1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Km-Ôn-`-h-\n-se C-S-\m-gn-I-bv-¡p-Ån-eq-sS sh-dp-sX \-S-ómð \-½Ä H-cp-]m-Sv a-\p-jy-sc C§-s\ I-ïp-ap-«pw. Nn-cn¨p-sIm-ïv ssI-Iq-¸p-ó A-½-am-cm-Wv C-¡q-«-¯nð G-ähpw Iq-SpXð. A-h-cp-sS Nn-cn-bnð \-½Ä Po-hn-Xw X-só a-dóp-t]m-Ipw. H-cp ap-dn-bnð \mepw Aôpw A-½-amÀ sh-Sn ]-dªpw Nn-cn¨pw kp-J-am-bn I-gn-bpóp. C-h-cnð an-¡-hÀ¡pw hen-sbm-cp `q-X-Im-ew Dïv. F-ómð B `q-X-Im-e-s¯-tbmÀ-¯v A-hÀ-¡v \n-cm-itbm thZ-\tbm Cñ. Imc-Ww A-hn-Sp-s¯ H-ä-s¸-S-en-t\-¡mÄ \ñ-Xm-Wv C-hn-Sp-s¯ B-Ëm-Zw F-óv C-hÀ A-dn-bp-óp. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY \kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-¸w h-sc A-`n-\-bw; 300 kn-\n-a-I-fpw 3000 kn-\n-

Full story

British Malayali

C-Xv ]m-em X¦w. a-ebm-f kn-\na-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m-\m-hm-¯ t]-cp-I-fnð H-óv. 300 kn-\n-a-I-fnð A-`n-\n-bn-¡p-Ibpw A-\y-`m-jm kn-\n-a-IÄ A-S-¡w 3000¯ne-[n-Iw kn-\n-a-IÄ-¡v i-Ðw \ð-Ip-Ibpw sN-bv-X A-]qÀ-Æ {]-Xn-`. F-ón-«pw Pohn-X km-bm-Ó-¯nð Bcpw Xn-cnªp-t\m-¡m-\nñm-sX h-ó-t¸mÄ A-`-b-amb-Xv ]-¯-\m-]pc-s¯ Km-Ôn-`h³. a-¡Ä ]p-d-¯m-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v kz-bw ]p-d-¯m-b X¦-s¯ Km-Ôn-`-h-\nð F-¯n-¨-Xv sI-]nF-kv kn e-fn-X. N-e-¨n-{X Xm-c-§-fp-sS kw-L-\bm-b A-½-bp-sS s]³-j³ ssI-¸-äp-ó-sXm-gn-¨mð Xn-cn-ªp t\m-¡m³ BÀ¡pw t\-c-anñ. Km-Ôn `h-\v kw-`m-h-\ \ð-Im-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI AÑ-sâ a¡-sf P\n-¸n-¨ s]¬-a¡Ä; In-S-¡-bnð \n-óp F-gp-tóð-¡m--¯-h-cpw hr-²cpw {`m-´cpw kp-\m-an-bnð A-\m-Ycmbhcpw A\-h[n: \-ap-¡n-S-bnð a-Xhpw Pm-Xn-bp-anñm-sX {]-hÀ-¯n-¡p-ó kzÀ-K-¯n-sâ IY H-cn-¡ð R-§fpw C§-s\ H-s¡ Bhpw F-óv H-cp \n-an-jw hn-Nm-cn

Full story

British Malayali

\n-§Ä kzÀ-Kw I-ïn-«p-tïm? C-sñ-¦nð A-Sp-¯ A-h-[n-¡v t]m-Ip-t¼mÄ sImñw Pnñ-bn-se ]¯\m-]p-cw h-sc t]m-Ip-I. ]¯\m-]p-c-¯v \nópw Ft«m ]t¯m In-tem-aoä-td D-Åq Km-Ôn`h\n-te¡v. B-tcm-Sv tNm-Zn-¨mepw h-gn ]d-ªv X-cpw. A-h-n-sS sN-ómð XoÀ-¨-bmbpw \n-§Ä kzÀ-Kw Im-Wpw. F-ón-«v a-¡-tfm-Sv ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I. C-Xm-Wv b-YmÀ-° kzÀ-K-saóv. a-IÄ-¡v a-\Ên-em-Ip-ón-sñ-¦nð ss__nÄ H-cp hmN-Iw ]d-ªv sIm-Sp-¡p-I a-cn-¨v kzÀ-¤-¯nð sNó-h-tcm-Sv ssZ-hw ]d-bp-ó H-cp hm-N-Iw. F-\n-¡v hn-ióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhØbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä Fsó kµÀin¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn-¡pw: IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZin-tbm, \Kv-\-t\m, tcmKntbm

