1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

kuZn-bnð F-ôn-\n-bÀ Bbn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 26 hb-kv {]m-bw D-Å bp-hm-hn-\v 176 skân-ao-äÀ D-b-cp-apïv. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-bp-Å kp-µ-cnbpw kp-ap-J-bp-am-bn bp-h-Xn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp _-Ô-s¸-tS-ï \-¼-cp-IÄ Np-hsS:07480923047,07759726985,9847420760  

Full story

British Malayali

Zp-_m-bv B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯nð sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-kv (4/4/1992). 180 sk.ao D-b-cw. 60 Intem Xq¡w. bp-sI-bn-se Zp-_mbntem tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 01174311334, hm-Sv-km-¸v þ 00918129891889

Full story

British Malayali

bpsI-bnð P-\n-¨v ]u-cXzw t\Sn-b lnµp Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw tI-c-f-¯nð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Fw^mw ^mÀ-a-kn-Ìv tbmKy-X t\-Sn s]À-a-\âv tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv bp-h-Xn. 26 h-bkv. tNm-Xn \-£-{Xw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07443050479/02035832454

Full story

British Malayali

tIcf¯nð tIm«bw Pnñm kztZinbpw, Z´ tUmÎÀ (mds oral and maxillofacial surgery) Bbn tIm«bw Pnñbnð Xsó tPmen sN¿póXpamb 28 hbkpÅ tdma³ It¯men¡m bphmhn\v hntZi¯p \ntóm, kztZi¯p \ntóm hnhml BtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI [email protected], Phone 00447916036680 (bpsI), 00919497393217 (C´y)

Full story

British Malayali

C´y-bnse {]ap-J aÄ-«n \m-j-Wð I-¼-\-n-bnð tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-b-kv, 150 skân-ao-äÀ D-b-cw. P-\n-¨Xpw h-fÀ-óXpw Fñmw KÄ-^n-emWv. ssZ-h `-b-ap-Å, kz`m-h ip-²n-bpÅ tPm-en-bp-Å bp-hm-¡-sf B-Wv tX-Sp-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI [email protected] or 0097339824959 (BAHRAIN) , 7533553387 (UK)

Full story

British Malayali

B-ÌÀ sa-Un-kn-än-bn-ð _n-F-kv-kn \z-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn-F-kv-kn F-d-Wm-Ip-fw cq-]-X-bnð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-b-kv. 169 skân-ao-äÀ D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07886755879

Full story

British Malayali

tdma³ Im¯enIv, ]mem cq]X, Ipssh¯nð \gv--kmbn tPmen (ss{]häv) sN¿pó 170 skâoaoäÀ Dbcw 31 hbÊpÅ bphmhn\v C´ybntem hntZit¯m DÅ \gv--kv Bbn tPmen sN¿pó bphXnIfpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpIþ 00919446126724

Full story

British Malayali

e-ï-\n-se In-Mv-kv tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 27 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v hn-Zym-k-¼-ó-cpw, kp-ap-J-cpam-b bp-hm-¡-fnð \n-óv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bm-t¡m-ss_-äv , Hm-À-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-¡Ä-¡v ap³-K-W\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡v;07446415771 and email. [email protected]

Full story

British Malayali

Zp-_m-bnð _nF-kvkn tdUntbm {Km-^dm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. Zp-_m-bv slð-¯v A-tXm-dn-än sse-k³-kv D-ïv. 26 h-b-kv (4/4/1992). 180 sk.ao D-bcw. bp-sI-bn-se Zp-_mbntem tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 01174311334, 447969196414

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð tUm-Îdm-b HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. a-p¸-Xv h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v 167 sk-ân-ao-ä-dm-Wv D-b-cw. hn-Zym-k-ó-cpw, D-b-Àó tPm-en-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-I-Ä £-Wn-¡póp. hn-h-c-§Ä¡v:[email protected] or phone nos 07405536979/0091 7510754114.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]