1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

_lv-ssd-\nð P-\n-¨v {]m-Yan-I hn-Zym-`ym-khpw Un-{Knbpw Fñmw _lv-ssd³ X-só ]qÀ-¯n-bm-¡p-Ibpw ]m-co-knð \n-ópw CâÀ \m-j-Wð _n-kn-\-knð Fw-F-kv-kn t\-Sp-Ibpw C-t¸mÄ Zp-_m-bnð tPm-en sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v A-\p-tbm-Py\m-b hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-km-Wv bp-h-Xn-bp-sS {]m-bw. 160 skân ao-äÀ D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. amXm]n-Xm-¡Ä tI-c-f-¯n-emWv. am-À-t¯m-am hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-h-Xn-¡m-bn bq-tdm¸v, an-Unð Cu-Ìv, B-kv-t{S-en-b, t\mÀ-¯v A-ta-cn-¡ F-ón-hn-S-§-fnð \n-óp-am-Wv bp-hm¡-sf tX-Sp-ó-Xv. C-hn-S-§-fnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó \ñ Ip-Sp-_-¯n-se hn-Zym-k-¼-ócm-b 26\pw 30\pw C-S-bnð {]m-b-apÅ bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv. A-ôp t]-c-S-§p-ó-Xm-Wv bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw_w. I-gn-ª 30 hÀ-j-am-bn _lv-ssd-\nð tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp bp-h-Xn-bp-sS a-m-Xm-]n-Xm-¡Ä. bp-h-Xn-bp-sS aq-¯ k-tlm-Z-c³ hn-hm-lw I-gn-ªv _mw-¥q-cnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI ]u-cXzw t\-Sn- ImÀUn-tbm-^nkn-tbm-f-Pn-kv-äv B-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-h-Xn-¡v h-c-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. ssZ-h-`-b-ap-Å Ip-Spw-_-¯nð \n-óp-Å bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv. bp-sI-bnð \n-óp X-só-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07393863610

Full story

British Malayali

bpsI ]u-c-Xz-ap-Å BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v bp-sI ]u-c-Xz-tam, ]n-Btdm D-Å BÀ-kn-F-kvkn, BÀ-kn-Fð-kn bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. {_n-«-\nð Øn-c-Xm-a-k-am-¡n-b-Xpw, C-cn-ªm-e-¡p-S cq-]-X-bnð s]-«Xpw Fw-F-kvkn sÌ-skð-sSIv-t\mf-Pn ]m-km-bn A-tkm-kn-tb-äv dn-kÀ-¨-dm-bn ss{]h-äv I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn¡v (hb-kv þ 25, Db-cw þ 160 skan) s{]m-^-j-W-em-bn tPm-en-bp-Å A\p-tbm-Pyam-b bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI tPm-kv : 07875698525, jo-P : 07515433248  

Full story

British Malayali

tdma³ It¯men¡m bphXn, 25 hbÊv, U»n\nð \n-ópw amtÌgvkv C³ F-ôn\obdnwKv ]mÊmbn Ct¸mÄ {KmPpthj³ hn-kbnð I-gn-bp-óp. bpsIbntem bqtdm¸ntem skänemb s{]m^jWembn tPmenbpÅXpw tdma³ It¯men¡m hn`mK¯nepÅhcpamb bphm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 0091 9846386260, 0091 9072025699

Full story

British Malayali

bpsI ]u-cXzw t\Sn-b BÀ-kn bp-hm-hn-\v ssZ-h-`-b-ap-Å Ip-Spw-_-§-fnð \n-óp-w h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. bp-sI-bnð t{]m-{Kmw am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn\v h-cp-ó Hm-K-kv-änð 25 hbkv B-Ipw. bp-sI-bnð \n-óp-ap-Å s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v ap³-KW-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07897431959, 07474541740

Full story

British Malayali

{_n«Wnð ØncXmakam¡nb N§\mticn AXncq]X ]pcm-X-\ BÀkn IpSpw_¯nðs¸« ^nkntbm sXdm¸nÌv B-bn bpsIbnð tPmen sN¿pó s]¬Ip«n¡v (25 hbkv, 172 skân-aoäÀ Dbcw) tPmentbm DbÀó hnZy`ymk tbmKnXtbm D-Å BÀkn bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhml BtemN\IÄ £Wn¨psImÅp-óp. bpsIbnð DÅhÀ¡v ap³-KW\. IpSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI 07900 0370 92 / [email protected]

Full story

British Malayali

{_n«Wnð ØncXmakam¡nb N§\mtÈcn AXncq]X ]pcmX\ BÀ kn ISpw_¯nðs¸« _tbm saUn¡ð kb³knð amtÌgv--kv Un{Kn t\Sn bpsIbnð (eï\nð) tPmen sN¿pó s]¬Ip«n¡v s{^m^jWembn Izmfnän ss^Umbn tPmen sN¿pó bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅp-óp. (27 hbÊv 155 skâoaoäÀ D-b-cw). IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpIþ 07981027854

Full story

British Malayali

bpsIbnð ss^\ð C-bÀ ]n-F-¨vUn sN¿pó bphXn¡v t_m¬ FssK³ {InkvXy³ hn`mK¯nð \nópw hnhml BtemN\IÄ £Wn¡póp. (25 h-bÊv. 155 skân ao-äÀ Db-cw). IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07525716819

Full story

British Malayali

Uºn\nð Hóc hÀjambn tPmen sN¿pó BÀ kn bphXn¡v A\ptbmPycmb bphm¡fnð \nópw hnhml BtemN\ £Wnbv¡p-óp.AbÀeïnepw bpsIbnepw DÅhÀ¡v ap³K-W-\ _Ôs]tSï \¼cp-IÄ: 07885612487. 07976740951

Full story

British Malayali

bpFCbnð {]apJ Øm]\¯nð tPmen sN-¿p-ó BÀkn bphmhv 27 hbÊv, ]mem cq]X. A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. GI ktlmZc³ Cw¥ïnð skänðUv BWv. Chavara Matrimonial ID - CPLA 25893   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 9447308118

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]