1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ദുബായില്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ സെയില്‍സ് എന്‍ജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന്, യൂകെ, യൂറോപ്പ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 26 വയസ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക- +971 -528395577, +91 -9847680231, [email protected]    

Full story

British Malayali

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. 42 വയസ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07734319067

Full story

British Malayali

_n-F-kvkn I¼yq«À kb³kv Ignªp tkm-^vävshbÀ sU-h-e¸dmbn tPmensN¿pó 24 h-bkpÅ bphm-hn\v bpsIbnð \nópw A\ptbmPy-amb h[phns\ tX-Spóp. Xmð]cyap-ÅhÀ _Ôs¸-SpI: t^m¬ þ 07988194556

Full story

British Malayali

F³F-¨v-F-knð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-Ibpw kv-s]-jy-en-Ìv s{S-bn-\nw-Kv \-S-¯p-Ibpw sN-¿pó BÀ-kn-F-kv-kn s]¬-Ip-«n-¡v A-\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-bkv, bp-sI ]u-c-Xz-apïv. ssZ-h-`-b-apÅ sh-fp-¯ \n-d-ap-Å s]¬-Ip-«n. bp-sIbntem bq-tdm¸ntem tUm-ÎÀ-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó-h-cpsStbm D-ó-X s{]m-^-j-Wð- tPm-en sN-¿p-ó-h-cpsStbm am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A-\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI Contact by e mail: [email protected], Tel / Whatsapp 07835043222

Full story

British Malayali

  bp-sI-bnð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 30 h-bkv. bp-sI-bnð D-Å-h-À-¡v ap³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07419337747

Full story

British Malayali

_nUnF-kv ]T-\w I-gn-ªv C-tâ¬-jn-¸v ]qÀ-¯n-bm-¡pó I-t¯m-en-¡m bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-b-km-Wv {]mbw. C-tâ¬-jn-¸v A-Sp-¯-am-kw ]q-À-¯n-bm-Ipw. bp-sI-bnð D-Å-hÀ-¡v ap³-KW-\. k-`m hy-Xym-k-§Ä Im-cy-am-¡p-ónñ. Xmð-]-cy-ap-ÅhÀ _-Ô-s¸-SpI: 07891081659

Full story

British Malayali

Zp_mbnð tPmen sN¿pó HmÀ¯tUm-Ivkv ]mc¼cy¯nð Pohn¡pó {InkvXy³ bp-hm-hn\v A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI :+971 528395577

Full story

British Malayali

sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó lnµp a-e-bm-fn Ip-Spw-_-¯n-se bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. sk³-{Sð A-ta-cn-¡-bnð kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v 36 h-b-km-Wv {]m-bw. G-I aI³. Im-\-Ubn-tem, bpsI, bq-tdm-¸v F-ón-hn-S-§-fnð ]Tn-¨ bp-h-Xn-IÄ A-`n-Im-ayw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07553610125

Full story

British Malayali

bpsIbnse {]apJ bqWnthgvknän Bb InMv--kv tIm-tfPnsâ Iognð Im³kÀ dntkÀ¨nð (]n-F-¨vUn _ncpZw) tPmen sN¿pó bphXn¡v A\ptbmPyamb hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡póp.bpsIbnð Ønc Xmakam¡nb amXm]nXm¡fpsS aIÄ 26 hbkv, HmÀ¯tUmIvkv {Inkv-Xy³, 150 skân-ao-äÀ Dbcw. ssZh`bapÅ bphmhnsâ c£nXm¡fnð \nóv hnhml BtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 0786903750, 07453260393, Land Phone: 01970611375  

Full story

British Malayali

bpsIbnð ]ucXzw t\Snb SmIv--kv I¬kÄ«âv Bbn tPmen sN¿p-ó {InkvXy³ tdma³ It¯m-en¡m bphmhn\v bpsIbnð \nópw tIcf¯nð \nópw A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn¡póp. 26 h-b-kv, BdSn Dbcw. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs]-SpI þ00917591982270(India)

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]