1 GBP = 88.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കോടതി വിധികള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്പി നാരായണനെന്ന വിശുദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായ അനാവശ്യ പീഡനവും അറസ്റ്റും 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ ഏല്‍പിച്ചുകൊണ്ടുള്ല സുപ്രിംകോടതി വിധിയാങ്കെില്‍ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലെന്ന ജലന്ധര്‍ മെത്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ച ശേഷം മതിയെന്നുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ്. ഈ രണ്ട് വിധികളും ഇതുവരെയുള്ള കീഴ് വഴക്കങ്ങള്‍ക്കും രീതികള്‍ക്കും വിപരീതമായതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ മാറ്റം ഏറെ

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ എന്ന പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നമീതി പീഠമായ സുപ്രീം കോടതി കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുക രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കണം. ആ വിധിയില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനാവുകയില്ലെന്ന് തീര്‍ത്ത് പറയാം. കാരണം താന്‍ നീതിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞത് തന്നെ കുടുക്കിയ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നഷ്ടപരിഹാ

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: \½sfñmhcpw Ct¸mÄ apïv apdp¡n DSp¡pIbmWv. \aps¡ñmw Hä e£ysa DÅp. tIcfs¯ F§s\sb¦nepw ]p\cpÖohnIcn¡Ww. \½psS k¼mZy¯nð \nóv Ignbpó{X kÀ¡mcn\v sImSp¯p Ignªp. kÀ¡mÀ Poh\¡mc\pw, kzImcy Poh\¡mc\pw AhcpsS Hcp amks¯ i¼fw sImSp¡m³ X¿mdmbn \nð¡póp. _nkn\kv Øm]\§Ä AhcpsS em`¯nð \nópw Hópw cïpw tImSn sImSp¡póp. CsXmópw Cñm¯hÀ X§fpsS `qan kÀ¡mcn\v hn«psImSp¡póp. {]hmknIfmIs« Hcp eÖbpanñmsX kmbn¸pamcnð \nóphsc Imiv ]ncn¨v \m«nte¡v Ab¨v tIcfs¯ c£n¡m³ {ian¡pópïv. AhcpsS kz]v--\¯nð Hcp ]pXnb tIcfamWv. AXn\v thïn F´v hn«phogvNbv¡pw AhÀ Hcp¡amWv. Fómð CXn\nSbnepw Hcpfp¸panñmsX Cu ZpcnX¯n\nSbnepw Zmcn{Zy¯nð \nópw Imipïm¡m³ {ian¡pó Hcp hn`mKw \ap¡nSbnepïv. AXv aämcpañ \½psS am[ya§fmWv. \½psS ]{X§fpw Nm\epIfpw. {]fbw AhÀ¡v Ipsd \ã§Ä Dïm

Full story

British Malayali

{^mt¦m apfbv¡ð Fó PeÔÀ It¯men¡ cq]XbpsS sa{Xms\ C\nbpw AdÌv sNbvXn«nñb. amkw cïv IgnbpIbmWv AbmfpsS kwc£Wbnð Igntbï Hcp I\ymkv{Xo ]oUn¸n¨p Fó ]cmXn \ðInbn«v. km[mcWKXnbnð ssewKnI Btcm]Ww. {]tXyIn¨v ]oU\ Btcm]W§fpïmbmð kv{XobpsS samgnsb B[nImcnIambn FSp¯v F^v.sF.BÀ Npa¯n {]Xnsb AdÌv sNbvXv dnam³Uv sN¿Ww FóXmWv. \nch[n kv{XoIÄ ]pcpjòmcpambn {]Wbpw imcocnI _Ôhpw ]peÀ¯nbn«v AhÀ¡v km¼¯nI em`w thWsaóv hcpt¼mÄ B ]pcpjs\Xnsc ssewKnI Btcm]Ww Dóbn¨v tIkv sImSp¡póXpw AdÌv sN¿n¸n¡póXpw ]XnhmWv. tIm«b¯v AXn{]ikvX\mb Hcp Aäv--eän\v Cu Znhk§fnepïmb kw`h§sf t]mepw A§v--s\ thWsa¦nð hymJym\n¡mw. AXnsâ icn sXäpIÄ \ap¡v Adnbnsñ¦nð IqSnbpw B tlm«enð Hcp ]cnNbw Cñm¯ Bfns\m¸w B kv{Xo F§s\ F¯n Fó tNmZyamWv {]kv--àamIpóXv. B ]pcpjs\ \ymbnIcn¡mt\m B s]¬Ip«nsb Ipä¡mcnbm¡mt\m Dt±ianñ. Fómð {^mt¦m apfbv¡ð Fó cq]Xm A[y£³ \S¯nb Ipäw Z

