1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഇസ ആയിരിക്കണേ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആണ് ഫിലിപ്പ് വാതില്‍ തുറന്നത്. മുന്നില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ മാര്‍ക്ക് വില്യം. ഹലോ ഡോ: മാളിയേക്കല്‍............... ഗുഡ് മോര്‍ണിംഗ്   ഗുഡ് മോര്‍ണിംഗ് ഓഫീസര്‍, പ്ലീസ് കം ഇന്‍. കയ്യില്‍ മടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന പത്രങ്ങള്‍ മാര്‍ക്ക് ഫിലിപ്പിന്റെ നേരെ നീട്ടി. ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലുമെല്ലാം വാര്‍ത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമിക്കണം മി: മാളിയേക്കല്‍ എനിക്ക് നിങ്ങളോടു പറയാന്‍ ശുഭ വാര്‍ത്തകള്‍ ഒന്നുമില്ല. തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായി തന്നെ നടക്കുന്നു. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റ

Full story

British Malayali

തോരാതെയുള്ള ചാറ്റല്‍ മഴ പ്രകൃതിയുടെ വിതുമ്പല്‍ പോലെ തോന്നുന്നു. പൊതുവെ ശാന്തമായ ബ്ലോസ്സം അവന്യൂവില്‍ കാറുകളുടെ ഒരു നിരതന്നെ കാണാം. നിരത്തിലൂടെ നടന്നു താഴ്വാരത്തിലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവര്‍, നിറയെ ചെറി ബ്ലോസ്സം പൂത്തു നില്‍ക്കുന്ന, മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമുള്ള റോസ് വില്ല എന്ന വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പോലീസ് കാറും  ആംബുലന്‍സും വീടിനു മുന്നിലുള്ള ഡ്രൈവ് വേയില്‍ കാണാം. മലയാളിയായ ഡോക്ടര്‍ ഫിലിപ്പ് മാളിയേക്കലിന്റെ വീടാണത്. ഭാര്യ ഗ്രേസ് മാളിയേക്കലും രണ്ടു മക്കളുമൊത്തു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞ

Full story

British Malayali

{]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNmZn¨p. teJ ssltdônð Dïv. \n§Ä sNñpt¼mÄ Ipªnsâ ASp¯v thWsaóv AhÄ¡p \nÀ_Ôw. Ct¸mÄ F{X h«w t]msbtóm AhnsS? \n§Ä Ft¸mgm kvt\lmeb¯nð t]mIpóXv. ChnsS ASp¯v R§fpsS Hcp A¸mÀ«vsaâv Dïv. AhnsS dqw icnbm¡nbnSm³ amt\PtdmSv ]dªn«pïv. AhnsS t]mbn Hóv {^jv- Bbn«v t\sc ssltdôn\v t]mImw. ho«nð t]mbn hómð Xmakn¡pw. am[h³ A¦nÄ ]dªp. R§Ä Ipfn¨p {^jv- Bbn `£Whpw Ign¨p sshImsX  Xsó bm{X Xncn¨p. A½½ X\n¨mbXn\mð AÑ\pw A½bpw XncnsI ho«nte¡p t]mbn.

Full story

British Malayali

Fsâ IqsS I«nenð Ccn¡pIbmbncpó \fn\n BânbpsS aSnbnte¡v-- kn²p Hcp Ipªns\t¸mse hoWp s]m«n¡cªp. A½sbtómSv s]mdp¯p X-cWw, A½tbmSv ]d-bm³ F\n¡v ss[cyanñmbn-cpóp. a\Êv im´amIpóXphsc Ictªmfq. sXäv sN¿m¯hcmcpw Cu `qanbn-enñ, sXäv Xncn¨dnªp ]Ým¯]n¡póhtcmSv ssZhw s]mdp¡pw. Bân kn²p-hnsâ Xebnð XtemSns¡mïv ]-d-ªp. C{XbpwImew AS¡nh¨ kn²phnsâ k¦Ssañmw A½bpsS apónð DcpInsbmen¨p t]mIpóXv Iït¸mÄ F\n¡pw hñm¯ Hcmizmkw. Hcp]mSv Ime-§Ä¡v tijw lrZbs¯ kv]Àin¨p sImïv Hcp kÔy ISóp t]m-Ipóp. Xm-gvhcbnsehnsStbm Hcp aWn Ae¨-S§n. CeI-fpw ]q¡fpw \ndª hÅn¸SÀ¸nse t]cdnbm¯ ]q-hnsâ KÔw. NqSnñm¯ ]Ið FcnªS§pt¼mÄ XWp-¸n\p ImTn\ytadnbXpt]mse. dqanð loänwKv C«n«psï¦nepw F\n¡v hñm¯ XWp¸v tXmón. Iptd amk§fmbn ]pecnIfpw kÔyIfpsams¡bm-sWsâ {]nb tXmgÀ. tXmfnð BcpsStbm ssI AaÀót¸mÄ Nn´

