1 GBP = 89.90 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ എന്ന പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നമീതി പീഠമായ സുപ്രീം കോടതി കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുക രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കണം. ആ വിധിയില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനാവുകയില്ലെന്ന് തീര്‍ത്ത് പറയാം. കാരണം താന്‍ നീതിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞത് തന്നെ കുടുക്കിയ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നഷ്ടപരിഹാ

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: \½sfñmhcpw Ct¸mÄ apïv apdp¡n DSp¡pIbmWv. \aps¡ñmw Hä e£ysa DÅp. tIcfs¯ F§s\sb¦nepw ]p\cpÖohnIcn¡Ww. \½psS k¼mZy¯nð \nóv Ignbpó{X kÀ¡mcn\v sImSp¯p Ignªp. kÀ¡mÀ Poh\¡mc\pw, kzImcy Poh\¡mc\pw AhcpsS Hcp amks¯ i¼fw sImSp¡m³ X¿mdmbn \nð¡póp. _nkn\kv Øm]\§Ä AhcpsS em`¯nð \nópw Hópw cïpw tImSn sImSp¡póp. CsXmópw Cñm¯hÀ X§fpsS `qan kÀ¡mcn\v hn«psImSp¡póp. {]hmknIfmIs« Hcp eÖbpanñmsX kmbn¸pamcnð \nóphsc Imiv ]ncn¨v \m«nte¡v Ab¨v tIcfs¯ c£n¡m³ {ian¡pópïv. AhcpsS kz]v--\¯nð Hcp ]pXnb tIcfamWv. AXn\v thïn F´v hn«phogvNbv¡pw AhÀ Hcp¡amWv. Fómð CXn\nSbnepw Hcpfp¸panñmsX Cu ZpcnX¯n\nSbnepw Zmcn{Zy¯nð \nópw Imipïm¡m³ {ian¡pó Hcp hn`mKw \ap¡nSbnepïv. AXv aämcpañ \½psS am[ya§fmWv. \½psS ]{X§fpw Nm\epIfpw. {]fbw AhÀ¡v Ipsd \ã§Ä Dïm

Full story

British Malayali

{^mt¦m apfbv¡ð Fó PeÔÀ It¯men¡ cq]XbpsS sa{Xms\ C\nbpw AdÌv sNbvXn«nñb. amkw cïv IgnbpIbmWv AbmfpsS kwc£Wbnð Igntbï Hcp I\ymkv{Xo ]oUn¸n¨p Fó ]cmXn \ðInbn«v. km[mcWKXnbnð ssewKnI Btcm]Ww. {]tXyIn¨v ]oU\ Btcm]W§fpïmbmð kv{XobpsS samgnsb B[nImcnIambn FSp¯v F^v.sF.BÀ Npa¯n {]Xnsb AdÌv sNbvXv dnam³Uv sN¿Ww FóXmWv. \nch[n kv{XoIÄ ]pcpjòmcpambn {]Wbpw imcocnI _Ôhpw ]peÀ¯nbn«v AhÀ¡v km¼¯nI em`w thWsaóv hcpt¼mÄ B ]pcpjs\Xnsc ssewKnI Btcm]Ww Dóbn¨v tIkv sImSp¡póXpw AdÌv sN¿n¸n¡póXpw ]XnhmWv. tIm«b¯v AXn{]ikvX\mb Hcp Aäv--eän\v Cu Znhk§fnepïmb kw`h§sf t]mepw A§v--s\ thWsa¦nð hymJym\n¡mw. AXnsâ icn sXäpIÄ \ap¡v Adnbnsñ¦nð IqSnbpw B tlm«enð Hcp ]cnNbw Cñm¯ Bfns\m¸w B kv{Xo F§s\ F¯n Fó tNmZyamWv {]kv--àamIpóXv. B ]pcpjs\ \ymbnIcn¡mt\m B s]¬Ip«nsb Ipä¡mcnbm¡mt\m Dt±ianñ. Fómð {^mt¦m apfbv¡ð Fó cq]Xm A[y£³ \S¯nb Ipäw Z