Full story

British Malayali

{_n«ojv aebmfn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-¡v F-¯pó-Xv A-hn-sS \nópw ]p-d¯p-t]m-Ip-ó-Xpam-b Hmtcm s]³-kn-s\-Ip-dn¨pw C-\n tem-I-¯p-Å BÀ¡pw ]cn-tim-[-\ \-S-¯mw. A-Xn-\v tbmKy-X e-`n-¡m³ \n-§Ä Nm-cn-än ^u-tïj-sâ Aw-Ktam A-¸o-ep-IÄ-¡v ]-Ww \ð-Ip-ó Btfm B-tI-ï-Xnñ. A-{X-tað kp-Xmcy-X D-d-¸p-h-cp¯n- sIm-ïp-Å sh_v-ssk-äm-Wv C-t¸mÄ sse-hm-bn-cn-¡p-ó-Xv. Nmcnänsb ]än Adntbï Fñm Imcy§fpw Hä t\m«¯nð GhÀ¡pw a\Ênem¡mhpó coXn-bn-emWv Nn«bmbn sskänð {IaoIcn¨n«pïv. e-`n-¨ ^-ïn-sâbpw Nn-e-hm¡n-b Xp-I-bp-sSbpw hn-i-Zmw-i-§Ä am-{X-añ, {S-Ìn-am-cp-sS tbm-K-¯n-sâ an-\n-äv-kv t]mepw \n-§Ä¡v Cu sh_v-ssk-änð Im-Wmw. ^u-tïj-\v ^-ïv \ð-Ip-ó-h-cp-sS B-ß-hocyw D-bÀ-¯p-I-bm-Wv C-{Xbpw kp-Xm-cyam-b H-cp sh_v-ssk-än-eq-sS e-£y-an-Sp-óXv. Nm-cn-än-bp-sS sh_v-ssk-äv Im-Wm-\m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI CXphsc \S¯nb A¸oepIÄ kw_Ôn¨ hnhc§fpw DÄsImÅn¨ sskänð BÀ&iex

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b \-ò-I-fnð H-óm-bn-cp-óp {In-kva-kv A-¸oð. 28,789.56 ]u-ïm-bn-cp-óp bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨v tNÀ-óv ti-J-cn-¨Xv. ^-ïv ti-Jc-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn H-cp-am-kw B-bn-«pw A-Xv AÀ-l-X-s¸-«-h-À-¡v ssI-am-dm³ km-[n-¡m-sX t]m-b-Xn-sâ ]n-ónð H-cp ]m-c-¡-Y-bp-ïm-bn-cpóp. B ]mc-sb a-dn IS-óv C-ó-se B ]-Ww B-fp-IÄ ssI-¸-äp-Ibpw B-Ëm-Zw ]-¦n-Sp-Ibpw sNbv-X A-\p`-hw B-Wv Có-se D-ïm-bXv. tI-c-f-¯n-sâ \m-\m-`m-K-§-fnð \nópw Có-se F-¯n-t¨À-ó 15 Z-cn-{Z tcm-Kn-I-fp-sS k-t´m-j-¡-®oÀ B ]m-c h-bv-¸p-Im-cp-sS taepw A-h-cp-sS X-e-ap-d-I-fpsS taepw ho-gm-Xn-cn¡-s« F-óp am-{X-am-Wv {]mÀ-°\.   {In-kva-kv A-¸oð Xp-S-§n-b-t¸m-sg hen-sbm-cp Xp-I B-b-Xn-\mð ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-knð h-¨v hn-Xc-Ww sN-¿m³ GÀ-¸m-Sm-¡p-I-bm-bn-cpóp. ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-kv A-Xn-\v A-\pa-Xn \ð-In Xo-b-Xnbpw Xo-cp-am-\n-¨-XmWv. F-ómð Cu hnh-cw A-dn-ª bp-sI-bn-se Nn-e kw-LS-\m t\-Xm-¡-fpw am-ô-kv-ä

