1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കവന്‍ട്രി: മഹാപ്രളയം നേരിട്ട നാടിനെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താന്‍ യുകെയില്‍ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുക്ക് ഫോര്‍ കേരള ചലഞ്ച് നടന്നത്. ഈ വാര്‍ത്തകളില്‍ ആവേശം പൂണ്ട അനേകരോടപ്പം സന്ദര്‍ലാന്റിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചിത്ര വിനോദ് കുമാറും സുഹൃത്തുക്കളായ മറ്റു രണ്ടു നഴ്‌സുമാരും ചേര്‍ന്ന് കേരള ഭക്ഷണം വിളമ്പിയപ്പോള്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയ സഹായ ധനം 1062 പൗണ്ട്. ഈ തുക ഗിഫ്‌റ് എയ്ഡ് ചേര്‍ത്ത് കണക്കില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ 1300 ലേറെ പൗണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേര്‍ന്നാല്‍ ലഭിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ തുകയാണെങ്കില്‍ യുകെ മലയാളികള

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: കേരളം ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും, കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഓരോ ദിവസവും കൂടുതല്‍ ആശയങ്ങളുമായി യുകെ മലയാളി സമൂഹം രംഗത് എത്തുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാരോടൊപ്പം നിരവധി കൂട്ടായ്മകളും സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കൈത്താങ്ങായി എത്തിയ ട്രെന്റില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ അപ്പീലിന് പിന്തുണയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ലീഡ്‌സിലെ ഡോക്ടര്‍ മാത്യു ജേക്കബാണ്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചിച്ചസ്റ്ററില്‍ നടക്കുന്ന നൂറു മൈല്‍ സൈക്കിള്‍ ചലഞ്ചിലാണ് ഡോ. മാത്യു ദുരിതാശ്വാസ സഹായ നിധി കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പ

Full story

British Malayali

{]-f-b i-àn-bnð ap§nb \½psS \m-Sn-\p th-ïn {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ XpS¡an« ZpcnXmizmk klmb \n-[n Iq-Sp-Xð D-b-c-§-fn-te-¡v I-S-¡póp. bpsIbnse aebmfn k-aqlw shtÆsd GsäSp¯n«pw Nmcnän ^u-tï-j-\n-te-¡v \n-ch-[n t]-cm-Wv k-lm-b-§Ä \ð-In-s¡m-ïn-cn-¡p-óXv. Cóse kµÀ-emân-se sX-cp-hnð \nópw kn-_n tXm-a-kpw kp-lr-¯p-¡fpw tNÀ-óv ti-J-cn¨- 900 ]uïpw kn-_n-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-sâ h-I 100 ]uïpw tNÀ¯v Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 1250 ]u-ïm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b-Xv. C-tXm-sS-bmWv B-sI XpI 60,102.18 ]u-ïm-bn am-dn-bn-cn-¡p-óXv. {SÌnsâ _m¦v A¡uïnte¡p CXphsc e`n¨ XpI 2670 ]uïmWv. hnhn[ kmaqlnI, kmwkv¡mcnI Iq«mbvaIfpsS {]hÀ¯\ ^eambn CXphsc 13,290.75 ]uïpw e`n¨n«pïv. CtXmsS sam¯w e`n¨ XpI 60,102.18 Bbncn¡pIbmWv. C\nbpw ]ecpsSbpw ssIhiw ^vfUv A¸oen\v thïn \nt£]n¡m³ DÅ ]Ww Dsïóp Adnbn¨ncn¡pó-Xn-\mepw tIcf apJya-{´n-bpsS h¬ a´v Ne-ôn§n\v ]n´pW {]Jym-]n¨p bpsI-b