Full story

British Malayali

A½tbmSv Pm\n Fñmw ]dtªm? kn²phnsâ apJ¯v hñms¯mcp A¼c¸p \ndªp. A½ FtómSv CXphsc Hópw tNmZn¨nñtñm? Bânbv¡v Fñmw Adnbmw, Rm³ ]dªncpóp. ]t£ Fñmw tI«p IgnªpÅ BânbpsS {]XnIcWw Fsó Hcp]mSv Nn´n¸n¨p kn²q... \ómbn BtemNn¨p a\Êv ]dbpó t]mse Hcp Xocpam\w FSp¡p tamsf FómWp Bân FtómSv ]dªXv. AsX´pambns¡mÅs« Rm³ \nsâ IqsSbpïmhpw Fópw. kn²phnt\mSv Rm³ Hópw tNmZn¡nñ Ah\p FtómSv ]dbWsaóv tXmópó kab¯v ]dbs«. icn¡pw A§s\ Hcp adp]Sn Rm³ Hcn¡epw {]Xo£n¨ncpónñ. F{Xbmbmepw A½bv¡v a¡sf am{Xta \ymboIcn¡m³ ]äq Fó Fsâ Nn´ Bân amänadn¨p. BsI Ie§nadnªp InSó Fsâ a\Êns\ im´am¡nbXv B hm¡pIfmbncpóp. kn²p Ipsd kabw Hópw anïmsXbncpóp. B a\ÊneqsS Hcp]mSv Nn´IÄ anónamªncn¡mw. Pm\n InStómfq t\cw Hcp]mSmbn, InS¡bnð \nópw FWoäp sImïv kn²p ]dªp. Nnet\csa¦nepw Fsó `cn&um

Full story

British Malayali

au\w Nnet¸mÄ hmNmeamImdpïv ]t£ R§Ä¡nSbnse Cu au\-¯nsâ `mc-¯nð kn²p-hnsâ Xe Ip\nªp Xsóbncn¡póp. Nphcnse LSnImc¯nð kabw Aôp aWn. C{X\mÄ BSn-¯oÀ¯ PohnXw NphSp ]ng¨ \r¯w t]mse Bbncpóp-thm? ]pd¯p ag HcmÀ¯ \mZt¯msS s]bvXpsImïn-cpóp. PmeI¯n\Sp¯p t]mbn \nóp C\n ag ImWWsa¦nð BcpsSsb¦nepw klmbw thWw. thZ\Isf adóp HsóWo¡m³ {i-an¨p. ¹mÌÀ C« het¯ Imenð thZ\-bpïv. s]s«ómWv kn²p F-sâ Imente¡v hoWp s]m«n¡-c-ªXv. Rm³ Hcn¡ep-aXv {]Xo£n¨ncpónñ. {]XnIcn¡m\m-hmsX Rm³ thZ\ ISn¨aÀ¯n In-Sóp. kn²p A-Sp¯v ap«p Ip¯n \nóv Hcp Ip¼-kmcw t]mse ]-dªp. Pm\n... AdnbmsX sNbvX sXäv Fóv ]dbm³ F\n¡v AhImi-anñ. Cu temI-¯pÅ Hónsâ t]cnepw \nsó \ãs¸Sm³ F\n¡v h¿. Fsó hn«p t]mIpósXm-gnsI F´v in£ thWsa¦n-epw F\n¡v Xtómfq. s]m«n¡cbpó kn²p-hns\ Iït¸mÄ a-\Êv hñmsX C-Sdn. F¦nepw Rm³ H&oacu

Full story

British Malayali

Pm\n... Hcn¡se¦nepw Rm³ A§s\ \ntómSv sN¿nsñóv kn²p  ]dªp  tIÄ¡m³ Rm³ B{Kln¨p, ]t£ AXpïmbnñ. s\ônð \nóv Hcp hn§ð Fsâ angnIfneqsS s]bvXnd§n. Bhn X«nb Nnñpt]mse Fsâ ImgvN Ahyàambn XpS§n. Pm\o....... hndbmÀó kn²phnsâ iÐw. FtómSv £an¡Ww. F\n¡v... Fsâ ]¡ð \ymboIcn¡m\mbn Hópw Xsóbnñ. F´p ]dªp \ntómSv £a tNmZn¡Wsaópw Adnbnñ kw`hn¨p t]mbn. kn²phnsâ NnXdns¯dn¨ hm¡pIÄ Fsó ]nsóbpw s]mÅn¨p sImïncpóp. Imdnsâ Xmt¡mepambn F´n\mWv ]pd¯nd§nbsXódnbnñ. IcªpsImïv- Ip\nªncn¡pó kn²phns\bpw Fsót¸mepw Rm³ adóp. ImÀ ]mÀ¡nð \nópw e£y t_m[anñmsX Fsâ ImÀ Ft§mt«m t]mbns¡mïncpóp. a\Ênð Hcp ISenc¼póXv- t]mse. ad¡m³ {ian¡pw tXmdpw IqSpXð angnthmsS Fñmw sXfnªp hcpóp. BZyambn kn²phns\ IïXv apXepÅ Imcy§Ä Hcp XncÈoebnseó h®w Fsâ

