1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

bp-sI-bnð slð-¯v sI-bÀ s{]m-^-j-\nð tPm-en sN-¿p-ó 45 hb-kp-Å Im-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\v hn-hmlm-tem-N-\ £-Wn-¡póp. {In-kv-Xy³ G-Xp-am-Imw. B-Zy hn-hm-lw \n-b-a-]-c-am-bn thÀ-s¸-Sp-¯n-b-XmWv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 07378972224

Full story

British Malayali

aebmfnbmb ssZh`bapÅ Fôn\obÀ HmÀ¯tUmIvkv {InkvXy³ bphmhv (26 hbÊv ) bpsI bnð tPmenbpÅ s{]m^jWð taJebnð tPmenbpÅ s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóv BtemN\IÄ £Wn-¡p-óp.IqSpXð hnhc§Ä¡v :+971 þ523725358/ +91-9526323747

Full story

British Malayali

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« sa¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-b-dnw-Kv _n-cp-Z-[m-cn-bm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-a-p-ïv. tI-c-f-¯nð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð tPm-en sN-¿pó s]-¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-am-Wv B-tem-N-\IÄ £-Wn-¡p-ó-Xv. 27 h-b-kv. 179 skân ao-äÀ D-bcw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI þ 01174311334

Full story

British Malayali

sIm-¨n³ A-Xn-cq-]-X-bnð-s¸« F³-BÀ-sF am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS a-I-fpw {_n-«o-jv ]u-cXzw t\-Sp-I-bpw sNbvX F³-F-¨v-F-kn-ð Pn-]n-bm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp. B-Àkn-Fð-kn, 32 h-b-kv, 160 sk.ao D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. s{]m-^-j-Wð tbmKy-X t\Sn-b Im-t¯m-en-Iv bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-sI-bn-ep-Å-hÀ-¡v ap-³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI UK Phone - 02076071584, Email - [email protected]

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð ^-bÀ Aemw kn-Ìw F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó a-e-bmfn bp-hm-hn-\v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. I-gn-ª 15 hÀ-j-am-bn Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. 45 h-b-km-Wv {]mbw. Un-thm-gv-kv t\-Snb-htcm hn-[-h-Itfm Bb 35\pw 40\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å- Ip-ssh-änð D-Å-hÀ¡pw bp-sI-bn-ep-Å-hÀ¡pw ap³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI 0096597631811 WhatsApp : 0091989931693

Full story

British Malayali

Zp_mbnð Fôn-\obdmbn tPmen sN¿pó {InkvXy³ bphmhn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (26 hbkv), 185 skân-aoäÀ Dbcw. bpsIbnð tPmenbpÅ {InkvXy³ hn`mK¯nðs]« s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóp A\ptbmPyamb BtemN\IÄ £Wn-¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-Sp-I 00971528395577, 00971523725358 (Dubai) & 00919847680231 (India)

Full story

British Malayali

kuZn-bnð F-ôn-\n-bÀ Bbn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 26 hb-kv {]m-bw D-Å bp-hm-hn-\v 176 skân-ao-äÀ D-b-cp-apïv. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-bp-Å kp-µ-cnbpw kp-ap-J-bp-am-bn bp-h-Xn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp _-Ô-s¸-tS-ï \-¼-cp-IÄ Np-hsS:07480923047,07759726985,9847420760  

Full story

British Malayali

Zp-_m-bv B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯nð sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-kv (4/4/1992). 180 sk.ao D-b-cw. 60 Intem Xq¡w. bp-sI-bn-se Zp-_mbntem tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 01174311334, hm-Sv-km-¸v þ 00918129891889

Full story

British Malayali

bpsI-bnð P-\n-¨v ]u-cXzw t\Sn-b lnµp Cu-g-h bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw tI-c-f-¯nð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Fw^mw ^mÀ-a-kn-Ìv tbmKy-X t\-Sn s]À-a-\âv tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv bp-h-Xn. 26 h-bkv. tNm-Xn \-£-{Xw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 07443050479/02035832454

Full story

British Malayali

tIcf¯nð tIm«bw Pnñm kztZinbpw, Z´ tUmÎÀ (mds oral and maxillofacial surgery) Bbn tIm«bw Pnñbnð Xsó tPmen sN¿póXpamb 28 hbkpÅ tdma³ It¯men¡m bphmhn\v hntZi¯p \ntóm, kztZi¯p \ntóm hnhml BtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI [email protected], Phone 00447916036680 (bpsI), 00919497393217 (C´y)

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]