Full story

British Malayali

tIcfs¯ klmbn¡m³ {]tXyI \n[n cq]oIcn¡m³ bp.F.C kÀ¡mcnð \nópïm¡nb klmb¯nð \nópïm¡nb hnhmZw BgvN Hóv Ignªn«pw hns«mgnbpónñ. AXnsâ ImcWw B Hcp Xocpam\w Dïm¡nb cm{ãob thÀXncnhv XsóbmWv. tIcfw `cn¡pó ]nWdmbn hnPb\pw At±ls¯ ]n´pWbv¡póhcpw {]hmknIfpw bp.F.C kÀ¡mcnâ tIcfobtcmSpÅ XmXv]cy¯nsâ t]cnð AXv AXncp ISó ]cnKW\bmbn Fóv tI{µ kÀ¡mÀ hnhmZapbÀ¯nbXv. kzm`mhnIambpw tI{µ kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ bp.F.C kÀ¡mcnsâ klmb¯ns\Xnsc \ne]mSv FSp¯t¸mÄ ]nWdmbn kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ AXv tIcf¯n\v FXnscbpÅ klmbambn amän. cïv Iq«cpw AÀ° kXy§fpw AkXy§fpw ]dbpóp FóXmWv AXnsâ {]tXyIX. tIcfw c£s¸ScpsXó _nsP.]n kÀ¡mcnsâ \ne]mSmbn AXns\ adpIq«À hyJym\n¡pIbmWv. Fómð tI{µw ]dbpóXnð \b]c\ambn Hcp \ne]mSpïv FóXv tIcf¯ns\ A\pIqen¡póhÀ adóp t]mbncn¡póp. ZpcnX¯nemb tIcfs¯ klmbn&

Full story

British Malayali

Ignª Znhkw amXr`qan ]{X¯nð hó hmÀ¯ hmbn¨v Cós¯ C³Ìâv dkv--t]m¬knte¡v IS¡mw. ZpcnXmizmk {]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v P\{]Xn\n[nItfbpw I«¸\ skâv tPmk^v kv--Iqfnse ZpcnXmizmk Iym¼nt\bpw kmaqlyam[ya§fnð tamiambn Nn{XoIcn¨ cïpt]sc s]meokv AdÌp sNbvXp. ImônbmÀ kztZin Acp¬.Fw \mbÀ,sU³k³ amXyp FónhscbmWv I«¸\ Un.ssh.Fkv--]n AdÌv sNbvXXv. Iym¼nð \nóv A\[nIrXambn km[\§Ä \ðIpóp FómWv ChÀ tkmjyð aoUnbbneqsS {]NcWw Agn¨phn«Xv. hnhcw Pnñm IfÎdpsS {i²bnðs¸Sp¯nbtXmsSbmWv AdÌv. sR«n¸n¡pó Hcp hmÀ¯ FóñmsX Hópw ]dbm³ Ignbnñ. P\m[n]Xy{Ia¯nð kÀ¡mcnt\bpw P\{]Xn\n[nItfbpw hnebncp¯m\pw hnaÀin¡m\pw am[ya§Ä¡pw AhImiapïv. I«¸\bnse ZpcnXmizmk Iym¼nse¯póp Fó kwibw tXmónbmð AXns\ Ipdn¨v ]dbphm\pÅ ]qÀW AhImiw AbmÄ¡pïv. AXp t_m[]qÀhamWv hymP-am-Wv sX-äm-Wv F¦nð \nba\S]Sn FSp¡mw. Fómð A§s\ Hcp {]kvXmh\ ]dªXnsâ t]cnð