Full story

British Malayali

tIcf apJya-{´n-bpsS h¬ a´v Ne-ôn§n\v ]n´pW {]Jym-]n¨p sImïv bpsI-bnse ae-bm-fn-Ifpw ]pXn-sbmcp Neôv Gsä-Sp-¡p-óp. 'ssa ^manen Neôv {^w bpsI Sp dn_nðUv tIcf' Fó Ne-ôn§v hgn bpsI-bnse 1000 IpSpw-_-¯nð \nsó-¦nepw 50 ]uïv hoXw tiJ-cn-¡m³ BWv ]²-Xn. Cu Ne-ôn-§nð ]s¦-Sp-¡p-ó-h-cp-sS-sbñmw t]cv hnhc-§Ä DÄs¸-Sp-¯nb cPn-kvt{S-j³ XpS-§pw. tIc-fs¯ ]p\À\nÀ½n-¡m³ bpsI ae-bm-fn-I-fpsS ssI¯m-§n\v cq]w \ðIn-bXv {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ BWv. Cu ]²-Xn-bpsS `mK-ambn 13 {SÌn-amcpw D]-tZ-iI kan-Xn-bnð DÅ Ccp-]tXmfw ap³ {SÌnamcpw 50 ]uïv hoXw \ðIpw. {_n«ojv ae-bm-fn-bpsS ap³ssI-¿nð {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ CXp-hsc 57,820.94 ]uïv tiJ-cn-¨-Xn\v ]nóm-se-bmWv ]pXnb Ne-ôn§v hgn 50, 000 ]uïv e£yw C-Sp-ó-Xv. bpsI ae-bm-fn-bpsS If-Iväohv sdkvt]m¬kn-_n-enän Hcp tImSn cq]-bm¡n amäm³ e£yw C«mWv Cu Neôn-§n\v XpS¡w C«n-cn-¡p-ó-Xv. {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ hgntbm atä-sX-¦n

Full story

British Malayali

P-\n-¨Xpw h-fÀ-óXpw Fñmw bp-sI-bn-em-bn«pw a-m-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS P-ò-\m-Sn-\p th-ïn H-cp F-«p h-b-kp-Im-c³ ITn-\m-[zm-\w \-S-¯p-óp-ïv. en-hÀ-]q-fn-se Um³ Bâ-Wn-sb-ó _m-e-\m-Wv tI-c-f-¯n-se {]-f-b Zpcn-X _m-[n-X-À-¡m-bn ^-ïv ti-J-cn-¡m³ e-£y-an-«v ssk-¡nÄ ]-cn-ioe-\w \-S-¯p-óXv. en-hÀ-]qÄ ap-Xð eo-Uv-kv h-sc-bp-Å kôm-c Zq-c-am-b \q-dv ssa-em-Wv ssk-¡nÄ bm-{X \-S-¯p-hm³ Um³ sX-c-sª-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. ]n-Xm-hv Bâ-Wn-bp-sS k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv ]-cn-ioe-\w ]p-tcm-K-an-¡p-óXv. ]-cn-ioe-\w B-cw-`n-¨v H-cmgv-N ]n-ón-S-th hf-sc \ñ Bß-hn-izm-k-hpw ss[-cyhpw B-Wv Um³ {]-I-Sn-¸n-¡p-ó-sX-óv ]n-Xm-hv Bâ-Wnbpw ]-d-bp-óp. tUmÎdmb A½ tPmen sN¿pó enhÀ]qÄ tlmkv]näenð \nópw Xm³ ]Tn¡pó eoUv-knse skâv sXtck Imt¯menIv ss{]adn kv-Iqfnte¡mWv Ipªp Um\nsâ shÅs¸m¡ ZpcnXmizmk \n[nbnð ^ïv tiJcn¡m³ DÅ kmlknI ssk¡nÄ khmcn. Um³ Bâ-Wn-bp-sS hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v kw-`m-h-\ \&

