1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Zp_mbnð tPmen sN¿pó HmÀ¯tUm-Ivkv ]mc¼cy¯nð Pohn¡pó {InkvXy³ bp-hm-hn\v A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI :+971 528395577

Full story

British Malayali

sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó lnµp a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-se bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v 36 h-b-km-Wv {]m-bw. G-I aI³. Im-\-Ubn-tem, bpsI, bq-tdm-¸v F-ón-hn-S-§-fnð ]Tn-¨ bp-h-Xn-IÄ A-`n-Im-ayw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07553610125

Full story

British Malayali

bpsIbnse {]apJ bqWnthgvknän Bb InMv--kv tIm-tfPnsâ Iognð Im³kÀ dntkÀ¨nð (]n-F-¨vUn _ncpZw) tPmen sN¿pó bphXn¡v A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp.bpsIbnð Ønc Xmakam¡nb amXm]nXm¡fpsS aIÄ 26 hbkv, HmÀ¯tUmIvkv {Inkv-Xy³, 150 skân-ao-äÀ Dbcw. ssZh`bapÅ bphmhnsâ c£nXm¡fnð \nóv hnhml BtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 0786903750, 07453260393, Land Phone: 01970611375  

Full story

British Malayali

bpsIbnð ]ucXzw t\Snb SmIv--kv I¬kÄ«âv Bbn tPmen sN¿p-ó {InkvXy³ tdma³ It¯m-en¡m bphmhn\v bpsIbnð \nópw tIcf¯nð \nópw A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn¡póp. 26 h-b-kv, BdSn Dbcw. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs]-SpI þ00917591982270(India)

Full story

British Malayali

Zp_mbnð CâocnbÀ Unssk\À Bbn tPmen sN¿pó sslµh bp-hmhv, 26 hbÊv bpsIbnð tPmensN¿pó ssZhhnizmkapÅ bphXnbpsS IpSpw_§fnð \nóv I-eymW BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸Sp-I .. +971 þ52 253 6936

Full story

British Malayali

BÀkn bphXn 24 hbkv, N§\mtÈcn AXncq]X, _n-UnFkv tUmÎÀ tImgnt¡mSv tPmen sN¿póp.kztZit¯m hntZit¯m DÅ A\ptbmPycmb bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn-¡póp. Nhd am{SntamWnbð IDþ CCHY345047 IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn-¡pI 9961437557, 0481 2421171, 0061470363581

Full story

British Malayali

Zp_mbnð sSIv--\n¡ð skbnðkv Fôn\obÀ Bbn tPmensN¿pó HmÀ¯tUmI-vkv-- {InkvXy³ bphmhv h[phns\ tX-Sp-óp. 26 hbkmWv-- {]m-bw. BdSn D-bcw. bpsIbnð tPmen sN¿pó s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð\nóp A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp. s]s´t¡m-kvXv, t_m¬ FssK³ H-gnsIbpÅ BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI : +971528395577 /+971 -523725358

Full story

British Malayali

bpsI-bnð K-h¬-saâv Un-¸mÀ-«v-saânð tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó s]-´-t¡m-kvXð bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. am-ô-kv-äÀ sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw Un{Kn ]T-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-t¸mÄ Hm-Ivkv-t^m-Uv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð am-kv-tä-gv-kv Un-{Knbpw sN-¿p-óp-ïv. 27 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F-ôn-\o-bÀ-amÀ-¡pw tUm-ÎÀ-amÀ¡pw ap³-K-W-\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07910695354 (ssh-In-«p A-ôp a-Wn¡pw G-gp a-Wn-¡pw C-S-bnð _-Ô-s¸-SpI)

Full story

British Malayali

Zp-_m-bnð sa-Un-¡ð tdUn-tbm-{Km-^dm-bn tPm-en sN-¿pó Hm-À-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. M-O-H t\-Sn-bn-«p-Å bp-hm-hn-\v 27 h-b-km-Wv {]mbw. Bd-Sn D-bcw. sa-en-ª i-cocw. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. s]-´-t¡m-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å G-Xp {In-kv-Xy³ hn-`m-Khpw A\p-tbm-Pyw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI UK Mobile No - 7969196414 or Land No - 01174311334

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð slð-¯v sI-bÀ s{]m-^-j-\nð tPm-en sN-¿p-ó 45 hb-kp-Å Im-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-hmlm-tem-N-\ £-Wn-¡póp. {In-kv-Xy³ G-Xp-am-Imw. B-Zy hn-hm-lw \n-b-a-]-c-am-bn thÀ-s¸-Sp-¯n-b-XmWv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07378972224

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]