1 GBP = 90.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tI-c-f-¯nð Fw-_n-_nF-kv tUm-Îdm-bn tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-kv. 175 sk.ao D-bcw. bp-sI-bnð tUm-Î-dmtbm F-ôn-\o-bÀ-amcmtbm tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð h-n-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 447969196414

Full story

British Malayali

bpsIbnð \gv--knwKv-- tlmw am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿pó BÀ.kn bp-hm-hn\v A\ptbmPyamb BtemN\IÄ {InkvXy³ bphXnIfnð \nópw £Wn¡p-óp. 40 h-b-kv. \m«nð \nópw, KÄ^nð \nópw DÅhscbpw ]cnKWn-¡pw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07903953758

Full story

British Malayali

F-³-F-¨v-F-knð I¬-kÄ«âv tUm-Î-dmbn tPm-en sN-¿p-ó tIc-f HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 37 h-b-kv. 177 skân-ao-äÀ D-bcw. a-äp {]-iv-\-§Ä H-óp-anñ. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI 07594505247, [email protected]

Full story

British Malayali

ssZ-h-`-b-ap-Å HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-¯nse sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-inbm-b bp-hm-hv C-t¸mÄ Ip-ssh-än-em-Wv tPm-en sN-¿p-ó-Xv. 29 h-b-km-Wv {]m-bw. 175 skân ao-äÀ D-bcw. A\p-tbm-Pyam-b Ip-Spw-_-§-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI þ 07883017076

Full story

British Malayali

_lv-ssd-\nð P-\n-¨v {]m-Yan-I hn-Zym-`ym-khpw Un-{Knbpw Fñmw _lv-ssd³ X-só ]qÀ-¯n-bm-¡p-Ibpw ]m-co-knð \n-ópw CâÀ \m-j-Wð _n-kn-\-knð Fw-F-kv-kn t\-Sp-Ibpw C-t¸mÄ Zp-_m-bnð tPm-en sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v A-\p-tbm-Py\m-b hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-km-Wv bp-h-Xn-bp-sS {]m-bw. 160 skân ao-äÀ D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. amXm]n-Xm-¡Ä tI-c-f-¯n-emWv. am-À-t¯m-am hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-h-Xn-¡m-bn bq-tdm¸v, an-Unð Cu-Ìv, B-kv-t{S-en-b, t\mÀ-¯v A-ta-cn-¡ F-ón-hn-S-§-fnð \n-óp-am-Wv bp-hm¡-sf tX-Sp-ó-Xv. C-hn-S-§-fnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó \ñ Ip-Sp-_-¯n-se hn-Zym-k-¼-ócm-b 26\pw 30\pw C-S-bnð {]m-b-apÅ bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv. A-ôp t]-c-S-§p-ó-Xm-Wv bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw_w. I-gn-ª 30 hÀ-j-am-bn _lv-ssd-\nð tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp bp-h-Xn-bp-sS a-m-Xm-]n-Xm-¡Ä. bp-h-Xn-bp-sS aq-¯ k-tlm-Z-c³ hn-hm-lw I-gn-ªv _mw-¥q-cnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI ]u-cXzw t\-Sn- ImÀUn-tbm-^nkn-tbm-f-Pn-kv-äv B-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-h-Xn-¡v h-c-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. ssZ-h-`-b-ap-Å Ip-Spw-_-¯nð \n-óp-Å bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv. bp-sI-bnð \n-óp X-só-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07393863610

Full story

British Malayali

bpsI ]u-c-Xz-ap-Å BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v bp-sI ]u-c-Xz-tam, ]n-Btdm D-Å BÀ-kn-F-kvkn, BÀ-kn-Fð-kn bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. {_n-«-\nð Øn-c-Xm-a-k-am-¡n-b-Xpw, C-cn-ªm-e-¡p-S cq-]-X-bnð s]-«Xpw Fw-F-kvkn sÌ-skð-sSIv-t\mf-Pn ]m-km-bn A-tkm-kn-tb-äv dn-kÀ-¨-dm-bn ss{]h-äv I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn¡v (hb-kv þ 25, Db-cw þ 160 skan) s{]m-^-j-W-em-bn tPm-en-bp-Å A\p-tbm-Pyam-b bp-hm-¡-fnð \nópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI tPm-kv : 07875698525, jo-P : 07515433248  

Full story

British Malayali

tdma³ It¯men¡m bphXn, 25 hbÊv, U»n\nð \n-ópw amtÌgvkv C³ F-ôn\obdnwKv ]mÊmbn Ct¸mÄ {KmPpthj³ hn-kbnð I-gn-bp-óp. bpsIbntem bqtdm¸ntem skänemb s{]m^jWembn tPmenbpÅXpw tdma³ It¯men¡m hn`mK¯nepÅhcpamb bphm¡fnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 0091 9846386260, 0091 9072025699

Full story

British Malayali

bpsI ]u-cXzw t\Sn-b BÀ-kn bp-hm-hn-\v ssZ-h-`-b-ap-Å Ip-Spw-_-§-fnð \n-óp-w h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. bp-sI-bnð t{]m-{Kmw am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn\v h-cp-ó Hm-K-kv-änð 25 hbkv B-Ipw. bp-sI-bnð \n-óp-ap-Å s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v ap³-KW-\.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07897431959, 07474541740

Full story

British Malayali

{_n«Wnð ØncXmakam¡nb N§\mticn AXncq]X ]pcm-X-\ BÀkn IpSpw_¯nðs¸« ^nkntbm sXdm¸nÌv B-bn bpsIbnð tPmen sN¿pó s]¬Ip«n¡v (25 hbkv, 172 skân-aoäÀ Dbcw) tPmentbm DbÀó hnZy`ymk tbmKnXtbm D-Å BÀkn bphm¡fpsS amXm]nXm¡fnð \nópw hnhml BtemN\IÄ £Wn¨psImÅp-óp. bpsIbnð DÅhÀ¡v ap³-KW\. IpSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI 07900 0370 92 / [email protected]

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]