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: tIcfw Iï Gähpw henb almamcnbpw XpSÀópÅ {]fbhpw PohnXw X¨pS¨t¸mÄ ImcpWy¯nsâ Ic§Ä \oïphcpóXv temI¯nsâ \m\mZn¡nð \nópw. bpsIbnð Xsó \nch[n PohImcpWy {]Øm\§Ä aebmf¡cbv¡p thïn [\kamlcWw \S¯pIbmWv. {]fbw iàn {]m]n¨t¸mÄ Xsó \½psS \mSv ap§pIbmWv Fóv hmb\¡sc HmÀ½s¸Sp¯n {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ XpS¡an« ZpcnXmizmk klmb \n[n {]tXyIambn bpsIbnse aebmfn kaqlw shtÆsd GsäSp¯n«pw Nmcnän ^utïj³ aptóm«p h¨ ]Ww DZmcambn \ðInb hmb\¡mÀ hoïpw ImcpWy¯nsâ hàm¡fmbn amdpIbmWv. aebmfn kaql¯nð \nópw kamlcn¡m³ Ignbpó XpIbv¡v ]cn[nbpïv Fóv a\knem¡nb _nFwknF^v {SÌpw D]tZiI kanXnbpw kwbpàambn adphgn tXSnbt¸mÄ e`n¨ Bibw IqSpXð ^ïv kamlcn¡póXnð Gsd \nÀWmbIambn amdpIbmWv. ImcWw, Ct¸mÄ A¸oenð F¯pó XpIbnð sNdpXpw hepXpamb kw`mh\IÄ \ðIpóXnð adp\m«pImcpw H¸¯ns\m¸apïv. hmb\¡mÀ¡p thïn _nFwknF^v A¨Sn¨ t

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Ace£w ]uïv Fó AXn`oaamb e£yw aptóm«p h¨t¸mÄ Pò\mSnsâ ]p\ÀPoh\¯n\mbn F{X \ðInbmepw A[nIasñóp hyàam¡n Hmtcm Znhkhpw A¸oenð {_n«ojv aebmfn hmb\¡mÀ ]Ww F¯n¡póp. ImâÀ_dn tIcssfäv Atkmkntbj³, sUthm¬ aebmfn Atkmkntbj³ XpS§nb kwLS\Ifpw hyànIfpw _nkn\kv Øm]\§fpw tNÀóv sNdpXpw hepXpamb kwJym F¯n¨mWv Nmcnän ^utïjsâ Bdp hÀjs¯ Ncn{X¯nð Gähpw DbÀó XpI kamlcn¡m³ Icp¯mbn amdnb-Xv. hmb\¡mÀ¡v A¸oenð t\cn«v ]Ww F¯n¡m³ DÅ hnÀPn³ aWn en¦nð Xsó CXn\Iw 43036.43 ]uïv F¯n¡gnªp, H¸w _m¦v A¡uïnte¡p 1195 ]uïpw F¯n. {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj\v ]n´pWbmbn F¯nb kwLS\IÄ hgn F¯nbXmWv 12000 ]uïv. CtXmsS A¸oenð BsI F¯nb ]Ww 55036.43 Bbn DbÀóncn¡pIbmWv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tI-c-f ^vf-Uv A-¸o-en-te-¡v k-lm-bw \ð-Ip-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI B

Full story

British Malayali

{_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ Cu Ime-hÀj-s¡-Sp-Xn-bnð tIc-fs¯ klm-bn-¡m³ A¸o-en\v Cd§p-t¼mÄ e£yw C«Xv 50,000 ]uïm-bn-cp-óp. Fómð Cóse CXp 51813.93 ]uïm-bn- DbÀóp Ign-ªp. Nmcnän ^utï-j-\n-te¡v hmb-\-¡m-À 40440.18 ]uïv \ðIn-b-t¸mÄ aäv hyàn-Ifpw kwLS-\-I-fpw tNÀóm-Wv 11373.75 ]uïv \ð-In-bXv. e£yw km[n-¨n«pw F´p-sImïv A¸o-ep-ambn ap³t]m«v t]mIpóp Fó tNmZyw Nne-sc-¦nepw DbÀ¯p-óp-ïv. AXn\p cïmWv Imc-Ww. {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j\v thïn ^ïv tiJ-cn-¡pó kwL-S-\-Ifpw hyàn-Ifpw Ah-cpsS ZuXyw Ah-km-\n-¸n-¨n-«nñ Fó-XmWv {][m-\w. cïm-a-t¯-Xv tIc-fs¯ ]p\À\nÀ½n-¡m³ CXp-hsc kÀ¡mÀ IrXy-amb ]²Xn Hcp-¡m-¯-Xp-sImïv IqSp-Xð klm-b-§Ä XpSÀópw kzoI-cn-¡m³ Xsó e£yw CSpóp FóXv Xsó. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tIcf ^v-fUv dneo^v A-¸o-en-te¡v kw-`m-h-\ sN-¿p-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿p