Full story

British Malayali

{]fb¯nsâ Zpc´ImÞ§Ä Xmïn aebmfnIÄ kzØ PohnX¯nte¡v aS§pt¼mÄ \µn Adnbn¡m³ H¯ncn BfpIfpïv. s]meokpImcpw, ]«mf¡mcpw, t\gv--kpamcpw, km[mcW¡mcpw Fñmhcpw. Fómð aebmfn Hcn¡epw ad¡nñm¯ Hcp t]cpïv. aÕys¯mgnemfn-IÄ!. ImkÀtKmUv apXð I\ymIpamcn hscbpÅ {]tZi§fnð Pohn¡pó aÕys¯mgnemfnIÄ Cu Zpc´t¯mSv IqSn Hóv sXfnbn¨p. Icfw Fó \mSv Hc]IS¯nðs¸«mð GXv ]«mfs¯¡m«nepw GXv s]meokpImsc¡mÄ Icpt¯mSv IqSnbpw AhÀ \½sf c£n¡psaóv. Bcpw hnfn¨n«ñ aÕys¯mgnemfnIÄ c£m{]hÀ¯\¯n\v t]mbXv. ]¼bmdpw AѳtImhnemdpw \ndsªmgpInbt¸mÄ sN§óqcpw ]´fhpw tImgtôcnbpsams¡ aqSnbt¸mÄ AhnsS ]nSn¨p \nð¡m³ X§fpsS PohnXamÀKamb t_m«n\v am{Xta km[n¡p Fóv sXmgnemfnIÄ Xncn¨dnbpIbmbncpóp. BcptSbpw A\paXnbnñmsX AhÀ t_m«v Xpgsª¯n. BÀ¡pw ISópsNñm³ `bapÅ tdmUpIfneqsS AhÀ hÅw Xpgªp. ]¼bm&A

Full story

British Malayali

aebmfnIfpsS Gähpw henb BtLmjamWv XncpthmWw. {]mbt`Xat\y PmXn t`X at\y Fhcpw BtLmjn¡pó tIcf¯nse Gähpw henb DÕhamWv XncpthmWw. Fómð Cu HmWw BtLmjn¡m³ BÀ¡pw Xsó a\knñ. ImcWw \½psS ktlmZcòmcnð At\Iw t]À DSpXpWn¡v adpXpWnbnñmsX Ignbpt¼mÄ \½Ä F§s\ BtLmjn¡pw. Ip«\mSv t]mse Hcp {]tZi¯v 90 iXam\w BfpIfpw ZpcnXmizmk Iym¼nemWv. sN§óqÀ apXð Nme¡pSn hsc e£¡W¡n\v hoSpIfnte¡v BfpIÄ Xncns¨¯nsb¦nepw kz´whoSv ip²oIcn¡m³ t]mepw AhÀ¡v Ignªn«nñ. A{Xtað ItTmchpw `oXnP\IhpamWv hoSpIfpsS Ah-Ø. Cu kmlNcy¯nð HmWw D®pI FóXv BcptSbpw Bhiyañ.HW kZy Hgnhm¡póXpw hSwhenbpw XncphmXncIfnbpw Hgnhm¡póXpw am{Xañ BtLmj¯nð \nópÅ ]nòmäw. \n§Ä Cu HmW¯n\v F´v Imiv F´v Bhiy¯n\v thïn sNehm¡póp FóXpw \nÀWmbIamWv. \n§fpsS t]m¡änse Imiv hm§n km[\§Ä hnð¡m³ Im¯v \nð¡pó IgpI³ I®pÅ Nne¡¨hS¡mcpïv. kzÀW¡S¡mcpw,XpWn¡S¡mcpw, Cet{

Full story

British Malayali

ag\nÀ¯msX s]¿pt¼mÄ Fs´ms¡bmWv kw`hn¡m³ t]mIpósXóv BÀ¡pw {]hNn¡m³ t]mepw km[n¡nñ. tIcf¯nsâ Bdv PnñIfnð ZpcnXw hnX¨v ags]¿pIbmWv. CSp¡nbpw hb\mSpw ae¸pdhpw Fñmw Dd¡w sISp¯pt¼mÄ Gähpw IqSpXð ZpcnXw A\p`hn¡póXv Ip«\mSv Bbncn¡pw. \½Ä Gähpw IqSpXð `bs¸SpóXv FdWmIpfw `mKt¯¡v F¯pó shÅs¯ HmÀ¯mWv. s]cp¼mhqcpw ImeSnbpw s\Sp¼mtÈcnbpw,Bephbpsams¡ shůn\SnbnemIpw Fó `bamWv CSp¡nsb C{X t]SntbmsS kao]n¡m³ ImcWw. CSp¡nbnð \nóv Hgp¡nhnSpó shÅw hgn¯mcIfnse Xmak¡msc amän ]mÀ¸n¨mð `oIcX HgnhmtIïXmWv. Fómð F{Xam{Xw Pew Bephbnte¡pw s]cp¼mhqcnte¡pw F¯psaópÅXpw tNmZyamIpó hnjbamWv. AXns\ {]Xntcm[n¡m³ \½p¡v thï{X kwhn[m\§fnñ. CSp¡nbnse Pe\nc¸v am{Xw NÀ¨bmbn t]mIpt¼mÄ Hcp ]t£ hnkvacn¡pó Nne ImgvNIfpw ImWm³ km[n¡pw. AXnsâ DZmlcWamWv ]Ånhmkenð ¹w PqUv dntkmÀ«nð IpSp§n¡n