Full story

British Malayali

tIcfs¯ klmbn¡m³ {]tXyI \n[n cq]oIcn¡m³ bp.F.C kÀ¡mcnð \nópïm¡nb klmb¯nð \nópïm¡nb hnhmZw BgvN Hóv Ignªn«pw hns«mgnbpónñ. AXnsâ ImcWw B Hcp Xocpam\w Dïm¡nb cm{ãob thÀXncnhv XsóbmWv. tIcfw `cn¡pó ]nWdmbn hnPb\pw At±ls¯ ]n´pWbv¡póhcpw {]hmknIfpw bp.F.C kÀ¡mcnâ tIcfobtcmSpÅ XmXv]cy¯nsâ t]cnð AXv AXncp ISó ]cnKW\bmbn Fóv tI{µ kÀ¡mÀ hnhmZapbÀ¯nbXv. kzm`mhnIambpw tI{µ kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ bp.F.C kÀ¡mcnsâ klmb¯ns\Xnsc \ne]mSv FSp¯t¸mÄ ]nWdmbn kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ AXv tIcf¯n\v FXnscbpÅ klmbambn amän. cïv Iq«cpw AÀ° kXy§fpw AkXy§fpw ]dbpóp FóXmWv AXnsâ {]tXyIX. tIcfw c£s¸ScpsXó _nsP.]n kÀ¡mcnsâ \ne]mSmbn AXns\ adpIq«À hyJym\n¡pIbmWv. Fómð tI{µw ]dbpóXnð \b]c\ambn Hcp \ne]mSpïv FóXv tIcf¯ns\ A\pIqen¡póhÀ adóp t]mbncn¡póp. ZpcnX¯nemb tIcfs¯ klmbn&

Full story

British Malayali

Ignª Znhkw amXr`qan ]{X¯nð hó hmÀ¯ hmbn¨v Cós¯ C³Ìâv dkv--t]m¬knte¡v IS¡mw. ZpcnXmizmk {]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v P\{]Xn\n[nItfbpw I«¸\ skâv tPmk^v kv--Iqfnse ZpcnXmizmk Iym¼nt\bpw kmaqlyam[ya§fnð tamiambn Nn{XoIcn¨ cïpt]sc s]meokv AdÌp sNbvXp. ImônbmÀ kztZin Acp¬.Fw \mbÀ,sU³k³ amXyp FónhscbmWv I«¸\ Un.ssh.Fkv--]n AdÌv sNbvXXv. Iym¼nð \nóv A\[nIrXambn km[\§Ä \ðIpóp FómWv ChÀ tkmjyð aoUnbbneqsS {]NcWw Agn¨phn«Xv. hnhcw Pnñm IfÎdpsS {i²bnðs¸Sp¯nbtXmsSbmWv AdÌv. sR«n¸n¡pó Hcp hmÀ¯ FóñmsX Hópw ]dbm³ Ignbnñ. P\m[n]Xy{Ia¯nð kÀ¡mcnt\bpw P\{]Xn\n[nItfbpw hnebncp¯m\pw hnaÀin¡m\pw am[ya§Ä¡pw AhImiapïv. I«¸\bnse ZpcnXmizmk Iym¼nse¯póp Fó kwibw tXmónbmð AXns\ Ipdn¨v ]dbphm\pÅ ]qÀW AhImiw AbmÄ¡pïv. AXp t_m[]qÀhamWv hymP-am-Wv sX-äm-Wv F¦nð \nba\S]Sn FSp¡mw. Fómð A§s\ Hcp {]kvXmh\ ]dªXnsâ t]cnð