Full story

British Malayali

Imdnð Ibdnbn«pw R§Ä A[nIw kwkmcn-¨nñ. \mhntKädnð \nópÅ iÐw am{Xw CSbv¡v tIÄ-¡mw. t\scbpÅ tdmUnð IqSn t]mIpt¼mÄ \mhntKädnð t\m¡n ao\p¡p«n tNmZn¡mdpïv F´m Bân hgn ]dªp XcmsXbncn¡psó Fóv. t£a hnfn¨ncpóp cmhnse......... \o Ft¸mÄ hcpsaóv tNm-Zn¨p. kn²p F³sd apJ¯v t\m¡msX ]-dªp. F³sd `mK¯p\nóp {]XnIcWw Hópw DïmIm¯Xn\mð Bhpw kn²p F\n¡nãvSapÅ Hcp ]m«v h¨p. XeXv alaqZnsâ at\mlc iÐw.   Pð tX tl PnkvtIensb.......... kpPmXbnse FhÀ{Ko³ tkm§v....I®S¨v koänte¡v Nmcn¡nSóp GtXm HmÀaIfnte¡v Rm³ Dufn-bn«p. icn¡pw a½q«nbpsS kn\nabnð Cu ]m«v hót¸mgmWv Rm³ Cu ]m«v {i²n¡p-óXv. Bcm Pm\n CXp aebmf¯n\p thïn ]mSnbXv, Kmb{XnbmtWm? adp]SnsbtómWw Rm³ Hóv aqfn. skuXmw]vS\nð F¯nbt¸mÄ \ñ ag. B ]m«pw IqsS agbpw .hñm¯ Hcp ^oð. \njvIf¦ambn NnXdns¯dn¡pó shůpÅnIÄ. Hóv \\bm³ tXmón. kn²phnt\mSv Im&Agr

Full story

British Malayali

  F´m Ip«n ChnsS Ccn¡tW Fó A½½-bpsS tNmZyw tI«mWv Rm³ DWÀ-óXv. sXt¡ tImembn-epÅ AÑsâ NmcpItkc-bnð InSóp Rm³ ab§nt¸mbn Fóv At¸mgmWv-- a\Ênemb-Xv--. Ft¸mgmWv AhnsS hóp InSósXóv HmÀs¯Sp¡m³ {ians¨¦nepw Rm³ ]cmPb-s¸«p. Nn´IfpsS \qð¡pcp¡nð IpSp§nb a-\Êv Hónepapdbv¡msX NcSä ]«w IWs¡ aptóm«p IpXn¡m³ hrYm {ian¨psImïncnóp. t]mItï \n\¡v t]mbn Ipfn¨p hcq... A½½ Fsó \nÀ_Ôn¨p FWo-¸n¨p. Ipf¯nsemóp ap§n¡pfn¡m³ tXmón. C\nbnsXms¡ FómWv km[n-¡pI. GXm\pw aWn¡qdpIÄ IqSn Ignbpt¼mÄ F\n¡v XncnsI t]mIm\pÅ kabamIpw. t\cw ]peÀóp hcpótX-bp-Åq... kpJapÅ Hcp XWp¸v A´co£¯nemsI \ndªp \nð¡p-óXv F\n¡v thïn am{XamsWóv tXm-ón. sXmSnbnse \\ª a®nð \nópw t]cdnbm¯ ]dhIÄ ]dópb-cpóp. A´co£¯nsâ km{µX Fónte-¡v-- Bhln¡ms\ót]mse Rm³ Hcp Zo&

Full story

British Malayali

I®p\ocneqsS Rm³ ]pds¯ Ccp«nte¡v t\m¡n. Xnf§pó I®p-Ifmð t]Sns¸Sp¯pó Nne cq-]§Ä Xpdn¨p t\m¡póXmbpw henb NndIpIÄ hoin Imdns\ A\pKan¡póXm-bpw F\n¡v tXmón. XncnsI ho«nse¯póXp hsc R§Ä Hópw kwkmcn-¨nñ. Imdnð \nópw Cd§m³ XpS§pt¼mÄ inJ Fsâ ssI tNÀ¯v ]nSn¨psImïp tNm-Zn¨p. Ipd¨p Znhkw Ignªp a\sÊmóp im´ambn«v XncnsIt¸mbmð t]msc? \ap¡v Ft§ms«¦n-epw Hcp bm{X t]mImw. Cu AhØbnð F\n¡v \nsó X\nsb hnSm\mhnñ Pm\n. kulrZ¯nsâ IcpXepw kvt\lhpw \ndª iÐw. inJ Fsó¡pdn¨v hñmsX hnjan¡póp-sh-óv B I®pIfneqsS Xncn¨dnbmambn-cpóp. Cñ inJ... F\n¡v t]m-IWw, t]mtb ]äq. Fs´ms¡tbm ]dbWsaópïmbncpóp ]t£ Hópw ]dbmsX \nð¡pó Fsó \ómbn a\Ênem¡nbt]mse inJ apdps¡ sI«n¸n-Sn¨p. Nnäsb A`napJoIcn¡m\pÅ aSnbmImw inJ ho«nte¡p Ibdnbnñ. Fsó Im¯p Fñmhcpw D½d¯v-- Xsó Dïmbn-cpóp. F-´m \nsâ a

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]