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: D½³ Nmïn kÀ¡mdns\ A[nImc¯nð \nópw \njv--¡mknX\m¡nbXnð \nÀWmbIamb hnhmZamWv tkmfmÀ tIkv. D½³ Nmïn a{´nk`bnse {][m\nIfmb a{´namcpw FwFðFamcp AS¡apÅ {]apJÀ Cu hnhmZ¯nð s]«ncpóp. km£mð D½³ Nmïn Xsó Cu hnhmZ¯nse \mbI\mbn amdn. 24 aWn¡qdpw ImWnt¡ïn Nm\epIsf kw_Ôn¨t¯mfw kv{Xobpw Að¸w ssewKnIXbpw cm{ãobhpw DÄs¸« hnhmZw henb hmÀ¯bmWv k½m\n¨Xv. Cu hmÀ¯¡v tas¼mSnbmbn kcnXbpsS shfns¸Sp¯epIÄ IqSn hótXmsS A¸t¸mÄ Xsó hnhmZw sImgp¯p. ^e¯nð CsXmcp kocnbembn amdn. tkmfmÀ X«n¸p tIknð Gähpw A[nIw NÀ¨bmbn amdnbXv kcnX Fkv \mbÀ A«Ipf§c Pbnenð sh¨p FgpXnb I¯mbncpóp. Cu I¯nse Hmtcm hcnIfpw Hmtcm AÀ°apÅXmbncpóp. Cu I¯nsâ `mKambn bpUnF^nse \nch[n FwFðFamcpw a{´namcpw km£mð D½³ Nmïnbpw sh«nð hoWp. kcnXbpsS I¯v C´y³ am[ya§Ä apgph³ NÀ¨ sNbvXp. HSphnð tkmfmÀ I½oj³ CXv B[nImcnI tcJbmbn FSp¯p. F&oacut

Full story

British Malayali

{]IrXnZpc´t¯mfw thZ\mP\Iamb Hópw Cu temI¯nenñ. agbpw shÅs¸m¡hpw AKv--\n]ÀhXhpw Fñmw a\pjys\ \nÊlmb\m¡pw. BtcmKyapÅh\pw Cñm¯h\pw ]WapÅh\pw Cñm¯h\pw X½nepÅ hyXymkw \nanjt\cw sImïmWv HópañmXmbn amdpóXv. AXn\mð ags¡SpXnbnð Hmtcm aebmfnbpw Bi¦bnemWv. CSp¡n AWs¡«v \ndbpt¼mÄ Hmtcm aebmfnbpw BImwjs¸SpóXpw H¸w Bi¦s¸SpóXpw Xsâ Poh³ am{Xañ. Ah³ PohnX Imew apgph³ k¼mZn¨ kz¯p¡Ä Fñmw \ãs¸Sptam Fó `bhpw IqSnbmWv. aXhpw cm{ãobhpw adóv a\pjy³ Zpc´s¯ AXnPohn¡m\mWv Hcp§póXv. Fómepw {]kàamb tNmZyamWv apñs¸cnbmÀ AWs¡«n\v F´v kw`hn¨p FóXv. kp]owtImSXn hn[n hótXmsSbmWv apñs¸cnbmÀ AWs¡«n\v F´pw kw`hn¡msaó DÄ`bhpw Bi¦bpw hóXv. GXp \nanjhpw AWs¡«v s]m«psaóv t]Sn¨v BfpIÄ Dd¡apf¨v Im¯ncpóp. Aós¯ a{´nbmbncpó ]n.sP tPmk^v ]dªXv apñs¸cnbmdns\tbmÀ¯v F\n¡v Dd§m³ t]mepw Ignbpón

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]