Full story

British Malayali

{]fb¯nsâ Zpc´ImÞ§Ä Xmïn aebmfnIÄ kzØ PohnX¯nte¡v aS§pt¼mÄ \µn Adnbn¡m³ H¯ncn BfpIfpïv. s]meokpImcpw, ]«mf¡mcpw, t\gv--kpamcpw, km[mcW¡mcpw Fñmhcpw. Fómð aebmfn Hcn¡epw ad¡nñm¯ Hcp t]cpïv. aÕys¯mgnemfn-IÄ!. ImkÀtKmUv apXð I\ymIpamcn hscbpÅ {]tZi§fnð Pohn¡pó aÕys¯mgnemfnIÄ Cu Zpc´t¯mSv IqSn Hóv sXfnbn¨p. Icfw Fó \mSv Hc]IS¯nðs¸«mð GXv ]«mfs¯¡m«nepw GXv s]meokpImsc¡mÄ Icpt¯mSv IqSnbpw AhÀ \½sf c£n¡psaóv. Bcpw hnfn¨n«ñ aÕys¯mgnemfnIÄ c£m{]hÀ¯\¯n\v t]mbXv. ]¼bmdpw AѳtImhnemdpw \ndsªmgpInbt¸mÄ sN§óqcpw ]´fhpw tImgtôcnbpsams¡ aqSnbt¸mÄ AhnsS ]nSn¨p \nð¡m³ X§fpsS PohnXamÀKamb t_m«n\v am{Xta km[n¡p Fóv sXmgnemfnIÄ Xncn¨dnbpIbmbncpóp. BcptSbpw A\paXnbnñmsX AhÀ t_m«v Xpgsª¯n. BÀ¡pw ISópsNñm³ `bapÅ tdmUpIfneqsS AhÀ hÅw Xpgªp. ]¼bm&A

Full story

British Malayali

aebmfnIfpsS Gähpw henb BtLmjamWv XncpthmWw. {]mbt`Xat\y PmXn t`X at\y Fhcpw BtLmjn¡pó tIcf¯nse Gähpw henb DÕhamWv XncpthmWw. Fómð Cu HmWw BtLmjn¡m³ BÀ¡pw Xsó a\knñ. ImcWw \½psS ktlmZcòmcnð At\Iw t]À DSpXpWn¡v adpXpWnbnñmsX Ignbpt¼mÄ \½Ä F§s\ BtLmjn¡pw. Ip«\mSv t]mse Hcp {]tZi¯v 90 iXam\w BfpIfpw ZpcnXmizmk Iym¼nemWv. sN§óqÀ apXð Nme¡pSn hsc e£¡W¡n\v hoSpIfnte¡v BfpIÄ Xncns¨¯nsb¦nepw kz´whoSv ip²oIcn¡m³ t]mepw AhÀ¡v Ignªn«nñ. A{Xtað ItTmchpw `oXnP\IhpamWv hoSpIfpsS Ah-Ø. Cu kmlNcy¯nð HmWw D®pI FóXv BcptSbpw Bhiyañ.HW kZy Hgnhm¡póXpw hSwhenbpw XncphmXncIfnbpw Hgnhm¡póXpw am{Xañ BtLmj¯nð \nópÅ ]nòmäw. \n§Ä Cu HmW¯n\v F´v Imiv F´v Bhiy¯n\v thïn sNehm¡póp FóXpw \nÀWmbIamWv. \n§fpsS t]m¡änse Imiv hm§n km[\§Ä hnð¡m³ Im¯v \nð¡pó IgpI³ I®pÅ Nne¡¨hS¡mcpïv. kzÀW¡S¡mcpw,XpWn¡S¡mcpw, Cet{