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ {In-kva-kv Ime-¯v \-S¯n-b ]p-Wy-{]-hÀ-¯n-bp-sS `m-K-am-bn ti-J-cn¨ 28,789.56 ]u-ïv 15 tcm-Kn-IÄ-¡pw AÀ-l-X-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð ho-Xn-¨p \ð-Im³ t^mÀap-e X-¿m-dmbn. Xn-¦-fmgv-N AÀ-²-cm{Xn {In-kva-kv A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¨ ti-jw e-`n-¨ 225 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯-m-Wv Cu Xp-I Xo-cp-am-\n-¨Xv. I-h³-{Sn-bn-se H-cp a-e-bm-fn Ip-ªn-sâ P-ò-Zn\m-tLm-jw H-gn-hm-¡n Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b 200 ]uïpw t¢m-kv sNbv-X ti-jw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð e-`n-¨ 25 ]uïpw DÄ-s¸-sS-bmWv Cu Xp-I. k-lm-bw \ð-Ip-ó 15 t]-sc A-h-cp-sS Pohn-X km-l-N-cy-§-fp-tSbpw B-h-iy-§-fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-¯nð \m-em-bn Xn-cn-¨m-Wv ^-ïv hn-`P-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. Fñm-hcpw Iq-Sp-Xð Xp-I-bv-¡v A-À-l-cm-sW-¦nepw e-`yam-b Xp-I AÀ-l-cnð AÀ-lÀ-¡v Iq-Sp-X-em-bn \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn-¨v \-½p-sS k-lm-bw G-ähpw A-[n-Iw AÀ-ln-¡p-ó aq-óp Ip-cp-óp-I-fp--sS Nn-In-Õ-¡m-Wv Iq-Sp-Xð ]-Ww \o-&iexc

Full story

British Malayali

H-cp-]t£, a-e-bm-fn {]-hm-kn k-aq-l-¯n-sâ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-bn-cn¡pw CXv. tI-c-f-¯n-se Ipd-¨v tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn aq-óm-gv-N-sIm-ïv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ ti-J-cn-¨-Xv 28,564.56 ]u-ïm-Wv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ c-ï-c hÀ-jw \o-ï {]-hÀ-¯-\-¯n-se G-ähpw hen-b ^-ïv ti-Jc-Ww B-bn-cp-óp Có-se AÀ-²-cm-{Xn-bnð k-am-]n-¨-Xv. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 22,285.56 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn F-¯n-b-t¸mÄ 6279 ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp. 481 t]-cm-Wv {In-kva-kv A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¯Xv. A-ôv ]u-ïv ap-Xð 1500 ]u-ïv h-sc kw-`m-h-\ \ð-In-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ X-§-Ä-¡v ssZ-hw \ðIn-b ku-`m-Ky-¯n-\v \-µn ]-d-ªXv. {]-hm-kn a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw hen-b Nm-cn-än ^-ïv ti-Jc-Ww \-S-¯n-b-tXm-sS tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-f-nIÄ I-¿-Sn-¡p-I-bmWv. \n-cm-ew-_-cm-b 15 tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m³ th-ïn-bm-Wv {_n-«o-j

