1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Ipssh-änð Ìm-^v \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó 30 h-b-kpÅ \m-bÀ bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. D-b-cw 162 skân aoäÀ. ]p-WÀ-Xw \-£{Xw. tIm«-bam-Wv kz-tZiw. A\ptbmPycmb BtemN\IÄ £Wn¡póp. _-Ô-s¸-SpIþ 07913005412

Full story

British Malayali

F³F-¨v-F-knð tUm-Î-dm-b bm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 26 h-b-km-Wv {]mbw. tI-c-f-¯nð h-fÀ-ó s]¬-Ip-«n-¡m-bn hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bp-ÅXpw bp-sI-bnð ]u-c-Xz-ap-Å-Xp-am-bn tI-c-f-¯nð th-cp-I-fp-Å-h-cnð \n-ópw hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.. Further information contact 07886684353  

Full story

British Malayali

Cw¥ïnð ØncXmakam¡nb tdma³ It¯men¡ bp-h-Xn (28 hbkv {]mbw) ]p\Àhnhml¯n\v Btem-N\IÄ £Wn¡p-óp. Xtâ-Xñm¯ ImcW§fmð hnhmlw \nba]c-ambn thÀs]Sp¯nb Hcp Imen\p sNdnb imco-cnI sshI-ey-apÅ ssZh `bapÅ, tPmen-bpÅ bp-hXn bpsIbn-epÅ tdma³ It¯men¡ bphm¡fnð\n-ópw BtemN\IÄ £Wn¡póp IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI bpsI: 07476305779, tI-cfw: 0091 9946860644

Full story

British Malayali

kuZn-bnð e-Iv-N-d-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hmhv Cu-g-h bp-h-Xn-I-fnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä C-sa-bnð h-gn _-Ô-s¸-Sp-Iþ[email protected]

Full story

British Malayali

C-´y-bnð tem- Pn-kv-än-Iv-kv kq-¸À ssh-k-dm-bn tPm-en sN-¿pó bp-hm-hv ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 33 h-b-kv. tdm-a³ Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¡m-c-\mWv. Cu am-kw A-h-km-\-t¯m-sS hnhm-l tam-N-\-¯n-sâ \n-b-a-]-cam-b \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-Ipw. a-¡-fnñ. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ [email protected]

Full story

British Malayali

bpsIbnð kz´ambn _nkn\kv sN¿pó sslµh kapZmb¯nð\n-óv {In-kv-Xy\mb bphmhn\p (40 ) A\ptbmPycmb bphXnIfnð \ntóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. ]p\À hnhmlhpw ]cnKWn¡póXmbncn¡pw. Contact-07459278415

Full story

British Malayali

_mw-¥q-cnð tPm-en sN-¿p-ó Cu-g-h bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 28 h-b-kp-Å bph-Xn Fw-_n-F-¡m-cn-bm-Wv. kp-µ-cnbm-b bp-h-Xn-¡m-bn ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v Xm-Xv-]-cy-ap-Å-h-cnð \n-óp-Å-h-c-nð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. _-Ô-s¸-tS-ï \¼À: 07867461840

Full story

British Malayali

]p\À-hn-hm-l-¯n-\v bp-sI-bnð Xm-a-kn-¡p-ó Pm-t¡m-ss_-äv hn-`m-K-¯nð-s¸« bp-h-Xn-I-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 37 h-bkv, Fw_n-F _n-cp-Z-[m-cn-bmWv. a-äp _m-[yX-I-sfm-óp-anñ. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ[email protected] yahoo.com

Full story

British Malayali

]¯\wXn« Pnñ-bn-se hnhml tamNnX\mb \mbÀ bphm-hv h-[p-hn-s\ tX-Spóp. Fw_n-F _n-cp-Z-[m-cnbm-b bp-hm-hn\v 33 h-b-km-Wv {]mbw. NX-bw \-£{Xw. A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn¡póp. 07913005412, 00919605374480

Full story

British Malayali

km¼-¯n-I-]-c-am-bn D-bÀ-ó Øn-Xn-bn-ep-Å BÀ-kn bp-h-Xn (_n sS-Iv I-gn-ªv bp-sI-bnð CâÀ \m-j-Wð _n-kn-\-knð Fw-F-kvkn- sN-¿póp) ¡v hc-s\ B-h-iy-apïv. hn-Zym-`ym-k k-¼-ócm-b bp-sI-, C´y, bp-F-C F-ón-hn-S-§fnð \n-óp-Å bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. _-Ô-s¸-SpIþ[email protected]

Full story

[25][26][27][28][29][30][31][32]