Full story

British Malayali

ag\nÀ¯msX s]¿pt¼mÄ Fs´ms¡bmWv kw`hn¡m³ t]mIpósXóv BÀ¡pw {]hNn¡m³ t]mepw km[n¡nñ. tIcf¯nsâ Bdv PnñIfnð ZpcnXw hnX¨v ags]¿pIbmWv. CSp¡nbpw hb\mSpw ae¸pdhpw Fñmw Dd¡w sISp¯pt¼mÄ Gähpw IqSpXð ZpcnXw A\p`hn¡póXv Ip«\mSv Bbncn¡pw. \½Ä Gähpw IqSpXð `bs¸SpóXv FdWmIpfw `mKt¯¡v F¯pó shÅs¯ HmÀ¯mWv. s]cp¼mhqcpw ImeSnbpw s\Sp¼mtÈcnbpw,Bephbpsams¡ shůn\SnbnemIpw Fó `bamWv CSp¡nsb C{X t]SntbmsS kao]n¡m³ ImcWw. CSp¡nbnð \nóv Hgp¡nhnSpó shÅw hgn¯mcIfnse Xmak¡msc amän ]mÀ¸n¨mð `oIcX HgnhmtIïXmWv. Fómð F{Xam{Xw Pew Bephbnte¡pw s]cp¼mhqcnte¡pw F¯psaópÅXpw tNmZyamIpó hnjbamWv. AXns\ {]Xntcm[n¡m³ \½p¡v thï{X kwhn[m\§fnñ. CSp¡nbnse Pe\nc¸v am{Xw NÀ¨bmbn t]mIpt¼mÄ Hcp ]t£ hnkvacn¡pó Nne ImgvNIfpw ImWm³ km[n¡pw. AXnsâ DZmlcWamWv ]Ånhmkenð ¹w PqUv dntkmÀ«nð IpSp§n¡n

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: D½³ Nmïn kÀ¡mdns\ A[nImc¯nð \nópw \njv--¡mknX\m¡nbXnð \nÀWmbIamb hnhmZamWv tkmfmÀ tIkv. D½³ Nmïn a{´nk`bnse {][m\nIfmb a{´namcpw FwFðFamcp AS¡apÅ {]apJÀ Cu hnhmZ¯nð s]«ncpóp. km£mð D½³ Nmïn Xsó Cu hnhmZ¯nse \mbI\mbn amdn. 24 aWn¡qdpw ImWnt¡ïn Nm\epIsf kw_Ôn¨t¯mfw kv{Xobpw Að¸w ssewKnIXbpw cm{ãobhpw DÄs¸« hnhmZw henb hmÀ¯bmWv k½m\n¨Xv. Cu hmÀ¯¡v tas¼mSnbmbn kcnXbpsS shfns¸Sp¯epIÄ IqSn hótXmsS A¸t¸mÄ Xsó hnhmZw sImgp¯p. ^e¯nð CsXmcp kocnbembn amdn. tkmfmÀ X«n¸p tIknð Gähpw A[nIw NÀ¨bmbn amdnbXv kcnX Fkv \mbÀ A«Ipf§c Pbnenð sh¨p FgpXnb I¯mbncpóp. Cu I¯nse Hmtcm hcnIfpw Hmtcm AÀ°apÅXmbncpóp. Cu I¯nsâ `mKambn bpUnF^nse \nch[n FwFðFamcpw a{´namcpw km£mð D½³ Nmïnbpw sh«nð hoWp. kcnXbpsS I¯v C´y³ am[ya§Ä apgph³ NÀ¨ sNbvXp. HSphnð tkmfmÀ I½oj³ CXv B[nImcnI tcJbmbn FSp¯p. F&oacut

Full story

[15][16][17][18][19][20][21][22]