1 GBP = 94.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

bpsIbnð Ønc XmakapÅ apÉow a²y hbkv--I\v (58 hbÊv {]mbw), bpsIbnð ØncXmakhpw tPmenbpw DÅ h\nXIfnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp.   IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI Contact: 07438499664, Email: [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI- k-sk-Iv-kv {U-Kv Un-kv-Ih-dn skâ-dnð tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bphXn¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. \-gvkpw tlm-kv-]n-äm-en-än am-t\-Pv-saâpw H-gn-sI-bpÅ tPm-en-IÄ sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-I. hn-Zym-`ymkw Un-{Kn-tbm, ]nPntbm t\-Sn-b-h-cm-bn-cn-¡Ww. s]-´-tIm-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-Ifpw kzo-I-cn-¡pw. bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð dn-tk-À-¨v s^tñm Iq-Sn-bm-Wv bphXn. Aô-Sn D-b-cw, 29 h-bkv, sh-fp-¯ \ndw. C-´y³ ]u-cXzw Dïv. C-t¸mÄ bp-sI ss{_-ä-Wnð hÀ-¡v s]À-an-änð Xm-a-kn-¡póp. _tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-F-¨v-Unbpw apwss_ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw _tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-Pnbpw bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð \n-óp sP-\-än-Iv-knð ]n-Pnbpw t\-Sn-bn-«pïv. ]n-Xm-hv dn-«-tbÀ-Uv D-tZym-K-Ø-\mWv. am-Xm-hv ho-«-½-bmWv. G-I k-tlm-Z-c³ C-´y-bnð tPÀ-W-en-kv-äv B-bn tPm-en t\m-¡p-óp. tI-c-f-¯nð kz-tZ-iw {Xn-iqÀ Pnñ-bnð B-sW-¦nepw Ip-Spw-_w Xm-a-kn-¡pó-Xv apwss_ Iñym-Wn-emWv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. Un-kw-_-dnð C-´y-bnð A-h-[n-¡v F-¯p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. Xq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ Ip-cy³ (]n-Xmhv) þ 00919324941127

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð C-e-{Îo-jy-\m-bn tPm-en sN-¿p-ó B-e¸p-g Pnñ-bnse bp-hm-hn\v 28\pw 32\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å {In-kv-Xy³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸« h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. kn-dn-b³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-hn\v 34 h-b-km-Wv {]mbw. 174 sk-an D-bcw. ssZ-h `-ànbpw hn-\o-X-\p-am-Wv bp-hmhv. _n-tImw ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-e-{Îo-jy³ Bâv ¹w-_nw-Knð Un-t¹m-abpw t\-Sn-bn-«p-ïv.   Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 00447745766403 or mail us on [email protected]

Full story

British Malayali

sUð-ln-bnð t{]m-{Kmw I¬-kÄ-«âmb D{Xw \-£-{X-¯nð ]ndó ln-µp bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. sh-fp-¯ \n-dw, 75 In-tem, Aô-Sn G-gn-ôv D-bcw. _m-¨neÀ Hm-^v BÀ-¡n-sS-Inð _n-cp-Zw t\Sn-b bph-Xn ]n-Pn-]n-]n-Fw t\-Snbn«pïv. Im-en¡-äv F³-sF-Sn, sF-sF-Fw _mw-¥qÀ F-ón-hn-S-§-fn-em-bn-cp-óp hn-Zym-`ymkw. sFF-kv A-Uo-j-Wð No-^v sk-{I-«-dn-bmb ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-inbpw \-thmZ-bm hn-Zym-e-b-¯nð {]n³-kn-¸m-fpamb am-Xm-hv sIm-«m-c-¡-c kz-tZ-in-\n-bp-am-Wv. G-I-aIÄ. bp-sI-bn-tem bp-Fkntem D-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpIþ[email protected]/07962200998

Full story

British Malayali

  tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ¯tUmIvkv bp-h-Xn-¡v b-p-sI-bnð \nópw A\ptbmPycm-b hc-s\ tX-Spóp. tUmÎÀ, Fôn\obÀ Fóo XkvXnIbnð DÅ bphm¡fnð \n-óp-amWv hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡p-óXv.   IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pI 07969196414 or india 00919447095372 

Full story

British Malayali

C-´y-bnð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ-¡-tUm-Iv-kv bp-hm-hv bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. hn-Zym-`ym-kw sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-bnð _n-cp-Zw. 25 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw, 60 In-tem, sh-fp-¯ \n-dw.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI UK land line no: 01174311334 or mob no:07969196414

Full story

British Malayali

kotdm ae-¦-c hn-`m-K-¯nð-s¸-« s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 24 h-b-kv, 5.4 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ \ndw, _n-UnF-kv hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X. C-t¸mÄ C-´y-bnð Fw-Un-F-kv sN-¿póp. _n-Un-Fkv, Fw-Un-Fkv, Fw-_n-_nF-kv tbm-Ky-Xbp-Å a-e¦-c, kotdm a-e-_mÀ hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bpsI, KÄ-^v Ø-e-§-fnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI -00447769851081

Full story

British Malayali

PÀ½-\n-bnð tUm-Îdm-b kp-µ-c\mb BÀ-kn bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 35 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw. Zp-Èoe-§-sfmópw Cñ. PÀ-½-\n-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-am-Wv bp-hm-hn-tâXv. bp-sI-bnð sa-Un-¡ð ^oð-Unð X-só tPm-en sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I þ+4915214057872 (hm-Sv-km-¸v)

Full story

British Malayali

sUð-ln-bnð t{]m-{Kmw I¬-kÄ-«âmb D{Xw \-£-{X-¯nð ]ndó ln-µp bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. sh-fp-¯ \n-dw, 75 In-tem, Aô-Sn G-gn-ôv D-bcw. _m-¨neÀ Hm-^v BÀ-¡n-sS-Inð _n-cp-Zw t\Sn-b bph-Xn ]n-Pn-]n-]n-Fw t\-Snbn«pïv. Im-en¡-äv F³-sF-Sn, sF-sF-Fw _mw-¥qÀ F-ón-hn-S-§-fn-em-bn-cp-óp hn-Zym-`ymkw. sFF-kv A-Uo-j-Wð No-^v sk-{I-«-dn-bmb ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-inbpw \-thmZ-bm hn-Zym-e-b-¯nð {]n³-kn-¸m-fpamb am-Xm-hv sIm-«m-c-¡-c kz-tZ-in-\n-bp-am-Wv. G-I-aIÄ. bp-sI-bn-tem bp-Fkntem D-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ [email protected]

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]