Full story

British Malayali

{In-kva-kv A-¸oð C-óv AÀ-²-cm{Xn k-am-]n-¡-p-t¼mÄ Fñm-h-cpw ]-c-kv]-cw tNm-Zn-¡pó-Xv H-óp am-{Xw. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS a-lm-I-cp-W-bp-sS A-S-bm-fw 30,000 ]u-ïv a-dn-I-S¡p-tam? 15 tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\p-Å {In-kva-kv A-¸oð aq-ómgv-N ]qÀ-¯n-bm-b-t¸mÄ 27871.81 ]u-ïm-b-Xm-Wv Cu tNm-Zyw D-b-cm³ Im-cWw. A-¸o-en-ssâ A-hkm-\ Zn-h-k-t¯-¡v {]-th-in-¨-t¸m-Ä F§pw B-th-i-am-Wv. {S-kv-än jm-Pn ep-t¡m-kv I-gn-ª Zn-h-k-§-f-nð t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-eân-se A-t\-Iw A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ k-µÀ-in-¨v Nm-cn-än t_m-Iv-kv h-¨v ]-Ww ]n-cn-¨v \n-t£-]n¨p. F-bnð-kv-_-dn- a-e-bm-fn kamPhpw a-e-bm-fn I-ayq-Wnän Hm-^v tlmÀ-jhpw {In-kva-kv A-¸o-en-\v ^-ïv \-ðIn-b B-th-i-¯n-emWv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-te-¡v C-ó-se h-sc Kn-^v-äv F-bn-Uv DÄ-s]sS 21,777.81 ]u-ïm-Wv e-`n-¨Xv. 3592.16 ]u-ïmWv Kn-^v-äv F-bn-Um-bn am{Xw e-`n-¨Xv. 6094 ]u-ïm-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v e-`n-¨Xv. hnÀ-Pn³ -a-Wn-bn-eq-sSbpw Nm-cn-än A-¡u-ïn-eq-sSbpw C-Xph-sc 27871.81 ]u-ïm-Wv

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-sâ N-cn-{X-¯nð Ip-dn-¨v h-bv-t¡-ï Znh-kw B-bn-cn¡pw IS-óp t]m-b {In-kva-kv F-óp XoÀ-¨. A-tkm-kn-tb-\p-Ifpw a-X kw-L-S-\-Ifpw H-s¡ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v th-ïn am{Xw \nð-¡p-t¼mÄ ]pXn-b X-e-ap-d-bv-¡p \-ò-bp-sS h-gn-Im-«m³ th-ïn H-cp-¡n \ð-In-b-Xn-sâ A-`n-am-\-¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bmfn. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kva-kv A-¸o-enð ^-ïv ti-J-cn-¡m³ C-d§n-b F-«v a-e-bm-fn hn-ZymÀ-°n-IÄ Fñm-h-cp-tSbpw ap-¼nð Im-Wn-¨p X-cpó-Xv B-th-i-]-qÀ-Æam-b amXr-I X-só. F-«p-t]cpw X-§-fmð I-gn-b-pó t]m-se Nm-cn-än ^-ïn-\v cw-K-¯n-d-§n-b-t¸mÄ F-¯n-t¨À-ó-Xv 1500 ð A[n-Iw ]u-ïmWv. Nm-cn-än ^u-tï-j³ tPm-bnâv sk-{I«-dn Iq-Snbmb tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-IÄ G-bvô-en³ A-K-kv-än³ Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 625.81 ]u-ïv ti-J-cn-¨pw t_-kn-§vtÌm-¡v a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ t]m-b hÀj-s¯ {]-kn-U-âm-bn-cpó tPm-Wn tPm-k-^n-sâ a-IÄ tkmWnb tPm-k-^v 562.50 ]uï

Full story

British Malayali

F\n¡p hnióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhkvYbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä F-só kµÀin¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn-¡pw: IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZintbm,\Kv\t\m tcmKntbm, ImcmKrl¯nð Ignbpóht\m B-bn IïXpw \n\¡p ip{iqj sN¿mXncpóXpw Ft¸mÄ hn-ip² ss_-_nÄ a-¯m-bn-bp-sS kp-hn-ti-jw 25þmw A-[ym-bw 42 ap-Xð 44 h-sc-bp-Å Im-cy-§-fm-Wnh. Cu tNmZyw ssZ-hw \n-§-tfm-Sv H-cn-¡ð tNm-Zn-¨mð \n-§Ä-¡v D¯-cw ]-d-bm-³ I-gnbp-tam? Nn-e-t¸mÄ F-¦nepw \n-§Ä-¡v D¯-cw Cñm-sX h-cpw. k-t´m-j-hpw k-ar-²n-bpw kv-t\-lhp-sam-s¡ a\-kv \nd-sb \ð-In-bn«pw \-½p-sS ]-c-Po-hnI-sf k-lm-bnt¨m Fó tNm-Zy-¯n-\v Nn-e-t¸m-sg-¦nepw Cñ F-óv D-¯-cw ]-d-tb-ïn-h-cp-t¼mÄ kw-`-hn-¡p-ó D- Zm-ko\-X. ssZ-hta F-sâ ]-«

Full story

[59][60][61][62][63][64][65][66]