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Ignª amkw a[y¯nð {]fbw NodnbSn¨ tIcf¯n\v ssI¯m§mIm³ {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ cwK¯v F¯pt¼mÄ hmb\¡mÀ Að]w aSntbmsSbmWv A¸oens\ IïncpóXv. Zpc´¯nsâ hym]vXn a\knem¡m³ IgnbmsX t]mbXpw \ñ ]¦p bpsI aebmfnIfpw bm{Xbnð BbXpw A¸oen\v IpXn¡m³ XSkamsb¦nð shÅw tIcfs¯ HómsI hngp§pI BsWóv hyàambtXmsS ssI adóp klmbn¡m³ bpsI aebmfn kaqlw {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj\v H¸w Htc a\tkmsS tNcpI Bbncpóp. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tIcf ^v-fUv dneo^v A-¸o-en-te¡v kw-`m-h-\ sN-¿p-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI Hcp L«¯nð Znhkw tXmdpw F®mbncw ]uïv hsc kw`mh\ \ðInb bpsI aebmfnIfpsS IcpWbnð apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk¯nte¡p Nmcnän ^utïjms\ tXSnsb¯nb XpI 50000 Fó e£yw ]nón«p. Akm[mcWamb am\pjnI kvt\lw {]ISn¸nt¡ï Cu L«¯nð Hcp Ukt\mfw kmaqly kmwkv-ImcnI kwLS\IÄ {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïjs\m¸w \nóXv IqSmsX Ct¸mÄ _nkn\kv Øm]\§fpw ssIadópÅ klmbhpambn IqsSbpïv. Có

Full story

British Malayali

C-óv 1000 ]u-ïv Iq-Sn ti-J-cn-¡m³ bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡v I-gnbptam? F-¦nð \-½p-sS P-ò-\m-Sn-s\ ]qÀ-W-X-bn-em-¡m³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ kw-`m-h-\ am-{Xw 50,000 ]u-ïv B-Ipw. B N-cn-{X ap-lqÀ-¯w C-óm-bn-cn¡ptam F-ó-dn-bm³ Im-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-aw-K-§-fpw. Nmcnän ^utï-jsâ A¡u-ïn-te¡v CXp-h-sc 48965.68 ]u-ïm-Wv C-Xph-sc F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. ^utï-j\v thïn Hm^vsse³ ^ïv tiJ-cWw \S-¯pó kwL-S-Ifpw hy-àn-Ifpw tN-À-óp 10260 ]uïv CXp-hsc ti-J-cn¨p Ign-ªp. C-tXmsS 50,000 ]uïv Fó e-£y-¯n-te-¡v \-½Ä A-Sp-¯p-I-gnªp. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn tIcf ^v-fUv dneo^v A-¸o-en-te¡v kw-`m-h-\ sN-¿p-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn e-`n-¨ XpI 37,520.18 B-bn D-bÀóp. CXn-s\m¸wbpkva hnÀPn³ aWn en¦v hgn Kn^väv FbvUv AS¡w 2160 ]uïpw {^ïv--kv amôÌdn-\v 915 ]uïpw amkv k«W

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]