1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Zp_mbnð sSIv--\n¡ð skbnðkv Fôn\obÀ Bbn tPmensN¿pó HmÀ¯tUmI-vkv-- {InkvXy³ bphmhv h[phns\ tX-Sp-óp. 26 hbkmWv-- {]m-bw. BdSn D-bcw. bpsIbnð tPmen sN¿pó s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð\nóp A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp. s]s´t¡m-kvXv, t_m¬ FssK³ H-gnsIbpÅ BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI : +971528395577 /+971 -523725358

Full story

British Malayali

bpsI-bnð K-h¬-saâv Un-¸mÀ-«v-saânð tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó s]-´-t¡m-kvXð bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. am-ô-kv-äÀ sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw Un{Kn ]T-\w ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-t¸mÄ Hm-Ivkv-t^m-Uv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð am-kv-tä-gv-kv Un-{Knbpw sN-¿p-óp-ïv. 27 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F-ôn-\o-bÀ-amÀ-¡pw tUm-ÎÀ-amÀ¡pw ap³-K-W-\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07910695354 (ssh-In-«p A-ôp a-Wn¡pw G-gp a-Wn-¡pw C-S-bnð _-Ô-s¸-SpI)

Full story

British Malayali

Zp-_m-bnð sa-Un-¡ð tdUn-tbm-{Km-^dm-bn tPm-en sN-¿pó Hm-À-¯-tUm-Iv-kv {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. M-O-H t\-Sn-bn-«p-Å bp-hm-hn-\v 27 h-b-km-Wv {]mbw. Bd-Sn D-bcw. sa-en-ª i-cocw. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. s]-´-t¡m-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å G-Xp {In-kv-Xy³ hn-`m-Khpw A\p-tbm-Pyw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI UK Mobile No - 7969196414 or Land No - 01174311334

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð slð-¯v sI-bÀ s{]m-^-j-\nð tPm-en sN-¿p-ó 45 hb-kp-Å Im-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-hmlm-tem-N-\ £-Wn-¡póp. {In-kv-Xy³ G-Xp-am-Imw. B-Zy hn-hm-lw \n-b-a-]-c-am-bn thÀ-s¸-Sp-¯n-b-XmWv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07378972224

Full story

British Malayali

aebmfnbmb ssZh`bapÅ Fôn\obÀ HmÀ¯tUmIvkv {InkvXy³ bphmhv (26 hbÊv ) bpsI bnð tPmenbpÅ s{]m^jWð taJebnð tPmenbpÅ s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóv BtemN\IÄ £Wn-¡p-óp.IqSpXð hnhc§Ä¡v :+971 þ523725358/ +91-9526323747

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« sa¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Z-[m-cn-bm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-a-p-ïv. tI-c-f-¯nð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð tPm-en sN-¿pó s]-¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. 27 h-b-kv. 179 skân ao-äÀ D-bcw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 01174311334

Full story

British Malayali

sIm-¨n³ A-Xn-cq-]-X-bnð-s¸« F³-BÀ-sF am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS a-I-fpw {_n-«o-jv ]u-cXzw t\-Sp-I-bpw sNbvX F³-F-¨v-F-kn-ð Pn-]n-bm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp. B-Àkn-Fð-kn, 32 h-b-kv, 160 sk.ao D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. s{]m-^-j-Wð tbmKy-X t\Sn-b Im-t¯m-en-Iv bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-sI-bn-ep-Å-hÀ-¡v ap-³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI UK Phone - 02076071584, Email - [email protected]

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð ^-bÀ Aemw kn-Ìw F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó a-e-bmfn bp-hm-hn-\v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. I-gn-ª 15 hÀ-j-am-bn Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. 45 h-b-km-Wv {]mbw. Un-thm-gv-kv t\-Snb-htcm hn-[-h-Itfm Bb 35\pw 40\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å- Ip-ssh-änð D-Å-hÀ¡pw bp-sI-bn-ep-Å-hÀ¡pw ap³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI 0096597631811 WhatsApp : 0091989931693

Full story

British Malayali

Zp_mbnð Fôn-\obdmbn tPmen sN¿pó {InkvXy³ bphmhn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (26 hbkv), 185 skân-aoäÀ Dbcw. bpsIbnð tPmenbpÅ {InkvXy³ hn`mK¯nðs]« s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóp A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn-¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-Sp-I 00971528395577, 00971523725358 (Dubai) & 00919847680231 (India)

Full story

British Malayali

kuZn-bnð F-ôn-\n-bÀ Bbn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 26 hb-kv {]m-bw D-Å bp-hm-hn-\v 176 skân-ao-äÀ D-b-cp-apïv. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-bp-Å kp-µ-cnbpw kp-ap-J-bp-am-bn bp-h-Xn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp _-Ô-s¸-tS-ï \-¼-cp-IÄ Np-hsS:07480923047,07759726985,9847420760  

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]