb GWn  hgn hoSn\p ap-

Full story

British Malayali

Htc kabw cïv amcI tcmK-§Ä Hcp-an¨v th«-bm-Sp-I-bmWv tIm«bw Pnñ-bnse hmgqÀ kztZin Ab cho-{µs\. Cu Nn{X¯nte¡v t\m¡q, 50 hbkv ]nón« Hcp a[y h-bkvI³ BsWóv \n§Ä Xncn¨dnbpóptïm? cïp amcI tcmK§Ä ImgvNbnð ]Sp hr²\m¡nb Hcp \nÀ²\mb tcmKn. A¸s\ NnIn-Õn-¡m³ HmSn \-S-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð aq¯aIsâ ]T-\hpw apS-§n. NnIn-Õbv¡v thïn-bpÅ bm{X-¡n-S-bnð saUn-¡ð tImtf-Pnse Hcp tcmKn-bmWv Cu Ip-Spw-_-t¯msS {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-jsâ hnhcw ]d-bpó-Xv. Bcpw XpW-bn-ñmsX Aebpó Cu IpSpw_w A§-s\-bmWv {]Xo-£-tbmsS Ct§m«v ssI \o-«nb-Xv. lrZ-b-¯nse \oÀs¡«pw izmk-tImi AÀ_pZhpw Htc t]mse th«-bm-Spó Cu IpSpw-_-¯n-sâ \mY\v Að¸w BsW-¦nepw Bizm-k-ta-Im³ {_n«ojv ae-bmfn hmb-\-¡m-À k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv c-ho-{µ-sâ `m-cy-bp-sSbpw a-¡-fp-sSbpw {]-Xo£. Iq-en-¸-Wn-sN-bv-Xv Ip-Spw-_w t]m-än-bn-cpó cho{µsâ PohnX¯nte-¡v Bdpamkw ap³]mWv- izmk tImi Im³kÀ hnñ\mbn F¯n-bXv. H-¸w C-Sn¯

Full story

[58][59][60][61][62][63][64][65]